Ulgi podatkowe 2023/2024
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Ulgi podatkowe 2023/2024

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W zeznaniu podatkowym można również skorzystać z chociażby z ulgi prorodzinnej, pozwalającej odliczyć podatek na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. Większość z nich w 2024 roku obowiązuje na dotychczasowych zasadach, z niektórych można skorzystać wyłącznie na zasadzie praw nabytych. Pojawiły się też nowe ulgi. W artykule wyjaśniamy jakie ulgi i odliczenia od podatku są aktualnie dostępne oraz jak z nich skorzystać. Zapraszamy do lektury!

 

Ulga podatkowa prawem podatnika

Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi podatkowej nie jest przymusowe. To zawsze dobrowolna decyzja uprawnionego do skorzystania z niej podatnika. Tym samym to właśnie na jego głowie spoczywa obowiązek, aby dopełnić wszelkich formalności – przygotować dokumenty potwierdzające prawo do danej ulgi i odpowiednio i terminowo wypełnić zeznanie podatkowe. Co ważne, organ podatkowy nie ma obowiązku ani prawa zmieniać za podatnika deklaracji PIT. Jeśli sam podatnik nie skorzystał z przysługujących mu preferencji podatkowych, fiskus nie jest zobowiązany by mu o takiej możliwości przypominać.

Ulgi i odliczenia PIT za rok 2023 w 2024

Czytając poniższy artykuł dowiesz się z jakich ulg możesz skorzystać w rozliczeniu za 2023 rok. Sporządziliśmy spis ulg i odliczeń od podatku, dochodu podatnika i inne formy pomniejszenia podatku PIT. Pokrótce wskazujemy na potrzebne dokumenty do przygotowania. Te oraz odpowiednie załączniki do zeznań podatkowych są podstawą do uzyskania ulg i odliczeń podatkowych. Kliknij na nazwę interesującej Cię ulgi, by dowiedzieć się więcej.

Sprawdź tabelę ulg i odliczeń od PIT w okresie 2023/2024.

Ulga

Jaki formularz?

Potrzebna dokumentacja

Kwota odliczenia

Ulga internetowa

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Rachunki za internet

Do kwoty 760 zł za każdy rok – można skorzystać za 2 kolejne lata podatkowe

Ulga na marketing produktu

 

PIT-36

PIT-36 L

Dokumenty potwierdzające wydatki

Max. 1 mln. zł

Ulga rehabilitacyjna

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Dowód poniesienia wydatku,

orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną w przypadku opiekunów

Kwota wydatków w zależności od kategorii:

Limitowane – maksymalnie 2280 zł,

Nielimitowane – cała kwota poniesionych kosztów,

Kwota leków - nadwyżka wydatków ponad 100 zł

Ulga termomodernizacyjna

PIT-36
PIT-28
          PIT-36L           PIT-37

Faktury z podatkiem VAT od podatników VAT czynnych

53 000 zł; 106 tys. w przypadku małżeństw

 

Ulga na robotyzację

PIT-36

PIT-36L

Dokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił)

 

w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych

 

Ulga prorodzinna tzw. ulga na dziecko

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Odpis aktu urodzenia dziecka,

potwierdzenie bycia opiekunem

Roczna wartość:

jedno dziecko: 1112,04 zł

dwoje dzieci: 2224,08 zł

troje dzieci: 4224,12 zł

czworo dzieci: 6924,12 zł, każde kolejne + 2700 zł

Ulga dla krwiodawców

PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Potwierdzenie z jednostki krwiodawstwa

6% dochodu podatnika

 

Ulga na nowe technologie

PIT 36
PIT-36L

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków,

opinia jednostki naukowej o nowej technologii

50% wydatków poniesionych na nowe technologie

Ulga na badanie i rozwój

PIT-36

PIT-36L

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

 

Ulga odsetkowa

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek na rzecz podmiotu, który udzielił kredytu

wysokość odsetek od części kredytu, która nie przekracza kwoty 374 290 zł.

Ulga na złe długi

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

Dokument potwierdzający termin do zapłaty

Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

 

Darowizna kościelna

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków

6% dochodu podatnika

Darowizna na cele pożytku publicznego

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków

6% dochodu podatnika

Darowizna na cele edukacji zawodowej

PIT-28
PIT-36
            PIT-36L            PIT-37

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków

6% dochodu podatnika

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Dowód zwrotu świadczeń

Kwota netto zwrotu łącznie z podatkiem

Odliczenie składek ZUS

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.

Odliczenie składek zdrowotnych

PIT-16A
PIT-28
PIT-36L

 RMUA/ Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek

Podatek liniowy - 10 200 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.

Ryczałt -
50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.

Karta podatkowa -
19% % zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.

Wpłaty na IKZE

Konto emerytalne

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Potwierdzenie pobranych lub
zapłaconych składek

Max. 8322 zł,

Osoby prowadzące działalność gospodarczą – 12 483 zł

Ulga dla młodych

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej
działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26.

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla pracujących seniorów

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wieku i ilości dzieci

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga na powrót

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga na terminal

PIT-28
PIT-36
PIT-36L

Faktury w związku z poniesieniem wydatku na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia

1000 zł/2000 zł/2500 zł w danym roku podatkowym

Ulga CSR - wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego

PIT-36
PIT-36L

Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniem

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu 

Składki członkowskie na związki zawodowe

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Dowód wpłaty składki

Odliczenie od dochodu kwoty składek w wartości nie większej niż 840 zł

Ulga na prototyp

PIT-36
PIT-36L

Dokumentacja podatkowa świadcząca o poniesieniu kosztu

Odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczej

Ulga na zabytki

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Dowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię mieszkaniową

Preferencja podatkowa odpowiada iloczynowi 500 zł i liczbie m2 nieruchomości o wartości<500 000 zł. Można odliczyć 50% wydatków na konserwację, restaurację i roboty budowlane

Ulga na spółkę alternatywną

PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Udowodnienie posiadania udziałów/akcji w spółce, której dotyczyła odliczana inwestycja

Odliczenie od dochodu 50% wydatków (nie więcej jednak niż 250 000 zł) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej

 

 

ODLICZENIA OD PODATKU

Duża ulga budowlana

Można z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych. Trzeba wypełnić załącznik PIT/0 i posiadać komplet faktur, umów i rachunków, które stanowią dowód poniesienia wydatku w trakcie remontu bądź budowy.

Ulga odsetkowa

Można z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych. Trzeba posiadać dowód poniesienia wydatku o wysokości zapłaconych w roku podatkowym odsetek wydany przez bank. Możliwość zastosowania ulgi odsetkowej przysługuje podatnikowi tylko dla odsetek od części kredytu, której kwota nie przekracza 374 290 zł.

Ulga abolicyjna – podatek z zagranicy

Do ulgi abolicyjnej należy mieć przygotowane poświadczenie o wysokości zapłaconych podatków od osób fizycznych uiszczonych w organie podatkowym zagranicznym za dany rok podatkowy.

Ulga prorodzinna

W wypadku tej ulgi liczy się okres, w którym sprawowana jest opieka i dokumenty potwierdzające uprawnienia do opieki. Trzeba mieć przy sobie akt urodzenia dzieci/zaświadczenie sądowe o ustanowieniu opiekuna prawnego lub ustalenie rodziny zastępczej lub umowę ze starostą. Dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika. Ulga prorodzinna jest zależna od posiadanej ilości dzieci i nie obowiązuje gdy rozliczany jest podatek liniowy (podatek dochodowy rozliczany na druku PIT-36L).

Składka zdrowotna 2023/2024 a odliczenie od podatku

Na początku 2022 r. przepisy Polskiego Ładu zlikwidowały możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku w rozliczeniu PIT, jak to miało miejsce w 2021 r. i w poprzednich latach.

Jednakże nowelizacja przepisów Polskiego Ładu wprowadzona 1 lipca 2022 r. dała możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczenia od podstawy opodatkowania. Co ważne, nowelizacja obowiązuje z mocą wsteczną, czyli w stosunku do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. W 2024 roku przepisy pozostały bez zmian - przy  rozliczaniu przychodów za 2023 rok w 2024 r. można zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów.

 Odliczenie składki zdrowotnej przysługuje w różnym zakresie w zależności od rodzaju opodatkowania:

 • podatnicy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia od przychodu kwoty odpowiadającej 50% zapłaconych składek zdrowotnych,
 • Osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej odliczają od podatku kwotę stanowiącą 19% zapłaconych składek zdrowotnych,
 • podatnicy opodatkowani według ogólnej skali podatkowej nie mogą odliczyć składek,
 • przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mają prawo odliczenia od dochodu kwoty zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości określonego w przepisach limitu lub uwzględnić je w kosztach uzyskania przychodu.

Limit odliczenia składek zdrowotnych dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym jest ustalany przez obwieszczenie Ministra Finansów. W 2023 r. limit ten wyniósł 10 200 zł, co oznacza że wzrósł on o 1 500 zł względem poprzedniego roku (w 2022 r. 8 700 zł). W 2024 r. jest to 11 600 zł.

ODLICZENIA OD DOCHODU PODATNIKA

Ulga budowlana

Ulgę budowlaną odliczyć od dochodu podatnika można na zasadach praw nabytych (wyjątkiem jest tu ulga termomodernizacyjna). Potrzebne będą wszelkie dokumenty, które potwierdzają wydatki poniesione w skutek zakupów w celach budowlanych – rachunki, faktury, umowy.

Ulga na pomoc domową

W tym wypadku niezbędne będą: umowa aktywizacyjna oraz dokument potwierdzający wartość zapłaconych składek zdrowotnych, na którym muszą znaleźć się dane osobowe, kwoty i przedmiot zapłaty.

Ulga na zabytek - czy można ją zastosować w rozliczeniu rocznym za 2023?

W 2023 r. ustawodawca częściowo ograniczył możliwość zastosowania ulgi na zabytek. Od stycznia 2023 podatnicy nie mogą skorzystać z odliczenia w związku z zakupem zabytku nieruchomego. Elementem decydującym o prawie skorzystania z ulgi będzie zatem data sporządzenia aktu notarialnego takiego nabycia. Odliczenie w ramach ulgi na zabytki będzie jednak możliwe, jeżeli remontujemy daną posiadłość, czyli ponosimy wydatki na prace budowlane (restauratorskie, konserwatorskie).

Warunki skorzystania z ulgi na zabytki w 2023 r., czyli odliczenia za koszty remontu zabytku:

 • sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy tym zabytku,
 • poniesienie wydatku na prace lub roboty budowlane zabytku,
 • uzyskanie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.

Darowizna – cele charytatywne, opiekuńcze i kościelne

W przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów warto przygotować potwierdzenie przyjęcia darowizny (np. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego) oraz sprawozdanie za ostatnie 2 lata. Ze sprawozdania wynikać musi wyraźnie przeznaczenie darowizn, tj. czy darowizny dokonane zostały na cele charytatywne lub kościelne a pokwitowanie odbioru darowizny określać konkretnie – od kogo, dla kogo i na jaką kwotę.

Darowizna krwi i osocza - krwiodawstwo

Tu potrzebne będzie zaświadczenie jednostki pobierającej krew o ilości pobranej krwi i/lub ilości pobranych składników krwi. Wydatki poniesione w ramach krwiodawstwa nie są brane pod uwagę. Ulga dla krwiodawców nie dotyczy petentów rozliczających PIT-36L.

Darowizna pieniężna – pożytek publiczny

W przypadku darowizny pieniężnej należy przygotować dowód wpłaty. Musi on określać wyraźnie dane darczyńcy, podmiot obdarowany, kwotę i cel. Z punktu widzenia obdarowanego – potwierdzenie przyjęcia darowizny (np. gdy miała miejsce darowizna tabletów czy projektorów na rzecz placówki oświatowej, zaświadczenie wydaje obdarowana szkoła lub uczelnia).

Darowizna – związki wyznaniowe

Należy przygotować dowód wpłaty. Musi on określać wyraźnie dane darczyńcy, podmiot obdarowany, wartość przekazanej darowizny wraz z jej celem. Ponadto, darowizna powinna być potwierdzona oświadczeniem obdarowanego.

Ulga na szkolenie uczniów

Niezbędna będzie decyzja o uldze uczniowskiej wydana przez odpowiedni organ podatkowy do końca roku podatkowego.

Odliczenie składek ZUS

Aby odliczyć składki ZUS, trzeba przygotować dokumenty. W przypadku pracowników – RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek otrzymany od pracodawcy, w przypadku przedsiębiorców – komplet dowodów wpłaty składek na ZUS.

Ulga termomodernizacyjna

Ulgi podatkowe pozwalają także na odliczenie kosztów poniesionych na poprawę technologii ogrzewania nieruchomości. Aby ulga termomodernizacyjna mogła być odliczona od dochodu podatnika potrzebny będzie na pewno dokument potwierdzający (lub dokumenty) poniesione koszty w roku podatkowym poniesienia wydatków – faktury z podatkiem VAT, rachunki, umowy.

Zwrot nienależnych świadczeń

W tym wypadku warto mieć przygotowane dane zarówno zwracającego jak i otrzymującego zwrot. Wymagana jest informacja o rodzaju świadczenia, powodu jego wydania, powodu zwrotu i poniesionych kosztów.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

W dokumencie wykazane muszą być:

 • dane osoby, która opłaca składkę,
 • dane instytucji finansowej,
 • wysokość opłaconej kwoty,
 • rodzaj świadczenia.

Rehabilitacja i ulga na cele rehabilitacyjne

To dość rozległa forma odliczenia, w zależności od tego kogo dotyczy i jakie elementy są przeznaczone do odliczenia. Co jest istotne?

Pojazd samochodowy – trzeba przygotować umowę własności lub współwłasności. Do tego potwierdzenie wszystkich zabiegów medycznych, zarówno tych zleconych jak i wykonanych, oraz dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności,

Wskazanie osoby przewodnika – w przypadku np. osób niewidomych osoby lub psa, który pomaga w poruszaniu się i tym samym potwierdza aktywnie stopień niepełnosprawności.

Wydatki na sprzęt – wszelkie paragony, faktury i rachunki świadczące o zakupie sprzętu służącego rehabilitacji, leczeniu czy normalnemu funkcjonowaniu osoby chorej, czy niepełnosprawnej. Trzeba uwzględnić dane sprzedającego, dane nabywcy, wysokość płatności i cel. Do tego każda płatność na leki, zabiegi medyczne i inne wydatki na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. W tym celu potrzebne będą powyższe dokumenty, w tym opinia lekarza (np. zaświadczenie lekarskie).

Ulga na Internet

Tu potrzebne będzie skompletowanie tekstu umowy z dostawcą usług z tytułu użytkowania sieci Internet, w tym dane kupującego i sprzedawcy, konkretne kwoty oraz informacja czy podatnik korzysta z usług internetowych przez dwa lata podatkowe, czy dłużej. Ulga na Internet nie obowiązuje gdy rozliczany jest podatek liniowy (PIT-36L).

POZOSTAŁE ODLICZENIA W PRZYPADKU ULGI

Odliczenie - straty podatkowe

Dodatkowe dokumenty nie są wymagane. Podstawą jest deklaracja podatkowa dotycząca dochodu podatnika za ten i poprzednie lata podatkowe. Takie straty można odliczać odliczać w najbliższych następujących pięciu latach podatkowych.

Odliczenie 1,5 % podatku na cele pożytku publicznego

W sprawach spornych, jeśli deklaracja PIT została złożona w ostatnich dniach - ewentualny dowód nadania przesyłki.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za rok 2023 w 2024

Polskie prawo oferuje również ulgi podatkowe specjalnie dostosowane do produkcji w Polsce, m.in. Polskiej Strefy Inwestycji, Ulgi B+R oraz IP Box. Wszystkie instrumenty wsparcia są dostępne na równych warunkach dla inwestorów zagranicznych i polskich.

Polska Strefa Inwestycji — znaczna ulga w podatku dochodowym

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem nakładającym ulgi podatkowe istniejącym od września 2018 roku, który zastąpił reżim Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nowe przepisy zmieniły Polskę w jedną wielką specjalną strefę ekonomiczną, w której założenie lub rozwój przedsiębiorstwa, w szczególności zakładu produkcyjnego, często oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji pozwalają na skorzystanie ze wsparcia w postaci ulgi, bądź zwolnienia z podatku dochodowego niezależnie od lokalizacji zakładu. Ustawa ta ma na celu rozszerzenie obszaru ulg podatkowych do prawie 100% powierzchni inwestycyjnej Polski, co jest diametralną zmianą w porównaniu ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Jakie zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji wprowadziło Rozporządzenie Prezesa RM? Po pierwsze, zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje dopiero począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji zawarty w decyzji o wsparciu. Oznacza to, że zgodnie z nowym rozporządzeniem, zaliczenie dochodów zwolnionych z podatku będzie utrudnione dla przedsiębiorców i przeniesione w czasie. Po drugie, nabywanie środków trwałych i aktywów w ramach leasingu finansowego musi odbywać się na zasadach rynkowych.

Ulga podatkowa B+R (badania i rozwój)

Ulga podatkowa na B+R pozwala odzyskać 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, w szczególności wynagrodzeń, surowców i innych materiałów. Są to więc poniesione wydatki typowe dla tych co prowadzą normalną działalność gospodarczą.

Niezależnie od tego, że wydatki należą do kosztów uzyskania przychodu, w ramach ulgi mogą one być dodatkowo traktowane jako poniesione koszty na poszczególne wydatki kwalifikowane, uprawniające do skorzystania z ulgi B+R, co w praktyce oznacza prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania i obniżenia kwoty należnego w danym roku podatkowym podatku.

Ulga IP BOX

Ulgę podatkową B+R uzupełnia nowe rozwiązanie podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – ulga podatkowa IP Box. Celem wprowadzenia tej preferencji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej noszącej znamiona innowacyjności w Polsce oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważnego poszukiwania potencjału biznesowego w działaniach związanych z prawami własności intelektualnej. Pozwala to podatnikom na skorzystanie z preferencyjnej stawki 5% (zamiast standardowej stawki 19%), w stosunku do dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi IP Box korzystać mogą interesariusze rozliczający się wg. stawki liniowej (PIT-36L).

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024