Rozlicz podatek rolny Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: podatek rolny

Podatek rolny - zmiany od 2024 r.

Rolnicy będą mogli wspierać swoimi podatkami wybrany związek zawodowy. Wraz z wejściem nowelizacji o podatku rolnym, w 2024 roku część podatku rolnego będzie można przekazywać związkom zawodowym rolników indywidualnych, Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych lub związkom rewizyjnym zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne - spełniającym pewne warunki.

Podatek rolny - zmiany do 2024 r.

Rolnicy będą mogli wspierać swoimi podatkami wybrany związek zawodowy. Wraz z wejściem nowelizacji o podatku rolnym, w 2024 roku część podatku rolnego będzie można przekazywać związkom zawodowym rolników indywidualnych, Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych lub związkom rewizyjnym zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne - spełniającym pewne warunki.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego ustalane są na podstawie ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta, będące podstawą do ustalenia podatku rolnego - na rok podatkowy 2023 (na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (dla porównania w 2022 r. wynosiła – 61,48 zł za 1 dt).

Obecnie stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi:

 • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta),
 • 370,25 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość pieniężną 5q żyta).

Podatek rolny płaci się w czterech proporcjonalnych ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Podatek rolny - zmiany od 1 stycznia 2024r.

Z początkiem 2024 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku rolnym, w której przewidziano możliwość przekazywania 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych. Zmiany zostaną wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1450).

Podatnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. na takich samych zasadach jak przy przekazywaniu części podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieniądze z 1,5 proc. podatku rolnego będą przekazywane przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Wymagany będzie przy tym wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną lub podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Wnioski będzie można składać od 1 marca do 15 listopada danego roku podatkowego.

Ze środków będą mogły skorzystać uprawnione podmioty.

Podmioty uprawnione i wymogi

Aby otrzymać wpłaty z 1,5 proc. podatku, uprawnione podmioty muszą dodatkowo spełnić wymogi co do struktur organizacyjnych:

1) związek zawodowy rolników indywidualnych (na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych), który:
- został wpisany do rejestru co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;
- ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30;
- źródłem finansowania jego działalności są wpłaty ze składek członkowskich, gdzie roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł.

2) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników), który:

- został wpisany do KRS co najmniej 6 lat przed 1 stycznia danego roku podatkowego;

-posiada na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury w co najmniej 10 województwach i co najmniej 3 powiatach, w każdym z tych województw, a liczba członków każdego koła wynosi co najmniej 30 osób, źródeł finansowania działalności są wpłaty ze składek członkowskich przy czym roczna składka wynosi co najmniej 50 zł.

3) związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne, (na podstawie art. 257a ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze), który:
- został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;
- ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

Związki, które będą chciały być uprawnione do otrzymania 1,5% podatku rolnego, muszą złożyć wniosek o wpis do 20.01.2024 r. (art. 6 ustawy nowelizującej), a także spełniać warunki określone w nowelizacji.

Środki finansowe uzyskane z 1,5 proc. podatku rolnego będą mogły być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

Ustawa przewiduje, że gminy będą mogły liczyć na wyrównanie z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5 proc. podatku należnego na rzecz podmiotów uprawnionych.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku rolnego

Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie można składać w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także w wersji elektronicznej - online. 

Środki finansowe stanowiące 1,5% podatku należnego, organy podatkowe będą przekazywać na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego. Warunkiem przekazania wsparcia 1,5% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

Podatek rolny w 2023 roku – wysokość stawki

Podatek rolny posiada 2 stawki:

 • za grunty gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego,
 • za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta – od 1 hektara.

Stawki podatku są zależne od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. W przypadku, gdy nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Kwota podatku rolnego w 2023 r. wynosi 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. Dla porównania średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach wynosiła:

 • 2022 - 61,48 zł za 1 dt.
 • 2021 - 58,55 zł za 1 dt.
 • 2020 - 58,46 zł za 1 dt
 • 2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Hektar przeliczeniowy, na gruncie podatkowym, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Za pozostałe grunty rolne podatek rolny wynosi 5 kwintali żyta, w 2023 roku jest to kwota 370,25 zł/ha.

Za co płaci się podatek rolny?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej.

Użytki rolne oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • R – orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – rolne zabudowane,
 • Wsr – pod stawami,
 • W – pod rowami.

Kto płaci podatek rolny

Podatnikami podatku rolnego są:

 • właściciele gruntów;
 • posiadacze samoistni;
 • użytkownicy wieczyści;
 • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto nie płaci podatku rolnego?

Możliwość zwolnienia z podatku rolnego opisują artykuły 12 i 13 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z przepisami istnieją zwolnienia ze względu na przedmiot opodatkowania (czyli rodzaj gruntu) oraz ze względu na podmiot opodatkowania (kto jest właścicielem ziemi).

Z podatku rolnego zwolnione są osoby, które mają prawa do gruntów, takich jak:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych;
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R;
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi;
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli są zagospodarowywane i utrzymywane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • grunty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;
 • działki przyzagrodowe, jeśli osoba należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jest (wystarczy tylko jeden tych warunków): w wieku emerytalnym; inwalidą I albo II grupy; osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Ustawa o podatku rolnym przewiduje zwolnienia także ze względu na podmiot, który jest właścicielem danej ziemi. W tym zakresie ze zwolnień z podatku rolnego mogą korzystać:

 1. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz organy, które je prowadzą.
 2. Prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.
 3. Instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Uczelnie.
 4. Instytuty badawcze, w tym przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
 5. Krajowy Zasób Nieruchomości.
 6. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy zaczyna obowiązywać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć te okoliczności.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Podatek rolny - terminy płatności

Podatek rolny płatny jest w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Jeśli kwota całego, należnego podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać na rachunek budżetu miasta.

Zwolnienie z podatku rolnego w 2023 r.

Zwolnienie z podatku rolnego uwzględnia m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,;
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego [6], w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Ulga w podatku rolnym

Podatek rolny płaci się niższy o 75 proc. w pierwszym roku i o 50 proc. w drugim roku – jeśli kończy się zwolnienie z podatku rolnego za:

 • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków;
 • stworzenie gospodarstwa rolnego przez wymianę lub scalenie gruntów;
 • kupno gruntów, które tworzą lub powiększają gospodarstwo rolne do 100 hektarów.

Podatek rolny płaci się również niższy o 60 proc. (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30 proc. (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich.

Po złożeniu wniosku gmina może przyznać ulgę za wydatki na inwestycje typu:

 • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich;
 • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska;
 • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które służą do: melioracji, dostarczają wodę do gospodarstwa lub wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

Ulga obniża podatek o 25 proc. wydatków, które trzeba udokumentować. Jeśli wniosek zostanie złożony z tytułu klęski żywiołowej– gmina też może obniżyć podatek. Dotyczy to podatku w roku wystąpienia klęski lub w kolejnym roku. Wysokość ulgi zależy od odszkodowania, które zostanie otrzymane z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Jak złożyć deklarację?

Osoby fizyczne mają w obowiązku złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru– IR1 dla osób fizycznych i DR1 dla osób prawnych z odpowiednimi załącznikami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek ciąży także na podatnikach, którzy korzystają ze zwolnień i ulg. Dokumenty te można złożyć drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. Wówczas osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

 


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 416

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku