Formularz PIT 11 do druku – pobierz plik PDF dla PIT 11

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularz do druku PIT 11 – PDF

Program PIT pro 2023/2024
Rekomenduje Instytut Polskiej Księgowości

PIT-11 do wypełnienia nie jest standardową deklarację składaną w urzędzie skarbowym przez podatnika. Ten dokument stanowi informację o przychodach, kosztach oraz zaliczkach pobranych na podatek przez płatnika. Dzięki niej, podatnik zyskuje najważniejsze informacje umożliwiające rozliczenie. PIT 11 należy wypełnić i dostarczyć podatnikowi w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że przekazanie deklaracji PIT-11 jest obowiązkowe i pracownik – podatnik nie musi o nie wnioskować.

PIT-11 za 2023 do druku lub przekazania online musi wypełnić każda osoba fizyczna oraz inni płatnicy, którzy zajmują się pobieraniem składek na podatek dochodowy za podatnika. Dotyczy to również spółek czy stowarzyszeń. Poniżej znajduje się lista podmiotów, które obligatoryjnie muszą wypełnić PIT 11 druk. Są to między innymi:

 • zakłady pracy i organy rentowe, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych i podobnych,

 • osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą,

 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące świadczeń z tytułu praw majątkowych,

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne zajmujące się produkcją rolną, które jednocześnie wypłacają wynagrodzenie za dniówki obrachunkowe, udziały w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, wypłacające emerytury i renty z zagranicy,

 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz podmioty wypłacające stypendia,

 • organy zatrudnienia w przypadku wypłat z funduszu pracy,

 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • podmioty przyjmujące uczniów lub studentów na praktyki absolwenckie.

Uwaga! Nie jest to pełna lista sytuacji, kiedy obowiązuje PIT 11. Druk ten należy wypełnić zawsze, kiedy ciąży na Tobie obowiązek obliczenia i pobierania zaliczek od osób, które zatrudniasz. Formularz PIT-11 za 2023 do druku lub elektroniczny należy wypełnić i dostarczyć do podatnika oraz właściwego urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia lutego. Jeżeli przypada on w weekend lub święto, wówczas ostateczny termin przypada na kolejny dzień roboczy.

PIT 11 do druku – jak wypełnić go poprawnie?

Program PIT pro 2023/2024

PIT 11 druk to tylko jedna z form, w jakich płatnik może dostarczyć informację do podatnika. Oprócz tego istnieje możliwość przekazania tego dokumentu w formie elektronicznej. Jeżeli płatnik wybiera dostarczenie podatnikowi deklaracji PIT 11 online, musi wysłać ją podatnikowi na adres e-mail lub w inne miejsce, do którego pracownik ma swobodny dostęp. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku dostarczania do urzędu skarbowego.

Należy wypełnić ten sam PIT-11 za 2023 do druku, ale płatnik może go dostarczyć wyłącznie w wersji elektronicznej. Jest to obligatoryjne i nie ma wobec tego żadnych wyjątków. W tym przypadku należy odpowiednio zweryfikować swoje dane. Jeżeli płatnik tego nie zrobi, rozliczenie PIT 11 z podatnikiem będzie nieważne. Jak wykonać autoryzację deklaracji PIT 11?

 • Jeżeli płatnik jest osobą fizyczną, musi wprowadzić 5 danych autoryzujących. Są to: numer PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji podatkowej, złożonej w poprzednim roku.

 • Każdy płatnik, który nie jest osobą fizyczną, ma obowiązek autoryzacji deklaracji PIT-11 za pomocą specjalnego podpisu elektronicznego. W tym przypadku zestaw danych autoryzujących nie wystarczy.

W  2023 roku pojawiło się kilka wątpliwości dotyczących tego, czy i jak należy dostarczyć formularz PIT 11 do druku w postaci online lub papierowej w przypadku beneficjentów ulgi dla młodych. Obowiązek przygotowania tego dokumentu mają płatnicy zatrudniający:

 • osoby korzystające z ulgi dla młodych,

 • podatników, którzy przekroczyli limit dochodów,

 • osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu innych form zatrudnienia niż umowa o pracę lub cywilnoprawne.

PIT 11 – zamień druk na program do rozliczeń pit online

Formularz PIT-11 do wypełnienia online znajdziesz na stronie Podatnik.info. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozliczenie PIT-11, druk będzie z pewnością aktualny, zgodny z obowiązującymi aktualnie przepisami. Dzięki temu nie musisz martwić się szukaniem i sprawdzaniem, czy dokument jest poprawny.

Dodatkowo oszczędzasz przy tym czas. Nie musisz umawiać się na spotkania z pracownikiem lub urzędnikami we właściwej placówce. Formularz możesz wypełnić w programie, a następnie wysłać w formie elektronicznej. Do dyspozycji masz:

 • samodzielne wypełnienie PIT 11. Druk zostanie zweryfikowany przez program do rozliczeń pit, a następnie poprawiony w razie potrzeby.

 • udzielenie odpowiedzi na kilka najważniejszych pytań. Następnie kreator wybierze i wypełni właściwy PIT-11. Druk możesz wysłać bezpośrednio z programu zarówno do urzędu skarbowego, jak i podatnika.

Rozliczenie PIT 11 online to oszczędność czasu, zawsze aktualny formularz PIT 11 do druku oraz redukcja ryzyka związanego z ewentualnym pojawieniem się błędów.

Do kiedy trzeba przekazać PIT-11 do US i do podatnika?

Termin przekazania druku PIT-11 jest różny, w zależności od adresata i okoliczności:

 • 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym – dla urzędu skarbowego,

 • 28/29 lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym – dla podatnika,

 • 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – dzieje się tak w przypadku ustania obowiązku pobierania zaliczki przez niektórych płatników w ciągu trwania roku podatkowego,

 • do dnia zakończenia działalności – dotyczy to tych płatników, którzy zakończyli działalność przed upływem stycznia lub lutego.

Płatnik przekazuje PIT-11 do właściwego sobie terytorialnie urzędu skarbowego. W przypadku rozliczania podatników, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski, płatnik przekazuje PIT-11 do urzędu skarbowego działającego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Odpowiedzialność płatnika za sporządzenie PIT-11

Druk PIT-11 jest podstawą do rozliczenia się przed podatnika z fiskusem. To także źródło informacji dla urzędu skarbowego, przykładowo o pobranych zaliczkach oraz kwocie, jaką pracownik płatnika zarobił w ciągu roku podatkowego. Tym samym prawidłowe sporządzenie i terminowe przekazanie PIT-11 to obowiązek płatnika – ani urząd skarbowy, ani podatnik nie muszą o to wnioskować. Płatnik ma obowiązek podawania w PIT-11 prawdziwych i pełnych informacji o wartości przychodu i dochodu podatnika, pobranych zaliczkach na podatek i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Niedopełnienie tego obowiązku przez płatnika może narażać go na odpowiedzialność karną skarbową.

Co, jeśli podatnik nie otrzyma druk PIT-11?

Może zdarzyć się sytuacja, w której płatnik z jakiegoś powodu nie dostarczy terminowo PIT-11 podatnikowi. Zdarza się też, że podatnik z niektórych źródeł dochodów nie otrzyma PIT-11, np. z tytułu pobierania zagranicznej emerytury lub wynagrodzenia za pracę u zagranicznego pracodawcy. Co wtedy? Płatnik ignorujący obowiązek dostarczenia PIT-11 naraża się na kłopoty, ale podatnik nadal ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem przy użyciu formularza np. PIT-37. Choć takie sporządzenie swojej deklaracji podatkowej jest trudniejsze, z pomocą przychodzi program. Warto dołączyć pismo wyjaśniające, w którym podatnik wskazuje, że płatnik nie dostarczył PIT-11 i sporządzona samodzielnie deklaracja może zawierać błędy, np. o pobranych zaliczkach ich wysokości.

Czy płatnik musi dostarczyć PIT-11 pracownikowi do 26 roku życia?

Pomimo tego, że pracownicy etatowi do 26 roku życia są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego (z racji ulgi dla młodych), płatnik nadal ma obowiązek przekazać PIT-11 o przychodach i pobranych zaliczkach takiemu pracownikowi.

Jaka wersja formularza PIT-11 za 2023 rok?

W rozliczeniu za rok podatkowy 2023 należy zastosować najnowszą obowiązującą wersję druku PIT-11 – wersję 27. Ministerstwo Finansów posiada na swoich stronach bazę wzorów oświadczeń podatkowych, w tym formularz PIT-11 w wersji 28. Druk uwzględnia najnowsze zmiany. Stosuje się go jednak wobec dochodów i przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 roku. Oznaczenie wersji formularza zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu każdego egzemplarza. Wszystkie nowe wzory formularzy PIT znajdują się na stronach rządowych.

Druk PIT-R – załącznik do druku PIT-11

Załącznik PIT-R do formularza PIT-11 płatnik przekazuje zarówno do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego oraz podatnikowi. Czyni to w analogicznym terminie jak PIT-11. Załącznik PIT-R zawiera informacje o wypłatach z tytułu wykonywania przez podatnika obowiązków społecznych i obywatelskich. Głównie chodzi o:

 • przychody podatników, którym na podstawie odpowiednich przepisów zostało zlecone przez organy rządowe, organy administracji państwowej i samorządowej, sąd, czy prokuraturę wykonywanie określonych czynności. Przykładowo, przychody biegłych sądowych, płatników i inkasentów należności publicznoprawnych (o ile nie jest to element ich działalności gospodarczej), przychody z tytułu uczestnictwa w komisjach powoływanych przez te organy. Wyjątkiem są przychody wynikające z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktów menadżerskich,

 • przychody podatników wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie, niezależnie od sposobu powołania, w tym odszkodowanie za utracony zarobek. Wyjątkiem są przychody uzyskiwane przez osoby zasiadające w składzie zarządów, rad nadzorczych, komisji i podobnych ciał stanowiących osób prawnych.

PIT-R a kwoty zwolnione z podatku

W załączniku PIT-R płatnik musi też zawrzeć kwoty, które są zwolnione z podatku. Są to:

 • diety oraz zwroty kosztów podróży, otrzymywane przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie, ale tylko do wysokości 3000 zł miesięcznie,

 • diety z tytułu podróży dla osób niebędących pracownikiem płatnika do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości i warunków ustalania należności, które przysługują pracownikowi jednostki sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju lub za granicą.

W informacji PIT-R nie rozbija się kwot wypłacanych za poszczególne miesiące, lecz sumarycznie za cały rozliczany rok podatkowy. Co ważne, jeśli płatnik w PIT-R wykazuje wyłącznie kwoty, które są zwolnione z opodatkowania, nie musi już on dostarczać PIT-11. Wystarczy, że przekaże urzędowi skarbowemu i podatnikowi PIT-r z wyszczególnionymi kwotami zwolnionymi z podatku.

Korekta PIT-11 i załącznik ORD-ZU

Może się zdarzyć, że płatnik popełni błędy przy sporządzaniu PIT-11. W takiej stytuacji ma możliwość złożenia korekty, a tę można złożyć nawet do 5 lat od momentu zakończenia się roku kalendarzowego, w którym składane było korygowane oświadczenie podatkowe. W przypadku PIT-11, do korekty potrzebny jest załącznik ORD-ZU, który dołącza się do korygującej deklaracji. Formularz ORD-ZU zawiera dane identyfikacyjne podatnika i płatnika, a także najważniejszy element – punkt 13, w którym płatnik musi szczegółowo opisać przyczyny złożenia deklaracji korygującej. Bez tego etapu korekta nie zostanie przyjęta. Korekta PIT-11 jest o tyle istotna, że znosi dla płatnika ryzyko poniesienia kar przewidzianych w ustawie karnej skarbowej. Nie wszystkie błędy trzeba koniecznie korygować, chociażby:

 • złożenie PIT-11 do niewłaściwego urzędu skarbowego – urząd skarbowy sam przekaże PIT-11 do urzędu właściwego terytorialnie dla podatnika,

 • płatnik poda nieprawdziwą kwotę kosztów uzyskania przychodów – jeśli błąd wyniknął z dokumentacji dostarczanej przez podatnika, a ten w swoim zeznaniu rocznym wykaże daną kwotę w prawidłowej wysokości, nie jest to problemem. Może to jednak spowodować nadpłatę lub niedopłatę podatku,

 • błędny lub nieaktualny adres zamieszkania płatnika – może się zdarzyć, że pracodawca ma nieaktualny adres zamieszkania pracownika, a ten nie poinformował go o zmianie. Jeśli pracownik (podatnik) w swoim zeznaniu wskaże prawidłowy adres (aktualny na dzień 31 grudnia roku podatkowego), urząd może zwrócić się do płatnika o wyjaśnienie i korektę. 


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 620
×

Wersja mobilna

Drogi użytkowniku, wersja którą próbujesz pobrać jest przeznaczona na komputery z systemem windows.

Aby później rozliczyć się za pomocą komputera, podaj swój adres e-mail by otrzymać link do pobrania programu.

Jeśli nie chcesz korzystać z komputera, możesz rozliczyć się online tutaj