Rozlicz PIT 28 Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 28

 1. Deklaracja PIT-28 lub PIT-28S jest składana dla dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 2. Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie samego ryczałtu, jak i rozliczania na druku PIT-28. Stawka zdrowotna w wysokości 9% jest liczona na podstawie uzyskiwanych przychodów, ale jednocześnie ustawodawca pozwala na odliczenie 50% zapłaconych składek zdrowotnych. W 2024 r. PIT-28 można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia.
 3. Stawki ryczałtu są uzależnione od rodzaju prowadzenia działalności, w niektórych przypadkach wysokości uzyskanego przychodu. Stawki wahają się od 2% do 17%.
 4. Przy rozliczaniu się ryczałtem nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Jednakże podatnik może skorzystać ulg i odliczeń innego typu, ulgi abolicyjnej, odliczenia składki zdrowotnej.
 5. Deklarację PIT-28 możesz złożyć przez internet za pomocą darmowych programów podatkowych, gdzie krok po kroku wypełnisz formularz. Po wysłaniu zeznania pit otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Deklaracja PIT-28: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Najważniejsze informacje na temat zasad rozliczania PIT-28 można znaleźć w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930). Deklarację PIT-28 za 2022 rok wypełniają podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zeznanie PIT-28 mogą składać osoby uzyskujące dochody z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze – pod warunkiem że nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • lub sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że prawo do ryczałtu przysługuje również osobom duchownym. PIT-28 służy do rozliczenia wysokości osiągniętego dochodu i uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, a także wykazania wysokości podatku.

Deklaracja PIT-28: Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Jeżeli chcesz rozliczać się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może wystąpić konieczność złożenia odpowiedniego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania. Dotyczy to każdego podatnika, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Możesz to zrobić już na etapie rejestracji działalności w CEIDG lub także w trakcie prowadzenia działalności.

Jeżeli chcesz zyskać prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie prowadzenia działalności, musisz koniecznie spełniać warunek przychodów. Nie mogą one przekroczyć 2 milionów euro za rok poprzedni. Podatnicy, którzy nie spełnią tego kryterium, tracą wówczas prawo do rozliczania się za pomocą PIT-28. Należy jednak uważnie podkreślić, że nie dzieje się to w trakcie roku podatkowego, a dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Kiedy podatnik świadczy na rzecz swojego byłego pracodawcy usługi, które wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, nie ma prawa rozliczać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli zakończy tę współpracę lub wykonuje inne czynności, wówczas może składać deklarację PIT-28 do urzędu skarbowego. Warto o tym pamiętać, decydując się na rozliczanie z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Deklaracja PIT-28: Różne formy przychodów a ryczałt

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje w zależności od formy przychodów. Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej, możesz złożyć deklarację PIT-28 w przypadku wyboru tej formy opodatkowania przez wszystkich jej członków. Pamiętaj, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje również osobom prowadzącym działalność w formie spółki innej niż cywilna lub jawna.

Co ważne, zeznanie PIT-28 nie przysługuje podatnikom, którzy zdecydowali się na nawiązanie umowy najmu lub dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W innym przypadku przysługuje Ci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętaj, że PIT-28 możesz składać jednocześnie z PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-38.

Jak wypełnić PIT-28 2022/2023?

Jak wspominaliśmy, druk PIT-28 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób fizycznych korzystających z rozliczeń ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej,
 • przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów tego typu.

Dane identyfikujące podatnika w PIT-28

Deklarację PIT-28 należy wypełnić danymi, które pozwolą na identyfikację podatnika. Pierwszą ważną informacją jest adres urzędu skarbowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania podatnika. Do wskazanej placówki trafią dokumenty przesłane drogą elektroniczną. 

Dane adresata oraz cel składania zeznania należy uwzględnić w części A formularza PIT-28. Wśród potrzebnych informacji znajdują się również dane identyfikujące takie jak: imię i nazwisko oraz pełny adres zamieszkania. Należy je wpisać w części B w zeznaniu PIT-28.

Co ważne, grono osób fizycznych uzyskujące dochody z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, nie musi składać specjalnego oświadczenia. W innym przypadku należy dopełnić wszelkich formalności najpóźniej do:

 • dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał pierwszy przychód,
 • końca roku podatkowego w przypadku, gdy podatnik odnotował pierwszy przychód w grudniu.

Jak zgłosić opodatkowanie ryczałtem?

Podatnik musi zawiadomić urząd, by mieć możliwość rozliczyć się z podatku PIT-28 przez ryczałt ewidencjonowany. Stosowne oświadczenie składa się naczelnikowi urzędu skarbowemu według miejsca zamieszkania lub we wniosku o aktualizację wpisu CEIDG:

 • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim uzyskano pierwszy przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Do końca roku podatkowego, jeżeli taki przychód został uzyskany w grudniu roku podatkowego.

Wyboru formy opodatkowania można także dokonać w dniu założenia działalności gospodarczej w dzień uzyskania pierwszego przychodu.

Jak zrezygnować z ryczałtu?

Jeśli przedsiębiorca chce zrezygnować z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i płacić podatek na zasadach ogólnych lub wybrać podatek liniowy, musi złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji opodatkowania ryczałtem w terminie:

 • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim uzyskano pierwszy przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Do końca roku podatkowego, jeżeli taki przychód został uzyskany w grudniu roku podatkowego.

Rezygnacja z ryczałtu na skalę podatkową - jak tego dokonać?

Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadziła od 1 lipca 2022 r. korekta Polskiego Ładu (zwanego wersją 2.0), przedsiębiorcy, którzy wcześniej rozliczali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej PIT w zakresie dochodów:

 • uzyskanych w całym 2022 r.,
 • uzyskanych jedynie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w tym wypadku dochody osiągnięte między 1 stycznia a 30 czerwca będą opodatkowane ryczałtem).

Przejście z ryczałtu na skalę podatkową w II półroczu 2022 r.

Przedsiębiorca, który chciał dokonać zmiany opodatkowania dochodów uzyskanych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową musiał:

 • do 22 sierpnia 2022 r. powiadomić o tym urząd skarbowy na pisemnym oświadczeniu o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez niego od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku;
 • do dnia 1 lipca 2022 r. zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów;
 • za okres od 1 lipca 2022 roku obliczać i wpłacać zaliczki na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Obecnie minął termin na złożenie oświadczenia na zmianę ryczałtu na skalę podatkową na okres II półrocza. Jednakże podatnicy wciąż mogą zmienić formę opodatkowania dla całego roku podatkowego 2022.

Przejście z ryczałtu na skalę podatkową w odniesieniu do całych dochodów za 2022

Podatnik, który chce dokonać zmiany opodatkowania dochodów, dla których wybrał ryczałt przed 1 lipca 2022 r. na opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej:

 • może to zrobić w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za 2022 r.,
 • ma obowiązek nadal prowadzić ewidencję przychodów oraz wyliczać i wpłacać ryczałt zgodnie z obowiązującymi przepisami opodatkowania ryczałtem.

W formularzach PIT-36 lub PIT-36S podatnik ma obowiązek wykazać osiągnięte przychody, koszty uzyskania przychodu, dochód i jego stratę, a także należne i wpłacone zaliczki.

Dokonując zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, podatnik ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Musi to zrobić przed złożeniem zeznania podatkowego, w którym informuje o zmianie formy rozliczania się z fiskusem.

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt za cały 2022 r.

Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku przedsiębiorców, którzy podejmują decyzję o zmianie formy opodatkowania na cały 2022 r. W tym wypadku zarówno podatnicy rozliczający przychód ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i przedsiębiorcy na podatku liniowym dokonują zmiany opodatkowania w terminie rocznych rozliczeń podatkowych, w drodze składanej deklaracji PIT.

Do kiedy należy złożyć PIT-28?

Formularz PIT-28 można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli w trakcie roku podatkowego, płatnik uzyskał przychód, który wyłącza prawo do ryczałtu, składa zeznania PIT-36 – i dodatkowo PIT-28 za okres, kiedy prowadził działalność na ryczałcie – niestety za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.

Rozliczenie z PIT-28 z małżonkiem

Wspólne uzupełnienie druku PIT-28 jest niemożliwe. Osoby samotnie wychowujące dziecko również nie są uprawnione do korzystania z wypełniania tej deklaracji. Wybierając PIT-28 nie można rozliczyć się wspólnie z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, dla przykładu podatkiem 18% według skali podatkowej. Wyjątek stanowi przychód z najmu i dzierżawy prywatnej czy umów podobnych.

PIT-28 – a strata podatkowa

Jeżeli podatnik składa zeznanie PIT-28, oblicza podatek od wysokości uzyskanego przychodu – wysokości dokonanych kosztów podatkowych nie może natomiast odliczyć w tej sytuacji.

Dlatego też formularz nie obejmuje rubryk umożliwiających wykazanie straty podatkowej za dany rok podatkowy.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik podlegał innej formie opodatkowania. W tym przypadku przysługuje możliwość odliczenia strat za poprzednie lata. Oznacza to, że podatnik musi wypełnić PIT-28, a strata obniża wysokość osiągniętego przychodu w danym roku podatkowym.

Zmiana ustalania wysokości stawki zdrowotnej na ryczałcie

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie ryczałtu. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych jest zmiana zasad ustalania wysokości składki w przypadku opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie jest korzystna dla podatników i w praktyce spowodowała, że opodatkowanie ryczałtem stało się mniej opłacalne. Po zmianie przepisów podatnicy opodatkowani ryczałtem płacą 9% składkę zdrowotną, która jest obliczana od innej niż w 2021 r, podstawy wymiaru. Obecnie podstawą do obliczenia wymiaru składki zdrowotnej jest wysokość uzyskanego przychodu.

Obowiązują trzy stawki składki, zależne od uzyskiwanych rocznych przychodów:

 • do 60 000 zł - 335,94 zł miesięcznie;
 • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł - 559,89 zł;
 • powyżej 300 000 zł - 1007,81 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że nowelizacja Polskiego Ładu 2.0. daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych, aby pomniejszyć swój przychód w zeznaniu rocznym.

Deklaracja PIT-28: Pamiętaj o stawce ryczałtu od najmu za 2022 rok

Warto zwrócić szczególną uwagę na stawkę ryczałtu, która dotyczy najmu w przypadku PIT-28 za 2022 rok. W poprzednich latach obowiązywała jednolita stawka, która wynosiła 8,5%. Od 2020 roku zmieniły się jednak zasady opodatkowania. Jakie zmiany zaszły? Od tej pory wysokość ryczałtu zależy bezpośrednio od wartości uzyskanych przychodów przez podatnika. Jeżeli nie przekroczyły one 100 000 złotych, wówczas stawka wynosi 8,5%. Z kolei stawka 12% obowiązuje w przypadku przychodów powyżej 100 000 złotych.

Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?

Zeznanie podatkowe PIT-28 za 2022 rok obejmuje części H oraz I. Są to specjalne sekcje umożliwiające wykazanie przysługujących podatnikowi odliczeń. Wśród nich może pojawić się grupa standardowych ulg podatkowych, z których może skorzystać każdy podatnik po spełnieniu określonych warunków. Wśród nich pojawiają się między innymi:

 • ulga na internet, 
 • darowizny przekazane na cele publiczne, kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, kształcenia ustawicznego w szkołach lub walki z COVID,
 • odliczenia z tytułu oddania krwi,
 • wydatki rehabilitacyjne,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • wpłaty na IKZE.

Oznacza to, że podatnik rozliczający PIT-28 wykazuje w nim: wartość osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz ostateczną kwotę należnego ryczałtu. Co ważne, podatnik ma również prawo do rozliczenia specjalnych ulga takich jak: odsetkowa, z tytułu oszczędzania na kasie mieszkaniowej. Ponadto może również odliczyć wydatki mieszkaniowe z poprzednich lat, które nie mają pokrycia w poprzednich latach.

Załączniki do PIT-28

Wśród załączników, które mogą być wymagane podczas wykazywania dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu, znajdują się:

 • PIT-28B, czyli wykazanie dochodu z działalności gospodarczej w przypadku spółek,
 • PIT-O w przypadku należnych ulg,
 • PIT-D obejmujący ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych,
 • PIT-2K składany w przypadku rozliczania po raz pierwszy ulgi odsetkowej, czyli odliczania odsetek wynikających z zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości. W tym dokumencie należy wykazać wysokość kosztów związanych z inwestycją mieszkaniową.

Czego nie można odliczyć, gdy wybierasz PIT-28?

Najogólniej mówiąc ryczałtowcy nie mogą rozliczyć kosztów uzyskania przychodów; mają za to rekompensatę w postaci niższej stawki podatku oraz odliczenia:

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,
 • składki na ZUS,
 • ulgi abolicyjnej,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak się określa stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie:

 1. Rodzaju działalności – odpowiednia stawka, istnieje możliwość zastosowania kilku stawek na raz.
 2. Kiedy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 %, jeśli stawka jest wyższa – 20 % lub 17%.

Poniżej znajduje się również krótka instrukcja krok po kroku, jak wypełnić PIT-28.

Formularz rozliczenia PIT-28 – Jak wypełnić PIT-28 krok po kroku przez internet za rok 2022

Krok 1

W punkcie 1. e Pity wybierz sposób rozliczania. Możesz zaznaczyć odpowiednią opcję: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeżeli wypełniasz formularz PIT-28 po raz pierwszy, w punkcie 2. kliknij Złożenie zeznania. W przypadku korekty za PIT-28 wybierz Korekta Zeznania.

W punkcie 3. wybierz urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie elektroniczne e Pity. Właściwą sobie palcówkę wybierz z rozwijanej listy.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron deklaracji PIT-28.

Krok 2

Na tym etapie wypełniania formularza e Pity wybierz z listy odpowiednie źródło lub źródła osiąganych przychodów.

Przykładowo, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność opodatkowaną ryczałtem to wybierz opcję “ryczałt – jednoosobowa działalność (PIT-28)”. W przypadku prowadzenia spółki cywilnej w formie ryczałtu, wybierz opcję “ryczałt – spółka cywilna (PIT-28 + PIT-28/B)”.

Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania znajdujący się obok jego nazwy.

Załóżmy, że prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza PIT-28.

Krok 3

Zaznacz na formularzu e Pity przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. W przypadku wybrania opcji przychodów opodatkowanych ryczałtem, znajdziesz na niej:

 • Ulgę na powrót,
 • Ulgę dla rodzin 4+,
 • Ulgę dla pracujących seniorów,
 • Wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • Darowizny,
 • Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Wydatki na internet,
 • Wpłaty na IKZE.

Dodatkowe informacje o uldze uzyskasz klikając w znak zapytania obok nazwy odliczenia.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 4

Kolejne kroki formularza e Pity mogą różnić się w zależności od wybranej ulgi.

Przykładowo, jeżeli zaznaczysz odliczenie darowizny, w kolejnym kroku zostaniesz poproszony liczbę obdarowanych instytucji.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza elektronicznego e Pity.

Krok 5

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-28..

Krok 6

Podaj kwotę rocznych przychodów ze źródła przychodów zaznaczonych w kroku 2.

Do wyboru są przychody opodatkowane ryczałtem w stawce 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12.5%, 14%, 15%, 17%. Wysokość stawki podatku zależy od źródła osiąganych przychodów objętych ryczałtem, Przykładowo, jeżeli osiągnąłeś przychody nieprzekraczające kwoty 100 000 zł z tytułu najmu prywatnego to są one opodatkowane stawką 8,5%. 

Załóżmy, że osiągnąłeś przychody z najmu prywatnego do kwoty 100 000 zł. Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 7

W pierwszym polu podaj stratę obliczoną zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym (podatnik).

Następnie podaj kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W kolejnym polu podaj kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników.

Na końcu tego etapu, podaj wartość nieodliczonych w latach poprzednich wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody, jeżeli takie wystąpiły. 

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza e Pity.

Krok 8

Jeżeli w roku podatkowym otrzymałeś zwrot wykorzystanych w poprzednich latach odliczeń, podaj ich kwotę. Jeżeli ich nie miałeś, wpisz 0 (zero).

Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania w jednej z deklaracji e Pity.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 9

W tym kroku zaznacz, czy przysługują Ci zwolnienia za lata poprzednie. Jeżeli tak, to podaj rok, w którym skorzystałeś ze zwolnienia oraz podaj kwotę 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem. Ponadto zaznacz, czy chcesz korzystać ze zwolnienia w roku podatkowym od całości, czy części przychodów.

Jeżeli nie korzystałeś ze zwolnienia, to zaznacz opcję “podatnik nie korzystał ze zwolnienia”.

Podaj kwoty wpłaconego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za cały rok podatkowy (pole obowiązkowe). Następnie podaj kwotę podatku, jaki powinien być zapłacony w poszczególnych okresach (miesięcznie lub kwartalnie).

Krok 10

Na tym etapie dodasz lub dokonasz aktualizacji numeru bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego. Pamiętaj, by zawierał on kod kraju oraz był pozbawiony myślników i spacji.

Numery kont bankowych oznaczone są kodem PL i składają się z 26 cyfr.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 12

Jeżeli w kroku 3. wybrałeś odliczenie darowizny od podatku (dochodu), zostaniesz poproszony o podanie danych obdarowanego do formularza e Pity. W dodatkowym oknie wpisz numer kwotę przekazanej darowizny.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 13

Uzupełnij dane podatników (osób fizycznych) lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie. Podaj:

 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • NIP,
 • datę urodzenia,
 • e-mail,
 • telefon,
 • kraj,
 • kod pocztowy,
 • województwo,
 • powiat,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę
 • numer domu,
 • pocztę.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 14

Na ekranie zobaczysz podgląd formularza. Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza e Pity.

Krok 15

Na ekranie zobaczysz podsumowanie zeznania podatkowego wraz z kwotą do zwrotu i do nadpłaty. Pod formularzem widnieją pola wymagające ewentualnej poprawy – wybierz przycisk Wróć do pola, aby nanieść poprawki.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 15

Wyślij swój PIT online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj.

Wybierając wysyłkę do US:

 • uzyskasz UPO – Urząd Skarbowy zatwierdzi elektronicznie złożenie zeznania,
 • otrzymasz szybki zwrot podatku,
 • rozliczysz się bez kolejek.

Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. W dowolnym momencie możesz dokonać edycji lub korekty formularza.

Wybierając wydruk PIT:

 • zanieś PIT do swojego Urzędu Skarbowego.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.

Krok 15

Bezpieczeństwo e Pity

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Nie pamiętam hasła

Masz problem z dostępem do swojego konta? Najczęstszą tego przyczyną jest wpisywanie błędnego adresu e-mail lub hasła. Upewnij się, że wpisywany e-mail jest adresem użytym do założenia konta w programie.

Jeżeli adres jest właściwy, ale dalej masz problem z zalogowaniem się do programu, zmień hasło. W tym celu kliknij w link: https://www.podatnik.info/zapomnialem_hasla. Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i postępuj według instrukcji. Następnie przejdź na stronę: https://www.podatnik.info/login/. Zaloguj się za pomocą nowego hasła. Jeżeli Twoje konto jest nieaktywne, kliknij w link: https://www.podatnik.info/link_aktywacyjny.

Nie mogę wydrukować deklaracji

Masz problem z wydrukiem deklaracji PIT-28? By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie:

1. Wejdź na stronę www.podatnik.info.

2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu).

3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło.

4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PITy.

5. Wybierz PIT, który Cię interesuje i kliknij „Pobierz UPO”.

6. Pobierz dokument w formacie PDF. Uwaga! Generowanie druku może potrwać do 10 minut. Prosimy o cierpliwość.

Jak sprawdzić status zeznania?

Chcesz sprawdzić status swojego zeznania podatkowego PIT-28 w urzędzie skarbowym? Aby to zrobić:

1. Wejdź na stronę www.podatnik.info.

2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu).

3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło.

4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PITy.

5. Wybierz PIT, który Cię interesuje – poniżej zapisanej kopii znajdziesz informację o statusie deklaracji PIT-28. Za pomocą przycisku „Pobierz wydruk” możesz pobrać plik PDF deklaracji wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Co to jest PIT-28?

PIT-28 to zeznanie podatkowe, które obejmuje wysokość przychodu, odliczeń oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wypełnić PIT-28?

Jeżeli podatnik składa PIT-28, co do zasady nie może rozliczyć się razem z małżonkiem. Jednakże za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu może dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem, pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych ryczałtem. W praktyce oznacza to, że samo prowadzenie działalności objętej ryczałtem nie jest przeciwwskazaniem do wspólnego rozliczania.

Czy można odliczyć koszty uzyskania przychodu w PIT-28?

Nie istnieje również możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Ryczałtowcy korzystają z niższej stawki podatku. Ponadto mogą odliczyć składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składkę zdrowotną oraz skorzystać z wielu ulg podatkowych i odliczeń od przychodu.

Dla kogo jest PIT-28?

Druk PIT-28 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wśród nich znajdują się osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych, podatnicy uzyskujący dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub o podobnym charakterze.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-28?

PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku