Rozlicz PIT 28 Online za rok 2022 w 2023

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2022/2023 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 28

Rozliczenie PIT 28 za 2022 w 2023

Deklaracja PIT 28: ryczałt ewidencjonowany

Najważniejsze informacje na temat zasad rozliczania PIT 28 można znaleźć w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930). Deklarację PIT 28 za 2021 rok wypełniają podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zeznanie PIT 28 mogą składać osoby uzyskujące dochody z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze – pod warunkiem że nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że prawo do ryczałtu przysługuje również osobom duchownym. PIT 28 służy do rozliczenia uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, a także wykazania wysokości podatku.

Deklaracja PIT 28: Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Jeżeli chcesz rozliczać się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może wystąpić konieczność złożenia odpowiedniego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania. Dotyczy to każdego podatnika, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Możesz to zrobić już na etapie rejestracji działalności w CEIDG lub także w trakcie prowadzenia działalności.

Jeżeli chcesz zyskać prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie prowadzenia działalności, musisz koniecznie spełniać warunek przychodów. Nie mogą one przekroczyć 2 milionów euro za rok poprzedni. Podatnicy, którzy nie spełnią tego kryterium, tracą wówczas prawo do rozliczania się za pomocą PIT 28. Należy jednak uważnie podkreślić, że nie dzieje się to w trakcie roku podatkowego, a dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Kiedy podatnik świadczy na rzecz swojego byłego pracodawcy usługi, które wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, nie ma prawa rozliczać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli zakończy tę współpracę lub wykonuje inne czynności, wówczas może składać deklarację PIT 28 do urzędu skarbowego. Warto o tym pamiętać, decydując się na rozliczanie z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Deklaracja PIT 28: Różne formy przychodów a ryczałt

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje w zależności od formy przychodów. Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej, możesz złożyć deklarację PIT 28 w przypadku wyboru tej formy opodatkowania przez wszystkich jej członków. Pamiętaj, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje również osobom prowadzącym działalność w formie spółki innej niż cywilna lub jawna.

Co ważne, zeznanie PIT 28 nie przysługuje podatnikom, którzy zdecydowali się na nawiązanie umowy najmu lub dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W innym przypadku przysługuje Ci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętaj, że PIT 28 możesz składać jednocześnie z PIT 36, PIT 37, PIT 36L oraz PIT 38.

Jak wypełnieć PIT-28 2022/2023?

Jak wspominaliśmy, druk PIT 28 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób fizycznych korzystających z rozliczeń z uwzględnieniem ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej,
 • przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów tego typu.

Dane identyfikujące podatnika w PIT-28

Deklarację PIT 28 należy wypełnić danymi, które pozwolą na identyfikację podatnika. Pierwszą ważną informacją jest adres urzędu skarbowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania podatnika. Do wskazanej placówki trafią dokumenty przesłane drogą elektroniczną. 

Dane adresata oraz cel składania zeznania należy uwzględnić w części A formularza PIT 28. Wśród potrzebnych informacji znajdują się również dane identyfikujące takie jak: imię i nazwisko oraz pełny adres zamieszkania. Należy je wpisać w części B w zeznaniu PIT 28.

Co ważne, grono osób fizycznych uzyskujące dochody z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, nie muszą składać specjalnego oświadczenia. W innym przypadku należy dopełnić wszelkich formalności najpóźniej do:

 • dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał pierwszy przychód,
 • końca roku podatkowego w przypadku, gdy podatnik odnotował pierwszy przychód w grudniu

PIT 28 online

Zawiadamiamy urząd

Podatnik musi zawiadomić urząd, by mieć możliwość rozliczyć się z podatku PIT 28 przez ryczałt ewidencjonowany. Stosowne oświadczenie składa się:

 • w dni założenia działalności gospodarczej, najpóźniej w dzień pozyskania pierwszego przychodu,
 • 20 stycznia roku, w którym mamy zamiar rozliczać się poprzez ryczałt – w przypadku zawiadamiania o ryczałtem przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej,
 • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim uzyskano pierwszy dochód z: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów pokrewnych, pod warunkiem, że przychód został uzyskany w grudniu

W przypadku, gdy chcemy zrezygnować z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji składamy do 20 stycznia danego roku. W przypadku, gdy do 20 stycznia podatnik nie zgłosi likwidacji działalności i nie dokonana wyboru innej formy opodatkowania, uznaje się, że nadal prowadzi opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy należy złożyć PIT 28?

Formularz pit 28 należy złożyć do 28 lutego 2022 roku. Jeśli w trakcie roku podatkowego, płatnik uzyskał przychód, który wyłącza prawo do ryczałtu, składa zeznania PIT-36 – i dodatkowo PIT-28 za okres, kiedy prowadził działalność na ryczałcie – niestety za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.

Rozliczenie z PIT 28 z małżonkiem

Wspólne uzupełnienie druk PIT-28 jest niemożliwe. Osoby samotnie wychowujące dziecko również nie są uprawnione do korzystania z wypełniania tej deklaracji. Wybierając PIT-28 nie można rozliczyć się wspólnie z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, dla przykładu podatkiem 18% według skali podatkowej. Wyjątek stanowi przychód z najmu i dzierżawy prywatnej czy umów podobnych.

PIT-28 – a strata podatkowa

Jeżeli podatnik składa zeznanie PIT 28, oblicza podatek od wysokości uzyskanego przychodu – wysokości dokonanych kosztów podatkowych nie może natomiast odliczyć w tej sytuacji.

Dlatego też formularz nie obejmuje rubryk umożliwiających wykazanie straty podatkowej za dany rok podatkowy.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik podlegał innej formie opodatkowania. W tym przypadku przysługuje możliwość odliczenia strat za poprzednie lata. Oznacza to, że podatnik musi wypełnić PIT 28, a strata obniża wysokość osiągniętego przychodu w danym roku podatkowym.

Deklaracja PIT 28: Pamiętaj o stawce ryczałtu od najmu za 2022 rok

Warto zwrócić szczególną uwagę na stawkę ryczałtu, która dotyczy najmu w przypadku PIT 28 za 2022 rok. W poprzednich latach obowiązywała jednolita stawka, która wynosiła 8,5%. Od 2020 roku zmieniły się jednak zasady opodatkowania. Jakie zmiany zaszły? Od tej pory wysokość ryczałtu zależy bezpośrednio od wartości uzyskanych przychodów przez podatnika. Jeżeli nie przekroczyły one 100 000 złotych, wówczas stawka wynosi 8,5%. Z kolei stawka 12% obowiązuje w przypadku przychodów powyżej 100 000 złotych.

Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?

Zeznanie podatkowe PIT 28 za 2022 rok obejmuje części H oraz I. Są to specjalne sekcje umożliwiające wykazanie przysługujących podatnikowi odliczeń. Wśród nich może pojawić się grupa standardowych ulg podatkowych, z których może skorzystać każdy podatnik po spełnieniu określonych warunków. Wśród nich pojawiają się między innymi:/p>

 • ulga na internet, 
 • darowizny przekazane na cele publiczne, kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, kształcenia ustawicznego w szkołach lub walki z COVD,
 • odliczenia z tytułu oddania krwi,
 • wydatki rehabilitacyjne,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • wpłaty na IKZE.

Oznacza to, że podatnik rozliczający PIT 28 wykazuje w nim: wartość osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz ostateczną kwotę należnego ryczałtu. Co ważne, podatnik ma również prawo do rozliczenia specjalnych ulga takich jak: odsetkowa, z tytułu oszczędzania na kasie mieszkaniowej. Ponadto może również odliczyć wydatki mieszkaniowe z poprzednich lat, które nie mają pokrycia w poprzednich latach.

Załączniki do PIT-28

Wśród załączników, które mogą być wymagane podczas wykazywania dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu, znajdują się:

 • PIT-28B, czyli wykazanie dochodu z działalności gospodarczej w przypadku spółek,
 • PIT-O w przypadku należnych ulg,
 • PIT-D obejmujący ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych,
 • PIT-2K składany w przypadku rozliczania po raz pierwszy ulgi odsetkowej, czyli odliczania odsetek wynikających z zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości. W tym dokumencie należy wykazać wysokość kosztów związanych z inwestycją mieszkaniową.

Czego nie można odliczyć, gdy wybierasz PIT 28?

Najogólniej mówiąc ryczałtowcy nie mogą rozliczyć kosztów uzyskania przychodów, mają za to rekompensatę w postaci niższej stawka podatku oraz odliczenia:

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,
 • składki na ZUS,
 • ulgi abolicyjnej,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak się określa stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie:

 1. Rodzaju działalności – odpowiednia stawka, istnieje możliwość zastosowania kilku stawek na raz.
 2. Kiedy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 %, jeśli stawka jest wyższa – 20 % lub 17%.

Poniżej znajduje się również krótka instrukcja krok po kroku, jak wypełnić PIT 28.

Formularz rozliczenia PIT-28 – Jak wypełnić pit 28 krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1

W punkcie 1. e Pity wybierz sposób rozliczania. Możesz zaznaczyć odpowiednią opcję: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dziecko.


Jeżeli wypełniasz formularz PIT-28 po raz pierwszy, w punkcie 2. kliknij Złożenie zeznania. W przypadku korekty za PIT-28 wybierz Korekta Zeznania.


W puncie 3. wybierz urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie elektroniczne e Pity. Właściwą sobie placówkę wybierz z rozwijanej listy.


Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron deklaracji 28 PIT.


Krok 2

Na tym etapie wypełniania formularza e Pity wybierz z listy odpowiednie źródło lub źródła osiąganych przychodów.

Przykładowo, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zaznacz punkt z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Na liście znajdziesz też umowę zlecenie i dzieło, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, renty, emerytury i inne świadczenia krajowe oraz inne źródła przychodów.


Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania znajdujący się obok jego nazwy.


Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza 28 PIT.


Krok 3

Zaznacz na formularzu e Pity przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. Znajdziesz na niej:

 • ulgę prorodzinną na dziecko
 • wydatki na Internet
 • wpłaty na IKZE
 • ulgę odsetkową – kontynuacja z poprzednich lat
 • ulgę odsetkową – rozpoczęcie rozliczania
 • darowizny
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • ulgę na wyszkolenie uczniów
 • ulgę na pomoc domową
 • ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy
 • inne ulgi od dochodu
 • inne ulgi od podatku


Dodatkowe informacje o uldze uzyskasz klikając w znak zapytania obok nazwy odliczenia.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 4

Kolejne kroki formularza e Pity mogą różnić się w zależności od wybranej ulgi.

Przykładowo, jeżeli zaznaczysz ulgę prorodzinną na dziecko, w kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie liczby dzieci, do których przysługuje ulga.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza elektronicznego e Pity.


Krok 5

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-37.


Krok 6

Podaj kwotę rocznych przychodów ze źródła przychodów zaznaczonych w kroku 2.
Przykładowo, jeżeli rozliczasz się z tytułu umowy o pracę, podaj:

 • sumę kwot przychodów,
 • sumę kosztów uzyskania przychodów – szczegółowe pozycje do uzupełnienia pojawią się w osobnym oknie,
 • sumę kwot pobranych przez płatników na podatek.

Poniżej znajdziesz dwa dodatkowe pola do wyboru. Zaznacz je, jeżeli:

 • otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów,
 • otrzymywałeś przychody z tytułu umowy o pracę od dnia 1.01.2022 do ukończenia 26. roku życia.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 7

Podaj kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza e Pity.


Krok 8

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli ich nie miałeś, wpisz 0 (zero).
Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania w jednej z deklaracji e Pity.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 9

Na tym etapie dodasz lub dokonasz aktualizacji numeru bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego. Pamiętaj, by zawierał on kod kraju oraz był pozbawiony myślników i spacji.

Numery kont bankowych oznaczone są kodem PL i składają się z 26 cyfr.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 10

Jeżeli w kroku 3. wybrałeś ulgę prorodzinną na dziecko, zostaniesz poproszony o podanie danych dziecka do formularza e Pity. W dodatkowym oknie wpisz numer PESEL dziecka i liczbę miesięcy, za które przysługuje ulga.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 11

Uzupełnij dane podatników (osób fizycznych) lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.
Podaj:

 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • NIP,
 • datę urodzenia,
 • e-mail,
 • telefon,
 • kraj,
 • kod pocztowy,
 • województwo,
 • powiat,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę
 • numer domu,
 • pocztę.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 12

Na ekranie zobaczysz podgląd formularza. Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza e Pity.

Krok 13

Na ekranie zobaczysz podsumowanie zeznania podatkowego wraz z kwotą do zwrotu i do nadpłaty. Pod formularzem widnieją pola wymagające ewentualnej poprawy – wybierz przycisk Wróć do pola, by nanieść poprawki.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 14

Wyślij swój PIT online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj.
Wybierając wysyłkę do US:

 • uzyskasz UPO – Urząd Skarbowy potwierdzi elektronicznie złożenie zeznania,
 • otrzymasz szybki zwrot podatku,
 • rozliczysz się bez kolejek.

Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. W dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.
Wybierając wydruk PIT:

 • zanieś PIT do swojego Urzędu Skarbowego.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 15

Bezpieczeństwo e Pity
W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Nie pamiętam hasła

Masz problem z dostępem do swojego konta? Najczęstszą tego przyczyną jest wpisywanie błędnego adresu e-mail lub hasła. Upewnij się, że wpisywany e-mail jest adresem użytym do założenia konta w programie. Jeżeli adres jest właściwy, ale dalej masz problem z zalogowaniem się do programu, zmień hasło. W tym celu kliknij w link: https://www.podatnik.info/zapomnialem_hasla. Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i postępuj według instrukcji. Następnie przejdź na stronę: https://www.podatnik.info/login/. Zaloguj się za pomocą nowego hasła. Jeżeli Twoje konto jest nieaktywne, kliknij w link: https://www.podatnik.info/link_aktywacyjny.

Nie mogę wydrukować deklaracji

Masz problem z wydrukiem deklaracji PIT-28? By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie: 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 5. Wybierz PIT, który Cię interesuje i kliknij „Pobierz UPO”. 6. Pobierz dokument w formacie PDF. Uwaga! Generowanie druku może potrwać do 10 minut. Prosimy o cierpliwość.

Jak sprawdzić status zeznania?

Chcesz sprawdzić status swojego zeznania podatkowego PIT-28? Aby to zrobić: 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 6. Wybierz PIT, który Cię interesuje – poniżej zapisanej kopii znajdziesz informację o statusie deklaracji PIT-28. Za pomocą przycisku „Pobierz wydruk” możesz pobrać plik PDF deklaracji wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Co to jest PIT-28?

PIT-28 to zeznanie podatkowe, które obejmuje wysokość przychodu, odliczeń oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wypełnić PIT-28?

Jeżeli podatnik składa PIT-28, nie może rozliczyć się razem z małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie istnieje również możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Ryczałtowcy korzystają z niższej stawki podatku. Ponadto może odliczyć składki na ZUS, ulgę abolicyjną oraz inne.

Dla kogo jest PIT-28?

Druk PIT-28 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wśród nich znajdują się osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych, podatnicy uzyskujący dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub o podobnym charakterze.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-28?

PIT-28 należy złożyć do końca lutego następującego po roku podatkowym. Druki można składać od 15 lutego.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku