Formularz PIT 37 do druku – pobierz plik PDF dla PIT 37

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

1. Formularz do druku PIT 37 – PDF

Program PIT pro 2023/2024
Rekomenduje Instytut Polskiej Księgowości

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji rozliczanych w Polsce. Ten formularz obejmuje tylko przychody objęte opodatkowaniem według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Oznacza to, że podatek może wynosić:

 • 17%, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekroczyła kwoty 85 528 zł; jest to pierwszy próg podatkowy,

 • 32% w przypadku podatników wykazujących wyższą podstawę opodatkowania niż 85 528 zł; w tej sytuacji mamy do czynienia z drugim progiem podatkowym.

PIT-37 to deklaracja, której nie złożysz w przypadku innych dochodów niż te opodatkowane według skali podatkowej. Druk ten dopuszcza jednak możliwość rozliczenia dochodów według skali podatkowej oraz jednoczesne wypełnienie i rozliczenie innej deklaracji w związku z uzyskaniem pozostałych przychodów.

PIT-37 – kto będzie zobowiązany do wypełnienia i rozliczenia tej deklaracji?

PIT-37 za 2023 powinien znaleźć się w dokumentach rozliczeniowych każdej osoby, która:

 • rozlicza swoje przychody według standardowej skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, który pobiera i rozlicza niezbędne zaliczki,

 • uzyskuje przychody wyłącznie z jednego rodzaju źródła przychodów,

 • nie jest płatnikiem, ale przekazała w 2023 roku PIT-11. Dotyczy to przychodów z takich źródeł jak: praca sezonowa przy zbiorach, umowy aktywizacyjne, zasiłki dla zleceniobiorców.

Warto zwrócić uwagę, że wśród podatników spełniających jeden z powyższych warunków, a tym samym objętych obowiązkiem rozliczenia PIT-37, znajduje się najwięcej pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie zlecenie, umowie o dzieło. W takim przypadku płatnikiem jest zleceniodawca lub zakład pracy. Jednakże wśród tych osób znajdują się również emeryci i renciści. W tym przypadku płatnikiem jest ZUS.

Jeżeli podatnik posiada więcej niż jedno źródło dochodów, z reguły wybiera PIT-36. Pamiętaj, że możesz złożyć więcej niż jeden rodzaj deklaracji.

Termin składania deklaracji PIT-37 upływa wraz z końcem kwietnia w kolejnym roku po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskałeś dochód. Jeżeli okaże się, że 30 kwietnia wypada dzień ustawowo wolny od pracy lub weekend, wówczas rozliczenie można wykonać jeszcze w kolejnym dniu roboczym następującym po 30 kwietnia.

2. PIT 37 do druku – jak wypełnić go poprawnie?

Program PIT pro 2023/2024

Rozliczenie deklaracji PIT-37 odbywa się na podstawie dokumentów dostarczonych przez płatnika. Jednym z dokumentów, który każdy pracodawca, zleceniodawca czy też ZUS musi dostarczyć podatnikom, jest PIT-11. W tym dokumencie znajdują się informacje ułatwiające dopełnienie wszelkich formalności samodzielnie przez płatnika. Są to między innymi: wysokość wynagrodzenia netto, pobranych zaliczek.

Dzięki temu podatnik nie musi martwić się samodzielnym obliczaniem tych informacji. Należy po prostu posiłkować się informacjami z PIT-11. Warto zwrócić uwagę, że PIT-37 do wypełnienia będzie niepotrzebny w przypadku osób, które uzyskały dochód zwolniony z opodatkowania. Dotyczy to między innymi: młodych ludzi do ukończenia 26 roku życia, objętych ulgą PIT 0. Ponadto formularz PIT-37 dopuszcza możliwość rozliczenia przychodów wspólnie z małżonkiem, jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

PIT-37 druk można dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego osobiście lub przesłać pocztą w formie listu poleconego. Jednocześnie warto pamiętać o możliwości dostarczenia deklaracji PIT-37 przez internet za pośrednictwem specjalnych programów, na przykład Podatnik.info.

To idealne rozwiązanie dla osób, które nie potrafią odnaleźć się w świecie podatków. Do dyspozycji masz pomoc ekspertów, a poprawność wprowadzonych danych zostanie dokładnie sprawdzona.

Gdzie znaleźć formularz PIT-37 za 2023 do druku i jak dopełnić wszelkich formalności?

3. PIT 37 – zamień druk na program do rozliczeń pit online

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie deklaracji PIT-37 przez internet, możesz przede wszystkim zaoszczędzić swój cenny czas. Nie musisz iść osobiście do właściwego urzędu skarbowego ani samodzielnie wprowadzać informacji do odpowiednich rubryk. Podatnik.info oferuje trzy różne możliwości:

 • rozliczenie poprzez przepisanie wszystkich informacji z PIT-11 kratka w kratkę, program przenosi je następnie na PIT-37, druk trafia do właściwego urzędu skarbowego,

 • wypełnienie deklaracji PIT-37 przez Podatnik.info na podstawie odpowiedzi na kilka najważniejszych pytań, następnie program wybiera rozliczenie PIT-37 i wypełnia automatycznie,

 • sprawdzenie poprawności deklaracji PIT-37, którą uzupełnił użytkownik przez program Podatnik.info.

Jedną z największych zalet rozliczeń PIT online przez Podatnik.info jest stały dostęp do ekspertów, którzy odpowiedzą na każde pytanie i postarają się pomóc w dopełnieniu wszystkich formalności. W ten sposób oszczędzasz nie tylko czas, ale również swoje nerwy. Bez wątpienia wypełnienie deklaracji PIT nie należy do najprostszych, dlatego warto zdać się na wiedzę specjalistów i pozwolić im sobie pomóc. Ponadto zyskujesz pewność, że formularz PIT-37 będzie aktualny i zgodny z obowiązującymi aktualnie przepisami. W razie problemów - funkcjonuje także infolinia Krajowej Informacji Skarbowej.

Skala podatkowa w 2024

Wspomniany I próg podatkowy w skali podatkowej wynoszący do 85 528 zł rocznie obowiązuje tylko do 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 weszły w tej kwestii istotne zmiany. Nowy Ład podniósł zarówno kwotę wolną od podatku z 8000 zł na 30 000 zł, jak i wysokość I progu podatkowego dla osób rozliczających się na skali podatkowej. Stąd skala podatkowa od 2024 wygląda następująco:

 • 17%, jeżeli przychody opodatkowane nie przekroczyły kwoty 120 000 zł. Jest to pierwszy próg podatkowy.

 • 32% w przypadku podatników wykazujących wyższą podstawę opodatkowania niż 120 000 zł. Jest to drugi próg podatkowy. 

Danina solidarnościowa, czyli III próg podatkowy

Dla osób o wysokości osiągniętego dochodu powyżej 1 000 000 zł rocznie obowiązuje nieoficjalny III próg podatkowy – tzw. danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% dochodów powyżej miliona złotych dla rozliczających się na zasadach ogólnych. Także i ten podatek można rozliczyć w PIT-37.

Do kiedy, gdzie i jak należy złożyć PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu?

Termin składania deklaracji PIT-37 to okres między 15 lutym a 30 kwietnia. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, wtedy termin jest przedłużony do najbliższego dnia roboczego. W 2024 roku jest to 30 kwietnia. Podatnik oczywiście może złożyć PIT-37 przed 15 lutym, lecz tak złożona deklaracja będzie uznana przez urząd skarbowy jako złożona 15 lutego. Z punktu widzenia podatnika ma to znaczenie w kwestii terminu otrzymania zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. Deklarację należy złożyć osobiście w siedzibie właściwego terytorialnie urzędu skarbowego, listownie (wtedy liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie za pomocą programu.

Jakie przychody wykazuje się w PIT-37?

W deklaracji PIT-37 podatnik wykazuje te przychody, które pochodzą ze źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tylko za pośrednictwem płatnika, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej:

 • wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej,

 • renty krajowe (strukturalne i socjalne) oraz emerytury,

 • świadczenia lub formy zasiłków przedemerytalnych,

 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłek chorobowy,

 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych zajmujących się produkcją rolną,

 • wynagrodzenia za pracę, która przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • stypendia,

 • należności z tytułu umowy aktywizacyjnej,

 • przychody z działalności wykonywanej osobiście – umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty czy członkostwo w radach nadzorczych itp.,

 • przychody z praw autorskich i praw majątkowych,

 • świadczenia pochodzące z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto PIT-37 składają podatnicy, którzy:

 • w roku podatkowym nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych, które były rozliczane na skali podatkowej,

 • nie mają obowiązku doliczać do swoich dochodów tych uzyskanych przez ich małoletnie dzieci,

 • nie obniżają wysokości dochodów z tytułu straty z lat ubiegłych,

 • nie odliczają minimalnego podatku dochodowego.

Zeznanie podatkowe PIT-37 – omówienie formularza

Podstawą do rozliczenia się w PIT-37 na ogół jest PIT-11 wypełniany przez płatnika (np. pracodawcę). W przypadku, gdy podatnika rozlicza organ rentowy, robi to za pomocą PIT-40A, który może być dla podatnika informacją do wypełnienia PIT-37 (jeśli zechce) albo innych formularzy w przypadku pozyskiwania innego rodzaju przychodów. W formularzu PIT-37 podatnik musi wpisać następujące informacje:

Część A – dotyczy miejsca złożenia deklaracji i jej celu (zeznanie lub korekta zeznania).

Część B – dotyczy danych indentyfikacyjnych podatnika, w tym adresu zamieszkania oraz małżonka, w przypadku wspólnego rozliczania się.

Część C – dotyczy wykazania uzyskanych przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów (lub straty) i wysokości zaliczek pobranych przez płatnika. Informacje te podatnik otrzymuje od płatnika w postaci PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R lub PIT-R. W przypadku uzyskiwania przychodów z różnych źródeł, w części C należy wpisać ich roczną sumę.

Część D – dotyczy stosowania ulg podatkowych i odliczeń od wysokości osiągniętego dochodu, np. składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, ulgi budowlane, wydatki na cele rehabilitacyjne czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Część z nich wykazać trzeba także w załącznikach PIT/0 i PIT/D.

Część E – dotyczy wykazania wysokości obliczonego podatku. Jest on obliczany wedle skali podatkowej, choć szczegółowa metodologia różni się w zależności, czy podatnik rozlicza się sam, z małżonkiem lub z dzieckiem.

Część F – dotyczy zastosowania przysługujących podatnikowi odliczeń od podatku, np. ulgi na dzieci, składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie przekraczają 7,75% wymiaru, czy ulgi z tytułu prowadzenia przygotowania zawodowego. Te ulgi i odliczenia również należy wykazać w PIT/0.

Część G – dotyczy wykazania ostatecznej wysokości zobowiązania podatkowego, czyli podatku do zapłacenia lub nadpłaty.

Część H – dotyczy tylko tych podatników, którym przysługuje dodatkowy zwrot z racji ulgi na dzieci.

Część I – dotyczy podatników, którzy uzyskują przychody z dywident, z odsetek, z dyskonta papierów wartościowych lub innych zysków osób prawnych lub funduszy kapitałowych, w których podatnik ma udziały.

Część J – dotyczy wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP), którą podatnik może wesprzeć poprzez przekazanie 1,5% podatku.

Część K – dotyczy podania dodatkowych informacji nt. przekazania 1,5% podatku dla OPP, np. cel szczegółowy lub zgoda na udostępnienie OPP danych podatnika.

Część L – dotyczy informacji o składanych dodatkowo załącznikach PIT/0 i PIT/D. W tej części też podatnik może poinformować organ podatkowy, że jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny (KDR).

Część M – dotyczy podania rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, na który ma wpłynąć ewentualny zwrot podatku. Rachunek musi należeć do podatnika lub małżonka i nie może być związany z działalnością gospodarczą.

Część O – dotyczy złożenia podpisu przez podatnika i małżonka.

Kiedy następuje zwrot nadpłaty podatku?

Jeśli podatnik składa PIT-37 tradycyjnie, w siedzibie urzędu skarbowego, organ podatkowy zwraca nadpłatę podatku w okresie do 3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji. Szybciej jest, jeśli podatnik skorzysta z formy elektronicznej, np. za pomocą programu. Wówczas czas otrzymania zwrotu podatku wynosi do 45 dni. Z kolei posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą spodziewać się zwrotu podatku w ciągu 30 dni, lecz tylko, jeśli złożą zeznanie w formie elektronicznej.

Niedopłata podatku a złożenie PIT-37

Może się zdarzyć, że płacone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy okazały się niższe niż rzeczywista należna kwota podatku. Wtedy pojawia się niedopłata podatku, którą podatnik mus uregulować samodzielnie. Musi to zrobić najpóźniej w tym samym terminie, w którym składa się deklarację PIT-37 - 30 kwietnia.

Rozliczenie poniesionej straty z lat ubiegłych w PIT-37

Zasadniczo do rozliczania poniesionej straty z lat ubiegłych służy formularz PIT-36. Podatnik może jednak złożyć PIT-37 za rok podatkowy, w którym wykazał stratę.

Przychody zagraniczne a PIT-37

W PIT-37 podatnik może rozliczyć przychody ze stosunku pracy z zagranicy, o ile są one rozliczane przez polskiego płatnika. W sytuacji, gdy podatnik pracuje za granicą u zagranicznego pracodawcy, składa PIT-36.

PIT-37 dla nierezydentów

Podatnik może wyjątkowo rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37, jeżeli nie jest polskim rezydentem podatkowym, ale zarabia w Polsce. Ważne, aby podatnik miał miejsce zamieszkania do celów podatkowych w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Uzyskiwane przychody w Polsce muszą być opodatkowane na ogólnych zasadach. Przykładem jest cudzoziemiec lub nierezydent podatkowy, który pracuje na etacie w polskim przedsiębiorstwie i jest rozliczany przez polskiego płatnika.

PIT-37 a wspólne rozliczenie się małżonków

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie także ma zastosowanie formularz PIT-37. Warunkiem jest, aby oboje z małżonków spełniali warunki do złożenia PIT-37 tj. uzyskiwali określone rodzaje przychodów opodatkowanych na skali podatkowej. Oznacza to, że małżonkowie mogą się rozliczyć wspólnie, jeśli oboje pracują na etacie, ale nie mogą jeśli jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą - nawet opodatkowaną na zasadach ogólnych. Podobnie rzecz się ma, jeśli jeden z małżonków jest liniowcem lub ryczałtowcem. Wyjątkiem jest prywatny najem lub dzierżawa.

Wspólnie rozliczyć też mogą się małżonkowie, z których jeden mieszka nie w Polsce, lecz na terenie UE lub Konfederacji Szwajcarskiej, o ile uzyskiwane wspólnie przychody w Polsce wynoszą przynajmniej 75% rocznych przychodów małżonków. Wymagany jest ponadto certyfikat rezydencji dla celów podatkowych. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe, jeśli doszło do rozwiązania wspólności majątkowej albo doszło do zawarcia małżeństwa w roku podatkowym, za który składa się rozliczenie. Co ciekawe, wspólne rozliczenie małżonków można także przeprowadzić po 30 kwietnia, w ramach składania korekty zeznania podatkowego.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.8/5), głosów: 1041
×

Wersja mobilna

Drogi użytkowniku, wersja którą próbujesz pobrać jest przeznaczona na komputery z systemem windows.

Aby później rozliczyć się za pomocą komputera, podaj swój adres e-mail by otrzymać link do pobrania programu.

Jeśli nie chcesz korzystać z komputera, możesz rozliczyć się online tutaj