Rozlicz PIT 11 Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 11

 1. PIT-11 to informacja podatkowa o wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywanej przez podatnika pracy, jej kosztach oraz pobranych składkach i zaliczkach na podatek dochodowy.
 2. PIT-11 to dokument, opracowywany przez płatnika składek, który umożliwia rozliczenie podatku PIT-36 i PIT-37.
 3. PIT-11 oraz PIT-40A stanowią informacje podatkowe dla organu skarbowego, ale różnią się pod względem obowiązków jakie wywołują dla podatnika. Pierwszy z nich stanowi podstawę do złożenia deklaracji przez podatnika samodzielnie lub za pomocą programu do rozliczania PIT. Z kolei drugi z nich, czyli PIT-40A nie wymaga od podatnika złożenia deklaracji podatkowej, a więc stanowi samodzielne rozliczenie podatku.
 4. Formularz podatkowy do Urzędu Skarbowego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023 r.
 5. PIT-11 jest opracowywany przez płatników w trzech egzemplarzach. Jeden trafia do urzędu skarbowego, drugi do pracownika, a trzeci jest przechowywany w dokumentach archiwizacyjnych przedsiębiorstwa.
 6. Termin na złożenie oświadczenia PIT-11 w fiskusie mija 1 lutego 2023 r. Z kolei czas na wysłanie informacji dla pracowników kończy się ostatniego dnia lutego 2023 r.
 7. Możesz wypełnić PIT-11 za pomocą bezpłatnego programu podatkowego PIT Pro, który jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów i oferuje aktualne druki pit.

Jak wypełnić PIT-11 za 2023? Rozlicz deklarację w terminie!

PIT-11 to najważniejszy formularz dla podatnika. Stanowi podstawową informację o wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu wykonywanej przez podatnika pracy, jej kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest niezbędny do sporządzenia zeznań rocznych dla osób fizycznych – PIT-37. Do kiedy rozliczyć PIT-11? Jak wypełnić formularze PIT-11? Sprawdźmy!

PIT-11 za 2023 r.

PIT-11 za 2023 r. złożyć należy do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE elektronicznie (e-deklaracje) - tylko do 31.01.2024 roku!

Płatnik ma obowiązek dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika bez konieczności składania żadnego wniosku przez podatnika. Można to zrobić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wszystko zależy od wspólnych ustaleń. Zgodnie z regulacjami podatkowymi, podatnik musi otrzymać PIT-11 najpóźniej do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Ostatni dzień lutego w 2024 roku przypada w czwartek i jest to ostatni dzień na złożenie deklaracji. Należy również podkreślić, że w przypadku informacji PIT-11 obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna!

PIT-11 2023/2024 – co to za formularz?

Druk PIT-11 służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wypełniony formularz PIT-11 przygotowywany jest zarówno dla pracownika, jak i dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega. Na podstawie otrzymanej deklaracji podatkowej za 2022 rok pracownicy dokonują rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów.

Rozliczenie PIT-11 online 2023/2024 – dla kogo?

Obowiązek sporządzenia rozliczenia PIT-11 za 2023 rok spoczywa na tych zakładach pracy, które jako płatnicy zobowiązane są do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnianych w swoich firmach. W PIT-11 ujęte są: informacja o dochodach, przychodach, kosztach oraz zaliczkach z różnych źródeł przychodów. Oprócz umowy o pracę, mogą być to także:

 • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjne i umowy o dzieło,
 • prawa autorskie,
 • stypendia naukowe,
 • pobieranie diety radnego lub pełnienie funkcji w komisji wyborczej,
 • należności za pracę dla tymczasowo aresztowanych,
 • działalności wykonywane samodzielnie i społecznie (m.in. uzyskiwanie dochodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście),
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (dochody ze spółdzielczego stosunku pracy),
 • emerytury i renty otrzymywane z zagranicy,
 • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca sporządza rozliczenie PIT-11 za 2023 rok w trzech egzemplarzach. Jeden z nich przekazuje podatnikowi (pracownikowi), drugi urzędowi skarbowemu, a trzeci pozostawia do archiwizacji w dokumentacji firmy. Warto pamiętać, że obowiązek sporządzenia PIT-11 w przypadku umów o dzieło i zleceń istnieje tylko w sytuacji, kiedy opiewają one na kwoty wyższe niż 200 zł. Szczegółowy wykaz podmiotów zobowiązanych do rozliczenia PIT-11 za 2023 rok można znaleźć w art. 31, 33 i 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak podkreślić, że w tej informacji nie należy uwzględniać wypłat z tytułu umów podpisanych w ramach działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy to wynagrodzeń, których wartość nie przekracza 200 zł. Podatek ma formę ryczałtu od przychodów w wysokości 18% w przypadku działalności wykonywanej osobiście.

PIT-11 a PIT-40A

Formularz PIT-11 to informacja podatkowa, która stanowi punkt wyjścia dla podatnika, który musi wypełnić deklarację samodzielnie lub z pomocą specjalistów, programów. Z kolei PIT-40A jest deklaracją, która nie rodzi dodatkowego obowiązku wypełnienia innego zeznania podatkowego. Jest wystawiana przez organ rentowy automatycznie, a następnie wysyłana do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia roku, w którym się rozliczamy, a do podatnika końcem lutego. Druk PIT-40A jest traktowany na równi ze złożoną deklaracją podatkową, jeżeli podatnik przed zakończeniem terminu na złożenie deklaracji nie zdecyduje się na złożyć PIT samodzielnie w urzędzie lub online.

PIT-11 za 2023 r. a PIT-8C

PIT-11 oraz PIT-8C to formularze, które stanowią informację podatkową dla podatnika. W PIT-11 należy uwzględnić informacje o przychodach z innych źródeł. Dotyczy to wypłat przekazywanych przez osoby, które nie mają statusu płatnika w tym przypadku, ale są zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-11 dla podatnika. W takiej sytuacji obowiązek uregulowania podatku leży po stronie podatnika.

Mimo to informacja o przychodach musi być przekazana w takich samych terminach, co w pozostałych przypadkach. Oznacza to, że PIT-11 należy dostarczyć podatnikowi w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Wyjątek zachodzi w przypadku podatników, którzy uzyskali dochody giełdowe oraz z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych. W tym przypadku należy wypełnić druki PIT-8C. Pozostałe informacje o przychodach z innych źródeł należy uwzględniać w formularzu PIT-11.

Organy rentowe i PIT-11A

PIT-11A to formularz, który mogą wydać organy rentowe, które dokonują wypłaty emerytur. Organ rentowy to instytucja odpowiadająca za wypłatę rent, świadczeń przedemerytalnych czy nauczycielskich wypłat kompensacyjnych. Zazwyczaj podatnik otrzymuje jednak wyłącznie gotowe rozliczenie roczne PIT-40A. Wyjątkiem jest kilka następujących sytuacji:

 • jeżeli ustał obowiązek poboru zaliczek przez organ rentowy,
 • zaliczki są ustalane dla osób rozliczających się wspólnie lub samotnie wychowujących dzieci,
 • w przypadku zwolnienia organu rentowego z pobierania zaliczek na podatek,
 • nastąpił brak obowiązku płacenia podatku z tytułu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli występuje jedna z powyższych sytuacji, podatnik otrzyma od organu rentowego informację PIT-11A. Dotyczy to również wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń, od których nie pobiera się podatku. Dlatego też PIT-11A otrzymają podatnicy pobierający:

 • rentę z tytułu zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • rentę jako osoba represjonowana – dotyczy to również rent członków rodzin pobieranych z tego tytułu,
 • emeryturę lub rentę z tytułu utraty wzroku wskutek działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów.

PIT-11 – do kiedy w 2024?

Zgodnie z przepisami pracodawcy mają obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej PIT-11 za 2023 rok. Należy pamiętać o terminowym wypełnieniu deklaracji.

PIT-11 – ważne terminy:

 • do 21 stycznia 2024 r. pracodawca przekazuje PIT-11 do fiskusa – wyłącznie w formie elektronicznej,
 • do ostatniego dnia lutego 2024 r. – PIT-11 w formie papierowej powinien otrzymać każdy pracownik, a jeśli wyrazi zgodę – drogą elektroniczną. Ustawowym terminem jest ostatni dzień lutego, jednak jeśli wypadnie on w dzień wolny od pracy to termin przesuwa się na następny dzień roboczy.

W powyższym wymienionym terminie rozliczenie online PIT-11 za 2023 rok powinien od pracodawcy otrzymać zaró wno urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania pracownika jak i sam pracownik. Na tej podstawie podatnik będzie mógł rozliczyć się w urzędzie skarbowym w obowiązującym terminie, czyli do 30 kwietnia (chyba, że przypada on na dzień wolny od pracy, wtedy terminem granicznym jest następny dzień roboczy).

Do przekazania rozliczenia zobowiązani są pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, czyli osoby, któ re rozliczają swoje jedyne źródła przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskiwane jedynie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Należy pamiętać, że nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT za 2023 r.

W takiej sytuacji powinien on wypełnić deklarację podatkową na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów, na przykład historii własnego rachunku bankowego. Oprócz tego, na rozliczeniu rocznym musi umieścić adnotację o braku przekazania informacji PIT-11 przez płatnika. Za niedostarczenie pracownikowi PIT-11 w terminie, urząd skarbowy może nałożyć na pracodawcę karę w wysokości 180 stawek dziennych.

Druk PIT-11 online 2023/2024 – jak wypełnić, aby uniknąć błędu?

Obowiązkiem płatnika (pracodawcy) jest prawidłowe wypełnienie formularza PIT-11. Na podstawie otrzymanego druku PIT-11 dotyczącego świadczeń wypłacanych przez płatnika podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38. Jeżeli otrzymał on kilka wypełnionych formularzy PIT-11, to dane z wszystkich tych deklaracji są potrzebne mu do sporządzenia zeznania rocznego.

Podatnik (pracodawca) musi pamiętać o skorzystaniu ze zaktualizowanych wzorów, które w grudniu 2020 r. pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Finansów zablokowało do końca stycznia 2020 r. możliwość wysyłki deklaracji na starych formularzach. Została ona przywrócona od lutego, w celu umożliwienia składania korekt za poprzednie lata. Do końca 2020 roku podatników obowiązywał druk PIT-11 w wersji 24.

Najnowsza wersja PIT-11 (wersja 29.) została względem poprzedniej znacznie rozbudowana. Zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu przychodów oraz składek społecznych i zdrowotnych osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Jest to związane z wprowadzeniem dla nich zerowego podatku PIT. W celu uniknięcia konieczności składania korekty PIT-37 przez podatnika, polecamy skorzystanie z darmowego Programu PIT Pro 2023/2024.

System ten gwarantuje sprawne i bezproblemowe generowanie rocznej deklaracji podatkowych e-PIT. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów. Po wygenerowaniu druku PIT-11, użytkownicy mogą rozliczyć PIT korzystając z szybkiej wysyłki deklaracji bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

PIT-11 (w wersji nr 29) za 2023 r. – część E, F, G PIT-11

Część E PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach, to rubryki, które musi wypełnić każdy płatnik zatrudniający pracownika na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, stosunku służbowego, pracy nakładczej. PIT-11 otrzymują również osoby pobierający emeryturę, rentę zagraniczne, zasiłek macierzyński, dochody z tytułu praw autorskich, czy też praktyk absolwenckich.

Części F i G informacji PIT-11 dotyczą bezpośrednio osób wypłacających świadczenia, które nie mają statusu płatników. W części F należy ująć kwoty nieobjęte obowiązkiem opodatkowania po stronie wypłacającego. W takim przypadku rolę płatnika pełni świadczeniobiorca, czyli podatnik.

Wśród świadczeń, które podlegają wpisowi w części F znajdują się takie przychody jak:

 • zasiłek chorobowy wypłacany przez zleceniodawców,
 • świadczenia z tytułu umów o pracę przy zbiorach,
 • prezenty o wartości powyżej 200 zł przekazywane w związku z promocją i reklamą nadawcy,
 • świadczenia wręczane kupującemu, których nie zalicza się do sprzedaży premiowej,
 • świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • nieodpłatne świadczenia dla członków rodzin aktualnych lub byłych pracowników.

W części F informacji PIT-11 nie uwzględniamy świadczeń całkowicie wolnych od podatku.

Część G to miejsce, w którym należy uwzględnić kilka specyficznych rodzajów świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania lub znajdują się w załączniku PIT-R. Wśród nich pojawiają się:

 • stypendia o wartości nieprzekraczającej 3800 zł w ciągu roku na rzecz uczniów i studentów – dotyczy to wypłat objętych przepisami w uchwale jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych przez organizacje pożytku publicznego lub inne rodzaje stypendiów o maksymalnej wartości 3800 zł rocznie,
 • dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, które są wypłacane w ramach środków bezzwrotnej pomocy,
 • dochody z zagranicy w formie: renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia na rzecz ofiar wojny i członków ich rodzin, renty wypadkowe dla osób, których inwalidztwo powstało wskutek przymusowych prac w latach 1939-1945 na terenie III Rzeszy Niemieckiej,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, stosunku pracy i innych umów pokrewnych oraz zasiłków macierzyńskich dla osób poniżej 26 roku życia, które są objęte zerowym PIT-em, a także dla podatników którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Rozliczenie PIT-11 – z programem przez Internet

W przypadku programu PIT Pro 2023/2024 od początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo. Aplikacja jest w pełni zgodna z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT, w tym PIT-11 za 2022 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2022/2023 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Urzędowe poświadczenie odbioru przy wysyłce PIT drogą elektroniczną

Jak wypełnić PIT-11 i przesłać go drogą elektroniczną? Wystarczy pobrać darmowy PIT Pro 2023/2024, a następnie wypełnić druk PIT-11 na komputerze zgodnie ze wskazówkami. Gotowy formularz trafi do Urzędu Skarbowego. Podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej. Stanowi ono dowód, że druk PIT-11 został dostarczony do Urzędu Skarbowego.

UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat od daty złożenia zeznania. Po otrzymaniu należnych deklaracji PIT-11 podatnik (pracownik) może przystąpić do wypełniania obowiązującego zeznania podatkowego w programie PIT Pro 2023/2024. Dzięki aplikacji szybko i wygodnie, a przede wszystkim poprawnie uzupełni wiążącą go deklarację PIT-37 lub PIT-36. A następnie, wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami, prześle rozliczenie bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

PIT-11 dla osób do 26 roku życia, a ulga dla młodych

Od 2020 roku wszystkie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. W takim przypadku pracodawcy nie są obowiązani pobierać zaliczek na podatek. W efekcie dochód pozostaje wolny od obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Mimo to płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi informację PIT-11. Niektóre pola będą jednak musiały pozostać puste. Dotyczy to rubryk na temat wysokości kwoty podatku.

Co ważne, PIT-11 dla osób korzystających z ulgi dla młodych należy dostarczyć zarówno do urzędu skarbowego, jak i podatnikowi na zasadach obowiązujących w pozostałych przypadkach.

Zakończenie pracy w trakcie roku a PIT-11 2023/2024

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć byłemu pracownikowi deklarację PIT-11, nawet jeżeli współpraca zakończyła się w trakcie roku podatkowego. Co więcej, podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z prośbą o wydanie informacji PIT-11 po zakończeniu współpracy. W takim przypadku płatnik ma 14 dni na dostarczenie odpowiedniego formularza. Jeżeli pracownik zrezygnuje z takiej możliwości, otrzyma PIT-11 w standardowym terminie.

Co zrobić, jeżeli dane w PIT-11 nie zgadzają się?

Informacja PIT-11 to punkt wyjścia dla podatników, którzy muszą następnie wypełnić właściwe zeznania podatkowe. Jeżeli dane podane przez płatnika w PIT-11 nie odpowiadają rzeczywistości, na deklarację należy nanieść prawdziwe. Może się zdarzyć, że pracodawca uwzględnił niższe lub wyższe wynagrodzenie. Podatnik musi zadbać o to, by w zeznaniu podatkowym znalazły się właściwe informacje. To, co znajduje się w PIT-11, jest w tym przypadku mniej istotne.

Otrzymanie PIT-11 po złożeniu zeznania

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się prawidłowo ze swoich obowiązków i podatnik nie otrzyma swojego PIT-11 na czas, nadal musi dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiednią deklarację PIT. W takim przypadku należy bazować na swojej wiedzy i informacjach na temat wysokości dochodu oraz pobranych zaliczek. Jeżeli okaże się, że informacja o przychodach lub zaliczkach w deklaracji PIT jest nieprawidłowa, należy złożyć korektę.

Najczęściej zadawane pytania

Jak edytować druk PIT-11 online? Rozliczenie PIT-11 online krok po kroku

Aby edytować druk PIT-11 wykonaj poniższe instrukcje:

 • Wejdź na stronę www.podatnik.info
 • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
 • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
 • Odszukaj PIT-11, a następnie kliknij przycisk „Zmień deklarację”
 • Edytuj PIT-11 w wersji na PC lub online
 • Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie
 • Edytuj swój PIT-11
 • Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT-11

Jak wydrukować PIT-11? 2023/2024

By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie PIT-11 wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie:

 • Wejdź na stronę www.podatnik.info
 • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
 • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
 • Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y
 • Wybierz PIT-11 i kliknij „Pobierz UPO”
 • Pobierz dokument w formacie PDF.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to informacja podatkowa o uzyskanych przez podatnika dochodach. PIT-11 zawiera również informacje jakie są koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Przy rozliczaniu PIT, koszty uzyskania przychodów należy przenieść do odpowiednich rubryk PIT-36 lub PIT-37. PIT-11 obejmuje również dane o zaliczkach na podatek. PIT-11 przekazuje pracodawca. Formularz jest niezbędny do poprawnego rozliczenia się z urzędem skarbowym przez część podatników.

Jak wypełnić PIT-11 2023?

Informację podatkową PIT-11 wypełnia płatnik na odpowiednim formularzu. Instrukcja jak wypełniać formularze PIT znajduje się bezpośrednio w formularzu. Płatnik musi uzupełnić rubryki danymi pozwalającymi na identyfikację obu podmiotów, których dotyczy formularz. Dodatkowo PIT-11 powinien zawierać takie informacje jak: przychód podatnika, koszt uzyskania przychodu, dochód podatnika, pobrane zaliczki na podatek, pobrane składki, dane dotyczące przychodów nieobjętych podatkiem PIT.

Dla kogo jest PIT-11?

Informację podatkową PIT-11 musi wypełnić pracodawca, a następnie dostarczyć pracownikowi. Dotyczy to osób zatrudniających podatników na umowę o pracę, umowy zlecenie, umowę o dzieło. Dodatkowo PIT-11 otrzymają podatnicy uzyskujący dochód z umowy aktywizacyjnej, praw autorskich, z tytułu działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-11 za 2023?

Płatnicy podatku PIT muszą dostarczyć druk PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Z kolei podatnik powinien otrzymać tę deklarację do końca lutego tak, aby podatnik mógł ją użyć w rocznym zeznaniu podatkowym (przy sporządzaniu go).


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.6/5), głosów: 723

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku