Rozlicz PIT 11 Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 11

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 11

Jak wypełnić PIT-11 za 2021? Rozlicz deklarację w terminie!

PIT-11 to najważniejszy formularz dla podatnika. Stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest niezbędny do sporządzenia zeznań rocznych – PIT-37 i PIT-36. Do kiedy rozliczyć PIT-11? Jak wypełnić formularz? Sprawdźmy!

PIT-11 za 2021 r.

PIT-11 za 2021 r. złożyć należy do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE elektronicznie (e-deklaracje) - tylko do 31.01.2022 roku (poniedziałek)!

 

Płatnik ma obowiązek dostarczyć PIT-11 bez konieczności składania żadnego wniosku przez podatnika. Można to zrobić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wszystko zależy od wspólnych ustaleń. Zgodnie z regulacjami podatkowymi, podatnik musi otrzymać PIT-11 najpóźniej do końca lutego następującego po roku podatkowym.

 

Ostatni dzień lutego w 2022 roku przypada w poniedziałek i jest to ostatni dzień na złożenie deklaracji. Należy również podkreślić, że w przypadku informacji PIT-11 składanej do urzędu skarbowego obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna!

PIT-11 – co to za formularz?

Druk PIT-11 służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wypełniony online PIT-11 przygotowywany jest zarówno dla pracownika, jak i dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega. Na podstawie otrzymanej deklaracji PIT-11 za 2021 rok pracownicy dokonują rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów.

Rozliczenie PIT-11 online – dla kogo?

Obowiązek sporządzenia rozliczenia PIT-11 za 2021 rok spoczywa na tych zakładach pracy, które jako płatnicy zobowiązane są do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnianych w swoich firmach. W PIT-11 ujęte są: informacja o dochodach, przychodach, kosztach oraz zaliczkach z różnych źródeł przychodów. Oprócz umowy o pracę, mogą być to także:

 • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjne i umowy o dzieło,
 • prawa autorskie,
 • stypendia naukowe,
 • pobieranie diety radnego lub pełnienie funkcji w komisji wyborczej,
 • należności za pracę dla tymczasowo aresztowanych,
 • działalności wykonywane samodzielnie i społecznie,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • emerytury i renty otrzymywane z zagranicy,
 • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca sporządza rozliczenie PIT-11 za 2021 rok w trzech egzemplarzach. Jeden z nich przekazuje podatnikowi (pracownikowi), drugi urzędowi skarbowemu, a trzeci pozostawia do archiwizacji w dokumentacji firmy. Warto pamiętać, że obowiązek sporządzenia PIT-11 w przypadku umów o dzieło i zleceń istnieje tylko w sytuacji, kiedy opiewają one na kwoty wyższe niż 200 zł. Szczegółowy wykaz podmiotów zobowiązanych do rozliczenia PIT-11 za 2021 rok można znaleźć w art. 31, 33 i 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-11 a PIT-40A

 

Formularz PIT 11 to informacja podatkowa, która stanowi punkt wyjścia dla podatnika, który musi wypełnić deklarację samodzielnie lub z pomocą specjalistów, programów. Z kolei PIT 40A jest deklaracją, która nie rodzi dodatkowego obowiązku wypełnienia innego zeznania podatkowego. Należy jednak podkreślić, że pracodawca nie przygotowuje dokumentu PIT-40A za pracowników. Tę deklarację muszą wypełnić podatnicy. Wyjątkiem są organy rentowe, które mogą wystawić PIT-40A w przypadku wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Pozostali pracodawcy mają obowiązek dostarczyć podatnikowi formularz PIT 11. Należy jednak podkreślić, że w tej informacji nie należy uwzględniać wypłat z tytułu umów podpisanych w ramach działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy to wynagrodzeń, których wartość nie przekracza 200 zł. Podatek ma formę ryczałtu od przychodów w wysokości 18% w przypadku działalności wykonywanej osobiście.

 

PIT-11 za 2021 r. a PIT-8C

 

PIT 11 oraz PIT 8C to formularze, które stanowią informację podatkową dla podatnika. W PIT 11 należy uwzględnić informacje o przychodach z innych źródeł. Dotyczy to wypłat przekazywanych przez osoby, które nie mają statusu płatnika w tym przypadku, ale są zobowiązane do sporządzanie informacji PIT 11 dla podatnika. W takiej sytuacji obowiązek uregulowania podatku leży po stronie podatnika.

 

Mimo to informacja o przychodach musi być przekazane w takich samych terminach, co w pozostałych przypadkach. Oznacza to, że PIT 11 należy dostarczyć podatnikowi w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym.

 

Wyjątkiem są w tym przypadku dochody giełdowe oraz uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Te informacje podlegają wpisowi do PIT 8C. Pozostałe informacje o przychodach z innych źródeł należy uwzględniać w formularzu PIT 11.

 

Organy rentowe i PIT-11A

Wydanie formularza PIT 11A to formularz, który mogą wydać organy rentowe. Są to instytucje odpowiadające za wypłatę emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych czy nauczycielskich wypłat kompensacyjnych. Zazwyczaj podatnik otrzymuje jednak wyłącznie gotową deklarację PIT-40A. Wyjątkiem jest kilka następujących sytuacji:

 • ustanie obowiązku poboru zaliczek przez organ rentowy,
 • zaliczki są ustalane dla osób rozliczających się wspólnie lub samotnie wychowujących dzieci,
 • zwolnienia organu rentowego z pobierania zaliczek na podatek,
 • brak obowiązku płacenia podatku z tytułu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli występuje jedna z powyższych sytuacji, podatnik otrzyma od organu rentowego informację PIT-11A. Dotyczy to również wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń, od których nie pobiera się podatku. Dlatego też PIT 11A otrzymają podatnicy pobierający:

 • rentę z tytułu zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • rentę jako osoba represjonowana – dotyczy to również rent członków rodzin pobieranych z tego tytułu,
 • emeryturę lub rentę z tytułu utraty wzroku wskutek działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów.

 

Pit-11 – do kiedy w 2021?

Zgodnie z przepisami pracodawcy mają obowiązek rozliczenia PIT-11 za 2021 rok. Należy pamiętać o terminowym wypełnieniu deklaracji.

PIT-11 – ważne terminy:

 • do 1 lutego 2022 r. pracodawca przekazuje PIT-11 do fiskusa – wyłącznie w formie elektronicznej,
 • do 2 marca 2022 r. – PIT-11 w formie papierowej powinien otrzymać każdy pracownik, a jeśli wyrazi zgodę – drogą elektroniczną. Ustawowym terminem jest ostatni dzień lutego, jednak ze względu na kalendarz (28 lutego wypada w niedzielę), tegorocznym termin przesuwa się o dzień.

W powyższym wymienionym terminie rozliczenie online PIT-11 za 2021 rok pracodawca powinien przekazać zarówno do zatrudnianego w roku podatkowym pracownika, jaki i właściwego dla jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Na tej podstawie podatnik będzie mógł rozliczyć się z fiskusem w obowiązującym terminie, czyli do 30 kwietnia.

Do przekazania rozliczenia zobowiązani są pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, czyli osoby, które rozliczają swoje jedyne źródła przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskiwane jedynie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Należy pamiętać, że nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT za 2021 r.

W takiej sytuacji powinien on wypełnić deklarację podatkową na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów, na przykład historii własnego rachunku bankowego. Oprócz tego, na rozliczeniu rocznym musi umieścić adnotację o braku przekazania informacji PIT-11 przez płatnika. Za niedostarczenie pracownikowi PIT-11 w terminie, na pracodawcę może zostać nałożona kara w wysokości 180 stawek dziennych.

Druk PIT-11 online – jak wypełnić, aby uniknąć błędu?

Obowiązkiem płatnika (pracodawcy) jest prawidłowe wypełnienie formularza PIT-11 online. Na podstawie otrzymanego od płatnika druku PIT-11 podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38. Jeżeli otrzymał on kilka wypełnionych formularzy PIT-11, to dane z wszystkich tych deklaracji są potrzebne mu do sporządzenia zeznania rocznego.

Podatnik (pracodawca) musi pamiętać o skorzystaniu ze zaktualizowanych wzorów, które w grudniu 2020 r. pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Finansów zablokowało do końca stycznia 2020 r. możliwość wysyłki deklaracji na starych formularzach. Została ona przywrócona od lutego, w celu umożliwienia składania korekt za poprzednie lata. Do końca 2020 roku podatników obowiązywał druk PIT-11 w wersji 24.

Najnowsza wersja PIT-11 (wersja 25.) została względem poprzedniej znacznie rozbudowana. Zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu przychodów oraz składek społecznych i zdrowotnych osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Jest to związane z wprowadzeniem dla nich zerowego podatku PIT. W celu uniknięcia konieczności składania korekty PIT-37 przez podatnika, polecamy skorzystanie z darmowego Programu PIT Pro 2021/2022.

System ten gwarantuje sprawne i bezproblemowe generowanie rocznej deklaracji podatkowej PIT-11. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów. Po wygenerowaniu druku PIT-11, użytkownicy mają możliwość dokonać szybkiej wysyłki deklaracji bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

PIT-11 (w wersji nr 26) za 2021 r. – część E, F, G PIT-11

 

Część E PIT 11, czyli informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach, to rubryki, które musi wypełnić każdy płatnik wypłacający zatrudniający pracownika na podstawie zarówno umów pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

 

Części F i G informacji PIT 11 dotyczą bezpośrednio osób wypłacających świadczenia, które nie mają statusu płatników. W części F należy ująć kwoty nieobjęte obowiązkiem opodatkowania po stronie wypłacającego. W takim przypadku rolę płatnika pełni świadczeniobiorca, czyli podatnik.

 

Wśród świadczeń, które podlegają wpisowi w części F znajdują się takie przychody jak:

 • zasiłek chorobowy wypłacany przez zleceniodawców,
 • świadczenia z tytułu umów o pracę przy zbiorach,
 • prezenty o wartości powyżej 200 zł przekazywane w związku z promocją i reklamą nadawcy,
 • świadczenia wręczane kupującemu, których nie zalicza się do sprzedaży premiowej,
 • świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • nieodpłatne świadczenia dla członków rodzin aktualnych lub byłych pracowników.

 

W części F informacji PIT 11 nie uwzględniamy świadczeń całkowicie wolnych od podatku.

 

Część G to miejsce, w którym należy uwzględnić kilka specyficznych rodzajów świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania lub znajdują się w załączniku PIT-R. Wśród nich pojawiają się:

 • stypendia o wartości nieprzekraczającej 3800 zł w ciągu roku na rzecz uczniów i studentów – dotyczy to wypłat objętych przepisami w uchwale jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych przez organizacje pożytku publicznego lub inne rodzaje stypendiów o maksymalnej wartości 3800 zł rocznie,
 • dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, które są wypłacane w ramach środków bezzwrotnej pomocy,
 • dochody z zagranicy w formie: renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia na rzecz ofiar wojny i członków ich rodzin, renty wypadkowe dla osób, których inwalidztwo powstało wskutek przymusowych prac w latach 1939-1945 na terenie III Rzeszy Niemieckiej,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz stosunku pracy dla osób poniżej 26 roku życia, które są objęte zerowym PIT-em.

Rozliczenie PIT-11 – z programem przez internet

Programu PIT Pro 2021/2022 od początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo. Aplikacja jest w pełni zgodna z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT, w tym PIT-11 za 2021 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2021/2022 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Jak wypełnić dzięki programowi PIT-11 online? Wystarczy pobrać darmowy PIT Pro 2021/2022, a następnie wypełnić druk PIT-11 na komputerze zgodnie ze wskazówkami. Gotowy formularz trafi do Urzędu Skarbowego. Podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej. Stanowi ono dowód, że druk PIT-11 został dostarczony do Urzędu Skarbowego.

UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat od daty złożenia zeznania. Po otrzymaniu należnych deklaracji PIT-11 podatnik (pracownik) może przystąpić do wypełniania obowiązującego zeznania podatkowego w programie PIT Pro 2021/2022. Dzięki aplikacji szybko i wygodnie, a przede wszystkim poprawnie uzupełni wiążącą go deklarację PIT-37 lub PIT-36. A następnie, wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami, prześle rozliczenie bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

PIT-11 dla osób do 26 roku życia, a ulga dla młodych

Od 2020 roku wszystkie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. W efekcie dochód pozostaje wolny od obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Mimo to płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi informację PIT-11. Niektóre pola będą jednak musiały pozostać puste. Dotyczy to rubryk na temat wysokości kwoty podatku.

Co ważne, PIT-11 dla osób korzystających z ulgi dla młodych należy dostarczyć zarówno do urzędu skarbowego, jak i podatnikowi na zasadach obowiązujących w pozostałych przypadkach.

Zakończenie pracy w trakcie roku i PIT-11

 

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć byłemu pracownikowi deklarację PIT-11, nawet jeżeli współpraca zakończyła się w trakcie roku podatkowego. Co więcej, podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z prośbą o wydanie informacji PIT-11 po zakończeniu współpracy. W takim przypadku płatnik ma 14 dni na dostarczenie odpowiedniego formularza. Jeżeli pracownik zrezygnuje z takiej możliwości, otrzyma PIT-11 w standardowym terminie.

 

Co zrobić, jeżeli dane w PIT-11 nie zgadzają się?

 

Informacja PIT-11 to punkt wyjścia dla podatników, którzy muszą następnie wypełnić właściwe zeznanie podatkowe. Jeżeli dane podane przez płatnika w PIT 11 nie odpowiadają rzeczywistości, na deklarację należy nanieść prawdziwe. Może się zdarzyć, że pracodawca uwzględnił niższe lub wyższe wynagrodzenie. Podatnik musi zadbać o to, by w zeznaniu podatkowym znalazły się właściwe informacje. To, co znajduje się w PIT 11, jest w tym przypadku mniej istotne.

 

Otrzymanie PIT-11 po złożeniu zeznania

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się prawidłowo ze swoich obowiązków i podatnik nie otrzyma swojego PIT-11 na czas, nadal musi dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiednią deklarację PIT. W takim przypadku należy bazować na swojej wiedzy i informacjach na temat wysokości dochodu oraz pobranych zaliczek. Jeżeli okaże się, że informacja o przychodach lub zaliczkach w deklaracji PIT jest nieprawidłowa, należy złożyć korektę.

FAQ

  • Jak edytować druk PIT-11 online?

   • Wejdź na stronę www.podatnik.info
   • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
   • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
   • Odszukaj PIT-11, a następnie kliknij przycisk „Zmień deklarację”
   • Edytuj PIT-11 w wersji na PC lub online
   • Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie
   • Edytuj swój PIT-11
   • Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT-11

  • Jak wydrukować PIT-11?

   By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie PIT-11 wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie:

   • Wejdź na stronę www.podatnik.info
   • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
   • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
   • Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y
   • Wybierz PIT-11 i kliknij „Pobierz UPO”
   • Pobierz dokument w formacie PDF.

  • Nie możesz zweryfikować PIT-11?

   Otrzymałeś komunikat błędu 404? Oznacza on, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki druku PIT-11 z ważnym certyfikatem.


Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku