Rozlicz PIT 39 Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 39

 1. Do rozliczania przychodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych (prawo do domu mieszkalnego w spółdzielni, spółdzielczego własnościowego prawa) służy deklaracja PIT-39.
 2. Deklarację PIT-39 składają osoby prywatne. Dotyczy to także firm, które wykorzystują dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub specjalnego działu produkcji rolnej.
 3. Opodatkowanie zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest objęte 19% stawką ryczałtu.
 4. Zbycie dotychczasowego mieszkania na własne cele mieszkaniowe nie jest objęte opodatkowaniem ryczałtem.
 5. W 2023 r. termin na złożenie PIT-39 mija 30 kwietnia.
 6. PIT-39 możesz złożyć bezpośrednio w urzędzie, listem poleconym lub elektronicznie za pomocą programów podatkowych lub platformy rządowej Twój e-PIT.

Rozliczenie PIT-39 2022/2023

Formularz podatkowy PIT-39 powinni wypełnić podatnicy, którzy w 2022 roku sprzedali dom, mieszkanie lub działkę. Innymi słowy, jest to formularz od zbycia nieruchomości, który dotyczy wysokości osiągniętego dochodu uzyskanego ze wspomnianych transakcji. W związku z aktualnymi przepisami podatkowymi, PIT-39 dotyczy nieruchomości nabytych lub wybudowanych prywatnie w okresie do 5 lat od momentu kupna działki, na której zostanie postawiony dom lub kupiona nieruchomość. W związku z tym, z deklaracji PIT nie mogą skorzystać osoby, które sprzedały nieruchomość w ramach działalności gospodarczej.

Sprzedaż domu lub mieszkania, którą deklaruje się w PIT-39, objęta jest podatkiem ryczałtowym w wysokości 19%. Za podstawę opodatkowania uznaje się ustawę o podatku dochodowym uchwaloną przez Ministerstwo Finansów. W tym wypadku podstawa opodatkowania rozumiana jest jako dochód uzyskany, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania.

Ważne: Rozliczając PIT-39 2022 r. (składany w 2023 roku) nie masz już obowiązku rozliczania się z Urzędem Skarbowym z wysokości osiągniętego dochodu w 2022 roku z prywatnej sprzedaży domu, mieszkania, działki, lub praw związanych z nieruchomością nabytych lub wybudowanych w roku 2016 r. Dlaczego tak się stało? Ponieważ od dnia nabycia lub wybudowania nieruchomości minęło ponad 5 lat.

PIT-39 za 2022 w skrócie:

 • Korzystasz, gdy sprzedajesz dom, mieszkanie lub działkę — nieruchomości nabyte/wybudowane po 31 grudnia 2016 roku.
 • Stosujesz, gdy uzyskałeś przychody z zamiany nieruchomości lub kosztów pośrednictwa.
 • Transakcja nie może być dokonywana w ramach działalności gospodarczej.
 • Podstawą opodatkowania jest dochód, m.in. udokumentowane koszty nabycia nieruchomości.
 • Podatek to ryczałt w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Terminowe rozliczenie PIT 39 online

Prawidłowy wybór formularza podatkowego to pierwszy krok do skutecznego rozliczenia podatku od zbycia nieruchomości. Drugim etapem jest złożenie wypełnionego druku PIT-39 za 2022 rok na czas. W tym przypadku data rozliczenia PIT-u mija 30 kwietnia 2023.

PIT-39 a spadek, rozwód

Do złożenia PIT-39 są zobowiązani podatnicy, którzy dokonali w danym roku podatkowym odpłatnego zbycia nieruchomości lub własnościowego prawa do lokalu. Opodatkowanie obejmuje przychód ze sprzedaży w ciągu 5 lat od daty nabycia prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli nieruchomość jest częścią spadku, wówczas okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, a nie od momentu nabycia prawa majątkowego do nieruchomości.

Jeżeli podatnicy podejmą decyzję o rozwodzie, a wspólność majątkowa ustanie, mogą się zdecydować na sprzedaż wspólnych nieruchomości nabytych lub wybudowanych. W takiej sytuacji istnieje możliwość uniknięcia obowiązku składania deklaracji PIT-39. Dopuszcza się takie rozwiązanie, kiedy zbycie nieruchomości i praw majątkowych nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wzbogaciła ona wspólny majątek małżonków.

Podmioty zobowiązane i niezobowiązane do złożenia PIT-39

Warto usystematyzować, kto musi składać PIT-39, a kogo on nie obowiązuje. Pierwszym kryterium jest termin sprzedaży. Jeżeli następuje odpłatne zbycie nieruchomości nabytej lub wybudowanej w okresie 5 ostatnich lat, wówczas podatnik powinien wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to każdego.

Organ podatkowy nakłada obowiązek złożenia tej deklaracji PIT na osoby prywatne. Jeżeli sprzedawcą jest firma, wówczas nie ma obowiązku składania tej deklaracji. W takim przypadku należy wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości jako przychód firmy. Są jednak pewne wyjątki.

Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-39 to firmy, które wykazują przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Dotyczy to:

 • Budynku mieszkalnego – na przykład prawa do domu jednorodzinnego, jego części lub udziału w budynku.
 • Lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w lokalu,
 • gruntu, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tym prawie – związane z budynkiem lub lokalem mieszkalnym.
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału.
 • Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału.

Jednocześnie należy podkreślić, że podpisanie umowy sprzedaży lub podobnej transakcji nie generuje natychmiastowego obowiązku opłacenia podatku od wysokości osiągniętego dochodu. Jeżeli do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych doszło w ciągu roku, obowiązek zapłaty należności musi być wypełniony do 30 kwietnia. Oznacza to, że do tego dnia należy dostarczyć również PIT do urzędu skarbowego.

Jeżeli właścicielami nieruchomości jest małżeństwo, oboje muszą wykazać przychód adekwatny do udziałów w deklaracji PIT-39. Sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem ryczałtowym w wysokości 19%. Odnosi się wyłącznie do wysokości dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Podstawą opodatkowania jest przychód po odjęciu kosztów uzyskania.

Co podlega opodatkowaniu w PIT-39?

W deklaracji PIT należy uwzględnić informacje na temat wysokości osiągniętego dochodu ze sprzedaży, zamiany nieruchomości i praw majątkowych. Dodatkowo podatnik musi spełniać również warunek czasowy. W tym przypadku jest to czas pomiędzy sprzedażą a nabyciem nieruchomości, który nie może być dłuższy niż 5 lat. Jeżeli podatnik wyzbędzie się nieruchomości po upływie tego czasu, nie musi składać deklaracji PIT-39.

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożenia PIT-39, musi uwzględnić w formularzu kilka najważniejszych informacji dotyczących transakcji. Wśród nich znajdują się przychody, koszty uzyskania, odpisy amortyzacyjne oraz dochód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości. Sekcja A obejmuje miejsce i cel złożenia zeznania. Część B obejmuje standardowo dane identyfikujące podatnika. Dopiero w dalszej części deklaracji PIT znajdują się konkretne dane finansowe.

Warto wyjaśnić krótko, czym są najważniejsze dane finansowe, których wymaga urząd skarbowy. Przychód ze zbycia nieruchomości to cena określona w podpisanej umowie sprzedaży, zamiany, od której należy odjąć koszty odpłatnego zbycia nieruchomości.

Koszty zbycia nieruchomości to wszystkie wydatki, które wiążą się bezpośrednio z transakcją sprzedaży, wymiany domów jednorodzinnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych. Wśród nich mogą pojawić się: koszt wyceny budynku, lokalu lub gruntu, wydatek związany z ogłoszeniami czy opłata notarialna.

Zapłacony podatek od spadków i darowizn jako koszt uzyskania przychodu

Jeżeli podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-39, musi znać różnicę pomiędzy kosztami uzyskania przychodu a odpłatnym zbyciem nieruchomości. Powyżej wyjaśniliśmy, że do tych drugich należą wszystkie opłaty i wydatki związane ze zbyciem nieruchomości oraz transakcją. Koszty uzyskania przychodów dotyczą tego, w jaki sposób podatnik nabył przedmiot transakcji i z jakimi wiązało się to wydatkami.

Wśród kosztów uzyskania przychodów znajdują się między innymi:

 • wydatki związane z nabyciem nieruchomości lub prawa majątkowego,
 • koszt wybudowania nieruchomości lub wytworzenia praw majątkowych,
 • nakłady na inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i praw majątkowych, poniesione przez podatnika w okresie ich posiadania,
 • podatek od spadków i darowizn w przypadku nabycia nieruchomości tą drogą.

W ostatnim przypadku należy wziąć pod uwagę wartość na dzień przyjęcia nieruchomości nabytych oraz naliczenia od niej podatku od spadku i darowizn. Wysokość kosztów powinna być proporcjonalna do wartości zbywanej nieruchomości. Oznacza to, że nie należy brać pod uwagę podatku od całego spadku, a jedynie część stanowiącą przedmiot sprzedaży.

Przykład: podatnik otrzymał spadek w wysokości 200 000 zł, od którego odprowadził podatek o wartości 60 000 zł, ale nieruchomość była tylko jednym ze składników przekazanego majątku. W tej sytuacji należy obliczyć, ile wynosi podatek wyłącznie od części, którą stanowiła nieruchomość o wartości 40 000 zł. W tym przypadku będzie to 20%, czyli 12 000 zł.

Własne cele mieszkaniowe w PIT-39

Własne cele mieszkaniowe to określenie na wydatki związane ze znalezieniem nowej nieruchomości, którą podatnik kupuje z przychodów uzyskanych ze zbycia dotychczasowego prawa do lokali mieszkalnych. W takim przypadku nie musi wykazywać przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Zbycie własnościowego prawa do lokalu na własne cele mieszkaniowe obejmuje:

 • Zakup nowego budynku lub prawa do lokalu mieszkalnego, a także gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, udziałów związanych z nieruchomością.
 • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie.
 • Nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału,
 • zakup gruntów pod budowę domu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, udziału w takim prawie.
 • Budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę własnego lokalu mieszkalnego lub domu.
 • Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub adaptację wcześniej niemieszkalnego budynku lub lokalu, do których podatnik nie wyzbył się praw majątkowych.

Co ważne, własne cele mieszkaniowe to nie tylko wymienione powyżej wydatki, ale również spłata kredytów, pożyczek z odsetkami, które przeznacza się na nowe lokum. Może się zdarzyć, że klient decyduje się na zaciągnięcie kolejnego kredytu lub pożyczki w celu spłaty poprzednich. W takim przypadku można zawalczyć o zwolnienie ze względu na własne cele mieszkaniowe.

Jak wypełnić PIT-39 2022/2023?

Jeszcze nie tak dawno temu jedyną metodą na rozliczenie PIT było zlecenie tego zadania księgowym lub biurom rachunkowym. Jednak od kilku lat organ podatkowy umożliwia złożenie deklaracji z tytułu sprzedaży nieruchomości przez internet. Poniżej kilka metod rozliczenia podatku:

 1. PIT-39 interaktywny. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość rozliczania podatków przez system e-Deklaracje. Jest to elektroniczny system, który usprawnia nie tylko proces rozliczania i wysyłania PIT-ów, ale także przyspiesza opracowywanie druków przez Urzędy Skarbowe. Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy posiadać dostęp do Internetu oraz uruchomić darmowy Program PIT-39. Aplikacja dostępna jest do pobrania na stronie podatnik.info lub można otworzyć ją w przeglądarce bez konieczności pobierania. Program jest łatwy w obsłudze i pozwala wysłać gotowy druk do dowolnego Urzędu Skarbowego przez internet.
 2. Wysłanie PIT pocztą lub złożenie w okienku US. Formularz można wypełnić za pośrednictwem programu, a następnie wydrukować gotowy PIT i wysłać go tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć w okienku. Wiąże się to jednak z koniecznością stania w kolejkach na poczcie lub w Urzędzie.
 3. Skorzystanie z pomocy księgowego. Rozwiązanie, które stosuje coraz mniej Polaków. Największą wadą tego rozwiązania jest opłata, którą za rozliczenie pobiera specjalista. Odkąd każdy ma dostęp do darmowego oprogramowania, korzystanie z usług biur rachunkowych w celu rozliczania podatków znacznie straciło na atrakcyjności.

Zalety programu do rozliczania PIT-39 online

Darmowy Program PIT-39 to sprawdzone rozwiązanie, które od kilku lat pomaga Polakom skutecznie rozliczyć deklaracje podatkowe. Przez cały czas funkcjonowania naszego oprogramowania pomogliśmy wysłać ponad 11 mln deklaracji do Urzędów Skarbowych w całej Polsce.

Zobacz, dlaczego warto skorzystać z Program PIT-39 za 2022 rok:

 • Aplikacja jest w 100% darmowa.
 • Program dostępny jest w pełnej wersji.
 • Oprogramowanie dostępne jest online lub do pobrania.
 • Program posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.
 • Zyskujesz dostęp do Kreatora PIT i wypełniasz formularz krok po kroku.
 • Zawsze aktualne druki podatkowe.
 • Wszystkie formularze i załączniki dostępne w jednym miejscu.
 • Zyskujesz dostęp do wszystkich Urzędów Skarbowych.
 • Otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Program PIT-39 jest bezpieczny i zgodny z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Aplikacja automatycznie wysyła wypełniony formularz pod odpowiedni organ kontroli skarbowej. W chwili, gdy druk dociera do Urzędu Skarbowego i zostaje przez niego zatwierdzony, Program PIT generuje UPO, które jest jedynym akceptowanym dowodem wysłania deklaracji podatkowej.

UWAGA: Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest ważnym dokumentem, który należy trzymać w wersji wydrukowanej lub w formie elektronicznej przez 5 lat, do momentu przedawnienia deklaracji podatkowej, licząc od końca roku, w którym złożono deklarację podatkową i określono kwotę zapłaconego podatku.

Jak wypełnić PIT-39 za sprzedaż nieruchomości położonych za granicą?

Formularz PIT-39 wykorzystywany jest również w przypadku, gdy podatnik zobowiązany jest wykazać przychód z tytułu dokonania transakcji sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania, działki), które położone są w innym kraju niż Polska. W takiej sytuacji stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Na czym to polega?

W przypadku proporcjonalnego odliczenia, dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi na terenie Polski, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu poza Polską. Warto wiedzieć, że odliczenie nie może jednak być wyższe od podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Informacje na temat daty nabycia nieruchomości

Rozliczenie podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości wymaga znajomości zasad związanych z datą nabycia nieruchomości. Za pomocą tej deklaracji możemy rozliczyć się z fiskusem z transakcji sprzedaży nieruchomości kupionej lub wybudowanej do 5 lat wstecz. Jak poprawnie rozumieć tę datę?

 • Datą wybudowania nieruchomości jest data oddania jej do użytkowania.
 • Datą kupna nieruchomości jest data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
 • W przypadku, gdy podatnik sprzedaje nieruchomość, którą kupił, a następnie wybudował na niej budynek, datą nabycia nie jest data oddania budynku do użytkowania, lecz data kupna gruntu.

Jak rozliczyć PIT-39 i ulgi podatkowe?

Jeżeli korzystasz z deklaracji dla osób fizycznych podczas rozliczenia podatkowego, pamiętaj, że przy jej wypełnianiu nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Wypełniając ten formularz, nie skorzystasz również z większości dostępnych ulg podatkowych.

Możliwe jest natomiast skorzystanie z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości, którą podatnik zrealizował przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. Można jednak uniknąć podatku lub go zmniejszyć, korzystając z ulgi mieszkaniowej.

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy spożytkować uzyskany przychód ze sprzedaży na tak zwane cele mieszkaniowe. Są to między innymi:

 • wydatki poniesione na rozbudowę budynku,
 • koszty poniesione na zakup kolejnego budynku mieszkalnego (domu, mieszkania),
 • wydatki na kupno gruntu.

Należy tutaj pamiętać, że wydatki te muszą być poniesione maksymalnie do 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została sprzedana.

Postaw na sprawdzony Program PIT-39 2022

Jeżeli zasady rozliczenia tego formularza wydają ci się skomplikowane, nic straconego. Nadal możesz rozliczyć podatek samodzielnie, bez konieczności opłacania księgowych. Wystarczy, że skorzystasz z naszego darmowego programu do rozliczania PIT.

Nasza aplikacja posiada kreator PIT, który pomoże rozliczyć podatek i poprowadzi podatnika krok po kroku przez wszystkie etapy rozliczenia podatków za 2022 rok. Ponadto program informuje o ewentualnych błędach w formularzu i podpowiada, jak naprawić błąd.

Uruchom darmowy Program PIT-39 w przeglądarce i sprawdź jego możliwości. Przekonaj się, że rozliczenie podatku to kwestia 10 minut. Postaw na sprawdzony program polecany przez ponad 14 milionów podatników!

Rozlicz PIT za 2022 Programem PIT Pro 2022/2023 już dziś!

Druk PIT-39 do pobrania

Wzór PIT-39 w 2022 roku składa się z następujących elementów:

 • A. Miejsce i cel składania zeznania.
 • B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania.
 • C. Dochód/Strata.
 • D. Obliczenie zobowiązania podatkowego.
 • E. Kwota do zapłaty
 • F. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy.
 • G. Informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy
 • H. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
 • I. Informacje uzupełniające.
 • J. Informacje o załącznikach.
 • K. Podpis podatnika / pełnomocnika

Poniżej udostępniamy darmowy wzór PIT-39 za 2022 rok do pobrania w formie PDF:

Druk PIT-39 (rok 2022/2023) - PDF

Formularz rozliczenia PIT-39 – Jak wypełnić pit 39 krok po kroku przez internet za rok 2022

Krok 1.

Wybierz w punkcie 1. sposób rozliczania na formularzu

Przykładowo, wskaż rozliczenie indywidualne.

Jeżeli wypełniasz formularz PIT-39 po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę, wybierz Korekta Zeznania.

W punkcie 3. wybierz urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie. Wybierz z rozwijanej listy placówkę właściwą dla swojego miejsca zamieszkania.

Kliknij dalej, aby wyświetlić kolejną stronę.

Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.

Jeżeli rozliczasz się na druku PIT-39, wybierz sprzedaż nieruchomości wybudowanej lub zakupionej od 2009 roku.

Kliknij znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Uzupełnij dane dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w tym:

 • przychód ze zbycia – w dodatkowym oknie wpisz ewentualny przychód osiągnięty za granicą, wykazany w PIT/ZG,
 • koszt uzyskania przychodu,
 • sumę odpisów amortyzacyjnych,
 • kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy.

Krok 4.

Uzupełnij dane podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.

Krok 5.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-39. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 6.

Na ekranie zobaczysz przegląd Twojego zeznania podatkowego oraz kwotę zapłaconego podatku, w tym nadpłatę do zwrotu i niedopłatę do zapłaty.

Pod formularzem znajdziesz błędnie uzupełnione pola.

Przykładowy komunikat: Nie podano numeru PESEL. Należy podać numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru NIP.

Kliknij “Wróć do pola”, by uzupełnić brakujący numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą NIP.

Krok 7.

Wyślij poprawnie uzupełniony formularz drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj go w celu samodzielnego złożenia.

Dowodem złożenia PIT-39 w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.

Swoją deklarację dla osób fizycznych znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 8.

W celu dokonania wysyłki PIT-39 załóż darmowe konto podatnik.info. Otrzymasz na nie odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Jak sprawdzić status zeznania?

Chcesz sprawdzić status swojego zeznania podatkowego? Aby to zrobić: Wejdź na stronę www.podatnik.info. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). Zaloguj się na swoje konto, podając adres e-mail i hasło. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. Wybierz formularz, który Cię interesuje – poniżej zapisanej kopii znajdziesz informację o statusie deklaracji. Za pomocą przycisku „Pobierz wydruk” możesz pobrać plik PDF deklaracji wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Do kiedy należy złożyć deklarację?

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli od dnia nabycia/wytworzenia nieruchomości do dnia jej sprzedania/odpłatnego zbycia nie minęło 5 lat, wtedy taki przychód jest opodatkowany 19-procentową stawką podatku. Ten powinieneś zapłacić do 30 kwietnia, czyli końca roku podatkowego. Przykładowo, dochody za rok 2022 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2023 roku, który wypada we wtorek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej.

Jak rozliczyć PIT-39?

Postaw na wygodne i szybkie rozliczenie przez internet. Pobierz darmowy program do e-deklaracji lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami – nawet bez znajomości zawiłych kwestii podatkowych. Program do rozliczeń PIT-39 jest w pełni bezpieczny i zgodny z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Jeśli Twój formularz zostanie poprawnie wypełniony i przejdzie weryfikację formalną w urzędzie skarbowym, otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Co to jest PIT-39?

PIT-39 to deklaracja podatkowa, w której uwzględnia się przychód ze sprzedaży oraz zamiany nieruchomości i praw majątkowych.

Jak wypełnić PIT-39?

Deklarację PIT-39 możesz wypełnić i złożyć przez program podatnik.info. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, by system uzupełnił niezbędne rubryki prawidłowymi informacjami.

Dla kogo jest PIT-39?

PIT-39 muszą złożyć podatnicy, którzy sprzedali prywatną nieruchomość na przestrzeni 5 lat od końca roku jej nabycia.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-39?

Termin składania deklaracji PIT-39 mija w ostatnim dniu kwietnia następującego po roku podatkowym. Jeżeli w tym czasie przypada święto lub dzień wolny, deklarację należy złożyć najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 522

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku