Obowiązek podatkowy w Polsce i Urząd Skarbowy

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce opodatkowane są od całkowitego dochodu (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), niezależnie od miejsca uzyskania dochodu (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce opodatkowane są wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Jako podatnicy, zobowiązani są do rozliczenia PIT (lub e-PIT).

Osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP jest osoba, która:

 • przebywa fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów podatkowych. Zatem nawet jeśli w świetle polskiego ustawodawstwa dana osoba zda test rezydencji dla Polski, należy zastosować odpowiednie kryteria zawarte w umowie międzynarodowej w celu ustalenia, w jakim kraju jest ona faktycznie miejscem zamieszkania dla celów podatkowych.

Przychody podlegające PIT (lub e-PIT):

 • stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, emerytura lub renta,
 • usługi osobiste,
 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychody z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i inne podobne umowy,
 • kapitał pieniężny i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, ruchomości,
 • działalność prowadzona przez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC),
 • przychody z innych źródeł.

Ustawy o podatku dochodowym PIT nie stosuje się do źródeł przychodu podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie wiążącej umowy oraz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem tonażowym.

Skala podatkowa

Osoby fizyczne w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT obliczanym, co do zasady, według progresywnej skali podatkowej. Dodatkowym zobowiązaniem jest złożenie zeznania podatkowego PIT (lub e-PIT) i rozliczenie się z fiskusem. Stawki podatkowe różnią się w zależności od osiąganego dochodu, rozumianego jako całkowity przychód osiągnięty w danym roku podatkowym pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Aktywność biznesowa - osoby, które prowadzą działalność gospodarczą

Osoby fizyczne, które uzyskały przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, opodatkowane są według skali podatkowej. Osoby te, na swój wniosek, mogą opodatkować swoje dochody 19% podatkiem zryczałtowanym z uwzględnieniem ograniczeń usług dla byłych/obecnych pracodawców oraz usług zarządczych.

W zależności od skali prowadzonej działalności, po spełnieniu określonych kryteriów, podatnik może wnioskować o zastosowanie uproszczonych form opodatkowania, tj.:

 • podatek od przychodów ewidencjonowanych (naliczony bez odliczenia kosztów uzyskania przychodu);
 • stała stawka podatku (wysokość ustalana przez urząd skarbowy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności).

Stawki podatkowe - szczególne rodzaje przychodów

Niektóre kategorie dochodów podlegają opodatkowaniu według odrębnych zasad. Specjalne systemy podatkowe mają zastosowanie m.in. do:

 • najem prywatny (na wniosek podatnika - 8,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych do 100 tys. zł; za przekroczenie tej kwoty stawka ryczałtu wynosi 12,5% przychodów),
 • dywidendy (19% podatek),
 • odsetki od oszczędności (19% podatek),
 • zyski z funduszy kapitałowych (19%, dochodowy),
 • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych (19%, dochodowy),
 • sprzedaż nieruchomości prywatnych (19%, dochodowy),
 • nagrody w konkursach, hazard, sprzedaż premium (10%, liniowy),
 • dochód CFC (19%, dochodowy).

Niektóre kategorie dochodów wypłacane przez polskich płatników nierezydentom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów.

Obejmują one dochody za:

 • zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych,
 • umowy cywilnoprawne,
 • działalność rozrywkową lub sportową,
 • świadczenia księgowe,
 • usługi prawne i doradcze,
 • usługi reklamowe,
 • opłaty licencyjne, know-how lub prawa autorskie.

W przypadku nierezydentów mogą być stosowane stawki podatkowe wynikające z umowy podatkowej. Mogą oni również być zwolnieni z podatku u źródła, jeżeli nierezydent przedstawi zaświadczenie potwierdzające jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W przypadku podatników, którzy nie ujawniają źródeł przychodów, dochód ustalony przez organy podatkowe jest opodatkowany karną stawką 75 proc.

Ulgi podatkowe, jakie możesz nanieść na swoje zeznanie e-PIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wypełniający e-PITy mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych, takich jak:

 • odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych w kraju lub za granicą (o ile spełnione są dodatkowe warunki),
 • ulga podatkowa na Internet (ze znacznymi ograniczeniami dla podatników korzystających z ulgi na Internet w poprzednich latach podatkowych),
 • kredyt na darowizny na cele charytatywne,
 • ulga podatkowa na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w kraju lub za granicą (przy spełnieniu dodatkowych warunków),
 • ulga podatkowa na dziecko,
 • ulga rehabilitacyjna
 • specjalna ulga podatkowa dla polskich rezydentów podatkowych osiągających określone rodzaje dochodów na terytorium obcych państw, gdzie unika się podwójnego opodatkowania poprzez zastosowanie metody proporcjonalnej ulgi podatkowej (tzw. ulga podatkowa).

Program do rozliczenia e-PIT to wygodne rozwiązanie - rozliczenie roczne przez Internet

Najwygodniej podatnikom będzie skorzystać z usługi elektronicznego rozliczania PITu. Jako podatnik masz do wyboru kilka opcji, lecz najlepiej skorzystać z popularnego programu do PIT od podatnik.info)

Alternatywą jest Twój e-PIT on-line w e-Urzędzie Skarbowym to program znajdujący na portalu podatkowym. System jest dostępny tylko w języku polskim. Jednak ma on wiele niedociągnięć, które mogą stanowczo utrudnić składanie deklaracji podatkowych. Jedną z większych wad Twojego e-PIT jest niepoprawne naliczanie ulg, w tym przede wszystkim ulgi na dzieci. Twój e-PIT nie nalicza także ulgi termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej, IKZE, czy darowizn. Podatnik sam musi wiedzieć jakie ulgi mi przysługują i uzupełnić je samodzielnie.

Twój e-PIT nie sugeruje, z jakich ulg podatnik może skorzystać. Istnieją także uzasadnione obawy o to, że osoby postronne mogą mieć dostęp do zeznań, przez co łamana jest tajemnica skarbowa. Dostęp taki może mieć m.in. pracodawca podatnika (więcej przeczytasz tutaj https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1398753,e-pit-tajemnica-skarbowa-szef-dowie-sie-o-zarobkach.html).

Twój e-PIT także ma problemy z funkcjonowaniem, przez co często nie można się zalogować. Co chwilę także można przeczytać doniesienia medialne o błędnym naliczaniu podatku,

Alternatywa dla programu Twój e-PIT to program do rozliczania PITu od podatnik.info

Portal podatnik.info umożliwia rozliczanie e-PITu przez internet. Twórcy programu dbają o to, by cała baza zawarta w programie była zawsze aktualna, a sam program działał w sposób niezawodny. Program ten ma przejrzysty interfejs, oraz proponuje wykorzystanie wszystkich dostępnych ulg, starając się, aby rozliczyć podatnika w sposób możliwie najbardziej opłacalny dla podatnika, a nie dla urzędu skarbowego.

Podatnik cały czas ma kontrolę nad tym co jest wpisywane, nie zostawiając pola do popełnienia błędu. Ważne do dodania jest to, że program od podatnik.info ma rekomendacji od Instytutu Polskiej Księgowości.

Zweryfikuj swoje dane w internetowym programie do rozliczania PITu

Wystarczy zweryfikować swoje dane osobowe i podatkowe (porównać z PIT-11 otrzymanym od pracodawcy) i złożyć deklarację PIT przez internet. Jedyne co jeszcze potrzebuje Podatnik, aby się rozliczyć, to deklaracja rozliczana w poprzednim roku

Jak korzystać z systemu i wysłać rozliczenie e-PIT przez internet? W naszym serwisie udostępniamy bezpłatnie wskazówki

Do informacji podatkowych potrzebnych do wypełnienia rozliczenia PIT przez internet potrzebne są następujące dane:

 • Numer PESEL lub NIP,
 • Przychód z zeznania podatkowego za poprzedni okres,
 • Imię i nazwisko podatnika

Po pomyślnym złożeniu dokumentu PIT przez internet, jako dowód należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i zachować je wśród swoich dokumentów.

Inne sposoby składania deklaracji podatkowych - deklaracje PIT w formie papierowej

Podatnik może też złożyć swoje zeznanie w formie papierowej - deklarację PIT można wypełnić w systemie e-deklaracji, wydrukować i złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Podatnikowi zaleca się również dwukrotne wydrukowanie deklaracji PIT w celu podstemplowania jej przez pracownika w Urzędzie Skarbowym jako dowodu złożenia - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Uwaga: ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem urzędy skarbowe mogą wymagać wcześniejszej rezerwacji terminu. Rezerwacji terminu podatnik może dokonać na telefonicznie lub logując się swoim Profilem Zaufanym na platformę ZUS.

Niezapłacony/nadpłacony podatek

Używając usługi e-PIT od podatnik.info, będziesz mógł zobaczyć każdy nadpłacony lub należny podatek. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu możesz zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Nadpłacona kwota zostanie zwrócona do Ciebie przez organy podatkowe na podany numer konta bankowego. Należność musi być zapłacona organom podatkowym przed końcem kwietnia.

Więcej przeczytasz tutaj:

→ https://www.podatnik.info/publikacje/jak-zaplacic-niedoplate-podatku-w-pit-za-2021-rok,515589