Obowiązek podatkowy w Polsce i Urząd Skarbowy

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce opodatkowane są od całkowitego dochodu (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), niezależnie od miejsca uzyskania dochodu (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce opodatkowane są wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Jako podatnicy, zobowiązani są do rozliczenia PIT (lub e-PIT).

Osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP jest osoba, która:

 • przebywa fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów podatkowych. Zatem nawet jeśli w świetle polskiego ustawodawstwa dana osoba zda test rezydencji dla Polski, należy zastosować odpowiednie kryteria zawarte w umowie międzynarodowej w celu ustalenia, w jakim kraju jest ona faktycznie miejscem zamieszkania dla celów podatkowych.

Przychody podlegające PIT (lub e-PIT):

 • stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, emerytura lub renta,
 • usługi osobiste,
 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychody z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i inne podobne umowy,
 • kapitał pieniężny i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, ruchomości,
 • działalność prowadzona przez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC),
 • przychody z innych źródeł.

Ustawy o podatku dochodowym PIT nie stosuje się do źródeł przychodu podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie wiążącej umowy oraz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem tonażowym.

Skala podatkowa

Osoby fizyczne w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT obliczanym, co do zasady, według progresywnej skali podatkowej. Dodatkowym zobowiązaniem jest złożenie zeznania podatkowego PIT (lub e-PIT) i rozliczenie się z fiskusem. Stawki podatkowe różnią się w zależności od osiąganego dochodu, rozumianego jako całkowity przychód osiągnięty w danym roku podatkowym pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Aktywność biznesowa - osoby, które prowadzą działalność gospodarczą

Osoby fizyczne, które uzyskały przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, opodatkowane są według skali podatkowej. Osoby te, na swój wniosek, mogą opodatkować swoje dochody 19% podatkiem zryczałtowanym z uwzględnieniem ograniczeń usług dla byłych/obecnych pracodawców oraz usług zarządczych.

W zależności od skali prowadzonej działalności, po spełnieniu określonych kryteriów, podatnik może wnioskować o zastosowanie uproszczonych form opodatkowania, tj.:

 • podatek od przychodów ewidencjonowanych (naliczony bez odliczenia kosztów uzyskania przychodu);
 • stała stawka podatku (wysokość ustalana przez urząd skarbowy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności).

Stawki podatkowe - szczególne rodzaje przychodów

Niektóre kategorie dochodów podlegają opodatkowaniu według odrębnych zasad. Specjalne systemy podatkowe mają zastosowanie m.in. do:

 • najem prywatny (na wniosek podatnika - 8,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych do 100 tys. zł; za przekroczenie tej kwoty stawka ryczałtu wynosi 12,5% przychodów),
 • dywidendy (19% podatek),
 • odsetki od oszczędności (19% podatek),
 • zyski z funduszy kapitałowych (19% podatek),
 • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych (19%, dochodowy),
 • sprzedaż nieruchomości prywatnych (19%, dochodowy),
 • nagrody w konkursach, hazard, sprzedaż premium (10%, liniowy),
 • dochód CFC (19%, dochodowy).

Niektóre kategorie dochodów wypłacane przez polskich płatników nierezydentom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów.

Obejmują one dochody za:

 • zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych,
 • umowy cywilnoprawne,
 • działalność rozrywkową lub sportową,
 • świadczenia księgowe,
 • usługi prawne i doradcze,
 • usługi reklamowe,
 • opłaty licencyjne, know-how lub prawa autorskie.

W przypadku nierezydentów mogą być stosowane stawki podatkowe wynikające z umowy podatkowej. Mogą oni również być zwolnieni z podatku u źródła, jeżeli nierezydent przedstawi zaświadczenie potwierdzające jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W przypadku podatników, którzy nie ujawniają źródeł przychodów, dochód ustalony przez organy podatkowe jest opodatkowany karną stawką 75 proc.

Ulgi podatkowe, jakie możesz nanieść na swoje zeznanie e-PIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wypełniający e-PITy mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych, takich jak:

 • odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych w kraju lub za granicą (o ile spełnione są dodatkowe warunki),
 • ulga podatkowa na Internet (ze znacznymi ograniczeniami dla podatników korzystających z ulgi na Internet w poprzednich latach podatkowych),
 • kredyt na darowizny na cele charytatywne,
 • ulga podatkowa na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w kraju lub za granicą (przy spełnieniu dodatkowych warunków),
 • ulga podatkowa na dziecko,
 • ulga rehabilitacyjna
 • specjalna ulga podatkowa dla polskich rezydentów podatkowych osiągających określone rodzaje dochodów na terytorium obcych państw, gdzie unika się podwójnego opodatkowania poprzez zastosowanie metody proporcjonalnej ulgi podatkowej (tzw. ulga podatkowa),
 • ulga dla osób poniżej 26 roku życia,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów,
 • ulga dla ludzi prowracających z zagranicy.

Program do rozliczenia e-PIT to wygodne rozwiązanie - rozliczenie roczne przez Internet

Najwygodniej podatnikom będzie skorzystać z usługi elektronicznego rozliczania PITu (e-PITu). Jako podatnik masz do wyboru kilka możliwości rocznego rozliczenia podatkowego, lecz najlepiej skorzystać z popularnego programu do PIT od podatnik.info

Alternatywą dla naszego programu jest rządowa usługa Twój e-PIT on-line w e-Urzędzie Skarbowym - jest to program znajdujący na portalu podatkowym. System jest dostępny tylko w języku polskim. Jednak ma on wiele niedociągnięć, które mogą stanowczo utrudnić składanie deklaracji podatkowych. Jedną z większych wad usługi Twój e-PIT jest niepoprawne naliczanie ulg, w tym przede wszystkim ulgi na dzieci. Twój e-PIT nie nalicza także ulgi termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej, IKZE, czy darowizn. Podatnik sam musi wiedzieć jakie ulgi mi przysługują i uzupełnić je samodzielnie. Jest to utrudnienie dla wielu osób składających coroczne zeznanie podatkowe.

Twój e-PIT nie sugeruje, z jakich ulg podatnik może skorzystać. Istnieją także uzasadnione obawy o to, że osoby postronne mogą mieć dostęp do zeznań, przez co łamana jest tajemnica skarbowa. Dostęp taki może mieć m.in. pracodawca podatnika (więcej przeczytasz tutaj https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1398753,e-pit-tajemnica-skarbowa-szef-dowie-sie-o-zarobkach.html).

Twój e-PIT ma także częste problemy z dostępnością strony, przez co często nie można się zalogować.

Program PIT pro od Podatnik.info - skuteczna alternatywa dla programu Twój e-PIT

Portal podatnik.info umożliwia rozliczanie e-PITu przez internet. Twórcy programu dbają o to, by cała baza zawarta w programie była zawsze aktualna, a sam program działał w sposób niezawodny. Program PIT pro 2023/2024 to czytelny, przejrzysty interfejs oraz proponuje wykorzystanie wszystkich dostępnych ulg, starając się przy tym, aby rozliczyć podatnika w sposób możliwie najbardziej opłacalny dla podatnika, a nie dla urzędu skarbowego.

Podczas korzystania z programu, podatnik cały czas ma kontrolę nad tym co jest wpisywane, nie zostawiając pola do popełnienia błędu. Ważne do dodania jest to, że program do e-PIT od podatnik.info ma rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości. Należy też zaznaczyć, że informacje podatkowe wprowadzone w programie nie zapisują się na komputerze, stąd też nikt niepowołany nie może uzyskać dostępu do danych podatkowych wykorzystywanych do rozliczenia. Podatnicy korzystający z PIT pro mogą być więc pewni, że ich dane są dobrze zabezpieczone.

Zweryfikuj swoje dane w internetowym programie do rozliczania PITu

Wystarczy zweryfikować swoje dane osobowe i podatkowe (porównać z PIT-11 otrzymanym od pracodawcy) i złożyć deklarację PIT przez Internet (korzystając z usługi Twój e-PIT). Jedyne, czego jeszcze potrzebuje Podatnik, aby się rozliczyć, to deklaracja rozliczana w poprzednim roku (może to być deklaracja wysłana na portalu podatkowym).

Jak korzystać z systemu i wysłać zeznanie podatkowe (ePIT) przez Internet?

Do informacji podatkowych potrzebnych do wypełnienia rozliczenia PIT (złożenia deklaracji PIT) przez internet potrzebne są następujące dane:

 • Numer PESEL lub NIP,
 • Przychód z zeznania podatkowego za poprzedni okres,
 • Imię i nazwisko podatnika

Po pomyślnym złożeniu dokumentu PIT przez internet, jako dowód należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i zachować je wśród swoich dokumentów. Wysłanie dokumentu w ramach usługi Twój e-PIT jest równoważne ze złożeniem deklaracji PIT do urzędu skarbowego.

Inne sposoby składania deklaracji podatkowych - deklaracje PIT w formie papierowej

Podatnik może też przygotować swoje zeznanie (rozliczyć) samodzielnie w formie papierowej - deklarację PIT można wypełnić w systemie e-deklaracji, wydrukować i złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać deklarację podatkową za pośrednictwem poczty. Podatnikowi zaleca się również dwukrotne wydrukowanie deklaracji PIT w celu podstemplowania jej przez pracownika w Urzędzie Skarbowym jako dowodu złożenia - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Trzeba jednak pamiętać, że deklaracje PIT złożone w formie papierowej w siedzibie urzędu skarbowego lub przesłane za pośrednictwem poczty muszą dłużej oczekiwać na rozpatrzenie ewentualnego zwrotu podatku (w porównaniu do tych rozliczonych w ramach usługi e-PIT).

Niezapłacony/nadpłacony podatek

Korzystając z usługi e-PIT od Podatnik.info, będziesz mógł zobaczyć każdy nadpłacony lub należny podatek. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu możesz zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Nadpłacona kwota zostanie zwrócona do Ciebie przez urząd skarbowy na podany numer konta bankowego. Jeśli z Twojej deklaracji podatkowej wynika, że musisz zapłacić dodatkowy podatek - należność musi być zapłacona organom podatkowym przed końcem kwietnia.

Więcej przeczytasz tutaj:

→ https://www.podatnik.info/publikacje/jak-zaplacic-niedoplate-podatku-w-pit-za-2021-rok,515589