Rozlicz PIT-2K Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-2K

PIT-2K - załącznik do PIT 2021/2022

PIT-2K to załącznik dotyczący ulgi budowlanej odsetkowej, który należy dołączyć doPIT-37,PIT-36 lub PIT-28 w pierwszym roku rozliczania tej ulgi. Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D – to na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. Jednak w pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej podatnik zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia na druku PIT-2K.

Kto może korzystać z ulgi budowlanej i PIT-2K?

Druk PIT-2K , na którym podatnik deklaruje rozpoczęcie korzystania z ulgi odsetkowej i deklaruje wysokość wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją na cele mieszkaniowe, składa się jako załącznik do właściwego rozliczenia PIT wraz z PIT/D. Jednak nie każdy może skorzystać z tej ulgi!

Obecnie w systemie podatkowym nie istnieje taka forma ulgi odsetkowej, wobec czego korzystanie z niej odbywa sięna zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że PIT-2K online lub w wersji papierowej złożyć mogą tylko osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe do 2007 roku. Jednocześnie, osoby, które nabyły takie prawa mogą z nich korzystać jedynie do 31.12.2027 roku.

Oznacza to, że na ten moment nie można już zaciągnąć kredytu na cele mieszkaniowe i skorzystać z ulgi odsetkowej podczas rozliczenia rocznego.

Rozliczenie małżonków w PIT-2K

Załącznik z oświadczeniem PIT-2K małżonkowie składają razem – niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie czy osobno. Należy go dołączyć do deklaracji podatkowej wraz z PIT/D, uzupełniając o dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Co można rozliczyć korzystając z PIT-2K?

Ulga budowlana odsetkowa, z której korzystanie rozpoczyna się złożeniem oświadczenia PIT-2K 2021, pozwala na odliczenie od podatku odsetek kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ulga dotyczy wyłącznie pożyczek i kredytów zaciągniętych od uprawnionych instytucji (banki, SKOK-i). Zatem nie można z niej skorzystać, jeśli pożyczki udzieliła nam osoba fizyczna, np. członek rodziny. Na druku PIT-2K 2021/2022 rozliczyć można ulgę związaną z:

 • kredytem (pożyczką) mieszkaniowym;
 • kredytem (pożyczką) zaciągniętym na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego;
 • każdym kolejnym kredytem (pożyczką) zaciągniętym na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Ważne jest jednak, że odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek od faktycznie poniesionych wydatków, które deklaruje się właśnie w PIT-2K za 2021, nie zaś od pełnej kwoty kredytu.

W praktyce oznacza to, że jeśli np. podatnik zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ale część pieniędzy uzyskanych z tego kredytu przeznaczył na inne cele – np. nowy samochód – to ulga należy mu się wyłącznie do wysokości wydatków poniesionych na cel mieszkaniowy.

Dodatkowo, warto pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie odsetek kredytu, a nie jego pełnej kwoty.

Ulga odsetkowa i rozliczenie PIT-2K nie dotyczą:

 • kredytów i pożyczek zaciągniętych na cel inny niż mieszkaniowy,
 • kredytów i pożyczek udzielonych na cel mieszkaniowy przez osoby fizyczne i instytucje nieuprawnione,
 • kredytów i pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, ale wykorzystanych na ten cel tylko częściowo lub wcale (rozliczenie nabytej ulgi odbywa się proporcjonalnie – wg faktycznie poniesionych wydatków mieszkaniowych).

Jakie informacje podać w rozliczeniu PIT-2K online lub tradycyjnie?

Od tego, co podatnik wpisze w deklaracji PIT-2K rozpoczynającej korzystanie z ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe zależy to, czy owe odliczenie uzyska. Na podstawie tych danych oceniany jest limit wydatków na cele mieszkaniowe oraz to, czy faktycznie pieniądze z kredytu lub pożyczki zostały spożytkowane na ten cel. Wypełniając oświadczenie PIT-2K należy pamiętać o najważniejszych danych:

 • roku uzyskania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,
 • kwocie uzyskanego kredytu lub pożyczki,
 • rodzaju inwestycji, na którą zaciągnięty został kredyt lub pożyczka,
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, której dotyczy finansowanie,
 • łącznej kwocie wydatków poniesionych na zrealizowanie inwestycji,
 • kwocie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Rozliczenie PIT-2K przez internet

PIT-2K można rozliczyć przez internet w bardzo szybki sposób. Program do PIT 2021/2022 pozwala podatnikom na intuicyjne wypełnienie wszystkich niezbędnych druków – również tych związanych z ulgami, jak PIT-2K.

Formularz rozliczenia PIT/2K – Jak wypełnić pit 2K krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/2K. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się indywidualnie.
Jeśli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/2K po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeśli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/2K, wybierz Korekta zeznania.
Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy poniżej.
Kliknij Dalej, by kontynuować uzupełnianie formularza.

Krok 2.

Z widocznej na ekranie listy wybierz źródło lub źródła dochodów. Załóżmy, że wybierasz wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Na ekranie zobaczysz listę ulg – wybierz z niej przysługujące Ci odliczenia.
Pamiętaj, że PIT-2K to załącznik dotyczący ulgi budowlanej odsetkowej, który należy dołączyć do deklaracji PIT-37,PIT-36 lub PIT-28 w pierwszym roku rozliczania tej ulgi. Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D – to na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. W pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej jesteś zobowiązany do złożenia oświadczenia również na druku PIT-2K.


Krok 4.

Na ekranie wyświetli się informacja o dołączeniu formularza PIT-D do formularza PIT-37.

Krok 5.

Uzupełnij informacje o rocznych przychodach z tytułu umowy o pracę. Podaj:

 • sumę kwot przychodów
 • sumę kwot kosztów uzyskania przychodów – na ekranie wyświetli się dodatkowy
 • ekran z polami dotyczącymi kosztów do odliczenia
 • sumę kwot pobranych przez płatników zaliczek na podatek
  • Zaznacz dodatkowe pola poniżej, jeśli otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% lub otrzymywałeś przychody z umowy o pracę od dnia 1.01.2021 r. do ukończenia 26 roku życia.

   Krok 6.

   Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia, jeśli dokonujesz odliczeń z tytułu na ubezpieczenie społeczne.

   Krok 7.

   Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia, jeśli dokonujesz odliczeń z tytułu na ubezpieczenie zdrowotne.

   Krok 8.

   Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz 0 (zero). Więcej informacji znajdziesz klikając w znak zapytania.

   Krok 9.

   Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
   Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.

   Krok 10.

   Podaj kwotę wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadających na dany rok podatkowy.
   Podaj następujące dane do odliczenia ulgi:

   • łączna kwota uzyskanego kredytu na cele mieszkaniowe
   • wydatki niepodlegające odliczeniu, w tym zakup gruntów
   • kwota zapłaconych w ciągu roku odsetek, wynikająca z zaświadczenia z banku
   • łączna kwota wydatków poniesiona na inwestycję
   • rok zakończenia inwestycji
   • ulga możliwa do odliczenia
   Jeżeli rozliczasz ulgę po raz pierwszy, wskaż rodzaj inwestycji sfinansowanej kredytem:
   • budowa budynku mieszkalnego
   • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni
   • zakup nowego budynku lub lokalu z takim budynku
   • nadbudowa/rozbudowa budynku na cele mieszkalne
   Poniżej wpisz kwotę wydatków udokumentowaną fakturami oraz wybierz rok rozpoczęcia budowy i rok udzielenia kredytu.
   Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 lub składasz zeznanie PIT-28.
   Pamiętaj, że załączając formularz PIT-2K należy uzupełnić część B.1 formularza PIT/D.

   Krok 11.

   Wpisz rodzaj i kwotę wydatków na zasadzie praw nabytych poniesionych w roku podatkowym. Podaj następujące dane:

   • rodzaj wydatków
   • kwota wydatków
   • kwota odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe
   • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28
   • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37
   Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 lub składasz zeznanie PIT-28.

   Krok 12.

   Uzupełnij kwotę przysługującego odliczenia z tytuły systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
   Uzupełnij kwotę odliczeń, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Podaj następujące dane:

   • kwota odliczeń
   • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28
   • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37
   Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 lub składasz zeznanie PIT-28.

   Krok 13.

   Uzupełnij pola swoimi danymi lub pobierz je z konta założonego w programie online.

   Krok 14.

   Kolejne ekrany to podgląd PIT-37 z załącznikiem PIT/2K i PIT/D. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

   Krok 15.

   Ekran zawiera podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikami PIT/2K i PIT/D wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
   Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola.
   Przykładowy komunikat: Nieprawidłowo wpisany rok! (Budowa powinna zostać rozpoczęta po 1990 roku włącznie). Kliknij Wróć do pola, by wpisać poprawny rok.

   Krok 16.

   Wyślij deklarację podatkową z załącznikami PIT/2K i PIT/D online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
   Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
   Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

   Krok 17.

   W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/2K i PIT/D załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

   • Co to jest PIT-2K?

    Druk PIT-2K związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Choć przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., ulga ta nadal przysługuje osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo. Oświadczenie wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową. Oświadczenie powinieneś złożyć jednorazowo w roku, w którym rozpocząłeś korzystanie z ulgi odsetkowej – może to być inny rok niż rok zakończenia inwestycji budowlanej. W roku tym możesz korzystać również z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi (przed zakończeniem inwestycji).
   • Dla kogo PIT-2K?

    Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D – to na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. Jednak w pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej zobowiązany jesteś także do złożenia oświadczenia na druku PIT-2K. Jeżeli na jakiś czas przeznaczyłeś mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe (np. wynająłeś mieszkanie), a następnie powróciłeś do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musisz ponownie składać PIT-2K. Wystarczy kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D. W oświadczeniu PIT-2K uwzględnij następujące informacje: rok, w którym uzyskałeś kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy, wysokość kwoty uzyskanego kredytu (pożyczki), rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której zaciągnąłeś kredyt (pożyczkę), rodzaj prowadzonej inwestycji, łączna kwota poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, kwota wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.
   • Jak rozliczyć PIT-2K przez internet?

    Druk PIT-2K jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją – PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do e-deklaracji lub uruchom jego wersję online, by intuicyjnie wypełnić niezbędne druki, w tym PIT-2K.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku