Rozlicz PIT-2K Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-2K

PIT-2K - załącznik do PIT 2023/2024

PIT-2K to załącznik dotyczący ulgi odsetkowej budowlanej, który należy dołączyć do PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 w pierwszym roku rozliczania tej ulgi. Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D. To na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. Jednak w pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej podatnik zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia na druku PIT-2K.

Kto może korzystać z ulgi budowlanej i PIT-2K?

Druk PIT-2K dla osób fizycznych, na którym podatnik deklaruje rozpoczęcie korzystania z ulgi odsetkowej i wysokość wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją na cele mieszkaniowe, składa się jako załącznik do właściwego rozliczenia PIT wraz z PIT/D. Jednak nie każdy może skorzystać z tej ulgi!

Obecnie w systemie podatkowym nie istnieje taka forma ulgi odsetkowej, wobec czego korzystanie z niej odbywa się na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że formularz PIT-2K online lub w wersji papierowej złożyć mogą tylko osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe do 2007 roku. Jednocześnie, osoby, które nabyły takie prawa mogą z nich korzystać jedynie do końca 2027 roku. Na ten moment nie można już zaciągnąć kredytu na cele mieszkaniowe i skorzystać z ulgi odsetkowej podczas rozliczenia rocznego.

Rozliczenie małżonków w PIT-2K

Wspólne rozliczenie podatkowe PIT-2K małżonkowie składają razem, niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie czy osobno. Należy go dołączyć do deklaracji podatkowej wraz z PIT/D i uzupełnić o dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Co można rozliczyć korzystając z PIT-2K?

Ulga odsetkowa budowlana, z której korzystanie rozpoczyna się złożeniem oświadczenia PIT-2K 2023, pozwala na odliczenie od podatku kwoty wydatków takie jak odsetki kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ulga dotyczy wyłącznie pożyczek i kredytów zaciągniętych od uprawnionych instytucji (banki, SKOK-i). Oznacza to, nie można z niej skorzystać do odliczenia wysokości wydatków związanych z kredytem, jeśli pożyczki udzieliła nam osoba fizyczna, np. członek rodziny. Na druku PIT-2K 2023/2024 dla osób fizycznych rozliczyć można ulgę związaną z następującymi kredytami.

 • Kredytem mieszkaniowym.
 • Kredytem zaciągniętym na spłatę kredytu mieszkaniowego.
 • Każdym kolejnym kredytem zaciągniętym na spłatę ww. kredytów.

Ważne jest jednak to, że odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek od faktycznie poniesionych wydatków, które deklaruje się właśnie w PIT-2K za 2023, nie zaś od pełnej kwoty kredytu. W praktyce oznacza to, że jeśli np. podatnik zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ale część pieniędzy uzyskanych z tego kredytu przeznaczył na inne cele – np. nowy samochód – to ulga odsetkowa należy mu się wyłącznie do wysokości wydatków poniesionych na cel mieszkaniowy. Dodatkowo, warto pamiętać, że ulga odsetkowa dotyczy wyłącznie odsetek kredytu, a nie jego pełnej kwoty.

Ulga odsetkowa i rozliczenie PIT-2K nie dotyczą:

 • Kredytów i pożyczek zaciągniętych na cel inny niż mieszkaniowy.
 • Kredytów i pożyczek udzielonych na cel mieszkaniowy przez osoby fizyczne i instytucje nieuprawnione.
 • Kredytów i pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, ale wykorzystanych na ten cel tylko częściowo lub wcale. Rozliczenie nabytej ulgi odbywa się proporcjonalnie, czyli według faktycznie poniesionych wydatków mieszkaniowych.

Jakie informacje podać w rozliczeniu PIT-2K online lub tradycyjnie?

Od tego, co podatnik wpisuje w deklaracji PIT-2K rozpoczynającej korzystanie z ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe zależy to, czy owe odliczenie uzyska. Na podstawie tych danych oceniany jest limit wydatków na cele mieszkaniowe oraz to, czy faktycznie pieniądze z kredytu lub pożyczki zostały spożytkowane na ten cel. Wypełniając oświadczenie PIT-2K należy pamiętać o najważniejszych danych:

 • roku uzyskania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,
 • kwocie uzyskanego kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,
 • rodzaju inwestycji, na którą zaciągnięty został kredyt lub pożyczka mieszkaniowa,
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, której dotyczy finansowanie,
 • łącznej kwocie wydatków poniesionych na zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej,
 • kwocie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Rozliczenie PIT-2K przez internet

PIT-2K można rozliczyć przez internet w bardzo szybki sposób. Program do PIT 2023/2024 pozwala podatnikom na intuicyjne wypełnienie wszystkich niezbędnych druków, w tym PIT-2K, który jest niezbędny do uzyskania ulgi odsetkowej.

Formularz rozliczenia PIT/2K – Jak wypełnić pit 2K krok po kroku przez internet za rok 2023

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/2K. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się indywidualnie.
Jeśli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/2K po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania przed rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. Jeśli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/2K, wybierz Korekta zeznania.
Następnie wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy i kliknij Dalej, aby kontynuować uzupełnianie formularza.

Krok 2.

Z widocznej na ekranie listy wybierz źródło lub źródła dochodów. Załóżmy, że wybierasz wynagrodzenie ze stosunku pracy. Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Na ekranie zobaczysz listę ulg. Wybierz z niej przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj, że oświadczenie PIT-2K to załącznik dotyczący ulgi budowlanej odsetkowej, który należy dołączyć do deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 w pierwszym roku rozliczania tej ulgi.
Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D – to na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. W pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej jesteś zobowiązany do złożenia oświadczenia na druku PIT-2K.


Krok 4.

Na ekranie wyświetli się informacja o dołączeniu formularza PIT-D do formularza PIT-37.

Krok 5.

Uzupełnij informacje o rocznych przychodach z tytułu umowy o pracę. Podaj sumę kwot przychodów I sumę kwot kosztów uzyskania przychodów. Na ekranie wyświetlą się dodatkowe pola dotyczące kosztów do odliczenia, w tym sumy kwot pobranych przez płatników zaliczek na podatek.

Poniżej wyświetlą się dodatkowe pole. Zaznacz je, jeśli otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% lub otrzymywałeś przychody z umowy o pracę od dnia pierwszego stycznia 2023 roku i nie ukończyłeś 26 roku życia.

Krok 6.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia, jeśli dokonujesz odliczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Krok 7.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia, jeśli dokonujesz odliczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok 8.

Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz zero. Więcej informacji otrzymasz klikając w znak zapytania.

Krok 9.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.

Krok 10.

Podaj kwotę wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadających na dany rok podatkowy i podaj następujące dane do odliczenia ulgi.

 • Łączna kwota uzyskanego kredytu na cele mieszkaniowe.
 • Wydatki niepodlegające odliczeniu, w tym zakup gruntów.
 • Kwota zapłaconych w ciągu roku odsetek wynikająca z zaświadczenia z banku.
 • Łączna kwota wydatków poniesiona na inwestycję mieszkaniową.
 • Rok zakończenia inwestycji mieszkaniowej.
 • Ulga odsetkowa możliwa do odliczenia.
Jeżeli rozliczasz ulgę po raz pierwszy, wskaż rodzaj inwestycji finansowanej kredytem.
 • Budowa budynku mieszkalnego.
 • Wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni.
 • Zakup nowego budynku lub lokalu w takim budynku.
 • Nadbudowa/rozbudowa budynku na cele mieszkalne.
Poniżej wpisz kwotę wydatków udokumentowaną fakturami. Wybierz rok rozpoczęcia budowy i rok udzielenia kredytu. Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36 lub PIT-37 lub składasz oświadczenie PIT-28. Pamiętaj, że jeśli załączasz formularz PIT-2K, musisz uzupełnić część B.1 formularza PIT/D!

Krok 11.

Wpisz rodzaj i kwotę wydatków na zasadzie praw nabytych poniesionych w roku podatkowym i podaj następujące dane.

 • Rodzaj i kwota wydatków.
 • Kwota odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe.
 • Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28.
 • Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37.
Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 lub składasz zeznanie PIT-28.

Krok 12.

Uzupełnij kwotę przysługującego odliczenia z tytuły systematycznego gromadzenia oszczędności w roku podatkowym na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Następnie uzupełnij kwotę odliczeń, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe i podaj następujące dane.

 • Kwota odliczeń.
 • Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28.
 • Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37.
Zaznacz pole poniżej, jeżeli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 lub składasz zeznanie PIT-28.

Krok 13.

Uzupełnij pola swoimi danymi lub pobierz je z konta założonego w programie online.

Krok 14.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-37 z załącznikiem PIT/2K i PIT/D. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 15.

Ekran zawiera podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikami PIT/2K i PIT/D wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola. Przykładowy komunikat: Nieprawidłowo wpisany rok! Budowa powinna zostać rozpoczęta po 1990 roku włącznie. Wróć do pola, by wpisać poprawny rok.

Krok 16.

Wyślij deklarację podatkową z załącznikami PIT/2K i PIT/D online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony formularz PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. W dowolnym momencie możesz dokonać edycji lub korekty formularza.

Krok 17.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/2K i PIT/D załóż darmowe konto podatnik.info! To na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-2K?

PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Jak wypełnić PIT-2K?

Druk PIT-2K powinien zawierać nie tylko informacje o wysokości wydatków, ale również faktury wystawione przez podatników VAT niekorzystającego ze zwolnienia z podatku.

Dla kogo jest PIT-2K?

PIT-2K musi złożyć każdy podatnik, który w danym roku podatkowym korzystał pierwszy raz z odliczeń ulgi odsetkowej. Informację PIT-2K składają osoby rozliczające się za pomocą deklaracji PIT-2K.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-2K?

Informację PIT-2K składają osoby, które nabyły prawo do korzystania z ulgi odsetkowej do 2007 roku. Ulga odsetkowa i PIT-2K przysługuje do 31 grudnia 2027 roku.

Jak rozliczyć PIT-2K przez internet?

Druk PIT-2K jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do e-deklaracji lub uruchom jego wersję online, by intuicyjnie wypełnić niezbędne druki, w tym formularz PIT-2K.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.8/5), głosów: 480

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku