Rozlicz PIT/M Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/M

PIT M - załącznik do PIT 2021/2022

PIT/M to specyficzny załącznik, stosowany w przypadku rozliczenia rodzica lub prawnego opiekuna osób małoletnich, które uzyskały w 2021 roku przychody, które należy doliczyć do dochodów rodziców lub opiekunów.

Jak rozliczyć przychody małoletnich na PIT/M 2021?

W przypadkach, których dotyczy rozliczenie na druku PIT/M 2021 małoletnie dzieci nie składają samodzielnej deklaracji podatkowej. To rodzice lub opiekunowie prawni dokonują rozliczenia w ich imieniu, poprzez doliczenie ich dochodów do własnych. W tym celu składają własną e-deklaracje podatkową, na której wyszczególniają własne przychody a odpowiednim miejscu dokonują doliczenia dochodów małoletnich. Dodatkowo składają wraz z nią załącznik PIT/M za 2021, na którym wyszczególniają przychody małoletnich dzieci.

Rodzice lub opiekunowie, którzy normalnie rozliczaliby się na druku PIT-37, muszą pamiętać, że z tytułu doliczenia dochodów małoletnich dzieci są zobowiązani zmienić typ rocznej deklaracji podatkowej i wybrać PIT-36, do którego załącznik stanowi PIT/M 2021/2022. Tylko w takiej formie możliwe jest doliczenie dochodów dziecka do dochodów rodzica i prawidłowe opodatkowanie.

Warto też pamiętać, że w przypadku rozliczenia na PIT/M 2021przychodów małoletniego dziecka nie mają zastosowania dodatkowe ulgi podatkowe, odliczenia, ani uproszczenia.

Jakie przychody rozliczyć na PIT/M 2021/2022?

Na druku PIT/M 2021/2022 należy rozliczyć przychody małoletnich dzieci, jeśli pochodzą z innego źródła niż uzyskane z pracy (w tym ze stosunku pracy, zlecenia lub pokrewnych), ze stypendiów oraz z rozporządzania przedmiotami oddanymi małoletnim do swobodnego użytku.

PIT/M 2021 należy złożyć także w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskiwało przychody w danym roku podatkowym, zaś rodzic nie uzyskiwał przychodów lub uzyskiwał wyłącznie takie, które objęte są zwolnieniem z opodatkowania. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany złożyć deklarację PIT-36, oraz załącznik PIT/M.

PIT/M a rodzaj opodatkowania rodzica lub opiekuna

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy na swoje potrzeby rozliczają się za pomocą podatku na zasadach liniowych lub na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, a których małoletnie dzieci uzyskiwały przychody z wyżej wymienionych źródeł, również zobowiązani są do złożenia załącznika PIT/M. Należy jednak pamiętać, że jest to załącznik wyłącznie do deklaracji PIT-36! Wobec czego rodzice lub opiekunowie prawni w takiej sytuacji muszą – poza odpowiednią deklaracją podatkową na potrzeby własnych przychodów – złożyć też PIT-36 z załącznikiem PIT/M. Podobnie jak w przypadku rodziców i opiekunów, którzy nie posiadają własnych przychodów – w ramach kwoty zarobku własnego wpisują oni zero. Natomiast w odpowiedniej rubryce deklaracji oraz w PIT/M podają oni kwotę dotyczącą zarobków dziecka małoletniego.

Rodzice po rozwodzie – kto wypełni PIT/M 2021?

Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się osobno – np. w wyniku rozdzielności majątkowej, separacji lub rozwodu – każde z nich składa osobny PIT/M. W takim wypadku przychody dziecka małoletniego należy podzielić na pół i doliczyć stosownie do rozliczenia każdego z rodziców.

Warto jednak pamiętać, że możliwość doliczenia dochodów dziecka do własnego rozliczenia przysługuje wyłącznie rodzicom i opiekunom prawnym, którzy posiadają pełną władzę rodzicielską. Jeśli więc w wyniku rozwodu jedno z rodziców utraciło władzę rodzicielską, równocześnie utraciło także możliwość rozporządzania majątkiem dziecka. W takim wypadku nie przysługuje mu doliczenie przychodów wykazywanych w PIT/M.

Rozliczenie na druku PIT/M dotyczy również rodziców, którzy przysposobili małoletnie dziecko, które uzyskuje przychody. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko rodzin, w których przeprowadzona została pełna procedura prawnego przysposobienia. Sam fakt zamieszkiwania czy wychowywania cudzego dziecka nie jest podstawą do korzystania z doliczenia zarobków dziecka i PIT/M.

Rozliczenie PIT/M przez internet za 2021 rok

PIT/M – podobnie jak wiele innych deklaracji i załączników – można rozliczyć przez internet, dzięki programowi elektronicznego przepływu deklaracji podatkowych. Aby rozliczyć PIT/M online wystarczy skorzystać z Programu do PIT lub samodzielnie wypełnić deklarację i przesłać ją do Urzędu Skarbowego przez internet.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z programów takich jak PIT Pro, które prowadzą użytkownika krok po kroku, wskazując precyzyjnie pola do uzupełnienia, a także dokonując wszystkich niezbędnych obliczeń. Dzięki takiemu programowi PIT/M wypełnisz bez problemu i bez ryzyka pomyłki! W programie do PIT/M przez internet znajdziesz też możliwość automatycznego przesłania wypełnionej deklaracji i wszystkich załączników do Urzędu Skarbowego, bez wychodzenia z domu i z oficjalnym Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, które jest dowodem na skuteczne złożenie rozliczenia podatkowego.

Rozlicz PIT 2021/2022 programem do PIT już dziś! Pobierz program PIT, wypełnij PIT online

Formularz rozliczenia PIT/M – Jak wypełnić pit M krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/M. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się wspólnie z małżonkiem.
Jeśli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/M po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeśli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/M, wybierz Korekta zeznania.
Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy poniżej.
Kliknij Dalej, by przejść na kolejną stronę formularza.


Krok 2.

Z widocznej na ekranie listy wybierz źródło lub źródła dochodów. Załóżmy, że wybierasz wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zaznacz również dochody małoletnich dzieci.
Pamiętaj, że załącznik PIT M stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci. Dochody te podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.
Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.


Krok 3.

Na ekranie zobaczysz listę ulg podatkowych. Wybierz właściwe sobie odliczenia. Załóżmy, że wybierasz ulgę na wyszkolenie uczniów.


Krok 4.

Na tym etapie wskaż źródło dochodów małżonka, z którym się wspólnie rozliczasz. Załóżmy, że jest nimi wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zaznacz również dochody małoletnich dzieci.
Pamiętaj, że w przypadku, gdy zarówno razem z małżonkiem rozliczacie swoje dochody wspólnie, każde z was musi złożyć samodzielnie załącznik PIT/M.


Krok 5.

Na ekranie zobaczysz listę ulg podatkowych. Wybierz odliczenia właściwe małżonkowi. Załóżmy, że wybierasz wydatki na internet.


Krok 6.

Na ekranie zobaczy komunikat, że formularz PIT/O zostanie dołączony do formularza PIT-36.


Krok 7.

Wskaż komu przysługuje prawo pobierania pożytku z dochodu dzieci (podatnik) – jednemu (Tobie jako podatnikowi) lub obojgu rodzicom. Załóżmy, że wskazałeś siebie.


Krok 8.

Na tym etapie podaj kwoty dochodów dzieci z tytułu:

 • dochodów/strat – renty krajowe i zagraniczne
 • najmu/dzierżawy
 • praw majątkowych
 • innych przychodów

Krok 9.

Wskaż komu przysługuje prawo pobierania pożytku z dochodu dzieci (małżonek) – małżonkowi (jako podatnikowi) lub obojgu rodzicom. Załóżmy, że wskazałeś małżonka.
Na tym etapie podaj przysługujące małżonkowi kwoty dochodów dzieci:

 • dochodów/strat – renty krajowe i zagraniczne
 • najmu/dzierżawy
 • praw majątkowych
 • innych przychodów


Krok 10.

Podaj kwotę rocznych przychodów z umowy o pracę – oddzielnie dla siebie i dla małżonka.
Wpisz kolejno:

 • sumę kwot przychodów
 • sumę kosztów uzyskania przychodów
 • kwotę pobranych przez płatników zaliczek na podatek.
Zaznacz dodatkowe pola, jeżeli Ty lub małżonek otrzymałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów lub przychody z umowy o pracę od dnia 1.01.2021 r. do ukończenia 26 roku życia.


Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka. Uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.


Krok 12.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka. Uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.


Krok 13.

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).


Krok 14.

Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.


Krok 15.

Podaj kwotę wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet – dotyczy ulgi małżonka wskazanej w Kroku 5.


Krok 16.

Podaj kwotę ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego – dotyczy Twojej ulgi wskazanej w Kroku 3.


Krok 17.

Podaje swoje dane lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.


Krok 18.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.


Krok 19.

Kolejne ekrany to podgląd Twojego PIT-36. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


Krok 20.

Ekran przedstawia podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikami PIT/M (osobno dla Ciebie i małżonka) i PIT/0 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola.


Przykładowy komunikat: W przypadku rozliczenia wspólnego należy wpisać identyfikator podatkowy małżonka (NIP lub PESEL).
Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić NIP lub PESEL małżonka.


Krok 21.

Wyślij deklarację podatkową z załącznikami PIT/M i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 22.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/M i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


 • Nie mogę zweryfikować PIT | Błąd 404

  Nie możesz zweryfikować swojej deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT-M? Otrzymałeś komunikat błędu 404? Błąd 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem. Komunikat ten oznacza, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki deklaracji z ważnym certyfikatem. Pamiętaj o możliwości odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, przysługującej w momencie, gdy poprzednio wydany certyfikat jest jeszcze aktywny. Przedłuża to jego ważność na kolejny okres (1 rok lub 2 lata). Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.
 • Co to jest PIT-M?

  Załącznik PIT-M stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci. Dochody te podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. W deklaracji tej należy wykazać tylko i wyłącznie dochody dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18), wobec których rodzice nie mają prawa pobierania pożytków. Przykładowo, w sytuacji, gdy Twoje dziecko otrzymuje wynagrodzenie za grę w filmie lub gdy pobierany jest czynsz z tytułu najmu lokalu, które dziecko odziedziczyło. Druk PIT-M składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36.
 • Jak wypełnić PIT-M?

  Druk PIT-M jest załącznikiem do PIT-36, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo na drukach PIT-37, zobowiązani są do zmiany deklaracji podatkowej na PIT-36 i do wyliczenia na niej przychodów małoletniego. Wygodnym sposobem złożenia deklaracji z załącznikiem PIT-M jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku