Formularz PIT 36 do druku – pobierz plik PDF dla PIT 36

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

1. Formularz do druku PIT 36 – PDF

Program PIT pro 2023/2024
Rekomenduje Instytut Polskiej Księgowości

1. Formularz do druku PIT 36 – PDF

Każda osoba uzyskująca dochód lub ponosząca stratę ma obowiązek złożyć odpowiednią deklarację na początku roku następującym po rozliczanym roku podatkowym. Pojawia się jednak pytanie, kto musi dostarczyć PIT-36? Druk ten jest jedną z najczęstszych form opodatkowania w Polsce. Mogą z niego skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Jest to jeden z najważniejszych warunków do spełnienia.

Każdy podatnik ma obowiązek wypełnić i dostarczyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty do właściwego urzędu skarbowego. Pojawia się jednak pytanie, jak urząd skarbowy zdobywa niezbędne informacje? Przed rozpoczęciem rozliczania PIT-36 przygotuj wszystkie niezbędne dane finansowe oraz osobowe. Dzięki temu będzie Ci łatwiej uzupełnić kolejne rubryki.

PIT-36 to deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy spełniają trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich to posiadanie odpowiedniego przychodu. Nie może być on ani za mały, ani za duży. Lista podatników objętych obowiązkiem uzupełnienia i udostępnienia deklaracji PIT-36 za 2023 do druku lub online znajduje się poniżej:

 • Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej,

 • Uzyskujący przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych podobnych umów,

 • Uzyskujący przychody, od których podatnik sam odprowadza zaliczki na działalność,

 • Odnotowujący przychody z innych źródeł, od których pobierany jest podatek według skali podatkowej, bez obowiązku odprowadzania zaliczek,

 • Korzystający ze zwolnień w formie, tzw. kredytu podatkowego.

Warto zwrócić uwagę, że PIT-36 dopuszcza możliwość rozliczania się podatników wspólnie jako małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci oraz indywidualnie. Ponadto osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach lub działy specjalne produkcji rolnej, są objęte obowiązkiem składania deklaracji PIT-36L/PIT-36LS.

Rozliczenie PIT-36 musi nastąpić w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia w roku następującym po roku podatkowym, w którym odnotowano jeden z wyżej wymienionych przychodów. Jeżeli zdarzy się, że ostateczny termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub weekend, wówczas przedłuża się czas na składanie zeznań do kolejnego dnia roboczego.

Uwaga! Złożenie i rozliczenie PIT-36 jest możliwe podczas wizyty w urzędzie, listownie lub online.

2. PIT 36 do druku – jak wypełnić go poprawnie?

Program PIT pro 2023/2024

Formularz PIT-36 znajdziesz na stronie Podatnik.info. Po pobraniu odpowiedniego formularza należy uzupełnić wszystkie informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie podatnika, a także zdefiniowanie jego przychodów.

PIT-36 za 2023 składa się z części A-X. Każde pole zawarte w dokumencie jest szczegółowo opisane. Dzięki temu łatwiej będzie Ci uzupełnić wszystkie informacje. W części E znajduje się miejsce na zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym. Część I to miejsce na obliczenie podatku należnego za okres objęty rozliczeniem. W części N znajdziesz pola obejmujące wszystkie informacje na temat kwoty do zapłaty, nadpłaty lub ewentualnego zwrotu.

W zależności od wysokości osiągniętego dochodu, jaki rozlicza podatnik, formularz PIT-36 do druku może nie wystarczyć. Dodatkowo musi być wzbogacony o odpowiednie załączniki, w których należy umieścić między innymi informacje o rodzajach ulg, z których korzystasz. Jeżeli wszystkie dokumenty będą poprawnie uzupełnione, należy je podpisać i dostarczyć do urzędu skarbowego. Jeżeli chcesz złożyć PIT-36 w wersji elektronicznej przez internet, musisz pamiętać o podpisaniu dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi.

Jeżeli obawiasz się, czy będziesz w stanie samodzielnie wypełnić niezbędne dokumenty, aby złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. Program wybierze za Ciebie odpowiedni formularz, a następnie go uzupełni lub po prostu sprawdzi poprawność wprowadzonych informacji.

3. PIT 36 – zamień druk na program do rozliczeń pit online

Każdy podatnik bez problemu znajdzie formularz PIT-36 do wypełnienia. Schody pojawiają się jednak w momencie, kiedy należy wprowadzić do nich odpowiednie dane. Jeżeli nie masz czasu zajmować się tym samodzielnie, warto skorzystać z dostępnej pomocy. Podatnik.info pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności online. Dzięki temu możesz zaoszczędzić swój cenny czas.

Jeżeli uzupełniłeś już formularz PIT-36 za 2023 do druku, ale nie jesteś pewny, czy wszystko zrobiłeś poprawnie, możesz to sprawdzić z pomocą ekspertów Podatnik.info i zminimalizować ryzyko pojawienia się błędów. Bez wątpienia jest to duża zaleta, dzięki której rozliczenie deklaracji PIT-36 przestanie kojarzyć się ze stresem i nerwami.

Rozliczenie PIT przez internet przyspieszy cały proces związany ze składaniem zeznań podatkowym. Dzięki temu unikniesz wizyt w oddziałach stacjonarnych, a formularz PIT-36 trafi bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

PIT-36 a przychody z różnych źródeł

Co w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł, podlegających innym formom opodatkowania niż skala podatkowa? W takim wypadku, podatnik składa zarówno PIT-36 jak i pozostałe deklaracje podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu, właściwe do danego rodzaju przychodów i form, w jakich pobierany jest podatek dochodowy. Przykładowo, jeśli podatnik obok prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu skali podatkowej, wynajmuje mieszkanie, musi złożyć PIT-36 z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz PIT-28 z przychodów pochodzących z najmu lub dzierżawy opodatkowanych ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów.

PIT-36 a prowadzenie spółki i przychody wspólników

Prowadzenie spółki, obok działalności gospodarczej, nieco komplikuje sytuację. Jeżeli podatnik, prowadząc spółkę, chce rozliczać się podatkiem liniowym, nie może jednocześnie rozliczać się wedle skali podatkowej z przychodów z samodzielnej działalności gospodarczej. I odwrotnie – jeśli podatnik prowadzi firmę, z której rozlicza się podatkiem liniowym, nie może rozliczać się wedle skali podatkowej z przychodów pochodzących ze spółki. W takich sytuacjach podatnik ma złożyć tylko PIT-36L. Z kolei jeśli jeden ze wspólników w spółce zechce rozliczać się w formie podatku ryczałtowego od dochodów ewidencjonowanych, wszyscy inni wspólnicy muszą wybrać tę formę opodatkowania przychodów ze spółki. Nie można wtedy stosować ani PIT-36 ani PIT-36L. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatki odprowadza płatnik podatnika – np. pracodawca.

Wspólne rozliczenie małżonków a zeznanie podatkowe PIT-36

Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą się rozliczać wspólnie przy użyciu PIT-36. Jest tak również w przypadku podatników samotnie wychowujących dziecko. Wyjątek stanowią sytuacje, w których:

 • przez cały czas trwania roku podatkowego, za który składają rozliczenie PIT-36, nie byli w związku małżeńskim lub było między nimi wspólności majątkowej,

 • przynajmniej jeden z małżonków uzyskuje przychody, które podlegają podatkowi liniowemu, ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowi tonażowemu. Wyjątkiem są przychody z tytułu najmu lub dzierżawy prywatnej.

Podatnik samotnie wychowujący dziecko a PIT-36

PIT-36 mogą też złożyć podatnicy samotnie wychowujący dziecko. Za takie uważa się osoby, które są panną/kawalerem, wdowcem lub rozwodnikiem, małżonkiem z orzeczoną separacją lub małżonkiem osoby, której sąd pozbawił praw rodzicielskich lub przebywającej w zakładzie karnym. Zaś za dziecko, które podatnik samotnie wychowuje, uznaje się osobę, która jest:

 • małoletnia,

 • małoletnia lub pełnoletnia, lecz rodzic otrzymuje z jej powodu rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny,

 • do 25 roku życia i uczy się w szkole, uczelni wyższej (zarówno w trybie dziennym, wieczorowym jak i zaocznym) zarówno w Polsce jak i na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Ponadto dziecko lub dzieci takiego podatnika nie mogą uzyskiwać w danym roku podatkowym wysokości dochodu podlegających opodatkowaniu w kwocie łącznej, która przekracza iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawek z pierwszego progu skali podatkowej. Innymi słowy, dzieci nie mogą uzyskiwać dochodów, których wysokość sprawia, że zachodzi obowiązek podatkowy. Podatnik z kolei musi rozliczać się przy użyciu PIT-36, jeśli jest zobowiązany doliczać do swoich dochodów wysokości dochodu jego niepełnoletnich dzieci.

Rozliczenie poniesionej straty podatkowej w PIT-36

Podatnik może zastosować PIT-36, jeśli rozlicza wysokość poniesionej straty podatkowej z poprzednich lat podatkowych, z dowolnego źródła przychodów, które podlegały opodatkowaniu na ogólnych zasadach. By było to możliwe przy wspólnym rozliczaniu się małżonków, przynajmniej jeden z nich musi spełniać ten warunek.

Dochody z pracy za granicą – PIT-36 czy PIT-37?

Jeśli podatnik w roku podatkowym, za które składa rozliczenie, uzyskiwał przychody z pracy za pośrednictwem polskiego płatnika (np. pracodawcy, który oddelegował do pracy za granicą), musi rozliczyć się przy użyciu formularza PIT-37. Z kolei PIT-36 ma zastosowanie wobec podatników, którzy uzyskują zatrudnienie wyłącznie u zagranicznego pracodawcy lub pracodawców.

Zlikwidowanie działalności gospodarczej – PIT-36 czy PIT-37?

Jeśli podatnik likwiduje swoją działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, za który składa rozliczenie, a działalność była opodatkowana na ogólnych zasadach (przy zastosowaniu skali podatkowej) – musi złożyć rozliczenie PIT-36.

Jakich przychodów nie wykazuje się w PIT-36?

Pewnych źródeł przychodu nie wykazuje się w PIT-36. Jest tak chociażby w przypadku:

 • przychodów z rolniczej działalności gospodarczej, o ile nie pochodzą one z działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są na skali podatkowej,

 • przychodów, które podlegają podatkowi od spadków i darowizn,

 • przychodów z tytułu ustania wspólności majątkowej małżonków lub wyrównania dorobków po zniesieniu rozdzielności majątkowej czy śmierci jednego z nich,

 • przychodów pochodzących z przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienie w ramach gospodarki leśnej,

 • przychodów, które pochodzą z czynności niemogących być przedmiotem skutecznej prawnie umowy.

 PIT-36L – dla kogo?

Odmianą PIT-36 jest PIT-36L. Ten formularz składają przedsiębiorcy, którzy wobec swojej działalności gospodarczej wybrali podatek liniowy jako formę opodatkowania. Czas na złożenie takiej deklaracji każdy przedsiębiorca ma do 20 dnia miesiąca, który występuje po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwsze przychody z działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest grudzień – wtedy oświadczenie trzeba złożyć do końca roku kalendarzowego. PIT-36L mogą też składać wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, a także osoby rozliczające działy specjalne produkcji rolnej, o ile złożyły stosowne oświadczenie. Podatek liniowy wynosi 19%. Nie obowiązuje wtedy kwota wolna od podatku ani II próg podatkowy. Nie można też rozliczać się wspólnie z małżonkiem przy użyciu PIT-36L. Od osiągniętego dochodu, przy stosowaniu PIT-36L, podatnik może odliczyć:

 • składki na ZUS i IKZE,

 • ulgę B+R,

 • ulgę z racji udzielenia darowizny na cele nauki zawodowej,

 • ulgę termomodernizacyjną.

Zaś od podatku na PIT-36L odliczyć można ulgę abolicyjną i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

PIT-36S – dla kogo?

Odmianą PIT-36 jest PIT-36S. Ten formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy sprawują zarząd sukcesyjny lub zarząd nad przedsiębiorstwem w spadku. Przy użyciu PIT-36S dokonuje się rozliczeń podatkowych firmy, której właściciel zmarł.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.6/5), głosów: 632
×

Wersja mobilna

Drogi użytkowniku, wersja którą próbujesz pobrać jest przeznaczona na komputery z systemem windows.

Aby później rozliczyć się za pomocą komputera, podaj swój adres e-mail by otrzymać link do pobrania programu.

Jeśli nie chcesz korzystać z komputera, możesz rozliczyć się online tutaj