Jak obniżyć podatek PIT?
Redakcja
https://unsplash.com
podatnik.info

Jak obniżyć podatek PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. W celu obniżenia zobowiązań podatkowych warto skorzystać z przysługujących zwolnień i ulg podatkowych.
 2. Przy składaniu deklaracji podatkowych osoby o niskich dochodach mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. W 2024 r. wynosi ona 30 000 zł.
 3. Wspólne rozliczanie z małżonkiem to dobry sposób na zmniejszenie stawki podatku lub nawet uniknięcie konieczności jego płacenia. Bowiem dochody małżonków są sumowane i dzielone na dwa.
 4. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne. W przypadku kupna leków dla osoby niepełnosprawnej przysługuje także odliczenie na leki.
 5. W szczególnie uprzywilejowanej pozycji są rodziny z dziećmi, które mogą skorzystać z atrakcyjnej ulgi prorodzinnej. Dzięki temu można odliczyć od podatku określoną kwotę, uzależnioną od ilości dzieci w rodzinie.
 6. Firmy mogą skorzystać z ulgi B+R, Innovation Box, ulgi na zabytki i wielu innych proponowanych preferencji, aby zmniejszyć podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku. Unikaj uiszczania podatków na rzecz fiskusa

Dla podatników, którzy osiągają małe dochody mamy dobrą wiadomość. Mogą uniknąć płacenia podatku PIT, jeśli nie przekroczą kwoty wolnej od podatku. W 2024 wynosi ona 30 000 zł. Po jej przekroczeniu zachodzi konieczność zapłaty podatku od kwoty powyżej limitu. Oznacza to, że nawet jeśli przekraczasz kwotę wolną od podatku, to nadal następuje obniżenie podatku. Przykładowo, podatnik z rocznym dochodem 50 tys. zapłaci podatek PIT od kwoty 20 tys. zł.

Komu przysługuje kwota wolna od podatku:

 • podatnikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie (druk PIT-37),
 • przedsiębiorcom płacących podatek PIT według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

Kwota wolna od podatku nie jest dostępna w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dla podatnika rozliczającego PIT w oparciu o podatek liniowy (druk PIT-36L) , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28) lub kartę podatkową (druk PIT-16).

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla niektórych pracowników

Pracownik, który ponosi koszty z tytułu dojazdu do pracy mogą skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Zmniejszają one kwotę podatku dochodowego przy składaniu deklaracji podatkowej, dzięki czemu można liczyć na większy zwrot podatku. Celem tej preferencji jest zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Ile można odliczyć? Jeśli pracownik dojeżdża do innej miejscowości kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł miesięcznie (3 600 zł na rok). Z kolei pracownik miejscowy może skorzystać z odliczenia w wysokości 250 zł na miesiąc (3 000 zł na rok).

Koszty uzyskania przychodów – umowa zlecenie i o dzieło

Zwiększone koszty uzyskania przychodów w ramach umowy zleceń i o dzieło wynoszą 20% przychodu zmniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu. Ustawowe koszty powinny znajdować się w złożonym do urzędu skarbowego druku PIT-11. Jeżeli faktycznie poniesione przez podatnika koszty uzyskania przychodów są większe niż te wskazane w PIT-11, to można wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Rozliczenie się wspólnie z małżonkiem

Aby obniżyć podatek dochodowy współmałżonkowie mogą zdecydować się na wspólne rozliczenie. Metoda ta sprawia, że podatek dochodowy jest wyliczany na podstawie sumy dochodów małżonków, która następnie jest dzielona na dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie obojga podatników i pozwala uniknąć wejścia na wyższą skalę podatkową. To dobre rozwiązanie, gdy jeden małżonek zarabia powyżej 120 000 zł i nie chce trafić do II skali podatkowej, a drugi małżonek ma mniejsze dochody. Dzięki możliwości wspólnego rozliczenia małżonkowie mogą uzyskać spore oszczędności.

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne

Jeżeli jesteśmy osobą niepełnosprawną lub mamy na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mamy możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Osoby niepełnosprawne to wyłącznie osoby, które:

 • posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (I, II grupy inwalidztwa lub znacznej) lub;
 • pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności niezdolności do pracy lub;
 • mają orzeczenie o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki podlegające odliczeniu dzielą się na:

 • wydatki limitowane,
 • wydatki nielimitowane.

Wydatki limitowane kwotowo mogą być odliczone do określonej kwoty limitu. Do kwoty 2 280 zł można odliczyć m.in.:

 • zakup leków, o którym mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne;
 • zakup pieluchomajtek;
 • utrzymanie psa asystującego dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej.

Z kolei wydatki nielimitowane można odliczać bez ograniczeń. Zalicza się do nich m.in.:

 • adaptację i wyposażanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej;
 • zakup, najem lub naprawę wyrobów medycznych lub indywidualnego sprzętu,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne.

Ulga na internet dla podatników – komu przysługuje?

W celu uzyskania większych kwot zaliczek na podatek dochodowy, podatnik, który opłaca Internet i ponosi inne związane z nim wydatki może skorzystać z ulgi na internet. Podatnik taki musi podpisać umowę na zakup usług internetowych. Ulgę na internet mogą wykorzystać jedynie osoby, które korzystają z niej po raz pierwszy lub korzystały z niej w poprzednim roku podatkowym. Kwota odliczenia wynosi maksymalnie 760 zł na osobę. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające się w skali podatkowej, a także przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie ogólne lub ryczałt.

Ulga termomodernizacyjna na podniesienie efektywności energetycznej domu jednorodzinnego

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W jej zakres wchodzi wymiana kotłów na paliwa stałe, jak i również ocieplenie domu wolnostojącego.Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki określone w audycie energetycznym. Ważne jest to aby posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, m.in. na podstawie faktur VAT i rachunków dotyczących prac termomodernizacyjnych fiskus zweryfikuje wydatki.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi modernizacyjnej wynosi 53 000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi modernizacyjnej?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, a także lokali przemysłowych w tychże budynkach. Do grona uprawnionych zaliczają się:

 • osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych,
 • ryczałtowcy,
 • przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego.

Odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Obniżyć podatek mogą również ubezpieczeni posiadający Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty do wysokości 8 322 zł dla osób fizycznych, a dla przedsiębiorców do 12 483 zł w roku podatkowym dodatkowo obniżą dochód i zmniejszą podstawę opodatkowania. Tym samym zwiększa się wysokość przysługującej emerytury. Przy korzystaniu z odliczenia konieczne jest udokumentowanie wpłaty na rachunek IKZE.

Ulga na leki dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, którym lekarz specjalista przypisał leki (stałe lub czasowe) mogą obniżyć podatek dochodowy. Mogą one odliczyć zakup lekarstw od podatku. Odliczenie dotyczy różnicy między poniesionymi wydatkami na leki, a kwotą 100 zł. Podstawą odliczenia jest pisemne zalecenie lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura, która udowadnia poniesiony wydatek.

Zmniejszenie podatku dochodowego jako Honorowy Dawca Krwi

Mniej znanym sposobem na obniżenie podatku dochodowego jest nieodpłatne przekazanie krwi na cele krwiodawstwa. Za każdy litr krwi można odliczyć od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza lub innych składników krwi bonus podatkowy jest obliczany indywidualne na podstawie rodzaju składników. Wartość odliczenia na krew nie może przekroczyć 6% dochodu.

Ulgi podatkowe dla rodziny

Posiadając rodzinę masz szerokie możliwości, aby obniżyć podatek dochodowy. Ulgi podatkowe dla rodziny są często wykorzystywane, aby zwiększyć kwotę zwrotu podatku. Są one szczególnie ważne w przypadku dochodu podatnika, który przekracza II próg podatkowy w wysokości 120 000 zł. Dzięki korzystaniu z ulg można zmniejszyć podstawę opodatkowania, a nawet uniknąć podatku dochodowego w przypadku osiągania małych dochodów.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna pozwala odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o wysokość składek zdrowotnych pewną kwotę za każdy miesiąc wychowania dziecka. Jej wysokość jest uwarunkowana liczbą posiadanych dzieci. W 2023 r. odliczenia z tytułu ulgi na dziecko wynoszą:

 • 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł) na pierwsze dziecko, jeżeli dochód uzyskiwany przez rodziców (żonaty lub samotny rodzic, spełniający szczególne wymagania) nie przekracza w roku podatkowym kwoty 112 000 zł. Dla drugiego rodzica próg wynosi 56 000 zł;
 • 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł) na drugie dziecko;
 • 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł) na trzecie dziecko;
 • 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko.

W przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, którzy posiadają dzieci:

 • małoletnie;
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują – jeżeli nie przekroczyły dochodu równego dwukrotności renty socjalnej (19 061,28 zł).

Ulga dla dużych rodzin (Rodzina 4+)

Jeszcze jednym sposobem na to, aby zapłacić niższy podatek dochodowy jest skorzystanie z ulgi dla dużych rodzin. Ulga ta przysługuje osobie, która w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, czy też pełni funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu.

W ramach ulgi 4 plus  podatnicy, którzy wychowują czwórkę lub większą ilość dzieci, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie. Dane zwolnienie dotyczy obojga opiekunów, zatem małżeństwo ma łącznie 2x85 528 zł przychodu bez podatku. Dodatkowo każdemu z nich przysługuje kwota wolna od podatku, tj. dodatkowe 30 000 z rocznie na każdą osobę.

Czy wspólne rozliczanie z dzieckiem jest możliwe w 2023 r.?

Nowelizacja Nowego Ładu, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., pozwala na rozliczanie się wspólne z dzieckiem dla samotnych rodziców. Z tej ulgi może skorzystać jeden samotny rodzic lub opiekun prawny dziecka, pod warunkiem, że spełni określone warunki.

Autorskie uzyskanie przychodów ewidencjonowanych, czyli ulga dla twórców

Z autorskich kosztów uzyskania przychodów mogą skorzystać podatnicy otrzymujący wynagrodzenie pochodzące z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Podatnicy–twórcy, którzy uzyskują przychody z przeniesienia praw autorskich utworu mogą odliczyć 50% tychże kosztów od podatku dochodowego. Ustawa posiada zamknięty katalog. Są to m.in. przychody z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, opłaty licencyjnej, korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, czy działalności artystycznej.

Posiadasz budynek wpisany do rejestru zabytków? Skorzystaj z odliczenia podatkowego

Ulgi podatkowe i odliczenia pozwalają znacznie zmniejszyć podatek. Jednym z mniej znanych odliczeń podatkowych jest tzw. ulga na zabytek. W 2023 r. Polski Ład wprowadził pewne zmiany w danej uldze, przez które osoby zainteresowane nie mogą już odliczać od dochodów wydatków na zakup nieruchomości zabytkowej. Obecnie przysługuje ona jedynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

Odliczenia z tytułu prac konserwatorsko - restauratorsko - budowlanych nie mogą przekraczyć 50% poniesionych wydatków udokumentowanych.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Podatnicy, którzy podejmują się działalności gospodarczej mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych ulg, które obniżają podatek dochodowy i pozwalają zyskać większe korzyści podatkowe. Coraz częściej firmy decydują się na stosowanie ulgi B+R, a także IP Box na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i technologii i obniżenie podatku. Są także inne dobre sposoby na obniżenie podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej – przekazanie darowizny, zorganizowanie imprezy integracyjnej, wspieranie klubów sportowych lub kultury.

Podatek dochodowy przy uwzględnieniu ulgi B+R

Ulga podatkowa na badania i rozwój uprawnia przedsiębiorstwa do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Pozwala ona odliczyć poniesione wydatki na badania i rozwój.

Podstawowa wysokość stawki ulgi B+R pozwala odliczyć:

 • dla centrum badawczo-rozwojowego – 150% koszów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania,
 • dla pozostałych podatników, który prowadzą działalność B+R – 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Co więcej, od 2022 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwiększonych stawek ulgi B+R. Polscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą odliczyć 200% kosztów uzyskania przychodów kosztów pracowników zaangażowanych w projekty B+R. Z kolei podatnicy mający status takich pracowników mogą korzystać z odliczenia 200% w przypadku wszystkich kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem kosztów poniesionych na ochronę patentową dla dużych podatników.

Kwota odliczenia dla ulgi B+R nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na szczęście ulgę można wykorzystać na następne lata podatkowe, o czym w następnej sekcji artykułu.

Ulgi podatkowe B+R – co jeżeli wysokość ulgi przekracza dochody osiągnięte na dany rok podatkowy lub w wypadku straty?

W tym wypadku, odliczenia (w całej kwocie lub pozostałej części) dokonuje się w deklaracjach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych, występujących po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo do skorzystania z odliczenia.

Jest też inny sposób. Dla firmy, która poniosła stratę albo osiągnęła niższy dochód od kwoty przysługującej za ten rok odliczenia, przysługuje zwrot bezpośredni. Wysokość zwrotu jest równa iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku, obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

Ulga IP Box dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Podatnik, który osiąga dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stworzonych, opracowanych lub ulepszonych przez podatnika w ramach jego działalności B+R może korzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego 5%.

Co istotne, ulgę B+R i IP Box można łączyć. Podatnik może odliczyć od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego kwalifikowanego prawa.

Darowizna organizacji dobroczynnej lub kościoła

Przy składaniu deklaracji podatkowych za rok 2023 przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji dobroczynnych lub kościoła. Zakresem odliczenia objęta jest darowizna pieniężna i rzeczowa. W drugim przypadku wartość darowizny rzeczowej jest równa wartości rynkowej oraz niezbędny jest dokument potwierdzający przekazanie nieruchomości lub ruchomości na rzecz organizacji.

Preferencją podatkową są objęte darowizny:

 • na cele pożytku publicznego,
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła,
 • na cele edukacji zawodowej,
 • z tytułu oddania krwi,

Pamiętaj jednak, że limit odliczenia nie może przekroczyć 6% osiąganych dochodów dla osób fizycznych i 10% dla osób prawnych. Jest jednak jeden wyjątek. W przypadku darowizny na wsparcie charytatywno-opiekuńczej działalności prowadzonej przez kościelne osoby prawne odliczenie przysługuje w 100%.

Impreza integracyjna dla pracowników może zostać zaliczona jako koszt uzyskania przychodu

Dobrym sposobem, aby zmniejszyć podatek jest zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników. Dzięki temu nie tylko utrzymasz dobrą atmosferę w miejscu pracy, ale także będziesz miał możliwość wliczenia kosztów imprezy do kosztów uzyskania przychodów. Do tych kosztów zaliczają się takie trywialne rzeczy jak zakup kawy, herbaty, dań, czy ciastek i innych słodkości.

Ulga sponsoringowa dla firm wspierających kluby sportowe, kulturę i szkolnictwo

Ulga sponsoringowa pozwala na odliczenie wydatków na działalność sportową, kulturalną i naukową, co pozwala obniżyć podatek dochodowy. Jest to nowe rozwiązanie, wprowadzone przez Polski Ład w ramach planu odbudowy polskiej gospodarki i wsparcia dla firm. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na wyżej wymienione cele.

Czy można odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w 2024?

Od 2022 r. nie można odliczyć części składki na ubezpieczenie zdrowotne na podatek od osób fizycznych na dotychczasowych zasadach. Zgodnie ze zmianami nowelizacji ustawy Polski Ład składkę zdrowotną będzie można odliczyć od dochodu. Taki sposób odliczenia zmniejsza korzyść podatkową, rzutując na mniejszą kwotę zwrotu.

Z odliczenia składki zdrowotnej od dochodu mogą skorzystać:

 • podatnicy rozliczającym się podatkiem liniowym – mogą odliczyć od dochodu maksymalnie 10 200 zł zapłaconych składek,
 • podatnicy rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – mogą odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek,
 • podatnicy płacący podatek na zasadach karty podatkowej – mogą odliczyć od przychodu 19% zapłaconych składek.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024