Rozlicz PIT/D Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/D

 1. Druk PIT/D służy do zastosowania niewykorzystanych ulg na cele mieszkaniowe. Jest on składany wraz z formularzem podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.
 2. Załącznik PIT/D składają m.in. osoby, które poniosły wydatki na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki mieszkaniowej w latach 2002-2006 lub spłatę odsetek związanych z obsługą tego rodzaju kredytów. Dotyczy to również podatników, którzy ponieśli wydatki na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki udzielonej z zakładu pracy w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.
 3. PIT/D nie służy do uwzględnienia ulgi termomodernizacyjnej. W tym wypadku nie jest wymagany dodatkowy załącznik - wystarczy dołączenie rachunków i faktur dotyczących prac termomodernizacyjnych do zeznania PIT.
 4. Łatwym i wygodnym sposobem wypełnienia i wysyłki zeznania PIT wraz z załącznikiem PIT/D jest program do rozliczania deklaracji podatkowych. W programie krok po kroku wypełnisz deklarację, a po wysyłce PITu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Rozliczenie PIT/D za 2022 w 2023

Załącznik PIT/D stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania przez podatników odliczeń związanych z poniesionymi wydatkami mieszkaniowymi.

Jak wypełnić PIT/D 2022/2023?

Z powodu likwidacji tego typu ulg, formularz ten wypełniają jedynie podatnicy, którzy nabyli prawo do tych ulg w latach ubiegłych. Ulgę mieszkaniową odlicza się od dochodu (obejmuje np. spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego) i od podatku (np. niewykorzystana w latach ubiegłych ulga remontowa).

Jeżeli rozliczasz się na dwóch deklaracjach (np. PIT-37 i PIT-28), to składasz tylko jeden załącznik PIT/D. Sam wybierasz w stosunku do której deklaracji chcesz zastosować ulgę na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Co ważne kwota przysługujących odliczeń od podatku w związku poniesieniem wydatków mieszkaniowych, które nie znalazła pokrycia w podatku obliczonym za rok podatkowy może być odliczona w ciągu 5 następnych lat podatkowych.

Wydatki uprawniające do odliczenia w PIT/D

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników (osób fizycznych), którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

 • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również spłatę odsetek od kredytu bankowego (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów,
 • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 • na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki (wraz z odsetkami) udzielonego podatnikowi z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w tych latach,
 • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT/D

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 albo PIT-37).

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) w związku z art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

Formularz rozliczenia PIT/D – Jak wypełnić PIT/D krok po kroku przez internet za rok 2022

Krok 1.

Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/D. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się razem z małżonkiem. Jeżeli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/D po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/D, wybierz Korekta zeznania. Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy poniżej. Po kliknięciu Dalej zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę formularza.

Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów z widocznej na ekranie listy. Załóżmy, że wybrałeś umowy zlecenia i o dzieło. By uzyskać dodatkowe informacje o źródle dochodu, kliknij w znajdujący się obok znak zapytania. Pamiętaj, że PIT/D to załącznik do deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania przez podatników odliczeń związanych z poniesionymi wydatkami mieszkaniowymi.

Krok 3.

Zaznacz przysługujące Ci ulgi z listy odliczeń. Jeżeli składasz deklarację z załącznikiem PIT/D wybierz ulgę odsetkową.

Krok 4.

Jeśli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz źródła przychodów małżonka. Przykładowo, wskaż:wynagrodzenia ze stosunku pracy, renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.

Krok 5.

Jeśli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz przysługujące mu odliczenia. Przykładowo, wskaż darowizny. Pamiętaj, że małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, gdy mowa o odliczeniu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D ze wspólnym zeznaniem podatkowym.

Krok 6.

Podaj liczbę obdarowanych instytucji dla darowizny wskazanej w Kroku 5.

Krok 7.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-37.

Krok 8.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/D do formularza PIT-37.

Krok 9.

Podaj kwotę rocznych przychodów małżonka z rent i emerytur wskazanych w Kroku 4. jako jego źródło przychodów. Wyszczególnij sumę kwot przychodów i sumę kwot pobranych zaliczek podatkowych.

Krok 10.

Podaj kwotę rocznych przychodów z umów zlecenia oraz o dzieło wskazanych w Kroku 2. jako swoje źródło przychodów. Wyszczególnij sumę kwot przychodów, sumę kwot kosztów uzyskania przychodów oraz sumę kwot pobranych zaliczek na podatek.

Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka.

Krok 12.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i małżonka.

Krok 13.

Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).

Krok 14.

Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole pełnym 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.

Krok 15.

Podaj dane obdarowanego lub obdarowanych wskazanych w Kroku 5. Wpisz pełną nazwę obdarowanego i kwotę darowizny.

Krok 16.

Podaj kwotę wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadających na dany rok podatkowy. Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.

Krok 17.

Podaj informacje dotyczące wydatków na zasadzie praw nabytych poniesionych w roku podatkowym :

 • rodzaj wydatków
 • kwota wydatków
 • kwota odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe
 • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28
 • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37

Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.

Krok 18.

Podaj kwotę przysługującego odliczenia z tytuły systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Podaj kwotę odliczeń, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Wpisz:

 • kwotę odliczeń
 • kwotę przypadającą do odliczenia od przychodu w PIT-28
 • kwotę przypadającą do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37

Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.

Krok 19.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.

Krok 20.

Kolejne ekrany zawierają podgląd Twojego PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 21.

Ekran przedstawia podsumowanie PIT-37 z załącznikami PIT/D i PIT/0 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem znajdziesz błędnie uzupełnione pola. Przykładowo, jeżeli ujrzysz komunikat: Przy rozliczeniu wspólnym należy podać przychód w przynajmniej jednym z pól: 40, 45, 47, 50, 55, 57, 62 lub 64 dla podatnika, 73, 78, 80, 83, 90, 95 lub 97 dla współmałżonka, kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujące dane.

Krok 22.

Wyślij swoje zeznanie podatkowe PIT-37 z załącznikiem PIT/D i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru. Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 23.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/D i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT/D?

PIT/D to informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. Jest załącznikiem do deklaracji PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Jak wypełnić PIT/D?

Każdą z wyżej wymienionych deklaracji możesz złożyć online przez program podatnik.info. Oznacza to, że możesz uzupełnić i wysłać za pośrednictwem tego systemu również załącznik PIT/D.

Dla kogo jest PIT/D?

Informacja PIT/D jest przeznaczona dla osób, które skorzystały z ulgi na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów, na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku, w jednym banku. Załącznik PIT/D powinieneś złożyć również, jeśli skorzystałeś z ulgi na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy czy też w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeśli wydatki nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie, podatku z poprzednich lat i nie nastąpiło jeszcze prawo do takiej ulgi.

Do kiedy należy rozliczyć PIT/D?

PIT/D należy złożyć najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia następującego po danym roku podatkowym. W 2024 termin na złożenie deklaracji mija 30 kwietnia.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 425

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku