Rozlicz PIT/D Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/D

Rozliczenie PIT/D za 2021 w 2022

PIT/D stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania przez podatników odliczeń związanych z poniesionymi wydatkami mieszkaniowymi.

Jak wypełnieć PIT/D 2021/2022?

Z powodu likwidacji tego typu ulg, formularz ten wypełniają jedynie podatnicy, którzy nabyli prawo do tych ulg w latach ubiegłych. Ulgę mieszkaniową odlicza się od dochodu (np. spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego) i od podatku (np. niewykorzystana w latach ubiegłych ulga remontowa).

Wydatki uprawniające do odliczenia w PIT/D

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

 • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów,
 • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu
 • obowiązującym w tych latach,
 • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT/D

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 albo PIT-37).

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) w związku z art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

 • PIT/D termin

  Termin składania deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 z załącznikiem PIT/B mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, który wypada w piątek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 wraz z drukiem PIT/B.
 • Jak wypełnić PIT/D?

  Druk PIT/D jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami.
 • PIT/D – dla kogo?

  Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników rozliczających się na druku PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Nie składasz go, jeśli rozliczasz się na druku PIT-36l lub PIT-16a. Rozliczającym się w formie podatku liniowego lub w formie karty podatkowej nie przysługuje prawo skorzystania z ulg budowlanych. W PIT/D powinieneś zamieścić informacje o wysokości: ulgi odsetkowej, uwzględniającej wydatki z tytułu spłaty prowizji od kredytów, jakie zaciągnąłeś w okresie lat 2002-2006, by spożytkować je na cele mieszkaniowe, ulgi odsetkowej, uwzględniającej wydatki z tytułu odsetek od pożyczek refinansujących kredyty mieszkaniowe, jednak tylko do momentu upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej najpóźniej do dnia 31.12.2006r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r., ulgi odsetkowej, przeznaczonej na dalsze, systematyczne gromadzenie swoich oszczędności, jednak tylko i wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym oraz w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, ulgi odsetkowej na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, jakie otrzymałeś z zakładu pracy, ulgi remontowej, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.

Formularz rozliczenia PIT/D – Jak wypełnić pit D krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/D. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się razem z małżonkiem.
Jeżeli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/D po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/D, wybierz Korekta zeznania.
Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy poniżej.
Po kliknięciu Dalej zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę formularza.


Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów z widocznej na ekranie listy. Załóżmy, że wybrałeś umowy zlecenia i o dzieło.
By uzyskać dodatkowe informacje o źródle dochodu, kliknij w znajdujący się obok znak zapytania.
Pamiętaj, że PIT/D to załącznik do deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania przez podatników odliczeń związanych z poniesionymi wydatkami mieszkaniowymi.


Krok 3.

Zaznacz przysługujące Ci ulgi z listy odliczeń. Jeżeli składasz deklarację z załącznikiem PIT/D wybierz ulgę odsetkową.


Krok 4.

Jeśli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz źródła przychodów małżonka. Przykładowo, wskaż: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.


Krok 5.

Jeśli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz przysługujące mu odliczenia. Przykładowo, wskaż: darowizny. Pamiętaj, że małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, gdy dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D ze wspólnym zeznaniem podatkowym.


Krok 6.

Podaj liczbę obdarowanych instytucji dla darowizny wskazanej w Kroku 5.


Krok 7.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/Odo formularza PIT-37.


Krok 8.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/D do formularza PIT-37.


Krok 9.

Podaj kwotę rocznych przychodów małżonka z rent i emerytur wskazanych w Kroku 4. jako jego źródło przychodów. Wyszczególnij sumę kwot przychodów i sumę kwot pobranych zaliczek podatkowych.


Krok 10.

Podaj kwotę rocznych przychodów z umów zlecenia oraz o dzieło wskazanych w Kroku 2. jako swoje źródło przychodów. Wyszczególnij sumę kwot przychodów, sumę kwot kosztów uzyskania przychodów oraz sumę kwot pobranych zaliczek na podatek.


Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka.


Krok 12.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i małżonka.


Krok 13.

Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).


Krok 14.

Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole pełnym 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.


Krok 15.

Podaj dane obdarowanego lub obdarowanych wskazanych w Kroku 5. Wpisz pełną nazwę obdarowanego i kwotę darowizny.


Krok 16.

Podaj kwotę wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadających na dany rok podatkowy.
Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.


Krok 17.

Podaj informacje dotyczące wydatków na zasadzie praw nabytych poniesionych w roku podatkowym :

 • rodzaj wydatków
 • kwota wydatków
 • kwota odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe
 • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28
 • kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37
Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.


Krok 18.

Podaj kwotę przysługującego odliczenia z tytuły systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Podaj kwotę odliczeń, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Wpisz:

 • kwotę odliczeń
 • kwotę przypadającą do odliczenia od przychodu w PIT-28
 • kwotę przypadającą do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37
Zaznacz pole poniżej, jeśli składasz z małżonkiem osobne rozliczenia PIT-36, PIT-37 bądź składasz zeznanie PIT-28.


Krok 19.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.


Krok 20.

Kolejne ekrany zawierają podgląd Twojego PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


Krok 21.

Ekran przedstawia podsumowanie PIT-37 z załącznikami PIT/D i PIT/0 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
Pod spodem znajdziesz błędnie uzupełnione pola.
Przykładowy komunikat: Przy rozliczeniu wspólnym należy podać przychód w przynajmniej jednym z pól: 40, 45, 47, 50, 55, 57, 62 lub 64 dla podatnika, 73, 78, 80, 83, 90, 95 lub 97 dla współmałżonka.
Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujące dane.


Krok 22.

Wyślij swój PIT-37 z załącznikiem PIT/D i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 23.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/D i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku