Gorące tematy

Regulamin usług Podatnik.info

Regulamin usług serwisu Podatnik.info§ 1 Wstęp

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług świadczonych w serwisie internetowym dostępnym w domenie www.podatnik.info.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z Usług Serwisu.

 3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu następuje w procesie Rejestracji i jest jego integralną częścią.§ 2 Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu, użytym w treści Regulaminu pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

Usługodawca - Podatnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Ślęzy (55-040) przy ul. Tulipanowa 2, NIP: 1132920643, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000642452, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, udostępniające Serwis Użytkownikom oraz świadczące usługi wchodzące w zakres określonej niniejszym Regulaminem działalności tych usługodawców.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, akceptując niniejszy Regulamin, korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy zgody swego przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej.

Serwis - zespół stron internetowych dostępnych w domenie www.podatnik.info.

Usługa - usługi płatne lub bezpłatne świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przy pomocy Serwisu.

Abonament - opłata wnoszona z góry przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za korzystanie z   płatnych Usług Serwisu.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystający z Usług w celu związanym z tą działalnością.§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Wykorzystanie Usług oferowanych w Serwisie, może również wymagać:

  1. rejestracji w Serwisie,

  2. instalacji oprogramowania Java lub podobnego,

  3. posiadania konta poczty e-mail,

  4. uprzedniego zaakceptowania Cookies – znaczników kontekstu,

  5. posiadania telefonu komórkowego aktywnego w jednej z polskich sieci telefonii komórkowej.§ 4 Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usługi bezpłatnej następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności poprzez zapoznanie się z treścią umieszczonych w Serwisie artykułów, informacji, pobrania bezpłatnych formularzy lub skorzystania z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Usługodawcę.

 2. Zawarcie umowy świadczenia Usługi płatnej następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia na wybraną Usługę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z podaną w Serwisie instrukcją korzystania z danej Usługi.

 3. Korzystanie z  niektórych Usług Serwisu zarówno płatnych jak i bezpłatnych, wymaga uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

 4. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: . Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj Podatnik_info_Odstapienie_od_umowy.pdf.

 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 4, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;

  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 6, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy§ 5 Płatności

  • Wszelkie płatności za Usługi oferowane w Serwisie mogą być realizowane:

   1. za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy podany przez Usługodawcę przy wyborze jednej z płatnych Usług

   2. za pośrednictwem wiadomości sms, wysłanej z telefonu Użytkownika na numer podany przez Usługodawcę przy wyborze jednej z płatnych Usług. Dostęp do płatnych Usług Serwisu dokonywany jest w tym przypadku za pomocą hasła dostępu otrzymanego w treści zwrotnej wiadomości sms.

  • Użytkownik może wykupić Usługę jednorazowego dostępu do Aktywnych formularzy  (za pomocą wiadomości sms)  lub  Usługę dostępu do pakietu Aktywnych formularzy (za pomocą wiadomości sms lub przelewu) albo wykupić Abonament uprawniający Użytkownika do czasowego korzystania z określonych w danym rodzaju Abonamentu Usług oferowanych w Serwisie(za pomocą przelewu).

  • Dokonywanie płatności w sposób określony w pkt. 1 a. powyżej jest możliwe, gdy należna Usługodawcy należność przekracza kwotę 10 (słownie: dziesięć) zł.

  • Użytkownik posiada możliwość żądania od Usługodawcy wystawienia faktury bez podpisu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zgłasza drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego.§ 6 Rejestracja w Serwisie

  1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Rejestracja w Serwisie jest procesem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z niektórych Usług udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem indywidualnie przypisanego Użytkownikowi i zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich Konta.

  2. Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie zgodnie z opisaną poniżej procedurą:

   1. Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz hasło dostępu i akceptuje Regulamin (Krok 1),

   2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie za pomocą oświadczenia umieszczonego pod formularzem rejestracji (Krok 2).

   3. Usługodawca wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość z linkiem aktywującym Konto (Krok 3),

   4. Użytkownik aktywuje konto poprzez otworzenie przesłanego przez Usługodawcę linku aktywujący bezpośrednio z przesłanego maila.

   5. Użytkownik loguje się na założone przez Usługodawcę Konto za pomocą podanego przez z niego w Kroku 1 adresu e-mail oraz hasła dostępu (Krok 4),

  3. Użytkownik posiada również możliwość zamieszczenia podczas Rejestracji w formularzu „Dane firmy” danych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w których imieniu działa.

  4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, zgodnie z brzmieniem klauzuli zgody i postanowieniami § 18 niniejszego Regulaminu.

  5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić podane podczas Rejestracji hasło, korygować lub zmieniać podane podczas Rejestracji dane, o których mowa w pkt. 2 i pkt. 3 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć założone przez siebie Konto. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie 5, możliwe są za pomocą odpowiedniego formularza umieszczonego w Koncie Użytkownika.

  6. Konto umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii dokonanych przez niego płatności i wgląd do wykupionych przez niego Abonamentów, o których mowa w § 7 pkt. 4, a także umożliwia bezpośredni kontakt z administratorami Serwisu.

  7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub likwidacji Konta tego Użytkownika.§ 7 Aktywne formularze

  • Przez usługę Aktywne formularze, Użytkownik uzyskuje dostęp do poszczególnych formularzy lub zbioru formularzy, w szczególności umożliwiających rozliczenie się z podatku, stanowiących wzory umów, zawiadomień i wniosków. Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do formularzy zarówno za pośrednictwem serwisu Usługodawcy, po dokonaniu Rejestracji, jak i bezpośrednio przez zainstalowany na komputerze Użytkownika program, o którym mowa w pkt. 8 poniżej.

  • Usługodawca udostępnia formularze, o których mowa w pkt. 1 powyżej, za opłatą. Usługodawca może jednak oferować Użytkownikom bezpłatne formularze w ramach organizowanych przez siebie promocji.

  • Dostęp do bezpłatnych formularzy, oferowanych przez Usługodawcę w ramach promocji, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Użytkownik uzyskuje przez Rejestrację w Serwisie, za pośrednictwem Konta.

  • Wykaz cen Abonamentów za poszczególne Usługi zawarty jest w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. Cennik zostanie opublikowany w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Serwis Usług płatnych oraz będzie dostępny pod adresem: http://www.podatnik.info/aktywne-formularze/platnosci.

  • Zakupu formularzy, udostępnionych przez Usługodawcę odpłatnie, Użytkownik dokonuje według swego wyboru zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.  

  • Użytkownik, który nie wykupił abonamentu na określone przez Usługodawcę Usługi, posiada możliwość uiszczenia ceny, o której mowa w pkt. 4 powyżej, zarówno przed i po wypełnieniu Aktywnego formularza, a przed jego wydrukowaniem. W przypadku formularza, za który nie została uiszczona cena, istnieje jedynie możliwość wydrukowania go z umieszczonym na formularzu znakiem wodnym.

  • Po dokonaniu opłaty, o której mowa w pkt. 6 powyżej, Użytkownik może wydrukować formularz pozbawiony znaku wodnego.

  • Użytkownik może, bez dodatkowej opłaty, za pośrednictwem Serwisu pod adresem http://www.podatnik.info/aktywne_formularze uzyskać dostęp do programu służącego do korzystania i uzupełniania formularzy. Program, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest konieczny do korzystania z Aktywnych formularzy, o których mowa w niniejszym § 7 Regulaminu.

  • W przypadku formularzy, o których mowa w pkt. 1 powyżej, służących do rozliczenia podatku, Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ma możliwość rozliczenia swojego podatku, korzystając z udostępnionego przez Usługodawcę programu i przesłanie wypełnionej deklaracji w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów.

  • W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, Użytkownik uzyskuje możliwość:

   1. przeglądania komunikacji z Ministerstwem Finansów, dotyczącej obecnego statusu złożonych deklaracji podatkowych;

   2. przeglądania treści złożonej deklaracji rozliczonej za pośrednictwem Programu, o którym mowa w pkt. 8 zd. 2 powyżej, po uprzednim skorzystaniu z opcji jej archiwizacji w Serwisie; korzystając z zakładki „MOJE KONTO/Rozliczenia Roczne” dostępnej za pośrednictwem Konta.

  • W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej Użytkownik, może również pobrać „Urzędowe potwierdzenie odbioru” dokumentu elektronicznego, będącego deklaracją podatkową, wysłaną do Ministerstwa Finansów.

  • W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 powyżej Użytkownik, który usunął założone przez siebie Konto, bezpowrotnie traci możliwość pobrania „Urzędowego potwierdzenia odbioru”, powiązanego z tymże kontem.

  • Użytkownik może, bez dodatkowej opłaty, za pośrednictwem Serwisu uzyskać dostęp do programu służącego do wysyłania do polskiego Ministerstwa Finansów zapytania o status rozliczenia podatkowego i zwrotu podatku po prawidłowym złożeniu deklaracji podatkowej oraz otrzymania informacji zwrotnej z polskiego Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Wraz z taką aplikacją instalowane są programy powiązane, tj. widget reklamowy oraz program aktualizujący tą aplikację.§ 8 Baza adresowa

  • Baza adresowa ma na celu udostępnienie każdemu Użytkownikowi listy biur rachunkowych i doradców podatkowych, których dane znajdują się w Serwisie, oraz danych urzędów skarbowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Użytkownik, prowadzący biuro rachunkowe lub będący doradcą podatkowym, może zamieścić swoje dane w Bazie adresowej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, bezpłatnie po dokonaniu Rejestracji. Użytkownik zamieszcza swoje dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za pośrednictwem udostępnianego przez Usługodawcę formularza zgłoszeniowego.

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do utworzenia także innych niż wymienione w pkt. 1 baz podmiotów, które udostępnią swoje dane w sposób opisany w pkt. 2 powyżej.

  • Użytkownik zamieszczający swoje dane w Bazie adresowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z zamieszczoną przez Usługodawcę klauzulą zgody i niniejszym Regulaminem.

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad zamieszczania danych w Bazie adresowej przez Użytkowników.§ 9 Baza przepisów podatkowych

  1. Baza przepisów podatkowych stanowi funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą Użytkownikowi dostęp do:

   1. interpretacji przepisów prawa podatkowego,

   2. aktów prawnych.

  2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi „Wyszukiwarkę” interpretacji, o których mowa w pkt. 1 a. powyżej oraz „Wyszukiwarkę” aktów prawnych, o których mowa w pkt. 1 b. powyżej.§ 10 Newsletter

  1. Newsletter jest Usługą, świadczoną przez Usługodawcę, dostępną dla wszystkich Użytkowników, polegającą na powiadamianiu Użytkownika o nowych treściach dostępnych w Serwisie.

  2. Nowe treści dostępne w Serwisie, o których mowa w pkt. 1 powyżej, stanowią krótkie artykuły, powiadomienia i wiadomości tworzone przez redaktorów Serwisu.

  3. Korzystanie z usługi Newsletter jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik aktywuje usługę Newsletter zapisując swój adres e-mail w formularzu „Newsletter” udostępnianym w Serwisie.

  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter.

  5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, posiada możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych Newsletterów za pośrednictwem swojego Konta, zgodnie z własnymi preferencjami.§ 11 Kanały RSS

Usługodawca umożliwia każdemu Użytkownikowi uzyskanie dostępu do treści umieszczonych w Serwisie przez zewnętrzne czytniki danych. Funkcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dostępna dla Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem ikony „Bądź na bieżąco dzięki kanałom RSS”.§ 12 Wskaźniki, Kalkulatory, Kalendarz podatnika, Kursy walut, Sondy

 1. Zakładka „Narzędzia/Wskaźniki”, dostępna w Serwisie, umożliwia Użytkownikowi uzyskanie informacji w szczególności na temat obowiązujących stawek podatkowych, odsetek lub opłat za dokonanie poszczególnych czynności prawnych.

 2. Zakładka „Narzędzia/Kalkulatory”, dostępna w Serwisie, umożliwia dokonywanie przez Użytkownika obliczeń w szczególności związanych z naliczaniem odsetek ustawowych.

 3. Zakładka „Narzędzia/Kalendarz podatnika” umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z terminami najważniejszych wydarzeń, związanych z rozliczaniem podatku w danym miesiącu oraz w kolejnych miesiącach.

 4. Zakładka „Narzędzia/Kursy walut” umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z kursami walut w poszczególnych bankach oraz historycznymi kursami walut.

 5. Użytkownik ma także możliwość uczestniczenia w sondach zamieszczonych w Serwisie, mających na celu badanie preferencji Użytkowników.

 6. Funkcjonalności Serwisu, o których mowa w pkt. 1 - 5 powyżej, dostępne są dla wszystkich Użytkowników.§ 13 Komentarze

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie swoich komentarzy. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji zamieszczający komentarz oznaczony zostaje jako „Gość”.

 2. W celu zamieszczenia komentarza, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Użytkownik podaje swój adres e-mail, temat oraz wpisuje treść komentarza w formularzu „Komentarze”.

 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zamieszczać komentarze w Serwisie wpisując jedynie temat i treść komentarza w formularzu „Komentarze”. Komentarz Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zamieszczony w Serwisie wraz z nazwą Konta tego Użytkownika.

 4. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, ma możliwość przeglądania zamieszczonych przez siebie komentarzy i może on zwrócić się do administratora Serwisu za pośrednictwem swojego Konta z prośbą o usunięcie swojego komentarza lub komentarzy. Administratorzy Serwisu dołożą należytej staranności, by usunąć komentarz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez zbędnej zwłoki.

 5. Wszystkie komentarze Użytkowników zgłaszane zostają redakcji Serwisu, która zastrzega sobie prawo decydowania o zamieszczaniu lub usunięciu danego komentarza w Serwisie.

 6. Redakcji Serwisu, o której mowa w pkt. 5 powyżej, przysługuje prawo usunięcia lub odmowy zamieszczenia nadesłanego przez Użytkownika komentarza, w szczególności jeżeli zawiera on treści obraźliwe, noszące znamiona czynu zabronionego, namawiające do popełniania przestępstw lub zawierające zwroty powszechnie uważane za obelżywe. Redakcja Serwisu może również usunąć lub odmówić zamieszczenia komentarza stanowiącego: reklamę, odesłanie do strony internetowej lub innych komentarzy, których treść może naruszać interesy Usługodawcy.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania zasad zamieszczania komentarzy w Serwisie.

 8. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie informacji lub treści o charakterze bezprawnym.§ 14  Moje aktualności

Na stronie startowej w „Moje konto” umieszczona jest sekcja „Moje aktualności” umożliwiająca każdemu zarejestrowanemu i zalogowanemu Użytkownikowi wgląd do artykułów lub wiadomości poruszających aktualne zagadnienia odnoszące się do tematyki Serwisu, umieszczonych w różnych sekcjach Serwisu.§ 15 Porada Podatkowa

 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji, posiada możliwość zadania pytań z zakresu prawa podatkowego Ekspertom Serwisu w ramach usługi „Porada Podatkowa”. Ekspertem może być osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie poruszanej w Serwisie tematyki, która podjęła współpracę z Usługodawcą na podstawie odrębnych umów.

 2. Usługa Porada Podatkowa jest usługą płatną. Wycena usługi jest dokonywana na podstawie sporządzonego przez Użytkownika i przesłanego Usługodawcy, opisu stanu faktycznego wraz z treścią sformułowanego pytania. W opisie stanu faktycznego Użytkownik nie może podawać: danych osobowych osób trzecich, sygnatur prowadzonych lub zakończonych spraw. Wszelkie dane osobowe oraz sygnatury spraw będą usuwane przez Usługodawcę z opisu stanu faktycznego.

 3. Wycena usługi każdorazowo jest dokonywana w terminie 72 godzin od chwili przesłania do Użytkownika opisu stanu faktycznego wraz z treścią pytania. Wraz z wyceną Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację o szacowanych czasie wykonania usługi.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo:

  1. Odesłania pytania wraz z prośbą o jego doprecyzowanie lub podanie dodatkowych informacji o stanie faktycznym sprawy lub przesłania dokumentów dotyczących stanu faktycznego;

  2. Wskazania treści Serwisu, w których według Usługodawcy zawarta jest odpowiedź na postawione pytanie i w ten sposób udzielenie na nie odpowiedzi;

  3. Odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, w szczególności jeżeli pytanie nie dotyczy prawa podatkowego lub sformułowane pytanie lub opis stanu faktycznego uniemożliwiają w ocenie Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie;

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści naruszającej dobra osób trzecich lub obraźliwe;

  5. Użytkownik  może zastrzec, aby odpowiedź Usługodawcy na postawione przez niego pytanie, nie była publikowana w Serwisie.§ 16 Formularze kontaktowe, Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik posiada możliwość skontaktowania się z administratorami Serwisu za pomocą „Formularza kontaktowego” dostępnego w Serwisie, w celu:

  1. zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Serwisu;

  2. nawiązania współpracy z Usługodawcą jako osoba prywatna;

  3. nawiązania współpracy z Usługodawcą jako przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

  4. żądania wystawienia faktury, o której mowa w § 5 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

 2. W celu nawiązania kontaktu z administratorem Serwisu, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości. Przepisuje też kod zabezpieczający z obrazka.

 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może za pomocą formularza „Reklama w serwisie” zgłosić gotowość do umieszczenia swojej reklamy w Serwisie.

 4. Umieszczanie reklam w Serwisie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, regulują odrębne umowy.

 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić niewłaściwe działanie Usługi, udostępnionej mu przez Usługodawcę, za pośrednictwem formularza „Zgłoś błąd w serwisie/programie”, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 4 pkt. 5, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 6. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu niezwłocznego usunięcia powstałej nieprawidłowości, o której mowa w pkt. 1 lit. a. powyżej lub powstałego błędu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

 7. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca rozpatruje wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia.§ 17 Dodatkowe funkcjonalności Serwisu

 1. Usługodawca udostępnia wszystkim Użytkownikom dodatkowe funkcjonalności Serwisu, ułatwiające korzystanie z jego zasobów, w postaci:

  1. programu do pobierania treści z Serwisu (Widget),

  2. wyszukiwarki.

 2. Funkcjonalność, o której mowa w pkt. 1 a. powyżej, polega na umieszczeniu przez Użytkownika programu (Widget) na swoim komputerze, który umożliwia bezpośredni dostęp do zasobów Serwisu. Korzystanie z funkcjonalności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uzależniona jest od posiadania przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet.

 3. Funkcjonalność, o której mowa w pkt. 1 b. powyżej, dostępna jest dla każdego Użytkownika Serwisu i umożliwia wyszukiwanie konkretnych treści w Serwisie.§ 18 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Użytkownik dokonujący Rejestracji w Serwisie Usługodawcy, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, Fundację Sensoria z siedzibą we Wrocławiu (53-139) ul. Racławicka 15/19, Fundację Rosa z siedzibą we Wrocławiu (53-010) ul. Ołtaszyńska 7 oraz podmioty powiązane, tj. udziałowcy oraz jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - zgodnie z udostępnioną przez Usługodawcę klauzulą zgody.

 2. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 3. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej, na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w § 6 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, lub danych, o których mowa w § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Rejestracja w Serwisie nie zostaje ukończona, a podane przez Użytkownika dane, w tym również podany wcześniej adres e-mail, zostają przez Usługodawcę niezwłocznie usunięte i nie są w żaden sposób przez niego przetwarzane.

 4. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie. Użytkownik może udzielić oddzielnie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów (i) rejestracji w Serwisie (ii) marketingowych, (iii) w celu otrzymywania newslettera, (iv) profilowania, (v) przekazywania treści marketingowych na podany numer telefonu. Usługodawca ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotem, jeśli jest to konieczne do wykonania Usługi np. udzielenia porady podatkowej.

 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże zgoda wskazana w ust. 4 pkt (i) jest niezbędna do korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 10 niniejszego Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 6. W przypadku Użytkownika, który nie dokonuje Rejestracji w Serwisie, a który to Użytkownik pragnie zamieścić komentarz w Serwisie, nawiązać kontakt z administratorami Serwisu za pomocą jakiegokolwiek dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, który pragnie zamówić usługę Newsletter, a także który w jakimkolwiek innym celu podaje swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, Usługodawca przetwarza podane przez tego Użytkownika dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z wybranej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności  w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w niniejszym punkcie odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).

 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi świadczonej przez Usługodawcę polegającą na nawiązaniu kontaktu lub przekazaniu danych Użytkownika podmiotowi trzeciemu, Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ten podmiot trzeci zgodnie z udostępnioną przez Usługodawcę klauzulą zgody oraz postanowieniami niniejszego § 18 Regulaminu.

 8. Postanowienia niniejszego § 18 Regulaminu nie uchybiają postanowieniom dotyczącym przetwarzania danych osobowych umieszczonych w umowach licencyjnych lub innych odrębnych umowach zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ma prawa przyznane na mocy RODO, tj. w szczególności .

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

f. usunięcia Konta, zgodnie z § 6 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku usunięcia Konta, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Usługodawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych, z wyjątkiem tego zakresu, w którym przetwarzanie będzie niezbędne w celu wykonania zawartych umów lub zabezpieczenia wykonania praw i obowiązków stron istniejących lub mogących powstać po wykonaniu umowy.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych rejestracyjnych, koniecznych do założenia Konta w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych podczas Rejestracji.

 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić login i hasło przed dostępem osób trzecich. Użytkownik nie może udostępniać Konta żadnej osobie trzeciej.

 4. W każdym przypadku korzystania z danego Konta z wykorzystaniem właściwego adresu e-mail i hasła uznaje się, że korzysta z Konta Użytkownik, chyba że Użytkownik wykaże, iż nastąpiło bezprawne, niezależne od jego woli i wiedzy, posłużenie się jego Kontem przez osobę trzecią, a Użytkownik swoim zachowaniem nie umożliwił, ani nie ułatwił takiej osobie trzeciej posłużenia się jego Kontem. Przez ułatwienie posłużenia się Kontem Użytkownika rozumie się w szczególności umożliwienie dostępu do adresu e-mail lub hasła jakimkolwiek osobom trzecim lub niezabezpieczenie adresu e-mail i hasła przed dostępem osób trzecich z należytą starannością.

 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnych informacji, że Użytkownik podał podczas rejestracji dane nieprawdziwe, Usługodawca posiada prawo do zablokowania Konta Użytkownika za uprzednim zawiadomieniem Użytkownika o zamiarze takiej blokady za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, w tym również w zakresie stosowania plików „cookies” znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.podatnik.info/polityka_prywatnosci.§ 19 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego świadczenia Usług, dotyczy to w szczególności sytuacji, o których mowa w ustępach poniższych. Zastrzeżenie określone w zd. poprzednim nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda wyrządzona jest przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych usług, jednakże, nie ponosi on odpowiedzialności względem Konsumentów za czasową niemożność korzystania z Serwisu lub występujące zakłócenia w jego funkcjonowaniu, które to wywołane są siłą wyższą tj. zdarzeniami nagłymi, których nie można było obiektywnie przewidzieć lub na skutek działań, którym Usługodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (zdarzenia powstałe przez przypadek, w sposób niezawiniony). Wyłączenie określone w zd. poprzednim, dotyczące szkód powstałych w sposób niezawiniony, nie obejmuje szkód wyrządzonych na skutek działań wywołanych przez osoby, z których pomocą Usługodawca świadczy usługi lub, którym świadczenie takowych usług powierza.

 3. Usługodawca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed nieuprawnionym (uzyskanym na skutek przełamania lub omijania informatycznych zabezpieczeń Serwisu) dostępem osób trzecich, jednak, nie ponosi on odpowiedzialności względem Konsumentów za nieuprawniony dostęp osób trzecich do Serwisu i uzyskanie w ten sposób danych Użytkowników jeżeli nie mógł on temu zapobiec z uwagi za zaistnienie siły wyższej lub przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

 4. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu była : zgodna ze stanem prawnym, faktycznym, kompletna oraz rzetelna , niemniej jednak Usługodawca zaznacza, że Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a w związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Szkody powstałe w związku z niewypełnieniem lub nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkowników w imieniu własnym lub w cudzym, zobowiązań o charakterze publiczno prawnym lub podatkowym, także w sytuacji, gdy niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie nastąpiło na skutek posłużenia się informacjami zawartymi w Serwisie.

  2. Szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji lub danych zawartych w Serwisie, w innym celu aniżeli określony w pkt a.

 5. Usługodawca zapewnia, że dołożył należytej staranności wymaganej zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności, aby zapewnić prawidłowość świadczonych przez niego Usług, niemniej jednak nie ponosi on względem Konsumentów odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z:

  1. zapisywaniem lub przechowywaniem formularza deklaracji podatkowej na serwerach Usługodawcy,

  2. opóźnieniami, utrudnieniami, niewypełnieniem/błędnym wypełnieniem deklaracji podatkowej lub niemożnością wykonania przez nich zobowiązań podatkowych,

jeżeli szkoda ta powstała na skutek działania siły wyższej tj. zdarzenia nagłego, którego nie można było obiektywnie przewidzieć lub na skutek działań, którym Usługodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (zdarzenia powstałe przez przypadek, w sposób niezawiniony). Wyłączenie określone w zd. poprzednim, a dotyczące niezawinionego działania Usługodawcy nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby, z których pomocą Usługodawca wykonuje umowę lub, którym jej wykonanie powierza.

 1. Usługodawca zaznacza, że wszelkie informacje, lub dane zamieszczone w Serwisie, a w szczególności opinie Ekspertów, stanowią wyłącznie wyraz ich wiedzy oraz poglądów i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zawarte w Serwisie informacje i dane oraz świadczone Usługi nie stanowią czynności doradztwa prawnego lub podatkowego, ani też żadnego innego doradztwa.

 2. Na podstawie odrębnych umów, Redaktorzy i Eksperci ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w związku z treściami zamieszczanymi przez Redaktorów i Ekspertów w Serwisie Usługodawcy.§ 20 Przepisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych.

 2. Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych rozpowszechniane przez udostępnienie Serwisu pozostają pod ochroną prawa pozostają wyłączną własnością Usługodawcy, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnemu podmiotowi trzeciemu w tym Użytkownikom.

 3. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.

 4. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail wskazany w § 2 pkt. 5 Regulaminu.

 5. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie - nie stanowi zmiany Regulaminu.