Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Podatnicy, którzy uzyskują przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (czyli przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i nie przekroczyli 26 roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego.
 2. Zwolnieniu podlegają przychody na skali podatkowej do wysokości 85 528 zł rocznie.
 3. Nie podlegają także opodatkowaniu przychody ze stażu uczniowskiego, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, czy też zasiłku macierzyńskiego.
 4. Zwolnione z podatku są dochody uzyskiwane na umowie o pracę lub umowie zlecenie.
 5. Podatnik korzystający z ulgi podatkowej zwolniony jest tylko z PIT. Nadal ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i składać deklarację podatkową.
 6. Jeśli podatnik ukończy 26 lat w trakcie trwania roku podatkowego, zwolnieniu podlegają tylko te dochody, które uzyskał przed dniem urodzin.

Aktualizacja

Przy rozliczeniu nadwyżki od 85 528 zł dochodów uzyskanych w roku podatkowym 2023 i/lub dochodów uzyskanych po skończeniu 26. roku życia, należy uwzględnić nową kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł oraz 12% stawkę PIT w I progu podatkowym.

Podatki odprowadzane są tylko od powyższej nadwyżki, dlatego realnie taki podatnik zapłaci podatek dopiero po osiągnięciu 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł) dochodu w ciągu roku.

Ministerstwo Finansów podaje, że z owej ulgi korzysta obecnie ok 2 mln. podatników. Ulga dla młodych dotyczy przychodów, które osoba przed 26 rokiem życia uzyskała na podstawie umowy o pracę (tzw. stosunku pracy), umowy zlecenie, pracy nakładczej, lub/i spółdzielczego stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy podatnik łączył różne z wymienionych źródeł przychodu, czy też nie.

Komu przysługuje ulga dla młodych? Kto ma zerowy podatek do 26 roku życia?

Zerowy PIT dla młodych zwalnia z podatku dochodowego osoby do 26 roku życia, których przychód osiągnięty ze:

 • stosunku pracy,
 • stosunku pracy nakładczej,
 • stosunku służbowego,
 • umów zlecenia,
 • spółdzielczego stosunku pracy. 

nie przekroczył 85 528 zł w poprzednim roku podatkowym

Co więcej, podatek dochodowy nie zostaje odliczony także w przypadku wynagrodzenia zasadniczego oraz innych profitów, takich jak wynagrodzenie za nadgodziny, częściowo odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń, dodatków, nagród, czy ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

W przypadku, kiedy podatnik przekroczy limit 85 528 zł rocznego przychodu, opodatkowana zostaje jedynie nadwyżka, nie cała kwota przychodu - tylko do tego pułapu ma zastosowanie ulga dla młodych.

Dochody zwolnione od podatku nie obejmują przychodu z tytułu umowy o dzieło, działalności gospodarczej, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, kontraktu menedżerskiego, praw autorskich oraz najmu. Warte zaznaczenia jest, że w podanych przypadkach przychody są normalnie opodatkowane, jednak nie mają wpływu na wysokość kwot przychodów podlegających uldze. W takim przypadku zachodzi obowiązek wykazania przychodów podlegających opodatkowaniu na właściwym formularzu. 

Oznacza to, że jeśli kwota przychodu ze stosunku pracy danej osoby na rok 2023 przekroczyła 85 528 zł, ale odpowiednio duża część tej kwoty została uzyskana z tytułu pracy w ramach wyżej wymienionych przypadków, podatnik przed 26 rokiem życia zachowuje swoje prawo do ulgi podatkowej.

Ulga dla młodych ma także zastosowanie wówczas, gdy przychody objęte są zwolnieniem uzyskanym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Przy obliczaniu całorocznego przychodu podatnik nie bierze pod uwagę przychodów uzyskanych za granicą, których nie dotyczy podatek dochodowy na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Ulga dla młodych - limit przychodu zwolnionego od podatku

Ulga dla młodych przed 26 rokiem życia wprowadzona została 1 sierpnia 2019 roku, stąd limit zwolnienia przychodów od podatku był w owym roku znacząco obniżony - 35.636,67 zł na 5 miesięcy. Przychód nalicza się od pierwszego dnia każdego roku.

Od 1 stycznia 2020 roku limit przychodów ze stosunku pracy zwolnionych z podatku wynosi 85 528 zł na rok i obowiązuje także w obecnym roku podatkowym 2024. Oznacza to, że miesięczne zarobki zwolnione z podatku (uzyskiwane z tytułu umowy o pracę iumowy zlecenie) mogą dochodzić nawet do 7127 zł. Warto zaznaczyć, że obowiązuje limit roczny, więc liczy się jedynie ogólna suma przychodu podatnika, którą wpisuje się w deklarację roczną. Tak więc umowy trwające krócej niż rok mogą dawać miesięczny przychód wyższy niż 7127 zł tak długo, jak łącznie nie przekroczą 85 528 zł w całym roku.

Niewykorzystana część limitu w danym roku przepada i nie zwiększa limitu na kolejny rok (limity nie sumują się)..

Zwolnienie z podatku dochodowego do 26 roku życia - zmiany z 2021 r. w uldze dla młodych

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku o, między innymi, podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

W myśl wprowadzonej wówczas ustawy, zmiany dotyczące ulgi dla młodych zwalniają z podatku także przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego w celu przygotowania zawodowego. Zmiany dotyczą przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 roku i obowiązują do dnia dzisiejszego.

Czy osoby do 26 roku muszą składać PIT?

Osoby do 26 roku życia, które w roku podatkowym 2023 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2024.

Jeśli przychody przekroczyły 85 528 zł w skali roku, podatnik jest zobowiązany wykazać i rozliczyć te kwoty wynagrodzeń, które przekroczyły ustalony limit w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W takim wypadku, jeśli podatnik nie ma ukończonych 26 lat, opodatkowana zostaje jedynie kwota przekraczająca limit, nie cały przychód.

Wszystkie osoby korzystające z ulgi dla młodych są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT w wersji fizycznej lub formie elektronicznego zeznania w przypadku uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychody podlegające opodatkowaniu obejmują: działalność gospodarczą, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, zarobki z praw autorskich lub najmu.

Ulga dla młodych a cudzoziemcy

Z ulgi dla młodych nie skorzystają cudzoziemcy, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji polskiej, czyli nie są rezydentami podatkowymi. Jeśli cudzoziemiec nie posiada takiej rezydencji to pracownik wyłączony jest spod tego zwolnienia, a więc w stosunku do takiego cudzoziemca pobiera się 20 % ryczałt (w stosunku do nierezydentów nie ma zmian w tym zakresie).

W przypadku kiedy cudzoziemiec, który nie ukończył 26 roku życia, a w międzyczasie uzyskał certyfikat rezydencji, może skorzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym stał się rezydentem podatkowym.

Dla przykładu Ukraińcy, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni, dzięki uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego RP mają możliwość skorzystania z ulgi dla młodych, czyli opodatkowania swoich dochodów preferencyjną stawką PIT 0%.

 

Do kiedy należy złożyć PIT?

Wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczyć zeznanie podatkowe PIT, mają czas na złożenie formularza do 30 kwietnia 2024 roku.

Jeżeli podatnik zapomni o obowiązku składania deklaracji PIT, uchylając się od podatku i nie ujawniając odpowiedniemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, naraża podatek na uszczuplenie i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności lub obu karom jednocześnie.

Jeśli kwota uszczuplenia nie jest wysoka, kara jest odpowiednio niższa; lub jeśli nie przekracza ona pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w chwili niezłożenia deklaracji rocznej). W takim wypadku kara zwykle wynosi do kilkuset złotych.

Warto więc złożyć zeznanie w odpowiednim terminie, dzięki czemu można uniknąć nieprzyjemności związanych z opóźnieniem w złożeniu deklaracji PIT. Najlepszym sposobem wypełnienia PIT jest skorzystanie z programu do PIT - PIT Pro od Podatnik.info, który pomoże Ci krok po kroku przejść przez proces rozliczenia się z fiskusem. Z naszym programem do PIT oszczędzasz swój cenny czas i masz pewność, że Twoje rozliczenie roczne trafi do odpowiedniego urzędu skarbowego na czas.

Gdzie należy złożyć zeznanie PIT?

Zgodnie z ostatnimi zmianami, które weszły w życie z początkiem 2023 roku, każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w urzędzie skarbowym odpowiadającym miejscu zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania. Jest to więc istotna zmiana w przepisach, które dotychczas nakazywały złożenie zeznania przez podatnika w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania w ostatnim dniu poprzedniego roku.

Co ze składkami ZUS?

Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla młodych, jednak nie są zwolnione z obowiązku odprowadzania składek ZUS, jeśli są nim objęte.

ZUS przekazuje składki zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w ramach których płacący składki ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących między innymi refundację recept i niektórych środków leczniczych, zabiegów i pobytów w szpitalu, wizyt lekarskich i innych.

Wypłaty zasiłków macierzyńskich i chorobowych są wypłacane z ubezpieczenia chorobowego, nie zdrowotnego.

Zgodnie z Nowym Ładem wchodzącym w życie w 2022 roku, składka zdrowotna nie jest już odliczana od podstawy opodatkowania.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków poniżej 26 roku życia - czy zmienia to limity?

Jest to kwestia, która zastanawia wiele młodych osób wchodzących w związek małżeński, które chcą skorzystać z ulgi dla młodych. Na szczęście Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie rozwiewające wszelkie wątpliwości:

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) - limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga "nie przechodzi" na następny rok podatkowy).

Oznacza to, że nawet jeżeli oboje małżonków nie ukończyło 26 lat życia i rozliczają się wspólnie, maksymalne dochody zwolnione od podatku nie zmieniają się i limit nie przechodzi na drugą osobę.

Co jeśli ktoś ukończył 26 rok życia w 2023 roku?

Osoba, która ukończyła 26 lat w 2023 roku, ma obowiązek rozliczenia PIT. W tym przypadku opodatkowane są jedynie przychody z okresu po ukończeniu 26 roku życia. O opodatkowaniu części przychodów decyduje dzień urodzin: wypłaty otrzymane do tego dnia włącznie są zwolnione z podatku dochodowego, natomiast przychody otrzymane po dniu 26 urodzin są już opodatkowane.

Co z ryczałtem?

Ulga dla młodych nie dotyczy osób poniżej 26 roku życia, których przychody nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (wg. skali podatkowej). Chodzi tutaj o, między innymi, przychody uzyskane z tytułu umów zlecenia w Polsce przez osobę, której obowiązek podatkowy jest ograniczony, tj.:

 • umowy zlecenie nierezydenta, którego przychody opodatkowane są ryczałtem 20%,
 • umowy zlecenie dla przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym w stawce 12%, które nie przekraczają 200 zł,
 • umowy zlecenia zawartych w związku z przeniesieniem praw autorskich.

Pamiętaj, że wszystkie istotne informacje o rozliczeniach PIT znajdziesz na naszym portalu podatkowym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!