Rozlicz PIT/B Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/B

  1. PIT/B stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Służy do wykazywania dochodu lub straty podatkowej wygenerowanej w danym roku podatkowym.
  2. W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności, podatnik jest zobowiązany uwzględnić w załączniku PIT/B każdą z nich.
  3. W łatwy sposób możesz rozliczyć się z urzędem skarbowym z przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowania skalą ogólną lub ryczałtem. Wystarczy wypełnić deklarację PIT wraz z załącznikiem PIT/B przez bezpłatny program do rozliczania podatku dochodowego.

Załącznik PIT/B – załącznik do PIT 2023/2024

PIT/B to załącznik, który dotyczy wszystkich osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą składającym zeznanie o uzyskanym w roku podatkowym dochodzie lub poniesionej stracie na drukach PIT-36 lub PIT-36L, to musisz także dołączyć do nich druk PIT/B.

Załącznik PIT/B nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na druku PIT-28, czyli korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stanowi on załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Należy go składać wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT. W przypadku jego pominięcia, należy niezwłocznie dokonać korekty zeznania podatkowego i przedłożyć je ponownie wraz z brakującym załącznikiem.

Jak wypełnić PIT/B wraz z małżonkiem?

Zarówno w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie czy osobno, załączniki PIT/B winne być składane oddzielnie. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia odrębnych działalności – każdy na swoje nazwisko – małżonkowie składają osobne deklaracje podatkowe, a wraz z nimi załącznik PIT/B i inne załączniki. Również w przypadku prowadzenia wspólnej działalności oboje podatników jest zobowiązanych do złożenia osobnych załączników do deklaracji PIT/B, nawet jeśli samą działalność rozliczają wspólnie.

W sytuacji, gdy małżeństwo objęte jest wspólnotą majątkową oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej tylko przez jedną osobę, deklarację podatkową PIT/B składa wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą. Wspólnota majątkowa nie sprawia bowiem, że małżonek niebędący przedsiębiorcą ma obowiązek rozliczać się z przychodów przedsiębiorstwa współmałżonka – nawet jeśli majątek firmy jest zaliczany do części podlegającej wspólnocie majątkowej.

Jak rozliczyć PIT/B dla większej ilości dochodów?

Dla potrzeb załącznika PIT/B istotna jest ilość prowadzonych ksiąg podatkowych. Każdą z ksiąg podatkowych uznaje się za osobną działalność, którą należy wyszczególnić w PIT/B.

W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej, na potrzeby których podatnik utrzymuje odrębne księgi podatkowe, zobowiązany jest w załączniku PIT/B uwzględnić osobno każdą z nich. Należy to zrobić w części B.2 formularza PIT/B lub – jeśli na pierwszym druku zabraknie miejsca – na kolejnych załącznikach PIT/B.

Natomiast w przypadku wykonywania przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w wielu miejscach czy prowadzenia kilku zakładów owej działalności lub wykonywania różnych rodzajów działalności, dla których wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze – na podstawie przepisów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – wypełnia się część B.1 załącznika PIT/B.

W przypadku wykorzystania kilku załączników PIT/B nie należy powtarzać informacji z części D. na każdym z nich. Łączną wartość przychodów, kosztów i dochodów podatnik podaje tylko na jednym druku PIT/B, w pozostałych zostawiając tę część niewypełnioną.

Rozlicz PIT 2022/2023 programem do PIT już dziś! Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon!

Formularz rozliczenia PIT/B – Jak wypełnić PIT B krok po kroku przez internet za rok 2022

Krok 1.

Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji z załącznikiem PIT/B. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się indywidualnie. Jeżeli wypełniasz formularz PIT/B po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za PIT/B, wybierz Korekta Zeznania. Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy placówek. Kliknij Dalej, by wyświetlić kolejną stronę.

Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów. Jeżeli rozliczasz się na druku PIT/B, wybierz pozarolniczą działalność gospodarczą. Pamiętaj, że PIT/B to załącznik – jeśli jesteś przedsiębiorcą składającym zeznanie o uzyskanym w roku podatkowym dochodzie lub poniesionej stracie na drukach PIT-36 lub PIT-36L, to musisz także dołączyć do nich również PIT/B, z racji faktu iż ten formularz stanowi do nich załącznik. PIT/B wymaga uwzględnienia informacji dotyczących wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Dotyczy zarówno działalności prowadzonej samodzielnie jak i podatników będących wspólnikami w spółkach niebędących osobami prawnymi. Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Na tym etapie wskaż sposób opodatkowania prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wybierz opodatkowanie na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym. Po wybraniu właściwej opcji, zobaczysz dodatkowe pola do uzupełnienia. Podaj liczbę prowadzonych pozarolniczych działalności gospodarczych i liczbę spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem. Zadeklaruj również, czy chcesz rozliczyć stratę z ubiegłych lat oraz czy korzystałeś ze zwolnień podatkowych.

Krok 4.

Na ekranie zobaczysz listę przysługujących Ci ulg. Wybierz właściwe sobie odliczenia z listy, na której znajdują się: wpłaty na IKZE, wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy oraz inne ulgi od dochodu i podatku. Załóżmy, że chcesz odliczyć wpłaty na IKZE.

Krok 5.

Na ekranie pojawi się komunikat o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-36 jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych lub PIT-36L, gdy rozliczasz się liniowo.

Krok 6.

Podaj informacje o prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej – jej roczne przychody i koszty ich uzyskania. Jeżeli wykonujesz różne rodzaje działalności lub wykonujesz działalność w wielu miejscach, podaj łączne roczne przychody i koszty ich uzyskania.

Krok 7.

Jeśli Twoim źródłem przychodów jest wybrana w Kroku 2. pozarolnicza działalność gospodarcza, podaj dotyczące jej informacje. Jeśli wykonujesz różne rodzaje działalności lub wykonujesz działalność w wielu miejscach, wykaż łączne przychody i koszty ich uzyskania.

Krok 8.

Wskaż, w jaki sposób odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej – opodatkowanej zgodnie z wyborem w Kroku 3. według zasad ogólnych lub liniowo – miesięcznie czy kwartalnie. Wpisz należną kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy lub kwartałów. Podanie kwot zaliczek spowoduje automatycznie wyliczenie sumy należnych zaliczek.

Krok 8.

Uzupełnij kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej za poszczególne miesiące lub kwartały. Podanie kwot zaliczek spowoduje automatyczne wyliczenie sumy zapłaconych zaliczek.

Krok 9.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki na ubezpieczenie społeczne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Krok 10.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki zagraniczne. Jeżeli jesteś opodatkowany w skali ogólnej nie przysługuje Ci odliczenie składek zdrowotnych, a w przypadku podatku liniowego możesz odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania lub zaliczyć do KUP do wysokości 10 200 zł.

Krok 11.

Podaj sumę kwot dochodu zwolnionego od podatku i pozostałych odliczeń od dochodu. Pomiń pola, jeżeli Cię nie dotyczą. Podaj sumę kwot doliczeń do podatku. Pomiń pole, jeżeli odliczenia te nie występują.

Krok 12.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.

Krok 13.

Jeżeli w Kroku 4. zaznaczyłeś odliczenie z tytułu wpłat na IKZE, podaj kwotę tych wpłat.

Krok 14.

Uzupełnij pola z danymi podatnika lub pobierz je ze swojego konta założonego w programie online.

Krok 15.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-36 (jeśli wybrałeś rozliczenie na zasadach ogólnych) lub PIT-36L (jeśli rozliczasz się liniowo) z załącznikiem PIT/B. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 16.

Ekran zawiera podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/B wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola. Przykładowy komunikat: Uzupełniając dane rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty podatku, należy podać numer rachunku bankowego (IBAN). Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer konta bankowego.

Krok 17.

Wyślij swój PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym jest UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 18.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT/B?

PIT/B to informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

Jak wypełnić PIT/B?

Załącznik PIT/B możesz wypełnić również na podatnik.info zarówno w wersji online, jak i desktopowej. Jeżeli rozliczasz się razem z małżonkiem, musisz złożyć PIT/B odrębnie we własnym imieniu.

Dla kogo jest PIT/B?

Informację PIT/B składają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym. Nie dotyczy osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy należy rozliczyć PIT/B?

Termin złożenia załącznika PIT/B jest taki sam jak w przypadku deklaracji podatkowej, czyli do końca kwietnia następującego po roku podatkowym.

Jak rozliczyć PIT/B przez internet?

Druk PIT/B jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z deklaracją PIT-36. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami. Termin składania deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/B mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2023 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2024 roku, który wypada we wtorek. Jest to więc ostatni dzień kiedy można złożyć deklarację podatkową PIT-36 wraz z drukiem PIT/B. Jeśli Twój PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/B zostanie poprawnie wypełniony i przejdzie weryfikację formalną w urzędzie skarbowym, otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.6/5), głosów: 565

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku