Nie dostałem druku PIT od pracodawcy. Co teraz?
Redakcja
http://sxc.hu/
podatnik.info

Nie dostałem druku PIT od pracodawcy. Co teraz?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  1. Brak uzyskania PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia pracownika z obowiązku złożenia rozliczenia podatkowego w urzędzie skarbowym.
  2. Jeżeli nie otrzymałeś PIT-11 od pracodawcy możesz podjąć interwencję w tej sprawie. Najpierw zgłoś się do działu kadr i płac, a jeżeli będzie to nieskuteczne poinformuj o tym fakcie pracodawcę listem poleconym. Takie powiadomienie będzie służyło jako dowód w sprawie w urzędzie skarbowym.
  3. Jeżeli mimo interwencji u pracodawcy wciąż nie otrzymałeś PIT-u, złóż szacunkową deklarację PIT z informacją, w której powiadomisz urząd skarbowy, że kwoty w zeznaniu zostały wypełnione samodzielnie ze względu na brak PIT-11.

PIT-11 − co to jest?

PIT-11 to informacja podatkowa, którą płatnik (najczęściej Twój pracodawca) ma obowiązek przekazać Ci za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) za potwierdzeniem odbioru do końca lutego. Formularz PIT 11 jest potrzebny do prawidłowego wypełnienia swojej deklaracji podatkowej. W ciągu roku podatkowego możesz otrzymać więcej niż jedną deklarację PIT-11. Dane ze wszystkich druków tego typu należy zsumować i przedstawić do rozliczenia urzędowi skarbowemu na jednej deklaracji podatkowej. 

Przygotowanie i wysłanie PIT-11 to obowiązek pracodawcy także względem urzędu skarbowego -płatnik ma czas przesłania takiej informacji do końca stycznia. Na tej podstawie oraz regularnie odprowadzanych składek do urzędu skarbowego, KAS przygotowuje Twoje zeznanie podatkowe za ubiegły rok. 

Formularz PIT-11 warto sprawdzić pod kątem poprawności zawartych w niej danych, bowiem po złożeniu deklaracji rocznej to pracownik odpowiada ze ewentualne błędy. W przypadku niedopłaty to pracownik zobowiązany jest opłacić urzędowi brakującą kwotę podatku. Warto więc sprawdzić czy kwoty obliczonych i pobranych przez pracodawcę zaliczek są poprawne oraz czy aktualne są dane wprowadzone do PIT-11.

Brak PIT od pracodawcy - co robić?

Jeżeli minął ostatni dzień lutego, a Ty nadal nie otrzymałeś od pracodawcy informacji o dochodach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w PIT-11, to masz prawo podjąć interwencję w tej sprawie lub zgłosić to zdarzenie urzędowi skarbowemu.

Jeżeli nie otrzymasz druku PIT-11 nie będziesz mógł się rozliczyć samodzielnie z fiskusem. Dotyczy to również sytuacji, w których urząd skarbowy samodzielnie wypełnia deklarację na podstawie informacji podatkowych od płatników.

Podjęcie interwencji u pracodawcy

Jeżeli płatnik nie przesłał Ci informacji podatkowej PIT-11 w odpowiednim terminie lub nie przesłał jej w ogóle, warto najpierw skontaktować się z nim i upomnieć się o nią. Być może pracodawca przesłał Ci deklarację na inny adres lub też przesyłka zaginęła na poczcie. Dlatego zawsze lepiej najpierw załatwić sprawę polubownie. Wiedz, że nieprzesłanie Ci takiej informacji jest naruszeniem prawa skarbowego, za które mogą grozić poważne kary pieniężne (grzywna). O braku informacji PIT-11 poinformuj pracodawcę najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. To może posłużyć Ci później jako dowód, który będziesz musiał przedstawić przed urzędem skarbowym.

Zgłoszenie braku PIT-u do urzędu skarbowego

Kolejnym krokiem może być zgłoszenie się do urzędu skarbowego o przesłanie PIT-11, które pracodawca przekazał fiskusowi do końca stycznia 2024. Może jednak i tu okazać się, że pracodawca nie dochował także tego obowiązku. Najpewniejszym źródłem informacji odnośnie wysłanych informacji podatkowych jest urząd skarbowy - z pewnością znajdziesz tu wszystkie dane odnośnie tego, czy pracodawca wysłał PIT.

Złożenie szacunkowego rozliczenia podatkowego bez PIT-11

Mimo to brak PIT-11 nie zwalnia podatnika ze złożenia poprawnej deklaracji PIT za dany rok podatkowy. Jeżeli nie masz informacji od płatnika, samodzielnie, na podstawie posiadanych rachunków czy pasków wypłaty powinieneś wypełnić swój PIT. Jeżeli pracodawca przekazywał Ci co miesiąc rozliczenie, a więc wykazywał wysokość odprowadzanych składek ZUS, koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy, obliczenie samodzielnie podatku nie będzie problematyczne. Przy składaniu szacunkowej deklaracji należy dołączyć pismo informujące, że kwoty zostały wyliczone samodzielnie ze względu na brak PIT-11 od pracodawcy.

Jeżeli jednak nie otrzymywałeś co miesiąc takich informacji, najlepiej posiłkować się wpłatami na konto, które otrzymywałeś od pracodawcy. W takim przypadku oszacuj, ile wynosić mogły dane składki. Wyliczenia będą jednak zapewne niedokładne. Dlatego dołącz informację o zaistniałej sytuacji skierowaną do urzędu skarbowego. Za dowód możesz podać upomnienie pracodawcy o braku PIT-11 i zwrotkę listu poleconego. 

Jeżeli w złożonym PIT, który został wypełniony na podstawie Twoich szacunków pojawią się rozbieżności odnośnie faktycznie osiągniętego przychodu i innych danych, to masz prawo złożyć korektę zeznania. Przy dokonaniu korekty zeznania podatkowego jako powód złożenia korekty należy podać otrzymanie informacji PIT-11 po terminie. Możesz ją złożyć bezpośrednio w urzędzie w formie papierowej lub elektronicznie za pomocą portalu Twój e-PIT.

Pamiętaj, że to Ty, jako podatnik odpowiadasz przed urzędem skarbowym za poprawność wypełnienia swojej deklaracji i odprowadzenia składek!

Zaświadczenie na podstawie ewidencji urzędu skarbowego

Innym rozwiązaniem, oprócz złożenia szacunkowego zeznania rocznego jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Organ podatkowy może je wydać osobie zainteresowanej, jeżeli może ono potwierdzić stan prawny lub faktyczny, wynikający z prowadzonych przez urząd rejestrów, ewidencji lub innych dokumentów, będących w jego posiadaniu.

Warunkiem uzyskania tego zaświadczenia jest wykazanie interesu prawnego. Ponadto ma ono służyć jako urzędowe poświadczenie określonych faktów lub stanu prawnego - w tym wypadku będzie to osiągnięcie przychodu, dochodu ze stosunku pracy lub stosunku pokrewnego.

Jeżeli okaże się, że z żadnych rejestrów lub danych organu podatkowego nie wynika, że podatnik osiągnął dochód u pracodawcy, to będzie oznaczało to, że pracodawca zaniedbał swój obowiązek. Jest to równoznaczne z nieodprowadzeniem podatku do urzędu skarbowego, co grozi odpowiedzialnością karną skarbową. Co to oznacza dla pracownika? W takiej sytuacji musi on we własnym zakresie odprowadzić podatek od otrzymanego wynagrodzenia. Ponadto ma obowiązek złożyć rozliczenie PIT, nawet jeżeli mimo interwencji u pracodawcy wciąż nie otrzymał PIT-11. Wtedy składa szacunkową deklarację podatkową.

Pracodawca jest jako płatnik zobowiązany do końca lutego przekazać swojemu pracownikowi PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Jest to imienna informacja o jego rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika, czyli zakład pracy. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu podatnik nie ma jeszcze rzeczonej deklaracji? Na pewno nie należy bezczynnie czekać aż pracodawca dopełni swoich obowiązków.

Na kim ciąży obowiązek złożenia deklaracji PIT-11?

Zgodnie z przepisami to na podatniku, a więc pracowniku, ciąży obowiązek rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie deklaracji PIT-11 w ustawowym terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika. Jednak nawet wówczas podatnik powinien zainteresować się, czy właściwa deklaracja trafiła do urzędu w terminie.

W związku z powyższym fakt, iż pracownik nie otrzymał PIT-11 od pracodawcy, nie zwalnia go w żaden sposób z obowiązku rozliczenia podatku. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy minął ostatni dzień lutego, a informacji o rocznych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jak nie było, tak nie ma?

Lepiej wysłać błędny PIT niż nie wysłać go wcale

Podatnicy, którzy nie otrzymali formularza PIT-11 i mogą mieć problem z samodzielnym rozliczeniem PIT powinni wiedzieć, że w świetle obowiązujących przepisów lepiej jest wysłać do urzędu błędnie wypełnione zeznanie PIT, niż nie złożyć go wcale. Błędy w deklaracji PIT podatnik może poprawić w formie korekty zeznania i ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone. Z kolei niezłożenie deklaracji rocznej PIT będzie potraktowane jako niewywiązanie się z obowiązku podatkowego. Skutkować może to karą grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych (art. 54 Kodeks Karny Skarbowy).

Jaki jest czas na rozliczenie PIT-11?

W sytuacji, gdy pracodawca tylko spóźni się z dostarczeniem pracownikowi PIT-11, nic złego się nie dzieje. Najważniejsze jest, by podatnik miał wystarczającą ilość czasu, żeby na podstawie otrzymanej informacji prawidłowo wypełnić zeznanie roczne.

Terminem granicznym złożenia deklaracji rocznej jest 30 kwietnia.

Jaka kara dla pracodawcy za brak PITu?

Nieprzekazanie pracownikowi rozliczenia rocznego w postaci PIT-11 wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową i nałożeniem kary na pracodawcę. Grzywna wynosi między 245 zł a 49 000 zł, tak więc przedsiębiorcy skrupulatnie pilnują dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec fiskusa na temat osób zatrudnionych w firmie.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024