Firma upadła – co z pitem? Pytania i odpowiedzi na temat...
Jan Kowalski
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Firma upadła – co z pitem? Pytania i odpowiedzi na temat PIT 11 od byłego pracodawcy

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści

 

Likwidacja działalności a PIT 11. Co musi wiedzieć pracodawca, a co pracownik?

Trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że wiele firm kończy swoją działalność. Takie rozwiązanie rodzi jednak wiele pytań. Co musi wiedzieć pracodawca i pracownik w kwestii: PIT 11 a upadłość firmy? Jeżeli jesteś pracodawcą i zdecydowałeś się na likwidację działalności, musisz wywiązać się z obowiązków wobec fiskusa oraz swoich pracowników.

Jednym z nich jest dostarczenie deklaracji PIT 11 podatnikowi i naczelnikowi odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten należy do pracodawców, którzy nie wykonują rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. W tym przypadku mogą wystąpić trzy różne sytuacje, od których zależy termin dostarczenia dokumentu. Kiedy otrzymasz PIT 11 od byłego pracodawcy? Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Pierwsza sytuacja to zastosowanie ustawowego terminu składania deklaracji PIT-11. Dotyczy to między innymi pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 39, termin ten przypada na ostatni dzień lutego kolejnego roku następującego po danym roku podatkowym. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy, ostateczna data przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Druga sytuacja to likwidacja działalności w ciągu roku. W tym przypadku istnieją pewne wyjątki. Jeżeli zakończyłeś pobór zaliczek na podatek przed upływem roku podatkowego, masz obowiązek dostarczyć PIT-11 nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Dotyczy to między innymi osób prawnych, spółek osobowych lub płatników zatrudniających pracowników na podstawie umowy zlecenie. Jest to jedna z wyjątkowych sytuacji, o których powinieneś pamiętać. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji z tytułu niedopełnienia obowiązków. Podstawę prawną stanowi art. 42 ust. 3 Ustawy o PIT.

Trzecia sytuacja to wcześniejsze wystawienie deklaracji PIT-11 w przypadku likwidacji działalności w ciągu roku. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, a może pracodawcą, powinieneś pamiętać o takiej możliwości. Każdy pracownik ma prawo zgłosić w formie papierowej prośbę o dostarczenie formularza przed końcem lutego kolejnego roku. Kiedy to się stanie, jako pracodawca masz obowiązek wystawić PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Powyższe informacje wydają się najistotniejsze zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Świadomość praw i obowiązków pomoże Ci uniknąć niedopatrzeń, które mogą być nieprzyjemne w konsekwencjach.

Pytania i odpowiedzi: PIT 11 a upadłość firmy.

Okazuje się, że kwestia PIT 11 a upadłość firmy rodzi wątpliwości wśród wielu czytelników Podatnik.info. Dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Dzięki temu będziesz mógł się przygotować na to, jak poradzić sobie z podobną sytuacją w przyszłości. Każdy problem staramy się rozwiązać zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

 

Pytanie: 1. Moja firma upadła. Co z pitem? Czy pracodawca ma obowiązek go wysłać?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, płatnik ma obowiązek przesłać imienną informację według ustalonego wzoru zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu. Nawet jeżeli firma ogłosiła upadłość, pracodawca nadal jest zobowiązany do przekazania formularza PIT 11. Dokument ten stanowi podstawę rozliczeń podatku dochodowego w deklaracji PIT-36 i PIT-37. Jeżeli byłeś zatrudniony w firmie, która ogłosiła upadłość, bez wątpienia powinieneś otrzymać od pracodawcy PIT 11 w określonym terminie.

Moja firma upadła. Co z pitem w przypadku likwidacji działalności? Aby jak najszybciej zamknąć sprawę związaną z byłym pracodawcą, warto skorzystać z prawa do złożenia wniosku o wcześniejsze dostarczenie dokumentu. W takiej sytuacji masz szansę na otrzymanie formularza podatkowego w ciągu 14 dni. Jeżeli nie złożysz wniosku, otrzymasz PIT 11 w standardowym terminie – do ostatniego dnia lutego w kolejnym roku.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, w przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca ma obowiązek wysłać deklarację. Zapis ten wyklucza dostarczenie formularza osobiście. Dodatkowo PIT 11 musi być przekazany najpóźniej do dnia zaprzestania działalności.

 


Pytanie 2. W tym roku przez trudną sytuację w mojej branży musiałem ogłosić likwidację działalności. Czy muszę wysłać pracownikom PIT-11? Czy jako pracodawca również muszę złożyć oświadczenie podatkowe w Urzędzie Skarbowym?

 

Odpowiedź: Jako płatnik podatków masz obowiązek wysłać pracownikom PIT-11. Dotyczy to również firm ogłaszających likwidację. Masz możliwość dostarczenia imiennej informacji podatkowej na 3 różne sposoby:

 

  • Osobiście, za pokwitowaniem,
  • Listem poleconym,
  • Drogą elektroniczną.

 

Pierwsza z możliwości jest wykluczona w przypadku umów cywilnoprawnych. Jeżeli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy zlecenie, musisz przesłać dokument pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Kiedy zdecydujesz się na wysyłkę w formie wiadomości e-mail, musisz dopilnować potwierdzenia odbioru. W razie potrzeby to ty będziesz zobowiązany do udowodnienia, że doręczyłeś deklarację swojemu pracownikowi.

Do Twoich obowiązków należy również złożenie oświadczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Termin dostarczenia formularza imiennego do odpowiedniego organu przypada na 31 stycznia. W tym przypadku obowiązuje elektroniczna forma PIT 11. Pytanie 3. Moja firma ogłosiła upadłość. Nie otrzymaliśmy od razu PIT. Obawiam się, że mogą być problemy z jego uzyskaniem, ponieważ już wcześniej zdarzały się takie problemy, jak opóźnienia w wysyłaniu ważnych dokumentów. Co zrobić, jeśli zdarzy się taka sytuacja? Czy można wystosować odpowiednie pismo do urzędu skarbowego o brak PIT?


Odpowiedź: Na początku należy zaznaczyć, że pracodawca ma obowiązek wysłać PIT 11 do ostatniego dnia lutego kolejnego roku. Może się zdarzyć, że dokument dotrze do Ciebie z opóźnieniem ze względu na pracę poczty lub nadanie wysyłki „w ostatniej chwili”. Kiedy wydłuża się czas oczekiwania na PIT 11 od byłego pracodawcy, powinieneś udać się do działu kadr i płac. Jeżeli pojawi się problem, możesz poprosić o kolejny egzemplarz formularza. Jednocześnie należy podkreślić, że wielu pracodawców decyduje się na wysyłkę elektroniczną.

Kiedy masz do czynienia z celowym zaniedbaniem lub złą wolą pracodawcy, musisz zabezpieczyć swoje interesy. Pierwszym krokiem jest wysłanie listu poleconego do płatnika. Treść pisma powinna jednoznacznie wzywać pracodawcę do dostarczenia deklaracji. Następnie należy przesłać pismo do urzędu skarbowego o braku PIT 11 z prośbą o udostępnienie informacji niezbędnych do rozliczenia się z podatku dochodowego. Dodatkowo do wniosku możesz dołączyć dokument potwierdzający ponaglenia wysyłane do byłego pracodawcy. Na podstawie informacji z urzędu skarbowego musisz wywiązać się z obowiązku złożenia PIT-37. Jeżeli tego nie dopilnujesz, organ podatkowy obciąży Cię karą.

 

PIT 11 od byłego pracodawcy to jego obowiązek!

 

Do obowiązków byłego pracodawcy należy dostarczenie deklaracji PIT 11 w określonym terminie. Jeżeli nie dopilnujesz tego obowiązku względem pracownika, podlegasz karze grzywny. Najważniejsze informacje na ten temat możesz znaleźć w ustawie z dnia 10 września 1999 roku: Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930). Zgodnie z art. 80 ust. 2, niedostarczenie deklaracji PIT-11 w terminie określonym w ustawie podlega karze grzywny nawet do 180 stawek dziennych.

Deklaracja PIT 11 może do Ciebie trafić w formie listu poleconego lub wiadomości e-mail. Zdarza się, że pracodawcy decydują się na osobiste dostarczenie dokumentu. Warto również zaznaczyć, że do Twoich obowiązków jako byłego właściciela firmy należy dostarczenie PIT 11 nie tylko do pracownika, ale również odpowiedniego organu podatkowego. Urząd skarbowy przyjmuje te formularze drogą elektroniczną.

Jako pracownik masz obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym na podstawie deklaracji PIT 36 lub PIT 37. Bardzo często pojawia się jednak problem z uzyskaniem podatkowej informacji imiennej od byłego pracodawcy. Mimo to musisz dopilnować swojego obowiązku i rozliczyć się z fiskusem. Możesz to zrobić na podstawie formularza PIT 11 udostępnionego przez urząd skarbowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, musisz oszacować wszystkie niezbędne wartości. Brak rozliczenia z podatku dochodowego wiąże się z karą grzywny.

Problemy pojawiające się na etapie rozliczeń podatku dochodowego z urzędem skarbowym mogą wynikać z nieświadomości praw i obowiązków. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące formalności względem organu podatkowego, skorzystaj z pomocy ekspertów Podatnik.info. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

 

 

Podsumowanie: Likwidacja działalności a PIT-11

 

O czym należy pamiętać w kwestii likwidacja działalności a PIT-11?

  • Pracownik ma prawo złożyć wniosek o wcześniejsze wydanie deklaracji PIT-11. Do obowiązków pracodawcy należy przekazanie formularza w ciągu 14 dni od dnia otrzymania podania.
  • Kiedy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i nie złożył wniosku, wówczas otrzyma deklarację PIT 11 w standardowym terminie przypadającym na ostatni dzień lutego kolejnego roku.
  • Jeżeli pracodawca zatrudniał pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, a następnie zlikwidował firmę, musi dostarczyć PIT 11 najpóźniej w dniu zawieszenia działalności.
  • Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT 11 zarówno pracownikowi, jak i do urzędu skarbowego. W przypadku zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązuje wysyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
  • Organ podatkowy musi otrzymać deklarację PIT-11 w terminie do 31 stycznia.
  • Jeżeli pracodawca nie dostarczy formularza w określonym terminie, pracownik nadal ma obowiązek rozliczenia podatku dochodowego.
  • Kiedy pracodawca spóźnia się z dostarczeniem formularza PIT-11, pracownik może wysłać do niego list polecony z wezwaniem. Następnie należy dostarczyć kopię dokumentu wraz z podaniem o kolejny egzemplarz deklaracji.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
E deklaracje - najważniejsze informacje na temat internetowego rozliczenia