Deklaracja PIT-28: Ryczałt ewidencjonowany
Redaktor
pixabay.com
Podatnik.Info

Deklaracja PIT-28: Ryczałt ewidencjonowany

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Ryczałt należy do form opodatkowania, której podstawą opodatkowania są przychody oraz które nie wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia wielu formalności.
 2. Zaletą ryczałtu jest możliwość uniknięcia prowadzenia pełnej księgowości. Do rejestrowania zysków firmy wykorzystywana jest ewidencja przychodów.
 3. Podatnicy, którzy chcą rozliczać się na podstawie ryczałtu muszą mieć na uwadze, że w tej formie opodatkowania nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów i skorzystać z ulgi prorodzinnej. W zamian za to podatnik może skorzystać z szeregu ulg i odliczeń (m.in. odliczenie składek ZUS, ulgi abolicyjnej, ulgi na internet, odliczenie darowizny od podatku).
 4. Ryczałt jest często stosowany przez przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, ze względu na niską stawkę podatku, oraz osoby wynajmujące nieruchomości.

Ryczałt opłaca się najbardziej dla przedsiębiorców, którzy generują niskie koszty uzyskania przychodów. Jest to też sposób na rozliczenie najmu. Jednym z warunków rozliczania się w formie ryczałtu, jest złożenie pisemnego oświadczenia o chęci rozliczania według tego sposobu opodatkowania w określonym czasie.

Ryczałt ewidencjonowany – czym jest podatek ryczałtowy?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i waha się od 2% do 17%. Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi osiągnięty przychód po dokonaniu przysługujących odliczeń (np. 50% wysokości zapłaconych składek zdrowotnych).

Kogo dotyczy PIT-28?

PIT-28 wybiorą podatnicy, którzy zadeklarowali rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody ewidencjonowane, z których można rozliczyć się na tej podstawie, obejmują:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo (m.in. działalność jednoosobowa, spółka cywilna i spółka jawna),
 • rolniczy handel detaliczny,
 • umowy najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i umowy o podobnym charakterze, które są rozliczane poza działalnością gospodarczą (czyli dotyczące wynajmu prywatnego).

Na wniosek podatnika opodatkowaniem ryczałtem podlegają dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z tytułu rolniczego handlu detalicznego. Natomiast od 2023 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obligatoryjnie objęte przychody z tytułu najmu prywatnego, czyli tego podejmowanego poza działalnością gospodarczą.

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Z uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki cywilne i jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Wyżej podane podmioty nie mogą w poprzednim roku podatkowym przekroczyć limitu 2 mln euro przychodów, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Co ważne, do limitu 2 mln euro nie wlicza się kwot, o które podatnik zwiększył lub zmniejszył przychody oraz kwot, dla których upłynął 90-dniowy termin ważności.

Ryczałt a prowadzenie więcej niż jednej firmy – szczegółowe zagadnienia

Co w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą zarówno w formie spółki, jak i indywidualnie w ramach JDG? W tym wypadku limit przychodów osiąganych za poprzedni rok obliczany jest odrębnie dla każdej działalności. Oznacza to, że nawet jeśli w ramach jednej działalności przekroczysz limit 2 mln euro, to wciąż możesz objąć ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychody w ramach drugiej działalności.

Jakie podmioty nie mogą stosować ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Z możliwości wyboru ryczałtu zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności. Co więcej, tej formy opodatkowania nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili reorganizację pewnej działalności, ani przedsiębiorcy, którzy świadczą pracę lub usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • zdecydowali się w tym samym roku na opodatkowanie w formie karty podatkowej,
 • korzystają z okresowego zwolnienia podatku dochodowego,
 • osiągają przychody z prowadzenia apteki,
 • osiągają przychody z działalności handlowej w zakresie sprzedaży wartości dewizowych,
 • osiągają przychody w zakresie handlu częściami i elementami pojazdów mechanicznych,
 • produkują wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem nie jest możliwe w roku podatkowym, w którym podejmiesz działalność gospodarczą po zmianie:

 • z działalności wykonywanej indywidualne na spółkę prowadzoną wspólnie z małżonkiem,
 • z działalności prowadzonej indywidualnie na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność prowadzoną przez jednego lub drugiego małżonka,
 • jeżeli przed zmianą jeden z małżonków odprowadzał podatek dochodowy na zasadach ogólnych (w tym wypadku ryczałt można wybrać dopiero w następnym roku podatkowym)

Stawki należnego podatku przy zryczałtowanym podatku dochodowym

Stawki ryczałtu są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Podatek jest liczony na podstawie osiągniętych przychodów.

 1. 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.Jest to działalność wykonywana osobiście przez m.in. tłumaczy, adwokatów, radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych, agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych.
 2. 15% dla przychodów ze świadczenia niektórych usług.Są to usługi w zakresie reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, magazynowania i przechowywania cieczy i gazów oraz towarów wolnocłowych, pośrednictwa w sprzedaży motocykli, a także usługi związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach, usługi związane ze sportem, rozrywką, rekreacją, usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi reklamowe.
 3. 14% dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.
 4. 12% dla niektórych przychodów osiąganych z usług IT.Są to usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. 12% stawki ryczałtu podlegają także przychody związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.
 5. 10% przychodów w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
 6. 8,5%przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.Do tej stawki zaliczają się także inne świadczenia związane z zakwaterowaniem, świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych, świadczenia wynajmu lub dzierżawy samochodów osobowych i pozostałych pojazdów samochodowych, świadczenia pomocy usług społecznych w zakresie zakwaterowania, a także wykonywanie usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 7. 8,5% dla przychodów z działalności usługowej innych niż wymienione w pkt 2.Z tej stawki podatku mogą rozliczać się także przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji, czy też przychody świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury. Pełen katalog czynności dla tej stawki ryczałtu znajduje się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 8. 5,5% dla przychodów m.in. z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych.
 9. 3% dla przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.Tą stawką podatku objęta jest także działalność usługowa w zakresie handlu (z wyjątkiem tych opodatkowanych stawką 17% i 15%), usługi związane z produkcją zwierzęcą oraz odpłatne nabycie składników wykorzystywane w działalności gospodarczej.
 10. 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Jak wygląda prowadzenie ewidencji przychodów?

Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów. Powinna być prowadzona rzetelnie oraz w sposób niewadliwy. Zapisy w ewidencji dokonywane są w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sumę przychodów dla działalności, to stawka ryczałtu wynosi 8,5% – z zastrzeżeniem, że jeżeli dana działalność jest objęta wyższą stawką, to stosuje się tą wyższą stawkę. Warto więc pilnować, aby rzetelnie prowadzić ewidencję przychodów, zwłaszcza przy niskich stawkach podatku, aby nie zwiększyć stawki ryczałtu.

Jaki PIT wypełnić za wynajem mieszkania?

Zastanawiasz się, jaki PIT wypełnić za wynajem mieszkania ? Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy możesz rozliczyć m.in. za pomocą deklaracji PIT-28. Ryczałt możesz wybrać po prostu, uiszczając pierwszą wpłatę na zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.Od tej czynności urząd skarbowy uzna, że to wybrana przez Ciebie forma rozliczania się PIT od wynajmu. 

Ile wynosi podatek przy formie ryczałtu? Jeżeli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy nie przekraczają kwoty 100 tys. zł, stawka ryczałtowa wynosi 8,5%. Jeżeli przychody te są wyższe, kwota do 100 tys. zł opodatkowana jest stawką 8,5%, a nadwyżka ponad 100 tys. zł 12,5%. 

PIT od wynajmu możesz też wypełnić na zasadach ogólnych. Oprócz tego, rozliczenie najmu może odbywać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadami podatku liniowego. PIT od wynajmu nie musi mieć jedynie formy ryczałtu. 

Zgłoszenie ryczałtu do organu podatkowego

Pamiętaj, że aby złożyć w urzędzie skarbowym PIT, musisz najpierw zgłosić ryczałt do urzędu skarbowego. Jak zgłosić chęć rozliczenia w ryczałcie? Musisz zrobić to na pisemnym oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego. Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który uzyskano pierwszy przychód, złóż deklarację w odpowiednim urzędzie skarbowym. Natomiast jeżeli uzyskałeś dochód w grudniu, to na zgłoszenie oświadczenia masz czas do końca roku podatkowego.

W przypadku, gdy w poprzednich latach rozliczałeś się na formularzach PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany np. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) i nie zrezygnowałeś z tej formy opodatkowania PIT, ryczałt nadal jest Twoją domyślną formą rozliczenia i nie musisz ponownie zawiadamiać urzędu skarbowego.

Na PIT-28 nie odliczysz części ulg

Decydując się na rozliczanie z urzędem na formularzu PIT-28, musisz mieć świadomość, że na zeznaniu nie odliczysz niektórych z form ulg podatkowych. Ten rodzaj deklaracji wyklucza możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej oraz kosztów uzyskania przychodów. Nie rozliczysz się również jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem.

Wybierając PIT-28 nie masz też możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego razem z małżonkiem. Małżonkowie, którzy uzyskują przychody ze wspólnej własności lub posiadania rzeczy, muszą wypełnić dwa osobne druki PIT-28.

Jak uniknąć błędów w PIT-28?

Przy wypełnianiu PIT-28 wcale nie musisz obliczać ryczałtu ręcznie. Prawo przewiduje możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet. W tym celu wystarczy skorzystać z programu do wypełniania PIT online, który jest prosty w obsłudze i sam dokonuje obliczeń za podatnika.

PIT-28 za rok 2023 składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Przed zmianami Polskiego Ładu terminem ostatecznym na złożenie deklaracji był koniec lutego. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy mają dużo więcej czasu na rozliczenie z urzędem skarbowym.

Uzupełnienie PIT-28 online (np. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) zajmie Ci nie więcej niż kilka minut, a system po weryfikacji poprawności danych prześle pismo do właściwego urzędu skarbowego. Nie musisz obawiać się o potwierdzenie złożenia zeznania, otrzymasz je w formie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?