Deklaracja PIT 28 - dla kogo i jak ją wypełnić?
Podatnik.info
PIT 28
Podatnik.info

Deklaracja PIT 28 - dla kogo i jak ją wypełnić?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Opłacanie podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy w roku podatkowym przychód z działalności, bądź najmu/dzierżawy przedstawiłeś pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania. 

PIT 28, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można złożyć również jako dodatkową deklarację. Dzieje się tak, gdy podatnik w danym roku podatkowym uzyskał taki rodzaj przychodów, który odbiera mu prawo do ryczałtu, wówczas musi złożyć PIT 36 wraz z PIT 28. Będzie on dodatkowym dokumentem za czas, w którym działalność na ryczałcie była prawidłowo wykonana. 

Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał przychody większe niż 250 000 euro musi złożyć zeznanie za dany rok, natomiast traci możliwość rozliczenia na zasadach ryczałtu za kolejny rok. 

 

Co można rozliczyć w PIT 28?

Jeśli w ciągu danego roku podatkowego otrzymałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możesz je rozliczyć na formularzu PIT 28. Należą do nich przychody z tytułu m.in.

 • pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtowo, w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych;

 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wówczas gdy nie są one zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej);

 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są rozliczane poza działalnością gospodarczą, np. gdy uzyskujemy dochód z najmu jako osoby fizyczne;

 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, które pochodzą z prywatnych gospodarstw lub hodowli. 

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe PIT 28? 

W porównaniu do pozostałych deklarację PIT 28 rozlicza się najwcześniej. Termin rozliczenia za 2021 rok przypada na ostatni dzień lutego, czyli 28 lutego 2022. 

Od 1 stycznia 2021 roku zamknięto obecne rachunki bankowe służące do wpłat PIT. Aby dokonać wpłaty zobowiązania, powinieneś skorzystać z mikrorachunku. Jego numer zostanie wygenerowany po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wchodząc na stronę podatki.gov.pl. 

 

Inne formy opodatkowania a deklaracja PIT 28

Opodatkowania ryczałtem nie można łączyć z pozostałymi. Jeśli więc jesteś jednym ze wspólników spółki cywilnej lub jawnej to forma zryczałtowana dotyczy wszystkich. 

Nie musisz rozliczać formularzu PIT 28 jeśli prowadzisz działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna lub jawna. 

Jeżeli np. jesteś osobą, która wynajmuje mieszkanie, ale nie masz założonej działalności również możesz złożyć deklarację PIT 28. 

Rozliczenie formularza podatkowego PIT 28 nie wpływa na rozliczenie pozostałych deklaracji, jeśli uzyskujesz także inne przychody. Wówczas dodatkowo składasz np. PIT 37, PIT 36, PIT 38. 

PIT 28 a rozliczenie z małżonkiem

Deklaracji PIT 28 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Decydując się na ryczałt ewidencjonowany nie mamy także możliwości, aby wspólnie rozliczyć przychody opodatkowane poza ryczałtem. 

Wyjątek stanowią przychody z najmu i dzierżawy prywatnej (lub umów podobnych), które są opodatkowane ryczałtem. W tym przypadku nie są wyłączone z prawa do opodatkowania innych przychodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. 

Należy pamiętać, że na PIT 28 nie rozliczymy uzyskania innych przychodów. W ramach rekompensaty otrzymujemy zarówno niższą stawkę podatku, jak i odliczenia, tj.:

 • składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu;

 • ulgi abolicyjnej. 

Rozliczając tę deklarację możesz również przekazać 1% podatku wykazanego w PIT 28 dla organizacji pożytku publicznego. 

 

PIT 28 a strata podatkowa

Osoby rozliczające się ryczałtowo nie są zobowiązane do wykazania straty podatkowej, dlatego że płacony przez nich podatek jest od przychodu bez stosowania kosztów podatkowych. 

Strata podatkowa może zostać odliczona, jeśli została uzyskana przed decyzją dotyczącą ryczałtu. 

Jak zrezygnować z opodatkowania ryczałtem? 

Wymagane jest pisemne oświadczenie o rezygnacji, które należy złożyć do dnia 20. stycznia danego roku. Jeśli zdarzy się, że ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uznaje się następny dzień roboczy.

Czym jest deklaracja PIT 28S?

PIT 28S jest to również zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z tym że odnosi się do rozliczenia przedsiębiorstwa w spadku. 

Deklaracja PIT z symbolem „S” odnosi się do rozliczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Ma ona na uwadze zeznania podatkowe przedsiębiorstwa przeprowadzone po śmierci osoby będącej przedsiębiorą. 

Druk 28 S jest stosowany do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku i odliczeń realizowanych od tego dnia. 

Deklaracja ta podlega przekazaniu: 

 • jej do właściwego (zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy) Urzędu Skarbowego;

 • od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Procedura zwrotu nadpłaty podatku

W przypadku nadpłacenia podatku w określonym czasie nastąpi jego zwrot. Termin wyliczany jest na podstawie daty i formy doręczenia deklaracji:

 • zeznanie dostarczone w tradycyjnej formie: zwrot zostanie wykonany w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia formularza;

 • zeznanie złożone drogą elektroniczną: nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od daty wysłania dokumentu.

W przypadku gdy korzystasz z Karty Dużej Rodziny możesz liczyć na termin preferencyjny. Oznacza to, że zwrot może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym złożono deklarację do Urzędu Skarbowego.  Warto pamiętać o tym, że jeśli wypłata nastąpi po 30 dniach, nie możemy oczekiwać wypłaty odsetek, ponieważ termin ten nie jest uregulowany ustawą.

Najważniejsze załączniki do PIT 28

PIT D - wydatki na cele mieszkaniowe

Jest to wykaz odliczeń z tytułu praw nabytych. Załącznik ten jest wymagany jeśli złożyłeś deklarację PIT 36, PIT 37 lub PIT 28 oraz skorzystałeś z niżej wymienionych ulg:

 • na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki mieszkaniowej przyznanej w latach 2002-2006;

 • na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki przyznanej podatnikowi na spłatę kredytu, lub pożyczki mieszkaniowej, lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów, czyli refinansowanie kredytu;

 • w celu zachowania ciągłości w gromadzeniu oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi kasę mieszkaniową;

 • na spłatę (łącznie z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy uzyskanej w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe;

 • w minionych latach na cele mieszkaniowe (również na remont, czy modernizację domu lub mieszkania), jeśli dotychczas nie znalazły pokrycia w dochodzie, przychodzie lub podatku za dane lata, a nie doszło do przedawnienia prawa do korzystania z tych ulg.

Jeśli pierwszy raz chcesz skorzystać z ulgi odsetkowej musisz również pamiętać o złożeniu oświadczenia PIT 2K i dodać je do tej samej deklaracji, do której został złożony załącznik PIT D. 

PIT 28 B

Jest to informacja o przychodach uzyskanych przez podatnika, który korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, z działalności świadczonej w formie spółki osób fizycznych, tzn. spółki cywilnej lub jawnej. 

Złożenie PIT 28 B nie jest możliwe wspólnie z małżonkiem, podobnie jak w przypadku PIT 28. Każdy z nich musi dokonać rozliczenia we własnym zakresie. 

Załącznik ten nie może być złożony samodzielnie. Dostarcza się go do formularza PIT 28, w związku z czym podpis nie jest wymagany. 

Pozostałe załączniki

Możesz również dołączyć inne formularze PIT, jeśli masz do tego podstawy:

  • PIT 28/A - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą samodzielnie i rozliczasz się ryczałtowo, możesz na nim wykazać wyodrębnione stawki wg stawek ryczałtowych;

  • PIT/O - wykazujesz ulgi i odliczenia, które Ci przypadają;

  • PIT-2K - możesz go wypełnić, jeśli pierwszy raz korzystasz z ulgi odsetkowej;

  • PIT-WZR - dotyczy wierzytelności i zobowiązań, które oddziałują na wielkość podstawy opodatkowania;

  • PIT/SE - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, bądź na podstawie osobnej decyzji o wsparciu wykazujesz na nim osiągnięte w ten sposób dochody. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?