Ulga na terminal
Podatnik.info
RobertG NL/http://skroc.pl/a5744/flickr.com CC_BY/http://skroc.pl/8ce73
Podatnik.info

Ulga na terminal

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Terminale płatnicze na dobre zdominowały punkty sprzedaży. Coraz więcej osób nie wyobraża sobie płacić za zakupy w tradycyjny sposób - gotówką. Główną zaletą terminali płatniczych jest wygoda. Klienci nie muszą mieć przy sobie gotówki, aby zapłacić za zakupy. Wystarczy karta płatnicza, a nawet telefon czy smartwatch.

Od 1 stycznia 2022 r. (przepisy tzw. Polskiego Ładu) każda firma ma obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz płatności kartą płatniczą przy użyciu terminala płatniczego zalicza się do nich również: przelew tradycyjny, płatność przy użyciu BLIKA, a także płatność przy użyciu aplikacji bankowej.

 

Ulga na terminal płatniczy – na czym polega?

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. uściślono pojęcie terminalu, przez który rozumie się każde urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego opartego na karcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360).

Ulga na terminal płatniczy jest formą odliczenia dokonywanego od podstawy opodatkowania. Polega na pomniejszeniu dochodu/przychodu o wydatki na nabycie terminala, opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu lub dzierżawy oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji płatniczych z wykorzystaniem urządzenia. Prawo do ulgi przysługiwać będzie jednak tylko w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym, czyli przez dwa lata podatkowe.

Odliczenia będzie można dokonać zarówno w roku, w którym kupiono terminal, ale także przez 6 lat następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatki na terminal. Podatnik może dokonać odliczenia częściowo w danym roku lub w całości. Jednocześnie kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.

 

Ulga na terminal - Nowy Ład

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy podatkowe w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą też obowiązku posiadania terminalu. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia w swoim lokalu lub punkcie sprzedaży choćby jednej opcji zapłaty bezgotówkowej za towar lub usługę.

Wśród zmian, jakie wprowadza Polski Ład na rok 2023, znalazły się przepisy dotyczące obowiązku udostępniania płatności bezgotówkowych przez określone grupy przedsiębiorców. W tej kwestii bardzo ważne jest działanie kasy fiskalnej i jej synchronizacja z terminalem płatniczym tak, aby całość funkcjonowała w trybie online.

 

Ulga na terminal płatniczy – dla kogo?

Z ulgi na terminal mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Podstawa prawna: art. 26hd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Innymi słowy - jeśli jesteś przedsiębiorcą (podatnikiem uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) i rozliczasz się: według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to możesz skorzystać z ulgi na terminal płatniczy.

Prawo do ulgi ma również spółka niebędąca osobą prawną, w której jesteś wspólnikiem.

 

Warunki skorzystania z ulgi podatkowej

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz:

 •          wydatki poniesione na nabycie terminala płatniczego

 •          wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego:
- opłatę interchange – oznacza ona opłatę uiszczaną z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy wydawcą, a agentem rozliczeniowym zaangażowanymi w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę,
- opłaty akceptanta – oznacza ona opłatę uiszczaną przez odbiorcę na rzecz agenta rozliczeniowego w związku z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o kartę,
- opłatę systemową – oznacza ona opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, stanowiącą przychód organizacji kartowej.

Za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach ulgi będą również odliczane wydatki uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

Ulga na terminal - limity

Preferencja podatkowa jaką jest ulga na terminal płatniczy jest ograniczona kwotowo – podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do wysokości:

            •          2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

            •          1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników (zobligowanych do stosowania kas fiskalnych).

 

Podatnik bezgotówkowy

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. zmienia zakres odliczania wydatków dla małych podatników, którym przysługuje prawo do zwrotu VAT w terminie 15-dniowym zamiast standardowych 60 dni. Rozwiązanie jest dostępne dla podmiotów spełniających ustalone warunki m.in. prowadzących sprzedaż detaliczną i korzystających z kas fiskalnych nowego typu: online lub wirtualnych. Dodatkowo obowiązuje także wymóg odnośnie procentowego udziału transakcji bezgotówkowych. Podatnikom przysługuje możliwość:

            •          odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz opłat związanych z obsługą płatności przy użyciu terminala, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym,

            •          odliczyć ulgę w każdym roku podatkowym, w którym poniesione były wydatki.

Podatnik bezgotówkowy może skorzystać z ulgi również w przypadku, gdy przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

 

Kiedy dokonuje się odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L, lub PIT-28:

            •          za rok podatkowy, w którym poniesione zostały wydatki,

            •          w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiony został wydatek – w przypadku, gdy kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w twoim rocznym dochodzie.

Ulgę odliczymy w zeznaniu podatkowym od:

            •          dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,

            •          dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,

            •          przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

WAŻNE! Ulgę możemy odliczyć tylko wtedy, jeśli posiadamy fakturę lub inny dokument potwierdzający poniesienie wydatku.

 

Programy finansujące terminal płatniczy

Przy korzystaniu z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki odliczać można w późniejszym terminie czyli w roku podatkowym, w którym zaprzestano korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych
i w roku następującym po tym roku. 

Kto nie skorzysta z ulgi na terminal płatniczy?

Z ulgi nie skorzystają podatnicy, którzy:

•          dokonali już odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ponieśli wydatek,

•          wydatki zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,

•          przerwały przyjmowanie płatności bezgotówkowych i przerwa ta trwała do maksymalnie 12 miesięcy.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024