Ulga dla pracujących seniorów - pit 0
Podatnik.info
sxc.hu
Podatnik.info

Ulga dla pracujących seniorów - pit 0

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Polski Ład, czyli szereg zmian w ustawach podatkowych, zaczął obowiązywać od początku 2022 roku. Nowelizacja podatkowa niesie ze sobą wiele strategicznych rozwiązań dla polskich rodzin, w tym również dla emerytów i rencistów. Jednym z nich jest tzw. ulga dla seniorów, dzięki czemu pracujący emeryci są zwolnieni z konieczności zapłaty podatku dochodowego, a to oznacza, że w portfelach tej najstarszej grupy wiekowej pozostanie więcej pieniędzy.

17 mld złotych w kieszeni emerytów

Zgodnie z wyliczeniami ustawodawcy, wprowadzona zmiana w ustawie podatkowej ma polepszyć trudną sytuację materialną ok. 8 milionów osób w Polsce, co oznacza nawet 90% emerytów. Jak obliczono, dzięki nowelizacji seniorzy mają zaoszczędzić nawet 17 mld złotych rocznie.

Ulga dla pracujących seniorów, inaczej nazywana PIT-0, została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1, gdzie znajduje się wykaz zwolnień przedmiotowych. Nowy punkt 154 określa dokładne warunki skorzystania z ulgi.

Po co PIT-0 dla seniora?

Dla zdecydowanej większości osób świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie. Wielu seniorów żyjących z samej emerytury ledwo wiąże koniec z końcem, szukając możliwości dorobku, w celu podreparowania domowego budżetu.  

Tymczasem wiele osób, które osiągnęło tzw. wiek emerytalny, wciąż czuje się na siłach, aby dalej spełniać się zawodowo. Dodatkowo, postęp medycyny i większa świadomość swojego zdrowia, spowodowały, że na całym świecie długość życia ludzi wzrosła. Oznacza to, że dzisiejsi seniorzy mogą cieszyć się zdrowiem i witalnością długie lata, a co za tym idzie mogą również mieć chęć do niezaprzestawania swojej pracy zawodowej.

Wzrost emerytury poprzez dłuższe opłacanie składek

Głównym założeniem ulgi dla seniora jest zachęta do kontynuowania pracy tak, aby jednocześnie dbając o komfort psychiczny wielu seniorów odsunąć moment pobierania przez nich świadczenia emerytalnego. Przy okazji seniorzy, którzy długo pozostaną na rynku pracy mogą poprzez opłacanie składek realnie wpłynąć na zwiększenie swojej przyszłej emerytury. Dlaczego tak się dzieje? Otóż na wysokość świadczenia wpływa każdy miesiąc dodatkowej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego i jednoczesnym niepobieraniu świadczenia. Ma to związek ze stosowanym przez ZUS sposobem obliczania emerytury. Polega on na tym, że każdy ubezpieczony gromadzi na swoim koncie kapitał, następnie jest on dzielony na liczbę miesięcy, przez które ma być wypłacana emerytura. Liczba tych miesięcy to różnica między średnim wiekiem przeżycia, a wiekiem, kiedy dana osoba przechodzi na emeryturę. Dlatego każdy rok dłuższej pracy bez pobierania świadczeń emerytalnych, może zwiększyć emeryturę o 8 do nawet 15%. W przypadku większości Polaków emerytury są bardzo niskie, dlatego skorzystanie z możliwości pracy może być dla wielu ciekawą możliwością podreparowania domowego budżetu. 

Kogo obejmuje ulga dla seniora?

Podstawowym wymogiem, aby skorzystać z takiego rozliczenia podatku jest dalsza aktywność zawodowa przy jednoczesnym nie pobieraniu świadczeń emerytalnych, mimo że dana osoba nabyła do tego prawo.

Ulga dla pracujących seniorów PIT-0 skierowana jest do:

- osób pracujących na etatach (np. seniorów, którzy pracują na podstawie umowy o pracę);

- osób, które są zleceniobiorcami (pracują na podstawie umowy zlecenie zawartej z firmą);

- osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą (obowiązujące formy opodatkowania to skala podatkowa, podatek liniowy, stawka 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Warunkiem koniecznym jest podleganie z tytułu uzyskania powyższych przychodów ubezpieczeniom społecznym. Z tego powodu, ulga dla seniorów nie dotyczy np. umowy o dzieło.

Kto może skorzystać z zerowego PIT-a?

PIT zerowy dla emerytów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje osobom, które osiągnęły tzw. wiek emerytalny, czyli: 

- kobietom po ukończeniu 60. roku życia

- mężczyznom po ukończeniu 65. roku życia.

Dodatkowo, osoby te muszą mieć prawo do pobierania świadczeń takich świadczeń jak:

-  emerytury lub renty rodzinnej z ZUS-u;

-  emerytury lub renty rodzinnej z KRUS-u;

-  emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń;

- emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,  

- uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Aby skorzystać z korzystnego rozliczenia podatkowego ważne jest nabycie prawa do emerytury, sama decyzja nie jest potrzeba.

Prawo do ulgi dla pracujących seniorów mają osoby, które emeryturę lub rentę otrzymywali, ale zawiesili prawo do tych świadczeń.  Korzystne rozliczenie obowiązuje również dla osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

PIT-0 dla seniora nie obejmuje osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę, a jednocześnie dorabiają.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów, nie obejmuje niektórych przychodów. Są to:

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłki chorobowe),

- umowy o dzieło (taka umowa nie jest oskładkowana);

-  prawa autorskie (nie dotyczy tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

-  środki zwolnione od podatku dochodowego (w to wliczają się diety, świadczenia z tytułu podróży służbowej, otrzymane zapomogi wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z powodu zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby)

- środki, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Limit roczny

Z prawa do ulgi mogą skorzystać pracujący seniorzy, jednak obowiązuje pewien limit dochodów. Łączny dochód zwolniony z podatku w ramach ulgi dla pracujących emerytów nie może bowiem być wyższy niż 85 528 zł rocznie. Dodatkowo, Polski Ład podwyższa kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Oznacza to, że seniorzy, które rozliczają się według skali podatkowej zyskają również kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zatem w sumie osoby te nie zapłacą podatku od dochodów do kwoty 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Warto dodać, że istnieje możliwość skorzystania z jednego limitu dla przysługujących ulg. Oprócz ulgi dla seniora, może to być ulga dla rodzin 4+, ulga dla młodych oraz ulga na powrót. W każdym przypadku limit w wysokości 85 528 zł jest jeden.

Ulga dla seniorów, a składka zdrowotna

Pracownik w wieku emerytalnym, który nie otrzymuje emerytury, podlega składce zdrowotnej także wtedy, gdy korzysta z ulgi PIT-0 dla seniorów. Zaliczka wynosi 9%, ale jej wysokość nie może być większa, niż zaliczka na podatek dochodowy, która byłaby należna w grudniu 2021 roku.

Co z emerytem pobierającym emeryturę?

Pobierający emeryturę nie mogą skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. PIT-0 dla seniorów, ale nie zapłacą podatku, o ile ich łączne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych nie przekroczą tzw. kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł.

Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Możliwość skorzystania z zerowego pita istnieje zarówno w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku podatkowego, jak również w trakcie jego trwania. Pracujący seniorzy mogą zatem wyrazić chęć zastosowania ulgi podczas pobierania zaliczek na podatek przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Żeby skorzystać z ulgi, pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie, z którego wynika, że spełnia warunki skorzystania z niej, tj. mimo że nabył prawo do emerytury lub renty rodzinnej, nie pobiera tych świadczeń. Pod groźbą odpowiedzialności karnej pracownik zobowiązuje się do poinformowania pracodawcy o każdej zmianie mającej wpływ na obliczenie podatku dochodowego.

Jak przygotować oświadczenie?

Nie ma określonego wzoru oświadczenia, które pracownik powinien dostarczyć. Należy je samemu przygotować. Ważne, aby złożyć dokument pisemnie. Zgodnie z art. 32 ust. 1g i 1h oraz art. 41 ust. 11a i 11b ustawy płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uwzględnia omawiane zwolnienie, jeżeli podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania.

W dokumencie należy poinformować o tym, że spełnia się określone warunki uprawniające do skorzystania z ulgi. W piśmie należy również zawrzeć klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokument zostanie zweryfikowany przez pracodawcę lub zleceniodawcę co do treści. Jeśli spełnione zostaną wszystkie wymagania zwolnienie zacznie obowiązać od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

WAŻNE! W przypadku jeśli podatnik już nie będzie spełniał określonych warunków, aby skorzystać z PIT-0 dla seniora, bo np. zaczął pobierać emeryturę, należy o tym poinformować swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. W takiej sytuacji ulga przestanie być stosowania najpóźniej od następnego miesiąca.

Samodzielne obliczenia zaliczki lub podatku

W przypadku, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą to, zgodnie z przepisami, nie można skorzystać ze zwolnienia w trakcie roku. Taka osoba będzie mogła dokonać ostatecznego rozliczenia w zeznaniu rocznym. Samodzielne obliczenie zaliczki lub podatku dotyczy:

- przychodów zagranicznych uzyskanych z pracy na etacie

- przychodów osiąganych z umów zlecenie zawartych z firmą

- przychodów z działalności gospodarczej.

Co wybrać – Pit-0 dla seniora, czy świadczenie emerytalne?

Trudno ogólnie odpowiedzieć na pytanie, czy ulga dla seniora, czy emerytura bardziej się opłaci. Każda sytuacja powinna być rozpatrzona indywidualnie. Należy wybrać, czy bardziej opłaca się pobierać świadczenie emerytalne (pamiętając o dodatkach, jak „13” emeryturze), czy pracować dłużej, co również może przełożyć się na wyższą emeryturę w przyszłości.

Jednym z największych plusów ulgi dla seniorów jest możliwość elastycznego jej wykorzystania. Seniorzy mogą się zdecydować na takie rozwiązanie na początku przysługiwania im emerytury, co oznacza, że świadczenie będą pobierać później np. w momencie, kiedy zdążą już wykorzystać przysługujący im limit wolny od podatku.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!