Pomoc

Sposób rozliczenia

Sposób rozliczenia

Wybierz sposób rozliczenia

Po wyborze przez użytkownika sposobu pracy z aplikacją, program wyświetli pierwsze pytanie. Dotyczą one sposobu rozliczenia podatnika. Aby wybrać sposób rozliczenia podatkowego, należy zaznaczyć jedną z opcji wyboru widniejących w akapicie "Wybierz sposób rozliczenia".

Program Podatnik PIT Pro udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego 

  1. Indywidualnie 
  2. Wspólnie z małżonkiem 
  3. Wspólnie z małżonkiem zmarłym w mijającym roku podatkowym 
  4. W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 

Korekta

 

W tym miejscu należy dokonać wyboru między złożeniem zeznania a jej korektą. Jeżeli deklaracja została złożona w zły sposób lub wymagana jest poprawa należy zaznaczyć drugą opcję. Po zaznaczeniu opcji “Złożenie korekty zeznania” wyświetlą się dwa jej rodzaje:

  • Standardowa - należy ją zaznaczyć w przypadku takich błędów jak m.in. błąd w uzyskanym przychodzie, brak dodatkowego przychodu;
  • Unikanie opodatkowania - należy ją zaznaczyć w przypadku korekty składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej.

 

Wybierz Urząd Skarbowy

W tym kroku należy wybrać Urząd Skarbowy, do którego będzie złożone zeznanie. W okno pomocy „Szukaj” wystarczy wpisać nazwę miasta, aby uzyskać listę przypisanych mu Urzędów Skarbowych.


Należy zaznaczyć właściwe dla sposobu rozliczenia pole wyboru, określić właściwy Urząd Skarbowy a następnie kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.