Pomoc

Licencja programu

Licencja na użytkowanie aplikacji Program PIT

Podatnik.info Sp. z o.o. (Licencjodawca) udziela licencji użytkownikowi oprogramowania (Licencjobiorcy) na warunkach określonych poniżej.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej umowie otrzymują następujące znaczenie:

Licencjodawca – Podatnik.info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 11/12, NIP: 8951942378, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000324745, o kapitale zakładowym 150 000 zł.

1. Licencjobiorca - osoba fizyczna będąca stroną niniejszej umowy, która instalując Aplikację udostępnioną przez Licencjodawcę lub przystępująca do korzystania z Aplikacji zainstalowanej na serwerze Licencjodawcy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera Użytkownika, staje się użytkownikiem Aplikacji.

2. Aplikacja - Program Komputerowy, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904) umożliwiający przygotowanie, rozliczenie oraz wysłanie w formie elektronicznej lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2012 o oznaczeniu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 z załącznikami PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B oraz deklaracją ZAP-3, w wersji zdatnej do korzystania po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu na Komputerze Użytkownika („Aplikacja stacjonarna”) oraz w wersji zainstalowanej na serwerze Licencjodawcy, możliwej do wykorzystania za pomocą przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera Użytkownika („Aplikacja on-line”).

3. Komputer - sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, terminale, palmtopy, telefony „smart phone”, produkty kieszonkowe lub inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczona jest Aplikacja, na których zostanie ona zainstalowana lub będzie użytkowana, w tym za pomocą przeglądarki internetowej.

4. Klauzule:

a) zgoda na brzmienie regulaminu serwisu http://www.podatnik.info/;

b) zgoda na przetwarzanie przez Licencjodawcę w celach marketingowych danych osobowych Licencjobiorcy oraz na otrzymywanie przez Licencjobiorcę od Licencjodawcy informacji handlowych od Licencjobiorcy i podmiotów z nim współpracujących;

§ 2 Przedmiot umowy

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieograniczony licencji niewyłącznej na Aplikację, jednocześnie upoważniając Licencjobiorcę do:

a) zainstalowania, uruchamiania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Aplikacji stacjonarnej na Komputerze oraz do uruchamiania, wyświetlania i korzystania z Aplikacji on-line z wykorzystaniem przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera użytkownika,

b) Licencjobiorca ma prawo do wykonania kopii Aplikacji stacjonarnej wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadaną kopię na wypadek jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po utracie przez Licencjobiorcę prawa do użytkowania Aplikacji stacjonarnej lub po wygaśnięciu bądź wycofaniu licencji Licencjobiorcy z jakiegokolwiek powodu, stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c) łączenia Aplikacji z innymi programami komputerowymi w zakresie dozwolonym przez prawo.

2. Licencjobiorca nie jest uprawniony oraz zobowiązuje się do nieprzenoszenia na podmioty trzecie praw wynikających z niniejszej licencji, niewynajmowania, niewydzierżawiania, nieudzielania licencji lub sublicencji, jak również do nieprzekazywania Aplikacji stacjonarnej ani przekazanych Użytkownikowi lub wybranych przez Użytkownika informacji umożliwiających rozpoczęcie korzystania z (zalogowanie się do) Aplikacji on-line stronom trzecim, bez uprzedniego uzyskania zgody Licencjodawcy, pod rygorem wygaśnięcia niniejszej licencji oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Licencjobiorcy. Dokonanie powielania, rozpowszechnienia dokumentacji i jej tłumaczenie, zmiany przeznaczenia, adaptowanie do celów niezgodnych z niniejszą umową i dekompilowanie Aplikacji jest zabronione w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązujące.

3. Licencjobiorca zapoznaje się z warunkami niniejszej umowy oraz możliwościami wykorzystania Aplikacji w zakresie udzielonej licencji, zawartych w niniejszej umowie, podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji. Akceptacja tych warunków i rozpoczęcie użytkowania Aplikacji są jednoznaczne z przyjęciem przez Licencjobiorcę warunków niniejszej umowy.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta pomiędzy Stronami z chwilą zainstalowania Aplikacji stacjonarnej na Komputerze znajdującym się w dyspozycji Licencjobiorcy lub uruchomienia Aplikacji on-line za pomocą przeglądarki internetowej obsługiwanej z poziomu Komputera znajdującego się w dyspozycji Licencjobiorcy lub sporządzenia kopii Aplikacji w zakresie dozwolonym warunkami niniejszej umowy.

2. Umowa niniejsza reguluje w pełni zakres stosunków pomiędzy Stronami i stanowi jedyne źródło ich praw i obowiązków.

§ 4 Warunki korzystania z Aplikacji

1. Licencjobiorca na warunkach niniejszej umowy korzysta z Aplikacji bezpłatnie.

2. Aplikacja umożliwia rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2012 bez limitu podatników (osób o indywidualnym numerze identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL) oraz bez limitu wypełnionych deklaracji. Licencjobiorca może także dokonać przy pomocy Aplikacji rozliczenia podatku dochodowego osób trzecich, o ile rozliczenie takie nie jest wykonywane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

3. Aplikacja umożliwia rozliczenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, według wyboru Licencjobiorcy:

a) albo przez przygotowanie rozliczenia za pomocą dostępnego formularza deklaracji i wysłanie tegoż formularza w formie elektronicznej zgodnie z procedurą właściwą Systemowi e-Deklaracje prowadzonemu przez Ministerstwo Finansów, po jego uprzednim zapisaniu przez Licencjobiorcę korzystającego z Aplikacji w prowadzonym przez Licencjodawcę serwisie internetowym umieszczonym pod adresem ,

b) albo przez przygotowanie rozliczenia za pomocą dostępnego formularza deklaracji i pobraniu wydruku tegoż formularza, po jego uprzednim zapisaniu przez Licencjobiorcę korzystającego z Aplikacji w prowadzonym przez Licencjodawcę serwisie internetowym umieszczonym pod adresem , i złożenia go do właściwego organu podatkowego osobiście lub za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego.

4. Funkcjonalność Aplikacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej jest dostępna dla Licencjobiorcy pod warunkiem bezpłatnego zarejestrowania się (założenia bezpłatnego konta) przez Licencjobiorcę w serwisie http://www.podatnik.info/ w tym zaakceptowania Klauzul.

3. Aplikacja stanowi jednorodną całość, a poszczególne jej części składowe nie mogą zostać rozdzielone. Nie jest także możliwe uzyskanie licencji na korzystanie jedynie z części Aplikacji.

4. Uprawnienie do korzystania z Aplikacji obejmuje czynności w ramach użytku osobistego Licencjobiorcy, a także możliwość nieodpłatnego udostępnienia Aplikacji innym osobom fizycznym na Komputerze Licencjobiorcy.

5. W wypadku nieodpłatnego udostępniania przez Licencjobiorcę Aplikacji innym osobom fizycznym na Komputerze Licencjobiorcy Licencjodawca zapewni Licencjobiorcy, miejsce na serwerach Licencjodawcy lub wykorzystywanych przez Licencjodawcę, na których Licencjobiorca uprawniony będzie do przechowywania danych osobowych, przetwarzanych przy prawidłowym, zgodnym z treścią niniejszej umowy korzystaniu z Aplikacji. Licencjodawca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi przetwarzanie przez Licencjobiorcę danych osobowych.

6. W związku z faktem, iż Aplikacja udostępniana jest Licencjobiorcy bezpłatnie, Licencjobiorca, nie może dokonywać zmian w tekście lub strukturze oferowanej przez Licencjodawcę w ramach Aplikacji deklaracji podatkowej, a w szczególności nie ma możliwości zmiany zapisów dotyczących odliczenia 1% podatku, którą to okoliczność Licencjobiorca akceptuje. Licencjobiorca oświadcza jednocześnie, iż korzystając z Aplikacji, godzi się na zawarte w niej postanowienia dotyczące odliczenia 1% podatku.

7. Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego oraz merytorycznego Licencjodawcy w zakresie wsparcia technicznego, sposobu obsługi i funkcjonowania Aplikacji. Wsparcie udzielanie będzie w drodze konsultacji telefonicznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu (+48) 71 71 22 141. Dodatkowo lub poza wyżej wymienionymi godzinami, zgłoszenia problemów będą przyjmowane będą przez Licencjodawcę drogą elektroniczną za pomocą funkcji Aplikacji „Pomoc/Wsparcie techniczne”. Udzielenie wsparcia przez Podatnik.info nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Licencjodawca zastrzega, że wsparcie merytoryczne w żadnym zakresie nie obejmuje doradztwa podatkowego, a dotyczy jedynie cech i funkcjonowania Aplikacji.

8. Licencjodawca może wydawać nowe wersje Aplikacji stacjonarnej, które będą dostępne automatycznie w programie dla Licencjobiorcy lub wywoływane na żądanie w sekcji Pomoc/Aktualizacja - Pobierz aktualizację. W celu pobrania nowszej wersji Aplikacji stacjonarnej automatycznie lub przez funkcję programu Pomoc/Aktualizacja - Pobierz aktualizację Komputer Użytkownika jak również Aplikacja stacjonarna musi posiadać dostęp do sieci Internet. Każda zmiana funkcjonalności w nowszej wersji Aplikacji stacjonarnej zostanie dookreślona w dołączonej do aktualizacji licencji. Aplikacja on-line będzie aktualizowana na bieżąco samodzielnie przez Licencjodawcę zgodnie z potrzebami i udostępniana Licencjobiorcy w każdym wypadku uruchomienia w najnowszej wersji, bez konieczności podejmowania przez Licencjobiorcę dodatkowych czynności. Każda zmiana funkcjonalności Aplikacji on-line zostanie dookreślona w zaktualizowanej licencji dostępnej dla Użytkownika każdorazowo z poziomu Aplikacji on-line, z której korzysta.

9. Licencjobiorcy którzy uprzednio zaakceptowali Klauzule oraz posiadają aktywne bezpłatne konto w serwisie http://www.podatnik.info/ mogą dodatkowo skorzystać z następujących funkcjonalności:

a) Powiadamiania o wydaniu nowej wersji Aplikacji. Powiadomienie zostanie każdorazowo wysłane e-mailem na podany przez Licencjobiorcę adres e-mail,

b) Bezpłatnego przechowywania formularzy deklaracji w prowadzonym przez Licencjodawcę serwisie internetowym umieszczonym pod adresem ,

c) Pobierania wydruków formularzy podatkowych w prowadzonym przez Licencjodawcę serwisie internetowym umieszczonym pod adresem ,

10. Akceptacja warunków niniejszej umowy przez Licencjobiorcę nie powoduje w żaden sposób nabycia prawa do wersji Aplikacji, które zostaną przygotowane przez Licencjodawcę w kolejnych edycjach rozliczeń PIT rocznych, przygotowywanych za każdy rok podatkowy oddzielnie na odrębnych zasadach określonych każdorazowo dla danej wersji programu Aplikacji.

§ 5 Oświadczenia Licencjodawcy i jego odpowiedzialność

1. Licencjodawca oświadcza, iż dołożył należytej staranności, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym oraz merytorycznym, jednakże nie wyklucza możliwości zaistnienia incydentalnych błędów w Aplikacji.

2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Licencjobiorca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z tytułu utraty zysków oraz innymi szkodami o charakterze wyjątkowym), będącą następstwem używania albo niemożności używania Aplikacji, a także będące wynikiem czynników zewnętrznych, włącznie z innymi programami lub w wyniku integracji Aplikacji ze środowiskiem komputera, którym dysponuje Licencjobiorca.

3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne utrudnienia, opóźnienia lub braki, które zaistnieją w związku ze składaniem deklaracji podatkowej za pomocą Aplikacji, jak również za utratę danych, uszkodzenie zapisów lub danych, będące w szczególności wynikiem błędu Aplikacji lub niewłaściwego korzystania z niej przez Licencjobiorcę, a także będące wynikiem czynników zewnętrznych, włącznie z innymi programami lub w wyniku integracji Aplikacji ze środowiskiem komputera, którym dysponuje Licencjobiorca.

4. Licencjodawca w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią, na której rzecz rozliczył deklarację podatkową przy pomocy Aplikacji, powstałe jako pośrednie lub bezpośrednie następstwo opóźnienia w wykonaniu, niemożliwości wykonania lub utrudnień w wykonaniu zobowiązań podatkowych Licencjobiorcy.

5. Licencjodawca w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę, powstałe jako pośrednie lub bezpośrednie następstwo zapisywania lub przechowywania formularza deklaracji, na serwerach Licencjodawcy.

6. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, na których rzecz rozliczył deklarację podatkową przy pomocy Aplikacji, za wszelkie następstwa wynikające z tej okoliczności.

§ 6 Uprawnienia Licencjodawcy

1. Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej licencji na Aplikację.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Aplikacji, usunięcia wszystkich związanych z Aplikacją dokumentów, ich części i informacji, znajdujących się na dysku twardym komputera lub innych nośnikach danych, a także usunięcia wszelkich wykonanych kopii Aplikacji lub zawartych w niej dokumentów lub ich części.

3. Naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszej umowy może spowodować pociągnięcie Licencjobiorcy do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 7 Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w serwisie internetowym Licencjodawcy, o którym mowa w § 4 pkt. 4 niniejszej Umowy, Licencjobiorca podaje swój adres e-mail, który to adres jest niezbędny do ukończenia rejestracji w serwisie Licencjodawcy i wyraża zgodę na brzmienie Klauzul, podanych w udostępnionym mu formularzu rejestracji, w postaci osobnego oświadczenia, udostępnianego mu bezpośrednio przy ukończeniu procedury logowania w serwisie internetowym.

2. W przypadku niewyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na brzmienie Klauzul procedura rejestracji nie zostaje ukończona, a dane osobowe Licencjobiorcy w postaci jego adresu e-mail nie są w żaden sposób przetwarzane i zostają usunięte z serwisu internetowego Licencjodawcy w terminie do 30 dni od dnia podania przez Licencjobiorcę swojego adresu e-mail Licencjodawcy.

3. Przetwarzanie danych osobowych Licencjobiorcy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością Licencjodawcy może odbywać się na podstawie oddzielnej zgody Licencjobiorcy, udzielonej w formie akceptacji oddzielnego oświadczenia.

4. Licencjobiorca może w każdej chwili żądać zmiany lub usunięcia przekazanych Licencjodawcy danych osobowych.

5. Licencjodawca zapewnia właściwą ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych Licencjobiorcy.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

1. Licencjodawca jest podmiotem pełni praw autorskich, tytułu własności oraz wszelkich innych praw do Aplikacji. Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Jakiekolwiek naruszenie praw przysługujących Licencjodawcy, włącznie z nieuprawnionym dostępem do Aplikacji, w wyniku którego osoby trzecie mogłyby skopiować pliki lub jakiekolwiek inne części Aplikacji, będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy, upoważniające Licencjodawcę do rozwiązania niniejszej umowy oraz stanowić będzie podstawę do skorzystania przez Licencjodawcę ze wszelkich środków prawnych przysługujących w takimi przypadku Licencjodawcy na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

2. Licencjobiorcy nie wolno również zmieniać ani usuwać jakichkolwiek oznaczeń lub komunikatów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani też jakichkolwiek odniesień do nich, znajdujących się w Aplikacji.

3. Licencjobiorca nie będzie dokonywać analizy konstrukcji Aplikacji, deasemblować ani dekompilować Aplikacji, z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, iż Licencjobiorca bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim, przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.

§ 9 Przepisy końcowe

1. Jakiekolwiek spory i nieporozumienia powstałe w wykonaniu niniejszej umowy poddane zostają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

2. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono przez Strony wykonywane w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem, w celu odzwierciedlenia pierwotnego zamiaru Stron. Postanowienie takie nie będzie miało wpływu na ważność i zgodność z prawem innych postanowień umownych.

4. Tytuły paragrafów użyte w niniejszej umowie użyte zostały jedynie dla wygody i nie stanowią jakiegokolwiek ograniczenia ani też podstawy do konstruowania lub interpretacji tej umowy.