Ulga dla rodzin 4+
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga dla rodzin 4+

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czym jest ulga dla rodzin 4+?

Jednym z rozwiązań, które wprowadził Polski Ład, jest ulga dla podatników posiadających co najmniej czworo dzieci. Zgodnie z nowym przepisem, zwolnione z podatku dochodowego będą przychody do kwoty 85 528 zł na każdego rodzica. W rezultacie zdecydowana większość podatników, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, nie płaci PIT. Z tej preferencji skorzystają również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie od dochodów od tego dnia.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi może skorzystać podatnik (bez względu na jego stan cywilny), który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci małoletnich:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci, które nie ukończyły 25-go roku życia lub niezależnie od wieku dziecka, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, z ulgi korzysta podatnik, który wykonuje obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Co istotne omawiana preferencja podatkowa przysługuje zarówno osobom pozostających w związkach małżeńskich, jak i wychowujących samotnie, a także będących w związkach nieformalnych.

Ulga przysługuje podatnikowi posiadającemu dzieci: małoletnie lub dorosłe. O ile w przypadku małoletnich dzieci skorzystanie z ulgi jest bezproblemowe, to wobec pełnoletnich dzieci zostały nałożone dodatkowe ograniczenia. Warunkiem skorzystania z ulgi w przypadku dorosłych dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25-go roku życia, jest, aby dzieci:

 • nie stosowały przepisów o 19 proc. podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej na koniec roku podatkowego.

Możliwość skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ przysługuje już za ten rok podatkowy, w trakcie którego dziecko się urodzi. Nie ma zatem znaczenia czy urodzi się 1 stycznia czy 31 grudnia.

Ważne! Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane w uldze dla rodzin 4+.

Jakie przychody obejmuje ulga?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT ulgą dla rodzin 4+ objęte są przychody do wysokości 85 528 uzyskane:

 • z pracy na etacie,
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychodów z zasiłków macierzyńskich.

Przychody, które można wliczyć przy stosowaniu tej ulgi, muszą być opodatkowane: skalą podatkową ze stawkami 17% i 32%, jednolitą 5% albo 19% stawką podatku dla przedsiębiorców lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podstawą prawną ulgi dla rodzin 4+ jest art. 21 ust. 1 pkt.

Ulga nie obejmuje przychodów m.in.: z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów o dzieło, praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o prace), podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku dochodowego .

Jak skorzystać z ulgi?

Z ulgi można skorzystać na dwa sposoby: w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub przy rocznym zeznaniu podatkowym (po raz pierwszy w 2023 roku).

Aby skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, należy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, dotyczące spełniania warunków do stosowania zwolnienia.

Ulga PIT -0 będzie stosowana najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca otrzymał oświadczenie. Jeżeli podatnik zawiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględni zwolnienia najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

W przypadku organów rentowych w/w terminy są dłuższe (do dwóch miesięcy).

Działalność gospodarcza, a ulga PIT - O dla rodzin.

Nowa preferencja podatkowa obejmuje także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Skorzystać z ulgi będą mogli zarówno ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, jak i wtedy, gdy odprowadzają podatek liniowy, a także ci, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo podatnikom rozliczającym się na skali podatkowej wciąż przysługuje kwota wolna od podatku dochodowego, czyli 30 tysięcy zł. Jeśli rodzice lub opiekunowie co najmniej czworga dzieci rozliczają się wspólnie, wówczas przychód, od którego nie zapłacą podatku, to aż 231 056 . Przedsiębiorcy na ryczałcie oraz rozliczający się podatkiem liniowym nie mogą skorzystać z obydwu preferencji: kwoty wolnej oraz ulgi dla rodzin.

Ulga dla rodzin 4+, a ulga prorodzinna.

Preferencja podatkowa jaką jest ulga dla rodzin 4+ , nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jeżeli rodzice bądź opiekunowie przekroczą limit przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, będą mogli dodatkowo odliczyć ulgę prorodzinną. W przypadku posiadania czwórki dzieci będzie to kwota 6924,12 zł, a za każde kolejne dziecko + 2700 zł.

Zwolnienie z podatku nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, a więc takiej, w przypadku której podatnik nie posiada wystarczającego podatku z tytułu zarobków z danego roku aby odliczyć ulgę i występuje o jej zwrot, zamiast odliczenia.

Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie do wysokości sumy składek ZUS i zdrowotnych, tj.:

 1. podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.4),
 3. składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c, art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zatem ustalając sumę składek i limit zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, należy wziąć pod uwagę również składki naliczone od przychodów zwolnionych w ramach ulgi 4+.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: ulga prorodzinna.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!