Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć...
Podatnik.info
PIT 2
Podatnik.info

Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć odpowiednią deklarację?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-2 – Polski Ład

Wprowadzenie Polskiego Ładu wiążę się z wieloma zmianami, również z tymi zawartymi w ustawie podatkowej. Kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, a wraz z nią wzrosła również kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Przed wprowadzeniem „Polskiego Ładu” było to niecałe 44 zł miesięcznie, w 2022 roku, dla porównania, kwota ta wynosi 425 zł miesięcznie.

Nowe zasady zaczęły obowiązywać również w rozliczeniu składki zdrowotnej. Zniesiono możliwość odliczania składki od podatku, na skutek tego zwiększyła się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy.  W konsekwencji tego pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może dostać niższe wynagrodzenie. PIT-2 jest deklaracją, która ma za zadanie zapobiec pomniejszeniu pensji pracownika.

PIT-2 - czym jest?

Formularz PIT-2 jest pisemnym oświadczeniem pracownika, na mocy którego pracodawca zostaje upoważniony do obniżenia  zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Wówczas pracodawca może zmniejszyć je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 425 zł/ miesięcznie.  Należy jednak pamiętać, że deklaracja jest skierowana do osób zatrudnionych na umowę o pracę, jednak istnieją pewne wyjątki, które zostaną omówione w kolejnym punkcie artykułu.

Warto pamiętać, że jeśli pracownik nie złoży PIT-2, ulga nie przepadnie. Istnieje możliwość rozliczenia jej w zeznaniu rocznym. Dla przykładu zeznanie roczne składane za 2022 rok zostanie pomniejszone o zaliczki na podatek w kwocie 5,1 tys. zł w kolejnym roku.

PIT-2 — jak wypełnić oświadczenie pracownika?

W formularzu PIT-2 należy podać swoje dane, takie jak: pesel lub NIP, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia, pełną nazwę zakładu pracy, datę wypełnienia dokumentu oraz podpis.

PIT-2 dla osób do 26. roku życia?

Osoby, które nie ukończyły 26 r.ż. nie mają w obowiązku złożenia dokumentu, jakim jest PIT-2. Nie muszą one odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym nie ma potrzeby składania powyższego oświadczenia. W przypadku osób do 26 roku życia warto zapoznać się ulgą podatkową zerowy PIT dla młodych, dzięki której młodzi ludzie są zwolnieni z płacenia podatku. 

 

Kto powinien złożyć PIT-2, a kto nie?

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w dokumencie PIT-2 oświadcza, że:

  • nie pobiera emerytury lub renty,

  • nie otrzymuje świadczeń z Funduszy Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

oraz nie osiąga dochodów z:

Ponadto, formularz PIT-2 nie jest dla osób, które są zatrudnione na umowie zlecenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zleceniodawcy nie mogą pomniejszyć ich zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Należy pamiętać, że pracownik, który zawarł więcej niż jedną umowę o pracę, PIT-2 może złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Do kiedy należy złożyć PIT-2?

Pomniejszenie przez pracodawcę zaliczki na podatek o wyżej wspomnianą kwotę będzie możliwe, jeśli pracownik złoży PIT-2, w przypadku:

a)    nowo zatrudnionych pracowników należy to zrobić przed otrzymaniem pierwszej wypłaty (pierwszy przelew w nowym roku podatkowym),

b)    pozostałych pracowników zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT.

Bardzo ważne jest dotrzymanie terminu złożenia tego dokumentu, gdyż będzie to mieć skutek na cały rok. W przypadku gdy pracownik nie złoży PIT-2 lub złoży go po czasie będzie musiał liczyć się z tym, że pracodawca nie będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową. Jeśli pracownik nie zmienił zakładu pracy, raz złożone oświadczenie obowiązuje nie tylko w tym roku, kiedy zostało ono złożone, a także w kolejnych latach. Tym samym należy pamiętać, że w przypadku zmiany stanu faktycznego, w obowiązku pracownika jest poinformowanie o tym pracodawcy. Pracownik ma również prawo do wycofania złożonego wniosku PIT-2 w dowolnym momencie w ciągu roku.

 

Formularz PIT-3

Formularz PIT-3 jest pisemnym oświadczeniem, przeznaczonym dla osób, które otrzymują zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie należy złożyć organowi rentownemu przed pierwszą wypłatą, z dołączeniem wymaganej dokumentacji uzasadniającej wypłatę zasiłków. Zadaniem organu rentownego jest obliczenie zaliczki na podatek i pomniejszenie jej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Jak wypełnić PIT-3?

W PIT-3, podobnie jak w formularzu PIT-2 należy podać swoje dane, takie jak: pesel lub NIP, imię i nazwisko podatnika, datę urodzenia, pełną nazwę zakładu pracy, pełną nazwę organu rentownego, datę wypełnienia dokumentu oraz podpis.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
„Lista wstydu