Wspólne rozliczenie małżonków a działalność...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza – o czym należy pamiętać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza – kiedy jest to możliwe?

 

Wspólne rozliczenie małżonków jest korzystnym rozwiązanie, zwłaszcza gdy jeden z nich uzyskał w danym roku podatkowym znacznie niższy przychód. Nie powinno więc dziwić, że wielu podatników decyduje się na ten krok. Należy jednak podkreślić, że nie wszyscy mogą pozwolić sobie na taki sposób rozliczenia podatkowego. Najważniejsze informacje na ten temat możesz znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Jakie warunki należy spełniać, aby móc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? To jedno z najważniejszych pytań, na które powinieneś znać odpowiedź. Stanowi ona podstawę do dalszych rozważań dotyczących zależności: wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza oraz świadomego korzystania z przysługujących praw. Szczegółowe warunki znajdziesz w art. 6 ust. 2a wyżej wymienionej ustawy.

Okazuje się, że małżeństwo musi spełniać cztery podstawowe warunki i kilka dodatkowych dotyczących już bezpośrednio formy opodatkowania. Na początku zwróć uwagę na podstawowe. Brzmią one następująco:

 

 • Między małżonkami musi istnieć przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa.
 • Małżonkowie przez cały rok podatkowy muszą pozostawać w związku małżeńskim.
 • Obie osoby podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowymi, czyli są rezydentami polskimi. Drugą możliwością jest posiadanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowym w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Trzecia możliwość to posiadanie przez jednego z małżonków nieograniczonego obowiązku podatkowego. Drugi małżonek musi w takiej sytuacji spełniać warunek oznaczony jako drugą możliwość. Jednocześnie łączny przychód uzyskany na terytorium Polski musi stanowić co najmniej 75% ich całkowitego przychodu w danym roku podatkowym.
 • Małżonkowie mają obowiązek złożyć specjalny wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, który należy wyrazić w zeznaniu podatkowym. Jednocześnie wnioskodawca powinien dopilnować terminu wyznaczonego na termin złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Oznacza to, że ostateczna data złożenia wniosku przypada na 30 kwietnia następnego roku.

 

Pamiętaj! Złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie przez jednego z małżonków jest dla urzędu skarbowego jednoznaczne z oświadczeniem współmałżonka.

Z powyższych informacji wynika, że ustawodawca nie wyklucza wspólnego rozliczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że to nie wszystkie warunki do spełnienia przez małżonków. Duże znaczenie odgrywa forma opodatkowania. Nie każda będzie uprawniała do złożenia jednej deklaracji przez małżeństwo.

 

Forma opodatkowana dochodów z działalności a wspólne rozliczenie się małżonków

 

Rozliczenie wspólne małżonków a działalność gospodarcza to kwestia, która wymaga głębszego przeanalizowania. Jak wiadomo, przedsiębiorca ma prawo wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania. W zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi, korzystniejsza może okazać się karta podatkowa lub ryczałt. Podczas podejmowania tej decyzji należy jednak wziąć pod uwagę również fakt, czy w ostatecznym rozrachunku nie wypada najlepiej wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem.

To ważne! Taka analiza powinna być przeprowadzona już na samym początku. Jeżeli wybierzesz nieodpowiednią formę opodatkowania, możesz stracić szansę na rozliczenie z małżonkiem. Prawo do wspólnego złożenia deklaracji podatkowej przysługuje wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych!

Jest to sytuacja, kiedy dochody uzyskiwane przez przedsiębiorcę podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca uzyska przychód z działalności niższy od 85 528 zł, stawka wynosi 17%. Gdy podstawa obliczenia podatku przekracza tę kwotę, wówczas obowiązuje podatek w wysokości 32%. Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na inną formę opodatkowania, nie może rozliczyć się z małżonkiem!

Działalność gospodarcza a rozliczenie z małżonkiem – kiedy będzie niemożliwe? Jeżeli jeden z małżonków w danym roku podatkowym był opodatkowany:

 

 • 19% podatkiem liniowym,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • Kartą podatkową,

 

nie istnieje możliwość złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego. Należy podkreślić, że z tego zakazu nie zwalnia również posiadanie zawieszonej działalności. W takiej sytuacji przedsiębiorca nadal ma obowiązek złożyć deklarację podatkową zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Wynika to bezpośrednio z formalności, jakich należy dokonać w przypadku wyżej wymienionych form opodatkowania. Podatnik ma obowiązek rozliczyć się za pomocą deklaracji: PIT-36L w przypadku podatku liniowego, PIT-28 dla zryczałtowanego podatku dochodowego oraz PIT-16A dla karty podatkowej. Dodatkowo dwa ostatnie formularze należy dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia.

 

Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza – czy można rozliczyć się z małżonkiem bez dochodów?

 

Jeżeli spełniasz wszystkie niezbędne warunki i zdecydujesz się na wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, podatek oblicza się według poniższego schematu:

 

 • Na początku należy dokonać odliczeń od dochodów każdego małżonka osobno.
 • Następnie zsumuje się uzyskane dochody przez obu małżonków.
 • Kolejnym krokiem to podzielenie łącznych dochodów małżonków na połowę.
 • Na końcu należy obliczyć wysokość podatku od tej kwoty i jego podwójną wartość przypisać każdemu z małżonków.

 

Proces ten może zająć nie tylko dużo czasu, ale również sprawić pewne kłopoty. Dodatkowo pojawiają się kolejne wątpliwości. Jedno z najczęstszych pytań podatników to: czy można rozliczyć się z małżonkiem bez dochodów? Wyobraź sobie następującą sytuację: Pani Anna prowadzi swoją firmę i uzyskała w danym roku podatkowym przychód w wysokości 60 000 zł. Jej małżonek musiał jednak zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i nie podejmuje żadnej pracy zarobkowej. Co dzieje się w takiej sytuacji? Jak wykonać rozliczenie podatku?

Należy podkreślić, że brak dochodów z innych źródeł nie wyklucza możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Dotyczy to zarówno przedsiębiorcy, jak i jego współmałżonka. Tak samo dzieje się, kiedy firma nie przynosi dochodów, a odnotowuje straty. Jeżeli współmałżonek posiada status osoby bezrobotnej, sytuacja prezentuje się nieco inaczej. W tym przypadku nie ma podstawy opodatkowania, jaką jest praca zarobkowa. Mimo to występuje dochód w postaci zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez Fundusz Pracy.

Otrzymywanie takiego świadczenia zobowiązuje podatnika do rozliczenia się z urzędem skarbowym poprzez odpowiedni formularz. Organ odpowiedzialny za wypłatę środków wyśle również do osoby bezrobotnej specjalny druk PIT-11. Taki dokument powinien trafić do osoby bezrobotnej w terminie do ostatniego dnia lutego. Na podstawie zawartym w nich informacji należy wypełnić deklarację roczną. Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, a jeden z nich uzyskuje przychody z tytułu działalności gospodarczej, odpowiednią deklaracją będzie PIT-36.

Pamiętaj! Sposób obliczania podatku pozostaje bez zmian. Dochody należy zsumować, nawet jeżeli jeden ze współmałżonków nie uzyskała ich w danym roku podatkowym. Następnie od łącznej kwoty przychodów oblicza się podatek zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami. Warto zwrócić uwagę, że wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie nawet korzystniejsze dla podatnika prowadzącego własną firmę!

 

 

Podsumowanie: działalność gospodarcza a rozliczenie z małżonkiem

 

Co musisz wiedzieć na temat zależności: wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza? Oto kilka najważniejszych informacji:

 

 • Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, jeżeli w danym roku podatkowym istnieje między nimi wspólność majątkowa, pozostają małżeństwem oraz złożą stosowny wniosek w terminie składania deklaracji podatkowych.
 • Jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, nadal jest to możliwe pod warunkiem rozliczania podatku według skali podatkowej.

 

Czy można rozliczyć się z małżonkiem bez dochodów? Tak, istnieje możliwość. Dotyczy to osób bezrobotnych, niepodejmujących pracy zarobkowej, strat lub braku dochodów wykazanych przez firmę.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.