Ulga prorodzinna - Rozliczamy PIT 2018
Beata Michoń
https://pixabay.com/pl/dla-doros%C5%82ych-mop-c%C3%B3rka-beach-1807500/
Podatnik.info

Ulga prorodzinna - Rozliczamy PIT 2018

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga prorodzinna 2019 – kto może z niej skorzystać?

Prawo pozwala na korzystanie z ulgi prorodzinnej wtedy, gdy podatnik sprawował władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i pełnił rolę jego opiekuna prawnego (dot. sytuacji, gdy dziecko z nim mieszkało) albo sprawował nad nim opiekę, pełniąc funkcję rodziny zastępczej (musi to być prawnie uwarunkowane).

Ulga prorodzinna 2019 jest też przyznawana wtedy, gdy podatnik ma pełnoletnie dzieci, które w ciągu roku podatkowego pobierały rentę socjalną albo zasiłek pielęgnacyjny. Odliczenie przysługuje również w przypadku osób, których pełnoletnie dzieci nie przekroczyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, o których mowa w:

  • przepisach o systemie oświaty,

  • przepisach o szkolnictwie wyższym,

  • przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jakie obowiązują w innym kraju niż Polska, pod warunkiem, że w minionym roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku, które przekraczały kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 3089 zł. Wyjątek stanowi renta rodzinna.

Prawo do odliczeń a wysokość dochodów

Należy pamiętać, że ulga prorodzinna 2019 należy się tylko tym rodzicom lub opiekunom, który osiągają dochody opodatkowane wg skali podatkowej i podlegają obowiązkowi podatkowemu. Dodatkowo, jeśli podatnik wychowywał tylko jedno dziecko, może korzystać z ulg wyłącznie wtedy, jeżeli jego dochody nie są wyższe niż 112 000 zł. Ten próg dotyczy zarówno osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (wtedy sumowane są dochody obojga małżonków), jak i podatników, którzy samotnie wychowują dziecko. Suma ta będzie mniejsza jedynie u podatników, którzy przynajmniej przez część roku nie pozostawali w związku małżeńskim – wtedy wynosi ona 56 000 zł.

W przypadku osób sprawujących opiekę nad minimum dwójką dzieci, odliczenie jest przyznawane nawet wtedy jeśli podatnik tylko przez jeden dzień roku pełnił obowiązki wobec więcej niż jednego dziecka. To oznacza też, że nawet jeśli podatnik opiekował się drugim dzieckiem, które urodziło mu się dopiero 31 grudnia, nie musi sprawdzać limitu przychodów przez cały rok.

Ile można odliczyć dzięki uldze prorodzinnej?

Wykaz kwot, które miesięcznie pozwala odliczyć ulga prorodzinna 2019:

  • 92,67 zł na jedno lub dwoje dzieci (wtedy ta suma przypada na każde dziecko, czyli podatnik może odliczyć razem 185, 34 zł)

  • 166,67 zł na trzecie dziecko,

  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto zaznaczyć, że odliczenie można stosować za każdy miesiąc roku podatkowego, w którym dana osoba pełniła władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego, sprawowała opiekę pełniąc funkcję rodziny zastępczej lub wykonywała obowiązek alimentacyjny.

Jak rozdzielić kwotę odliczenia?

Rodzice albo opiekunowie prawni pozostający w związku małżeńskim muszą sami rozdzielić między sobą kwotę odliczenia. Jeśli nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, każde z nich dostanie odliczenie takiej samej wielkości.

Uwaga! Może się zdarzyć, że dziecko zostanie przekazane rodzinie zastępczej lub opiekunowi prawnemu – wtedy nie będzie już podlegało opiece rodziców. W związku z tym, w miesiącu, w którym ma to miejsce, każdy rodzic jest uprawniony do 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia, przysługującej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem (nie dot. rodziców po rozwodzie).  

Dodatkowe informacje

Rodzice i opiekunowie, którzy pobierają zasiłki rodzinne (albo inne kwoty, które są wolne od podatku, np. świadczenie 500 +) nadal mogą korzystać z odliczenia, do którego uprawnia ulga prorodzinna.

2019 to rok, w którym należy rozliczyć dochody za 2018. Osoby, które chcą przy rozliczeniach skorzystać z ulgi prorodzinnej muszą złożyć formularz PIT-37 lub PIT-36 wraz z drukiem PIT-0. Do wypełnienia części poświęconej tej uldze trzeba znać PESEL dzieci. Zamiennie można wpisać tylko ich imiona, nazwiska wraz z datami urodzenia.


Artykuł powstał przy współpracy ze spejcliastą ds. finansów Beatą Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
e-Deklaracje, czyli odejście od formularzy papierowych dostępna w Programie PIT Pro