Rozliczanie ryczałtowe podatku dochodowego z...
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczanie ryczałtowe podatku dochodowego z działalności gospodarczej: PIT-28

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Ile wynoszą stawki ryczałtu w 2024?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy formy opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od branży, w której działa przedsiębiorca, stawki ryczałtu w 2024 roku mogą się wahać od 2% do 17%. Żeby wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, przychody działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 2 mln euro. 

Do przychodów ewidencjonowanych w PIT-28 według poszczególnych stawek ryczałtowych, zaliczają się zarobki uzyskane przez pracę w poszczególnych sektorach:

Stawki należnego podatku przy zryczałtowanym podatku dochodowym

Stawki ryczałtu są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Podatek jest liczony na podstawie osiągniętych przychodów.

 1. 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Jest to działalność wykonywana osobiście przez m.in. tłumaczy, adwokatów, radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych, agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych.

 2. 15% dla przychodów ze świadczenia niektórych usług. Są to usługi w zakresie reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, magazynowania i przechowywania cieczy i gazów oraz towarów wolnocłowych, pośrednictwa w sprzedaży motocykli, a także usługi związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach, usługi związane ze sportem, rozrywką, rekreacją, usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi reklamowe.

 3. 14% dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej, architektonicznych i inżynierskich, wykonywania usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.

 4. 12% dla niektórych przychodów osiąganych z usług IT. Są to usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. 12% stawki ryczałtu podlegają także przychody związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, usługi w zakresie instalowania oprogramowania, usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

 5. 10% przychodów w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

 6. 8,5%przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze. Do tej stawki zaliczają się także inne świadczenia związane z zakwaterowaniem, świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych, świadczenia wynajmu lub dzierżawy samochodów osobowych i pozostałych pojazdów samochodowych, świadczenia pomocy usług społecznych w zakresie zakwaterowania, a także wykonywanie usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 7. 8,5% dla przychodów z działalności usługowej innych niż wymienione w pkt 2. Z tej stawki podatku mogą rozliczać się także przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji, czy też przychody świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury. Pełen katalog czynności dla tej stawki ryczałtu znajduje się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 8. 5,5% dla przychodów m.in. z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych.

 9. 3% dla przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Tą stawką podatku objęta jest także działalność usługowa w zakresie handlu (z wyjątkiem tych opodatkowanych stawką 17% i 15%), usługi związane z produkcją zwierzęcą oraz odpłatne nabycie składników wykorzystywane w działalności gospodarczej.

 10. 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Ryczałt ewidencjonowany mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, także, jeżeli dotyczy to działalności w spółce cywilnej osób fizycznych czy spółce jawnej. 

Poza tym podatek dochodowy jako ryczałt ewidencjonowany 2019 możesz rozliczyć, gdy uzyskujesz przychody z najmu czy dzierżawy. Ryczałt ewidencjonowany 2019 od przychodów z najmu wynosić może 8,5%, kiedy przychody czynszu nie przekraczają 100 tys. zł w skali roku. Nadwyżka w tych przychodach będzie opodatkowana według stawki ryczałtu 2019, która wynosi 12,5%. 

Kto nie może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Z możliwości wyboru ryczałtu zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności. Co więcej, tej formy opodatkowania nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili reorganizację pewnej działalności, ani przedsiębiorcy, którzy świadczą pracę lub usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • zdecydowali się w tym samym roku na opodatkowanie w formie karty podatkowej,

 • korzystają z okresowego zwolnienia podatku dochodowego,

 • osiągają przychody z prowadzenia apteki,

 • osiągają przychody z działalności handlowej w zakresie sprzedaży wartości dewizowych,

 • osiągają przychody w zakresie handlu częściami i elementami pojazdów mechanicznych,

 • produkują wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem nie jest możliwe w roku podatkowym, w którym podejmiesz działalność gospodarczą po zmianie:

 • z działalności wykonywanej indywidualne na spółkę prowadzoną wspólnie z małżonkiem,

 • z działalności prowadzonej indywidualnie na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność prowadzoną przez jednego lub drugiego małżonka,

 • jeżeli przed zmianą jeden z małżonków odprowadzał podatek dochodowy na zasadach ogólnych (w tym wypadku ryczałt można wybrać dopiero w następnym roku podatkowym)

Rozliczanie ryczałtowe i jego opłacalność

Ze względu na fakt, iż rozliczenie PIT-28 jest decyzją opcjonalną, podatnik powinien dokonać wstępnych oszacowań. Z tego też względu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinien też zostać przez prowadzącego działalność gospodarczą zadeklarowany. W celu wybrania najkorzystniejszego wariantu rozliczenia z fiskusem, należy zastanowić się nad ponoszonymi kosztami uzyskania przychodu oraz jak przedstawiają się stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze tej formy opodatkowania, weź pod uwagę, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie zna pojęcia kosztów. Rozliczanie ryczałtowe bierze bowiem pod uwagę przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie jak inne formy opodatkowania dochód (a więc przychód − koszty).  

Jak wygląda rozliczanie ryczałtowe?

Przykład 1.

Podatnik pracuje w branży informatycznej, od której stawka ryczałtowa wynosi 17%. W miesiącu, w którym jego uzyskany przychód netto wyniósł 5 000 zł, a koszty uzyskania przychodu wyniosły 30 zł, wyliczenia prezentują się w sposób następujący:

przy zasadach ogólnych – (5000 zł - 30 zł) * 18% = 894 zł 60 gr

przy opodatkowaniu liniowym – (5000 zł - 30 zł) * 19% = 944 zł 30 gr

przy ryczałcie – 5000 zł * 17% = 850 zł

Przykład 2.

W sytuacji, w której ten sam podatnik zadeklarował przychód netto w wysokości 6000 zł, lecz koszty ich uzyskania wzrosły do poziomu 3500 zł, opłacalność rozliczenia ryczałtowego prezentuje się zupełnie inaczej:

podatek wynikający z zasad ogólnych - (6000 zł - 3500 zł) * 18% = 450 zł

opodatkowanie liniowe – (5000 zł - 30 zł) * 19% = 944 zł 30 gr = 475 zł

ryczałt – 6000 zł * 17% = 1020 zł

Rozliczenie za pomocą PIT-28 jest najbardziej opłacalne w przypadku, w którym przychód wiąże się z niskimi kosztami uzyskania dochodu. Im większą część uzyskanego przychodu stanowią poniesione wydatki, tym mniej korzystne jest to rozwiązanie.

Podatnik, który zadeklarował chęć rozliczenia się z fiskusem przez ryczałt, będzie mógł skorzystać z prostych rozwiązań, oferowanych przez program PIT, który umożliwi mu błyskawiczne wyliczenie powstałych należności oraz umożliwi bezpieczne wysłanie PIT-28 przez Internet.

Jak wygląda prowadzenie ewidencji przychodów?

Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów. Powinna być prowadzona rzetelnie oraz w sposób niewadliwy. Zapisy w ewidencji dokonywane są w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sumę przychodów dla działalności, to stawka ryczałtu wynosi 8,5% – z zastrzeżeniem, że jeżeli dana działalność jest objęta wyższą stawką, to stosuje się tą wyższą stawkę. Warto więc pilnować, aby rzetelnie prowadzić ewidencję przychodów, zwłaszcza przy niskich stawkach podatku, aby nie zwiększyć stawki ryczałtu.

 Zgłoszenie ryczałtu do organu podatkowego

Pamiętaj, że aby złożyć w urzędzie skarbowym PIT, musisz najpierw zgłosić ryczałt do urzędu skarbowego. Jak zgłosić chęć rozliczenia w ryczałcie? Musisz zrobić to na pisemnym oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego. Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który uzyskano pierwszy przychód, złóż deklarację w odpowiednim urzędzie skarbowym. Natomiast jeżeli uzyskałeś dochód w grudniu, to na zgłoszenie oświadczenia masz czas do końca roku podatkowego.

W przypadku, gdy w poprzednich latach rozliczałeś się na formularzach PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany np. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) i nie zrezygnowałeś z tej formy opodatkowania PIT, ryczałt nadal jest Twoją domyślną formą rozliczenia i nie musisz ponownie zawiadamiać urzędu skarbowego.

Jak uniknąć błędów w PIT-28?

Przy wypełnianiu PIT-28 wcale nie musisz obliczać ryczałtu ręcznie. Prawo przewiduje możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet. W tym celu wystarczy skorzystać z programu do wypełniania PIT online, który jest prosty w obsłudze i sam dokonuje obliczeń za podatnika.

PIT-28 za rok 2023 składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Przed zmianami Polskiego Ładu terminem ostatecznym na złożenie deklaracji był koniec lutego. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy mają dużo więcej czasu na rozliczenie z urzędem skarbowym.

Uzupełnienie PIT-28 online (np. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) zajmie Ci nie więcej niż kilka minut, a system po weryfikacji poprawności danych prześle pismo do właściwego urzędu skarbowego. Nie musisz obawiać się o potwierdzenie złożenia zeznania, otrzymasz je w formie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Na PIT-28 nie odliczysz części ulg

Decydując się na rozliczanie z urzędem na formularzu PIT-28, musisz mieć świadomość, że na zeznaniu nie odliczysz niektórych z form ulg podatkowych. Ten rodzaj deklaracji wyklucza możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej oraz kosztów uzyskania przychodów. Nie rozliczysz się również jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem.

Wybierając PIT-28 nie masz też możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego razem z małżonkiem. Małżonkowie, którzy uzyskują przychody ze wspólnej własności lub posiadania rzeczy, muszą wypełnić dwa osobne druki PIT-28.

Ryczałt a prowadzenie więcej niż jednej firmy

Co w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą zarówno w formie spółki, jak i indywidualnie w ramach JDG? W tym wypadku limit przychodów osiąganych za poprzedni rok obliczany jest odrębnie dla każdej działalności. Oznacza to, że nawet jeśli w ramach jednej działalności przekroczysz limit 2 mln euro, to wciąż możesz objąć ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychody w ramach drugiej działalności.

Ryczałt - najważniejsze informacje

 1. Ryczałt należy do form opodatkowania, której podstawą opodatkowania są przychody oraz które nie wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia wielu formalności.

 2. Zaletą ryczałtu jest możliwość uniknięcia prowadzenia pełnej księgowości. Do rejestrowania zysków firmy wykorzystywana jest ewidencja przychodów.

 3. Podatnicy, którzy chcą rozliczać się na podstawie ryczałtu muszą mieć na uwadze, że w tej formie opodatkowania nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów i skorzystać z ulgi prorodzinnej. W zamian za to podatnik może skorzystać z szeregu ulg i odliczeń (m.in. odliczenie składek ZUS, ulgi abolicyjnej, ulgi na internet, odliczenie darowizny od podatku).

 4. Ryczałt jest często stosowany przez przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, ze względu na niską stawkę podatku, oraz osoby wynajmujące nieruchomości.Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Deklaracja PIT 28 - dla kogo i jak ją wypełnić?