Przychody z pracy na emeryturze - jak rozliczyć?
Redakcja
unsplash.com
podatnik.info

Przychody z pracy na emeryturze - jak rozliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Pracujący seniorzy rozliczają swoje dochody z emerytur oraz ze stosunku pracy za pomocą PIT-37.
 2. Emeryci mają możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych, odliczeń od podstawy opodatkowania oraz przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
 3. Elektroniczne złożenie deklaracji to łatwy i skuteczny sposób na rozliczenie swoich przychodów. Rozliczenie przez internet jest możliwe poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub profesjonalny program do rozliczania PIT.

W tym artykule dowiesz się jak rozliczyć PIT, jakie ulgi Ci przysługują oraz czy przy zbyt dużych zarobkach ZUS/KRUS może obniżyć lub zawiesić wypłatę emerytur.

Ulga dla pracujących seniorów, czyli zerowy PIT

W ramach zmian podatkowych Polskiego Ładu, pracujący emeryci mają prawo do skorzystania z preferencji podatkowej tzw. PIT-0. Warunkiem uprawniającym do korzystania z zerowego podatku dochodowego jest niepobieranie świadczenie emerytalnego,pomimo przysługującego prawa. Dodatkowo zerowy PIT jest dostępny w przypadku niepobierania:

 • renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia dla sędziego w stanie spoczynku,
 • uposażenia rodzinnego.

Ulga podatkowa polega na objęciu zerowym podatkiem dochodowym przychodów, których kwota nie przekracza 85 528n zł w ciągu roku podatkowego. Oznacza to, że pracujący emeryt nie zapłaci podatku nawet do kwoty 115 528 zł. Wynika to z faktu, że seniorom, podobnie jak innym podatnikom, przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 000 zł przy rozliczeniu według ogólnej skali podatkowej.

Zawiadomienie ZUS o przychodach emeryta

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet) oraz uzyskały dodatkowy przychód, są zobowiązane poinformować ZUS o kwotach uzyskanych wynagrodzeń. Natomiast osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o zarobkach.

Emeryci lub renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mają obowiązek zgłoszenia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych fakt uzyskiwania dodatkowych dochodów do końca lutego. Dotyczy to m.in. dochodów z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym celu przedkładają zaświadczenie od pracodawcy o kwocie zarobków uzyskanych w poszczególnych miesiącach, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - samodzielne oświadczenie.

Zasady ogólne rozliczania pracujących emerytów

Seniorzy, których jednym źródłem przychodów jest świadczenie emerytalne rozliczają się na formularzu PIT-40A. Jednakże emeryci, którzy jednocześnie pobierają emeryturę i pracują podlegają takim samym zasadom rozliczenia rocznego jak osoby pracujące, które jeszcze nie mają prawa do emerytury.

Pracujący emeryci mają obowiązek złożyć do urzędu zeznanie podatkowe - w przypadku osiągnięcia przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej i stosunków pokrewnych rozliczają się na formularzu PIT-37. Wypełniają go na podstawie otrzymanej od organu rentowego deklaracji podatkowej PIT-40A lub PIT-11A oraz przygotowanej przez pracodawcę informacji PIT-11 o przychodach, dochodach i pobranych składkach podatnika.

PIT-11A z organu rentowego

PIT-11A stanowi jedynie informację o dochodach - w przeciwieństwie do PIT-40A, nie może być traktowany jako gotowa deklaracja podatkowa. PIT-11A jest sporządzany przez ZUS lub KRUS i wysyłany do podatnika. Po otrzymaniu tego druku musisz samodzielnie rozliczyć się z fiskusem na osobnym formularzu i złożyć druk PIT-37 lub inny formularz podatkowy do 30 kwietnia roku podatkowego (w 2023 r. termin mija 2 maja).

Druk PIT-40A

PIT-40A jest roczną deklaracją podatkową sporządzaną przez organ rentowy (ZUS lub KRUS). Otrzymują ją podatnicy, którzy uzyskują przychody z emerytury lub renty, ale nie otrzymują zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Seniorzy, którzy otrzymali PIT-40A i nie uzyskują innych dochodów niż świadczenie emerytalne lub rentowe nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego. Wynika to z faktu, że podatek został już obliczony przez organ rentowy, a druk PIT został wysłany do fiskusa.

Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, wspólnego rozliczenia po śmierci małżonka lub przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, to musisz samodzielnie złożyć roczne zeznanie podatkowe na podstawie druku PIT-40A.

PIT online - jak rozliczyć podatek dochodowy z pracy na emeryturze?

Przedstawiamy jak rozliczyć przychody na emeryturze w PIT-37 za pomocą programu Podatnik.info. Zapoznaj się z instrukcją krok po kroku.

 1. Przygotuj informacje potrzebne do uzupełnienia deklaracji PIT-37.

Do uzupełnienia PIT-37 potrzebny będzie Ci PIT-11 od pracodawcy oraz PIT-11A/40A.

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-11A

 • prawdopodobnie masz uzupełnione pola kwotami z części D, czyli przychody z emerytury i zaliczki, pola 36 i 37, oraz/lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 38 i 39,
 • dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E.

Jeżeli otrzymałeś/łaś PIT-40A

 • prawdopodobnie masz uzupełnione pole 36 z części D czyli przychody z emerytury,
 • dodatkowo możesz mieć uzupełnione pola 40, 41, 42 w części E,
 • oraz w części F pole 47.
 1. Wybierz sposób rozliczenia, określ rodzaj składanej deklaracji oraz Urząd Skarbowy.

W deklaracji podatkowej PIT-37 możesz rozliczyć się:

 • samodzielnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • wspólnie z małżonkiem zmarłym w mijającym roku podatkowym,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W opcji typ deklaracji mamy do wyboru zeznanie roczne lub jego korektę. Jeżeli zeznanie zostało złożone w błędny sposób, należy wybrać opcję korekty. Wyróżnia się jej dwie rodzaje:

 • standardowa - należy ją wybrać w przypadku wystąpienia takich błędów jak nieuwzględnienie jakichś przychodów lub ich błędne określenie.
 • unikanie podwójnego opodatkowania - należy ją zaznaczyć w przypadku korekty składanej w toku postępowania podatkowego o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wybierasz urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

 1. Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.

Jeżeli jesteś pracującym emerytem, to zaznaczasz emeryturę oraz umowę o pracę lub inne źródło przychodu ze stosunku pracy np. umowa zlecenie.

Część D, czyli "Dochody/Straty ze źródeł przychodów", obejmują wszelkie przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, stratę oraz zaliczki pobrane przez płatnika. Warto zwrócić uwagę, że kwoty wpisywane do kolumny B i X, czyli Przychód i Koszty uzyskania przychodu, należy samodzielnie kontrolować, a za wszelkie pomyłki mogą grozić sankcje skarbowe.

 1. Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. Przykładowo - wydatki na cele rehabilitacyjne.
 2. Jeżeli wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz źródła przychodów małżonka. Przykładowo, wskaż: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.
 3. Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników - dla siebie i dla małżonka.
 4. Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników - dla siebie i małżonka.
 5. W polu "Odliczenie od dochodu": podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku - dla siebie i małżonka. Jeżeli nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).
 6. Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego.
 7. Podaj kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne.
 8. Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.
 9. Kolejne ekrany to podgląd PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.
 10. Ekran przedstawia podsumowanie e PIT-37 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu lub niedopłaty do zapłaty.

Organ rentowy może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę przy przekroczeniu przychodów

Przy zarobkowaniu na emeryturze warto mieć z tyłu głowy, aby nie przekroczyć przychodu, gdyż świadczenie emerytalne może zostać obniżone lub zawieszone. Jakie są limity przychodów dla emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia z ZUS/KRUS?

 • powyżej 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym miesiąc waloryzacji - emerytura lub renta będzie proporcjonalne zmniejszana,
 • powyżej 130 procent przeciętnego wynagrodzenia - wypłata świadczenia na dany miesiąc zostanie zawieszonaLimitów nie stosuje się w przypadku przychodów uzyskiwanych z tytułu:
 • renty rodzinnej jako świadczenia korzystniejszego niż wyliczona emerytura,
 • renta inwalidy wojennego lub wojskowego w stosunku do osoby, której niezdolność do pracy powstała w wyniku służby wojskowej,
 • emerytury częściowej.

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać emeryt?

Jako emeryt możesz skorzystać z szeregu preferencji podatkowych, które pozwolą Ci na zmniejszenie obciążeń podatkowych wobec fiskusa. Jest to szczególnie przydatne, gdy uzyskujesz spore dochody ze stosunku pracy, czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Senior może skorzystać z następujących ulg podatkowych:

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczyć przychody z pracy na emeryturze?

Rozliczenie przychodów ze stosunku pracy przy jednoczesnym pobieraniu emerytury odbywa się przez wypełnienie i wysyłkę PIT-37 do urzędu skarbowego.

Do kiedy emeryt może złożyć zeznanie roczne z dochodów z pracy?

W 2023 termin na złożenie zeznania PIT-37 trwa od 15 lutego do 2 maja.

Jakie deklaracje mogą Składać emeryci?

Emeryci, którzy pobierają jedynie emeryturę z reguły rozliczają się automatycznie z fiskusem za pomocą PIT-40A. Jeżeli uzyskują dodatkowe dochody z tytułu umów o pracę, zlecenie i innych podobnych źródeł otrzymywanych poprzez płatnika, to składają PIT-37. Z kolei emeryci prowadzący działalność gospodarczą, osiągający dochód z najmu prywatnego, odpłatnego zbycia nieruchomości czy otrzymujący przychody kapitałowe rozliczają się za pomocą PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 lub PIT-39.

Jaki PIT się składa przy pobieraniu renty?

Jeżeli pobierasz jedynie rentę, to organ rentowy automatycznie rozlicza Cię przez wystawienie druku PIT-40A. Jeżeli otrzymujesz inne dochody, to musisz rozliczyć się samodzielnie na deklaracji podatkowej PIT-37 lub innym formularzu, który odpowiada Twoim przychodom.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!