Pracownik z Ukrainy – jak rozliczyć podatek?
Redakcja
Pixabay.com
Podatnik.info

Pracownik z Ukrainy – jak rozliczyć podatek?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pracownik z Ukrainy


Obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować na terenie Polski, powinni posiadać pozwolenie na pracę. Jest ono wydawane przez wojewodów. Jednak jest możliwe odstąpienie od tej zasady. Dotyczy to osób, które:

  • są obywatelami Ukrainy (albo Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii),
  • pracują w Polsce 6 miesięcy, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • zarejestrowały w urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym mieszkają lub przebywają, wniosek pisemny, w którym deklarują, że mają zamiar podjąć pracę. Oświadczenie musi zawierać szczegółowe informacje na temat pracy:

- zawód,
- miejsce wykonywania pracy,
- czas wykonywania pracy, z datą jej rozpoczęcia,
- informację o braku pracowników z Polski,
- informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców,
- potwierdzenie, że praca będzie się odbywać w oparciu o pisemną umowę, zgodnie z informacjami podanymi w oświadczeniu. W tym miejscu warto podkreślić, że zawarcie pisemnej umowy jest obowiązkowe. Inna forma współpracy traktowana jest jako wykroczenie, za które można dostać karę grzywny.

Od tego, jaka forma umowy została podpisana z cudzoziemcem oraz od rezydencji podatkowej pracownika, zależy jak rozliczyć podatek dla pracownika z Ukrainy.

Co to jest rezydencja podatkowa?


Rezydencja podatkowa określa obowiązki podatnika przebywającego na terenie danego kraju. Osoby, które posiadają rezydencję podatkową w Polsce, są zobowiązane do rozliczenia swoich przychodów osiągniętych na terenie naszego kraju w odpowiednim urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji rozlicza się je w kraju, w którym zostały uzyskane. Aby być rezydentem podatkowym w Polsce, należy spełnić jeden z warunków:

  • przebywać na terenie Polski przynajmniej 183 dni,
  • posiadać w Polsce źródło swoich interesów (prywatnych i biznesowych).Cudzoziemcy, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce, mają obowiązek rozliczać wszystkie swoje przychody, także te uzyskane za granicą, w Polsce.

Jak rozliczyć podatek Ukraińca zatrudnionego w oparciu o umowę cywilno-prawną?


Jedną z form zatrudnienia obywatela Ukrainy jest umowa cywilno-prawna. Osoby, które podpisały umowę-zlecenie, są zobowiązane do odprowadzania podatku jeżeli mają zagwarantowane stałe miejsce, w którym mogą wykonywać powierzone im obowiązki. Reguluje to Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią osoby fizyczne, które zatrudniają Ukraińców w oparciu o umowę-zlecenie nie odprowadzają podatku osoby zatrudnionej. Obowiązek ten leży po stronie samych podatników.

Podatnik nie musi odprowadzać cyklicznie podatku. Po zakończeniu roku podatkowego, czyli w 2018 roku, aby rozliczyć rok 2017, musi wypełnić druk PIT-36, w którym wykaże swoje przychody oraz musi je opodatkować zgodnie ze skalą podatkową. Termin złożenia zeznania podatkowego jest taki sam jak w przypadku obywateli Polski, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Jeżeli jednak obywatel Ukrainy ma zamiar wyjechać z Polski przed 30 kwietnia nowego roku, powinien złożyć zeznanie podatkowe za miniony rok rozliczeniowy przed swoim wyjazdem.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie mają rezydentury podatkowej w Polsce oraz nie można wykazać, że dochody zostały uzyskane w wyniku pracy w stałym miejscu. Wówczas taki dochód kwalifikowany jest jako uzyskany z innych źródeł, a podatnik rozlicza go na terenie Ukrainy.

Jak rozliczyć podatek Ukraińca zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę?

Podatek od dochodu Ukraińca zatrudnionego na umowę o pracę jest odprowadzany przez jego pracodawcę. Płatnicy, którzy zatrudniają obywateli z Ukrainy, mają obowiązek pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to także osób fizycznych, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, jednak podpisały z osobą z Ukrainy umowę o pracę. Takie osoby mają obowiązek:

  • pobierać zaliczki na podatek dochodowy i rozliczać je do 20 dnia każdego miesiąca,
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć do urzędu skarbowego PIT-4R,
  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wystawić druk PIT-11 lub PIT-40.W tym przypadku nie ma znaczenia, czy cudzoziemiec jest rezydentem Polski, czy też nie. Zgodnie z ustawą rozliczany jest on na takich samych zasadach, jak obywatel Polski. Także cudzoziemiec, którego stałe miejsce zamieszkania jest poza terytorium naszego kraju, ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Podatnik, który jest zatrudniony tylko przez jednego pracodawcę, może skorzystać z możliwości rozliczenia przez niego deklaracji PIT -> Program PIT PRO 2017/2018. Jednak wiąże się to z ograniczeniami, w postaci braku możliwości rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Najważniejsze w ustaleniu jak rozliczyć podatek dla pracownika z Ukrainy pracującego w Polsce, jest określenie formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę wiąże się to z większą liczbą formalności, zarówno po stronie płatnika, jak i podatnika, jednak w przypadku umowy zlecenie należy ustalić, czy Ukrainiec jest rezydentem w Polsce.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024