Karta podatkowa – co warto wiedzieć i o czym pamiętać?
Redakcja
Karta podatkowa
Podatnik.info

Karta podatkowa – co warto wiedzieć i o czym pamiętać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1. Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania firmy, którą dedykuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnik chcący skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Ważną kwestią jest również kwota podatku, która pozostaje niezmienna, bez względu na to, jaka jest wysokość uzyskiwanych przychodów.

Ich wysokość uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, tj.;

1) rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej,

2) liczba zatrudnionych pracowników w placówce,

3) liczba mieszkańców w miejscowości, w której przedsiębiorca realizuje swoje usługi.

 

2. Nowy Ład a karta podatkowa, co się zmieni? 

Nowy Ład spowodował, że z początkiem 2022 roku wejdą w życie zmiany przepisów podatkowych. Jedną z takich zmian jest sposób opodatkowania przedsiębiorców, którzy do tej pory stosowali bądź chcieli skorzystać
z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nowa zasada, która będzie obowiązywać od 01 stycznia 2022 roku, mówi, że:

Od tej pory z takiej formy opodatkowania może korzystać jedynie ta grupa przedsiębiorców, która 31 grudnia 2021 roku korzystała z karty podatkowej
i będzie to kontynuować w przyszłości.  

Działalność gospodarcza, która jest opodatkowana na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zasad ogólnych (skala podatkowa) nie ma możliwości, żeby zmienić rodzaj opodatkowania na kartę podatkową z końcem 2021 roku. Mogą z niej skorzystać tylko i wyłącznie firmy, które zostały założone do 31 grudnia 2021 roku i chciałyby wybrać tę konkretną formę opodatkowania.

Likwidacja firmy i ponowne jej założenie jest jedyną alternatywą dla firm, które chciałyby być opodatkowane w formie karty podatkowej. Warto zaznaczyć, że zakończenie obecnej działalności nie powinno być podjęte na skutek uzyskania korzyści podatkowych, a wynikać z innych przyczyn. Zlikwidowanie firmy musi być zgodne z wymogami obowiązującego prawa.

 

3. Warunki opodatkowania w formie karty podatkowej

Właściciele firm, którzy chcą rozliczać się kartą podatkową, muszą spełniać poniższe warunki:

1) małżonek podatnika prowadzi inny zakres działalności gospodarczej niż podatnik,

2)nie korzystać z usług zatrudnionych, włącznie przez siebie (wyjątek stanowią usługi specjalistyczne),

3) nie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej,

4) nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podst. odrębnych przepisów podatkiem akcyzowym

5) znajdować się na terytorium Polski.

Dodatkowo przy uwzględnieniu wszystkich ww. kryteriów, Obwieszczenie Ministra Finansów informuje, że działalność przedsiębiorcy musi skupiać się w zakresie jednego z dwunastu wyszczególnionych działów:

 • gastronomia,

 • usługi rozrywkowej

 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

 • działalności usługowe oraz wytwórczo-usługowe,

 • wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, np. pielęgniarka, lekarz

 • wolne zawody dotyczące lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych,

 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością (napoje, wyroby tytoniowe oraz kwiaty)

 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,

 • usługi w zakresie sprzedaży posiłków domowych,

 • usługi w zakresie handlu detalicznego (artykuły nieżywnościowe),

 • usługi w zakresie usług edukacyjnych (lekcje na godziny),

 • usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

 •  

Wszystkie wyżej wymienione typy działalności gospodarczej, które mogą zostać opodatkowane kartą podatkową, są wymienione w art. 23 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy mieć jednak na uwadze, że od 1 stycznia 2022 roku zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej nie będzie dostępne dla nowych firm.

4. Warunki korzystania
z opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie ustawy

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1) kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

2)  (uchylony);

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, na zasadach

określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

1) prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,

2) (uchylony);

- z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

5.    Wyższa stawka karty podatkowej od 2022 roku

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. znajdują się obowiązujące w 2022 roku:

 • stawki karty podatkowej,

 • kwoty rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług (wyjątkiem jest świadczenie dla ludności) – w 2022 roku jest to kwota 72 997 zł.

6. Zmiana stawek w porównaniu
z rokiem poprzednim

Stawka opodatkowania w formie karty podatkowej wzrośnie o ok. 4,2%
w porównaniu do roku poprzedniego. Stawki karty podatkowej ustalone zostały w ustawie, a jej wysokość zależy od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Poniżej znajduje się kilka przykładów w świadczeniu usług, które uwzględniają zmiany na przestrzeni 3 lat w zależności od wykonywanej działalności:

W miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców:

 • Szewc, którego usługi ograniczają się tylko do naprawy obuwia,
  w 2020 roku płacił 126 zł, w 2021 płacił 130 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 135 zł w skali miesiąca.

 • Krawcowa (bez pracowników), w 2020 roku płaciła 144 zł, w 2021 płaciła 152 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 158 zł w skali miesiąca.

 • Fryzjer damski (z jednym pracownikiem), w 2020 roku płaciła 384 zł, w 2021 płaciła 397 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 413 zł w skali miesiąca.

 • Fryzjer męski (z jednym pracownikiem), w 2020 roku płacił 320zł,
  w 2021 płacił 331 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 344 zł w skali miesiąca.

 • Kosmetyczka (z jednym pracownikiem), w 2020 roku płaciła 384 zł, w 2021 płaciła 397 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 413 zł w skali miesiąca.

 • Osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych (z jednym pracownikiem), w 2020 roku płaciła 630 zł, w 2021 płaciła 652 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 679 zł w skali miesiąca.

 • Osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych (z jednym pracownikiem), w 2020 roku płaciła 924 zł, w 2021 płaciła 957 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 997 zł w skali miesiąca.

 

W miejscowości zamieszkałej powyżej 5 tys. mieszkańców (także powyżej 50 tys. mieszkańców):

 • Złotnik- jubiler (bez pracowników) obuwia w 2020 roku płacił 495 zł, w 2021 płacił 512 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 533 zł w skali miesiąca.

W miejscowości zamieszkałej do 5 tys. mieszkańców:

 •  Ślusarz (bez pracowników) w 2020 roku płacił 384 zł, w 2021 płacił 397 zł, natomiast w 2022 roku zapłaci 413 zł w skali miesiąca.

 

7. Karta podatkowa a podatek dochodowy

Naczelnik urzędu skarbowego w momencie uwzględnienia wniosku ustali wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej przyznając w tej sprawie stosowną decyzję. W sytuacji, gdy stwierdzi brak warunków, aby zastosować tę formę opodatkowania, podatnik spotka się z odmowną decyzją.

Przedsiębiorca, który wybrał taką formę rozliczenia podatku dochodowego w formie karty, powinien trzymać się stałej stawki, która została wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego.

Obowiązkiem podatnika jest złożenie PIT16-A dotyczący karty podatkowej, najpóźniej do 31 stycznia roku następującego po rozliczonym roku podatkowym.

W formularzu znajdują się informacje o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach zakończonego roku podatkowego.

 

Przedsiębiorco pamiętaj!

Rozliczając się z formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, jesteś zwolniony z prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Musisz jednak pamiętać, że do twoich obowiązków należy wystawianie rachunków/ faktur na żądanie klienta, które stwierdzają sprzedaż towaru, wyrobu lub wykonanie usługi. Podatnik ma w obowiązku przechowywać ich kopie przez okres 5 lat (licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę).

8. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej mogą spodziewać się również zmian w zakresie opłacania składki zdrowotnej. Od nowego roku nie będą mieli możliwości odliczenia jej od podatku składki zdrowotnej. Wysokość składki będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia, w przypadku karty podatkowej.  W 2021 minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł, od stycznia 2022 roku ma wzrosnąć do kwoty 3010 zł. Stąd też podatnik, który opodatkowany jest w formie karty podatkowej, zapłaci ok. 270 zł składki w skali miesiąca.

9. Zmiana formy opodatkowania

Osoby rozliczające się jak do tej pory kartą podatkową, które w roku 2022 nie zamierzają rozliczać się z tytułu karty podatkowej, powinny podjąć odpowiednie kroki do dnia 20 stycznia obecnego roku.

W ich obowiązku jest:

 • złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • zawiadomienie na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego dot. rezygnacji z karty, co wiążę się z przejściem na zasady ogólne lub;

 •  zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej.

 

Podatniku pamiętaj!

Jeśli w dalszym ciągu planujesz rozliczać się w formie karty podatkowej, nie musisz składać żadnego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli do 20 stycznie nie podejmiesz czynności związanych z rezygnacji z opodatkowanie w formie karty podatkowej, wybrana przez ciebie forma opodatkowania przedłuży się na rok następny.

 

10. Jaka forma oprocentowania dla przedsiębiorców, zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu czy podatku liniowego?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, która forma opodatkowania jest dla przedsiębiorców lepsza.  W dużej mierze zależy to od modelu biznesowego firmy, przede wszystkim rodzaju branży, wysokości przychodów i kosztów oraz zaplanowanych inwestycjach i dalszym rozwoju działalności gospodarczej. Należy również pamiętać o tym, czy przedsiębiorca chciałby kontynuować pracę na etacie, czy też nie. 

Istotną różnicą, która ma duże znaczenie pomiędzy podatkiem liniowym
a ryczałtem, jest związana z podstawą do opodatkowania.

Jeśli chodzi o podatek liniowy, jest to nic innego jak dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. W przypadku ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi przychód. Warto dodać, że stawki ryczałtu są różne i zależą od rodzaju prowadzonej działalności, z kolei podatek liniowy jest stały dla każdego podatnika.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczanie PIT 2023 online