Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany? To musisz...
Jan Kowalski
hhtps://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany? To musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje?

 

Zasiłek dla bezrobotnych to jedna z form wsparcia od rządu dla osób, które straciły pracę i pozostają bez zatrudnienia. Pojawia się jednak pytanie, czy każdy ma szansę na otrzymanie takiej pomocy? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001). Na początku warto zwrócić uwagę na to, kim w świetle prawa jest bezrobotny.

Bezrobotnym nazywa się osobę niezatrudnioną i niewykonującą żadnej innej pracy zarobkowej. Jednocześnie musi być zdolna i gotowa do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu, który obowiązuje w danym zawodzie, służbie lub pracy zarobkowej. W przypadku osób niepełnosprawnych przyjmuje się kryterium zdolności i gotowości do zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasy pracy. Warto zwrócić uwagę na kwestię edukacji. Bezrobotny to osoba nieucząca się, a wyjątek stanowią uczniowie szkół dla dorosłych lub przystępujący do egzaminu eksternistycznego, a także studenci niestacjonarni szkół wyższych.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, musisz pamiętać o zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednim dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania. Możesz to zrobić dopiero w dniu następującym po ustaniu zatrudnienia, utracie renty lub wykreśleniu z ewidencji własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że kiedy pobierasz zasiłek chorobowy, nie masz możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy!

Jednocześnie należy podkreślić, że spełnienie tych kryteriów nadal nie gwarantuje uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy musisz wykazać chęć do znalezienia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej! Jeżeli pracownicy PUP nie znajdą dla Ciebie odpowiedniej propozycji zatrudnienia, możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W tym momencie pozostaje do spełnienia trzeci i najważniejszy warunek.

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, jeżeli w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP łącznie przez co najmniej 365 dni:

 

 • byłeś zatrudniony i otrzymywałeś wynagrodzenie równe co najmniej płacy minimalnej, od której pracodawca odprowadzał składkę na Fundusz Pracy,
 • pracowałeś w oparciu o umowę agencyjną, zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, lub prowadziłeś pozarolniczą działalność i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne, a podstawa wymiaru składek społecznych i na Fundusz Pracy odpowiadała co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na pełny miesiąc,
 • wykonywałeś pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • pracowałeś w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych i byłeś jej członkiem,
 • opłacałeś składki na Fundusz Pracy w ramach zatrudnienia lub pracy zarobkowej za granicą u zagranicznego pracodawcy,
 • byłeś zatrudniony za granicą i przybyłeś do Polski jako repatriant,
 • pełniłeś służbę lub wykonywałeś inną pracę zarobkową, a Twoje wynagrodzenie było objęte obowiązkową składką na Fundusz Pracy.

 

Po spełnieniu tych warunków przysługuje Ci wsparcie dla bez robotnych. Pojawia się jednak pytanie, czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany?

 

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany?

 

Po otrzymaniu wsparcia od państwa mogą pojawić się kolejne wątpliwości. Wielu bezrobotnych zadaje sobie pytanie: czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany i jakie wiążą się z tym obowiązki? Okazuje się, że część świadczeń wypłacanych przez PUP podlega obowiązkowemu opodatkowaniu. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Art. 21. ust. 1 ustawy o PIT określa wszystkie świadczenia wolne od podatku dochodowego. Wśród nich nie znajdziesz jednak zasiłku dla osób bezrobotnych. Jeżeli pobierasz takie świadczenie, masz obowiązek wprowadzić je do swojego zeznania podatkowego. Musisz to zrobić niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia! Warto zwrócić uwagę, że bez znaczenia jest w tym przypadku kwota wolna od podatku.

Podatek od zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje w każdym przypadku. Pamiętaj, jeżeli nie uwzględnisz pobieranego świadczenia w zeznaniu podatkowym, grozi Ci kara grzywny sięgająca nawet 3500 zł!

Czy urząd pracy wysyła PIT za zasiłek dla bezrobotnych? W świetle prawa PUP ma takie same obowiązki jak pracodawca. Dlatego też do końca lutego musi wystawić osobie pobierającej świadczenie dla bezrobotnych formularz PIT-11. Znajdziesz w nim informacje o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy.

Jak wygląda kwestia: zasiłek dla bezrobotnych a PIT? Jakie obowiązki ma podatnik? Jako osoba bezrobotna pobierająca świadczenie masz obowiązek wypełnić zeznanie podatkowe. Niezbędne informacje znajdziesz w formularzu wystawionym przez PUP. Deklaracje składane przez osoby fizyczne nie uwzględniają jednak pola dedykowanego pobieranym zasiłkom.

Odpowiednie dane należy wpisać do PIT 37 w części C, rubryka 5 „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4”. Jeżeli obowiązuje Cię PIT 36, zasiłek dla bezrobotnych uwzględnij w wierszu 9 „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 8 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”.

 

Bezrobotny bez zasiłku a pit – czy osoba nieotrzymująca zasiłku i niepracująca musi się rozliczyć?

 

Warto przyjrzeć się również, jak wygląda w świetle obowiązujących przepisów kwestia: bezrobotny bez zasiłku a PIT. Zeznanie podatkowe ma obowiązek złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskiwała przychody. Bezrobotnemu przysługuje prawo do różnych świadczeń pieniężnych. Jeżeli nie otrzymuje jednak zasiłku dla bezrobotnych, nie otrzyma od PUP deklaracji PIT 11. Oznacza to, że pozostałych form wsparcia nie trzeba uwzględniać w deklaracji rocznej.

Czy w takiej sytuacji należy złożyć zeznanie podatkowe? Jeżeli masz status osoby bezrobotnej, ale w danym roku podatkowym uzyskiwałeś dochody z pracy zawodowej, musisz uwzględnić je w deklaracji PIT 37. Program Podatnik.info umożliwi Ci rozliczenie PIT nawet w 5 minut.

 

Możesz to zrobić na trzy różne sposoby:

 

 • Przepisz dane z PIT 11 do programu Podatnik.info. Na tej podstawie system uzupełni pozostałe deklaracje za Ciebie.
 • Odpowiedz na kilka pytań. Na podstawie odpowiedzi program wybierze i wypełni odpowiednie deklaracje.
 • Wypełnij samodzielnie swój PIT, a Podatnik.info zweryfikuje ich poprawność.

 

Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i dopełnić wszelkie formalności bez wychodzenia z domu. Jest to jeden z najprostszych sposobów na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym.

Czy wspólne rozliczenie PIT jest możliwe, kiedy jeden z małżonków to osoba bezrobotna bez zasiłku? Jeżeli nie pobierasz tego świadczenia i nie wykonywałeś żadnej pracy zarobkowej w danym roku podatkowym, nadal możesz złożyć wspólne zeznanie podatkowe z małżonkiem. W takiej sytuacji dochody podlegają zsumowaniu, a następnie z otrzymanej kwoty wylicza się średnią dla każdej osoby. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla podatników, których dochody bardzo się różnią lub jeden z małżonków to osoba bezrobotna.

W tej sytuacji warto skorzystać z drugiego sposobu składania zeznania podatkowego za pomocą programu Podatnik.info. Jedno z podstawowych pytań dotyczy rozliczania się z małżonkiem lub bez.

 

 

Zakończenie: Podatek od zasiłku dla bezrobotnych

 

O czym należy pamiętać w kwestii rozliczenia PIT przez osoby bezrobotne?

 

 • Pamiętaj o spełnieniu 3 warunków: zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które zarejestrują się w PUP. Masz do niego prawo, jeżeli pracowałeś przez co najmniej 365 w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. W okresie zatrudnienia pracodawca odprowadzał od Twojego wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy.
 • Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które podlega opodatkowaniu. Jeżeli w danym roku podatkowym pobierałeś zasiłek, do końca lutego następnego roku otrzymasz PIT 11 od PUP.
 • Informacje o wysokości pobieranego świadczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy musisz uwzględnić w PIT 36 lub PIT 37 w rubryce dotyczącej „Innych źródeł przychodu”.
 • Jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskałeś żadnego przychodu i nie przysługuje Ci prawo do zasiłku, nie musisz składać zeznania podatkowego.
 • Nadal przysługuje Ci prawo do wspólnego rozliczenia PIT, nawet jeśli nie uzyskałeś w danym roku podatkowym żadnego przychodu.
 • Jeśli jesteś bezrobotny i nie pobierasz zasiłku, ale pracowałeś przez określony czas w danym roku podatkowym, musisz złożyć odpowiednią deklarację na podstawie formularza PIT 11 od pracodawcy.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!