Życzenia prawne na 2017 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Życzenia prawne na 2017 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wskazujemy przy tym jednocześnie najważniejsze zmiany w polskim prawie, jakie weszły w życie wraz z początkiem roku 2017, lub będą wchodziły w życie w jego kolejnych miesiącach. Poniżej omówimy także wybrane, projektowane zmiany w prawie, które wciąż czekają na ogłoszenie.


Z początkiem roku 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza minimalną stawkę godzinową w umowach zlecenia i świadczenia usług. W celu przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych i ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, ustalono minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł brutto (kwota ta będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę już w 2017 r.). Zmiany oznaczają też nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania czasu pracy. Po nowelizacji zleceniobiorca będzie miał roszczenie o wypłatę ustawowej stawki godzinowej, nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie. Należy wskazać, że stawka nie obejmie umów o dzieło i umów agencyjnych.

W związku powyższym, życzymy aby wprowadzone zmiany miały korzystny wpływ zarówno na pracowników, jak i na rynek pracy oraz zapoczątkowały pozytywne zmiany w postawach pracodawców.


Noworoczne zmiany objęły także prawo podatkowe w zakresie tzw. kwoty wolnej od podatku – od 2017 roku obowiązywać będzie ruchoma kwota zmniejszająca podatek, a jej wysokość będzie zależeć od wysokości podstawy opodatkowania.

Warto też wspomnieć


o wstrzymaniu obowiązku podatkowego związanego ze sprzedażą detaliczną wprowadzonego we wrześniu 2016 r. – zawieszono jego stosowanie na rok.


W związku z tym życzymy Państwu, aby w przyszłych latach zmiany w prawie podatkowym miały charakter zgodny z oczekiwaniami podatników oraz z zapowiedziami rządzących.


Warto także wspomnieć o zapowiadanych zmianach w prawie pracy, które Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić w roku 2017, realizując tzw. pakiet „100 zmian dla firm” który ma na celu poprawę sytuacji prawnej przedsiębiorców. W projekcie jest mowa o powiększeniu kręgu pracodawców, mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności oraz podniesienie progu liczby pracowników, w celu ułatwienia małym przedsiębiorcom dostępu do uprawnień, które dotychczas przysługiwały tylko tym pracodawcom, którzy zatrudniali do 19 pracowników. Założenia ograniczają też m. in. obowiązki związane z wydawaniem świadectw pracy tym pracownikom, z którymi podpisuje się kolejną umowę o pracę, a także wprowadzają wydłużenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 14 dni.


Na chwilę obecną omawiany projekt jest w fazie konsultacji, w związku z czym życzymy Państwu by ostateczny kształt ustawy wprowadził zmiany które przyniosą korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom.


Kolejną zapowiadaną na nowy rok istotną zmianą jest projekt rządowy który umożliwi przekształcenie z mocy ustawy udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu - osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres, na który ustanowione było prawo użytkowania wieczystego. Ta nowelizacja stanowi odpowiedź na dotychczasowy problem mieszkańców związany z zasadą prawa cywilnego, zgodnie z którą użytkowanie wieczyste nie może istnieć na gruncie, który stanowi w części własność prywatną. Tym samym do przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Konsultowana ustawa władczo przesądzi o nabyciu prawa własności do gruntów przez właścicieli lokali położonych w budynkach wielolokalowych, realizując tym samym postulaty i oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza dużych miast.


Życzymy zatem Państwu, aby nowe przepisy wprowadziły jasne i przejrzyste dla lokatorów warunki przekształcenia ww. praw i ograniczyły tym samym ilość sporów sądowych w tej kwestii.

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 23 września 2016 r.o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – jest ona implementacją unijnej dyrektywy ADR i ma na celu zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Do pozasądowego rozwiązywania tych sporów będą uprawnione tylko podmioty wpisane do jawnego rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Postępowanie będzie mogło być prowadzone w formie papierowej lub – za zgodą konsumenta – w formie elektronicznej, ma też mieć charakter nieodpłatny, chyba że regulamin wprowadzi odpłatność postępowania. Wysokość opłat jednak nie będzie mogła być nadmierna, aby nie zniechęcić konsumentów do korzystania z ADR. Wynik postępowania powinien zostać przedstawiony stronom w terminie nie dłuższym niż 90 dni, chyba że spór będzie szczególnie skomplikowany.

W związku ze wskazaną nową ustawą życzymy Państwu, aby ww. alternatywa zapewniła w sposób rzeczywisty proste narzędzie do rozwiązywania sporów z konsumentami.

Z kolei w dniu 1 stycznia 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. W założeniach ma ona usprawnić i poprawić funkcjonowanie administracji podatkowej i wskazać jednoznaczne, przejrzyste warunki do wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych. Ustawa kładzie nacisk na działalność informacyjną organów administracji – mają one wspierać podatników w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Na bazie ustawy stworzono Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, do którego zadań będzie należeć przede wszystkim wydawanie interpretacji indywidualnych, a także zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, m. in. poprzez portal internetowy.

W związku z powyższą ustawą planowane jest też wprowadzenie w marcu 2017 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – przewiduje ona konsolidację obecnej Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej. W miejsce tych organów zostanie powołana ujednolicona instytucja - Krajowa Administracja Skarbowa, podporządkowana ministrowi finansów. Nowa służba miałaby zniwelować dotychczasową „rozproszoną” formę kontroli skarbowej i ułatwić proces wymiany informacji pomiędzy urzędami, a w konsekwencji – uszczelnienie systemu podatkowego. Łączy się to też z koncentracją szerokiej gamy kompetencji w obrębie jednej instytucji, szczególnie jeśli chodzi o zakres kontroli i czynności jaki mogą być podejmowane.


Życzymy zatem, aby nowo powstałe ramy systemowe wpłynęły korzystnie na relację organów z podatnikami i przyniosły odczuwalną poprawę efektywności kontroli skarbowej.

Podsumowując mamy nadzieję, że każda z powyższych, jak i wielu innych nadchodzących nowelizacji w prawie przyniesie korzystne zmiany w przepisach i praktyce organów orzekających. W nowym roku 2017 życzymy Państwu samych sukcesów i pomyślności, również w sferze prawnej.


M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!