Ulga sponsoringowa - jak z niej skorzystać?
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga sponsoringowa - jak z niej skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wiele firm w dzisiejszych czasach decyduje się na wsparcie różnych instytucji, którym zwykle brakuje środków do codziennego egzystowania. Są to instytucje sportu np. kluby sportowe, przedsięwzięcia kulturalne jak np. spektakle amatorskie, czy też naukowe jak konkursy z różnych dziedzin nauki.

Od niedawna, dzięki uldze sponsoringowej firmy te pomagając mogą jednocześnie same skorzystać, dzięki preferencji podatkowej. Oprócz korzyści finansowej wspieranie lokalnej działalności sportowej czy kulturalnej pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Takie działania nazywają się społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która stanowi jeden z kluczowych obszarów dobrego Public Relations firmy.

Co to jest ulga sponsoringowa?

Ulga sponsoringowa została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Obowiązuje od 2022 r. i stanowi atrakcyjną zachętę podatkową dla firm, które chcą spełnić się w roli sponsora. Celem jej utworzenia była zachęta podatników do wspierania sportu, kultury oraz edukacji. Sama konstrukcja ulgi na sponsoring podobna jest co do zasad do ulgi na badania i rozwój, prototyp, ekspansję.

Aby skorzystać z uli sponsoringowej należy „zasponsorować” wybraną działalność z zakresu sportu, kultury, wyższego szkolnictwa. W tym celi podpisuje się tzw. umowę sponsoringową, czyli taką, w którym sponsor otrzymuje świadczenie wzajemne przyczyniające się do zwiększenia jego przychodów poprzez reklamę firmy. Sponsorowanie przynosi wiele korzyści nie tylko podatkowych, ale i kształtuje pozytywny wizerunek firmy, popularyzuje jej nazwę na rynku. Zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przez nią przychodów, bo więcej klientów dowie się o jej istnieniu.

Kto może odliczyć ulgę sponsoringową?

Ulgę sponsoringową może odliczyć osoba, która:

 • osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym.

Preferencja należy się osobom prowadzącym działalność gospodarczą, powala ona uzyskać dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT).

Osobą prowadzącą działalność gospodarczą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Ulga sponsoringowa nie jest dostępna dla osób fizycznych rozliczających się ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub innych dochodów, które nie stanowią dochodów z działalności gospodarczej.

Odliczenie nie jest możliwe w przypadku rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) oraz kartą podatkową (PIT 16A).

Na czym polega ulga na sponsoring?

Dzięki skorzystaniu z ulgi sponsoringowej podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • związaną ze sportem,

 • związaną z kulturą,

 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

WAŻNE! Koszty poniesione na finansowanie powyższych działalności nie mogą być wyższe niż kwota dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Dzięki uldze możliwe jest rozliczenie w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,

 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Czyli wydając np. 1000 zł, podatnik odliczy 1500 zł. Limitem jest wysokość uzyskanych w danym roku dochodów z działalności gospodarczej.

Ulga sponsoringowa to preferencja roczna, co oznacza, że nie obniża podatku na etapie zaliczek, ale pozwala na jego zmniejszenie w zeznaniu rocznym.

Odliczenie możliwe jest tylko i wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym wydatki zostały poniesione. Nie ma możliwości, tak jak w wielu innych ulgach podatkowych, przeniesienia ulgi na  kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku jest równoznaczny z tym, że ulga nie przysługuje.

Jakie koszty uzyskania przychodów można odliczyć?

Dzięki uldze sponsoringowej może odliczyć koszty, które podatnik poniósł na:

 1. działalność sportową, będą to koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego;

Dokładne kryteria odliczenia zostały wskazane w ustawie o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599). Zaliczają się do tego: programy szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów zawodów sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry.

 • stypendium sportowego,

Jako stypendium sportowe rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub, które umożliwiają przygotowanie się do imprezy sportowej.

 • imprezy sportowej, która nie stanowi masowej imprezy sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

Masową imprezą sportową jest impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na  miejscach spełniających ustawowe kryteria (np. na stadionie z udostępnionym nie mniej niż 1000 miejsc).

 1. działalność kulturalną ( w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) będą to koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury, która musi być wpisana do rejestru (np. teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, galerie sztuki)

 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;

 1. działalność, która wspiera szkolnictwo wyższe i naukę (prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), czyli koszty poniesione na finansowanie:

 • stypendia (m.in. za wyniki w nauce lub sporcie, również stypendia doktoranckie) - o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat - mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

 • sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk - o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • wynagrodzenia dla absolwentów uczelni zatrudnionych za pośrednictwem akademickich biur karier. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Aby dokładnie zapoznać się z kryteriami ulgi sponsoringowej należy dokładnie zapoznać się z ustawą. Wydatki związane pośrednio czy bezpośrednio ze sportem, kulturą lub edukacją mogą nie być uwzględnione w uldze sponsoringowej, bo katalog stworzony przez Ustawodawcę ma charakter zamknięty i kompletny.

Dlatego przed odliczeniem należy dokładnie przeanalizować, czy na pewno cel finansowania znajduje pokrycie w przepisach.

Ważne! Odliczeniu ulegają koszty, które nie zostały w żaden sposób zwrócone.

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, czy wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak skorzystać z ulgi na sponsoring?

Podatnik, który planuje skorzystać z ulgi sponsoringowej powinien samodzielnie zweryfikować, czy dana instytucja związana z działalnością CSR-ową jest wpisana do odpowiednich rejestrów. Taki wykaz znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz  Ministerstwa Sportu i Turystyki. Znajdują się tam również szczegółowe objaśnienia podatkowe dotyczące tej ulgi.

Formularz PIT-CSR i CIT-CSR

Skorzystanie z ulgi sponsoringowej nie wymusza konieczności składania dokumentów. Jednak Ustawodawca wymaga, aby na koniec roku podatnicy, którzy z ulgi sponsoringowej skorzystali, zobowiązani są do złożenia załącznika: PIT-CSR lub CIT-CSR (w zależności od wybranej formy prawnej). Są to formularze stanowiące załącznik do głównego zeznania PIT. W dokumencie oznacza się podatnika i wskazuje się nich poszczególne koszty (podzielonych na sport, działalność kulturalną oraz działalność wspierającą szkolnictwo wyższe) oraz sumy poniesionych kosztów na wszystkie rodzaje działalności.

Właściwe formularze rozliczeń PIT to:

 1. PIT-36 - jeżeli podatnik uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej

 2. PIT- 36L - jeżeli podatnik uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym - wraz z informacją PIT-CSR.

Przy rozliczeniu ulgi warto skorzystać z wygodnej i bezpiecznej formy rozliczenia podatku dochodowego online, w formie elektronicznej. Taką możliwość daje program do PIT możliwy do pobrania na stronie podatnik.info. W zeznaniu podatkowym online system prowadzi podatnika krok po kroku przez formularz podatkowy dodatkowo uwzględniając wszelkie możliwe ulgi i odliczenia.

Dzięki temu programowi złożenie deklaracji podatkowej zajmie parę chwil.

Podsumowując, ulga sponsoringowa dla wspierających sport, edukację i kulturę stanowi nowy, ciekawy instrument podatkowy, który zachęca do aktywnego zaangażowania w rozwijanie tych kluczowych dziedzin społeczeństwa. To szansa dla przedsiębiorców, aby nie tylko przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych i kulturowych, ale odliczać również koszty uzyskania przychodów związane z takimi działaniami.

Różnorodne inicjatywy np. wsparcie organizacji charytatywnych, projekty ochrony środowiska, wspieranie lokalnej działalności sportowej czy działalności kulturalnej, przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz są narzędziem do zdobywania zaufania klientów. Dodatkowo przyciągają one również najlepszych pracowników, którzy poszukują etycznych i społecznie zaangażowanych pracodawców.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.