Opłata klimatyczna 2024
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Opłata klimatyczna 2024

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co to jest opłata klimatyczna?

Opłata klimatyczna (tzw. podatek turystyczny) to specyficzny rodzaj daniny, która jest pobierana w niektórych miejscowościach, charakteryzujących się szczególnymi walorami wypoczynkowymi, klimatycznymi, krajobrazowymi czy też turystycznymi. Jeśli ktoś przebywa w takiej miejscowości, może być zobowiązany do zapłaty tej opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Podstawą jej pobierania jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Turyści opłacają składkę na rzecz samorządu lokalnego w celu rozwoju i utrzymania miejscowej infrastruktury. Opłaty klimatyczne wprowadzono także jako wynagrodzenie miejscowościom uzdrowiskowym czy turystycznym tego, że z tytułu swojego statusu mają one pewne ograniczenia np. w zakresie rozwoju przemysłu na swoim terenie.

Opłata klimatyczna to potoczna nazwa opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej.

Gdzie naliczana jest opłata klimatyczna?

Warunki, jakie musi spełniać gmina, by możliwe było pobieranie na jej terenie opłat klimatycznych zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. Aby gmina spełniała warunki krajobrazowe, na jej terenie muszą znajdować się m.in. parki narodowe, lasy, punkty widokowe, muzea, pomniki historii czy też zabytki. Z kolei miejscowość spełnia minimalne wymogi turystyczne, jeśli na jej terenie jest baza noclegowa w obiektach hotelarskich lub innych, które mogą świadczyć usługi hotelarskie. 

Wśród ustalonych przez rząd kryteriów jest także m.in. zakaz przekraczania przez takie miejscowości dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

Za uzdrowisko uznawane są miejscowości, które:

  • mają klimat o właściwościach uzdrowiskowych, spełniają określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do niego;

  • znajdują się na ich terenie złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych. 

Kto musi płacić opłatę klimatyczną?

Opłata klimatyczna dotyczy osób, które przebywają w miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych lub uzdrowiskowych pod warunkiem, że pobyt trwa dłużej niż dobę. Zobowiązane do jej zapłaty są osoby, które spędzają czas w takich miejscowościach w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.


Ile wynosi opłata klimatyczna w 2024 roku?

Wysokość opłaty klimatycznej jest określana przez radę gminy, ale nie może ona przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ustalanych corocznie przez Ministra Finansów.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. maksymalne dzienne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty klimatycznej (miejscowej i uzdrowiskowej), które obowiązują w 2024 r.(Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774) nie mogą przekroczyć dziennie:

  • 3,22 zł - maksymalna opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

  • 4,54 zł - maksymalna opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej,

  • 6,21 zł - maksymalna opłata uzdrowiskowa.

Gminy mogą ustalić niższe stawki, ale nie wyższe.

Kto ustala opłatę klimatyczną?

Wysokość opłaty klimatycznej na dany rok podatkowy ustala rada gminy. Określa ona wysokość opłaty, miejscowości, w których będzie ona pobierana, oraz ewentualne zwolnienia i ulgi. Co istotne, stawki ustalone przez radę gminy nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów.

Kto pobiera opłatę klimatyczną?

Opłatę klimatyczną pobierają gminy w miejscowościach o szczególnych walorach przyrodniczych lub uzdrowiskowych. W praktyce, pobieraniem opłaty klimatycznej zajmują się właściciele obiektów noclegowych, u których turyści się zatrzymują. Opłatę taką najczęściej wnosi się w całości zaraz po dokonaniu formalności związanych z przyjazdem. Następnie opłaty odprowadzane są do budżetu gminy.

Kto może być zwolniony z opłaty klimatycznej?

Warto wiedzieć, że istnieją pewne zwolnienia z opłaty klimatycznej. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty klimatycznej (opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej) nie pobiera się:

  • pod warunkiem wzajemności od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • od osób przebywających w szpitalach;

  • od osób niewidomych i ich przewodników;

  • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

  • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Są to zwolnienia określone przez ustawę, jednak gminy mogą wprowadzać innego rodzaju ulgi np. zniżki dla dzieci, emerytów, rencistów, inwalidów. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej. Niektóre gminy rezygnują z pobierania opłaty poza sezonem.

Czy opłata klimatyczna jest obowiązkowa?

Opłata klimatyczna jest obowiązkowa dla osób przebywających w miejscowościach o szczególnych walorach przyrodniczych lub uzdrowiskowych dłużej niż 24 godziny. Jeżeli dana miejscowość ustaliła pobieranie tej opłaty i spełnia określone kryteria, osoby odwiedzające taką miejscowość są zobowiązane do jej zapłaty. Jednakże istnieją pewne zwolnienia i ulgi, opisane powyżej, więc nie wszyscy muszą ją płacić.

Warto zwrócić uwagę na opłaty lokalne i regulacje dotyczące opłaty klimatycznej w miejscowości, którą się odwiedza. Może ona bowiem różnić się w zależności od regionu, do którego zamierzamy się udać.

Brak uiszczenia opłaty klimatycznej może w najgorszym wypadku skutkować przykrymi konsekwencjami karno-skarbowymi, ponieważ jest to czyn równoznaczny ze zlekceważeniem obowiązujących należności podatkowych.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!