Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 10 czerwca 2014 r. Wprowadziła ona skrócenie czasu postępowań w przypadku tzw. prostych koncentracji i wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji bardziej skomplikowanych. Sprawy dotyczące prostych koncentracji są teraz rozpatrywane w terminie 1 miesiąca, natomiast w sprawach skomplikowanych rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie do 4 miesięcy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy uzasadnione zastrzeżenia w kwestii planowanej koncentracji. Istnieje możliwość utajnienia na wniosek przedsiębiorcy części decyzji prezesa UOKiK wyrażającej warunkową jej zgodę w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę.

Nowelizacja wprowadziła nową instytucję dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. Uczestnik postępowania ma możliwość zapoznania się z planowanym rozstrzygnięciem i akceptację ustaleń przyjętych w trakcie postępowania co do okoliczności sprawy i planowanej wysokości kary, co powoduje jej obniżenie o 10%.

W decyzji, która kończy postępowanie Prezes UOKiK może określić środki mające na celu zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie jego skutków.

Spowodowane jest to koniecznością ułatwienia wskazania przedsiębiorcom sposobu wykonania decyzji, aby uniknąć wątpliwości co do dalszego postępowania.

Możliwość złagodzenia kary

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących możliwości łagodzenia kar (tzw. leniency). Chodzi o obniżenie kary albo odstąpienie od jej nałożenia za stosowanie określonej niedozwolonej praktyki w przypadku, gdy przedsiębiorca sam poinformuje prezesa UOKiK o stosowaniu danej praktyki.

Nowelizacja wprowadziła także nową instytucję tzw. leniency plus. Przewiduje ona możliwość przyznania obniżki kary dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek leniency, nie udało mu się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary, lecz ujawnił organowi antymonopolowemu informację na temat innego niedozwolonego porozumienia.

Prezes UOKiK może też nakładać na osoby zarządzające działalnością przedsiębiorcy kary finansowe za naruszanie przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wprowadziły także wydłużenie okresu przedawnienia odnośnie praktyk ograniczających konkurencję z jednego roku do 5 lat.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniła przepisy dotyczące procedury postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów