Zmiana ustawy o VAT w zakresie kas fiskalnych
http://sxc.hu/

Zmiana ustawy o VAT w zakresie kas fiskalnych

Dnia 1 września 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332, dalej „nowelizacja”) dotyczące kas rejestrujących (popularnie zwanych kasami fiskalnymi). Należy przy tym zaznaczyć, że zdecydowana większość przepisów nowelizacji weszła w życie już 1 kwietnia 2011 r.

Nowelizacja wprowadza wiele zmian w zakresie przeprowadzania badań spełnienia przez kasy rejestrujące określonych przepisami funkcji, kryteriów i warunków technicznych, jak również w zakresie wydawania potwierdzenia o spełnieniu tych wymagań. Dotychczas zadania w tym zakresie były powierzone Ministrowi Finansów. Jednak z uwagi na wiele okoliczności, w tym rozszerzenie zakresu stosowania kas i dopuszczenie w tej dziedzinie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. kas z tzw. elektroniczną kopią paragonów, zadania te będzie wykonywał specjalistyczny organ – Prezes Głównego Urzędu Miar.

Zmiany te nie dotkną co do zasady bezpośrednio podatników, dlatego nie będziemy przedstawiać ich bardziej szczegółowo, a dalszą część naszej publikacji poświęcimy zmianom dotyczącym kas fiskalnych. Należy tylko podkreślić, że zgodnie z nowelizacją, podatnicy mogą stosować, co do zasady, wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniami Prezesa Głównego Urzędu Miar. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji, dopuszczalne jest stosowanie tylko tych kas fiskalnych, które w momencie ich nabycia posiadają obowiązujące potwierdzenie zgodności spełniania przez nie określonych funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Warto przy tym wskazać, że kasy fiskalne nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed dniem 1 września 2011 r., mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, dalej „ustawa”), do stosowania kas fiskalnych zobowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Oczywiście od tej ogólnej zasady są przewidziane pewne wyjątki, ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930)., o którym pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 21 stycznia 2011 r.

Istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją jest uregulowanie najważniejszych obowiązków podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych w ustawie. Dotychczas, wszystkie te obowiązki były uregulowane jedynie w przepisach wykonawczych, dlatego zapoznanie się z nimi mogło sprawiać trudności wielu podatnikom. Obecnie obowiązki te zostały wskazane w art. 111 ustawy, czyli w przepisie, który zawiera również inne regulacje dotyczące kas rejestrujących.

Warto więc wskazać, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy, udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,  a także zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Podsumowując, zmiany wprowadzone nowelizacją, które weszły w życie z dniem 1 września 2011 r., w szczególności umieszczenie powyżej wskazanych obowiązków podatników w ustawie, naszym zdaniem należy uznać za korzystne dla podatników. Prawo podatkowe w naszym kraju nie należy do najłatwiejszych. Dlatego wprowadzenie do ustawy przepisów umożliwiających podatnikom zapoznanie się z obowiązkami, których powinni przestrzegać, wpłynie z pewnością na większą ich znajomość.


Aneta Wrona-Kłoczko
aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

szulikowski.jpg-150

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także