Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Źle obliczyłeś podatek? Złóż korektę
http://sxc.hu/

Źle obliczyłeś podatek? Złóż korektę

Znalazłeś błędy w złożonej deklaracji? Nie panikuj i złóż korektę. W tym celu wypełnij ponownie formularz i dołącz wyjaśnienia. W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe okaże się wyższe niż początkowo, trzeba będzie zapłacić odsetki, ale będą one niższe niż w sytuacji, gdy błąd odkryje fiskus. Do tego nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej.

Korektę deklaracji złożyć mogą nie tylko podatnicy ale także inne podmioty, które składają takie dokumenty do organów podatkowych. Wskazać tu należy płatników i inkasentów.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która musi obliczyć i pobrać od podatnika podatek i wpłacić go fiskusowi. Inkasent natomiast pobiera i wpłaca podatek do organu podatkowego ale już go nie oblicza. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Deklaracja czyli co?

Skorygować można deklarację. Pojęcie to zdefiniowane jest dość szeroko i nie ogranicza się tylko do typowych deklaracji. Znajdują się tu także zeznania np. PIT-37, PIT-36, wykazy oraz informacje np. PIT-11, które składają podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Złóż korektę i wyjaśnienia

W celu dokonania korekty trzeba wypełnić ponownie formularz deklaracji oraz dołączyć pisemne wyjaśnienia. Trzeba pamiętać by zaznaczyć pole wskazujące, że formularz jest składany w celu dokonania korekty. W wyjaśnieniach wskazuje się przyczyny, dla których uprzednio złożona deklaracja podatkowa, wymaga poprawek. Mogą to być np. błędy rachunkowe, przeoczenie faktury, otrzymanie potwierdzonej faktury korygującej, otrzymanie faktur dotyczących obrotu towarami w Unii Europejskiej albo nieprawidłowości stwierdzone w czasie czynności sprawdzających lub kontroli, z którymi podatnik się zgadza (w innym przypadku zamiast korekty złoży zastrzeżenia do protokołu kontroli). W przypadku, gdy korekta dokonywana jest za pośrednictwem Internetu, uzasadnienie to powinno zostać zawarte na załączniku ORD-ZU.

Uwaga! Możliwość sporządzenia korekty deklaracji za pośrednictwem Internetu dotyczy tylko tych dokumentów, w stosunku do których możliwe było złożenie deklaracji w wersji elektronicznej.

>>>Podatniku! Sprawdź, jakich błędów uniknąć wypełniając e-PIT<<<

Niższe odsetki i bez kary

Poprawianie błędu w deklaracji może mieć trzy konsekwencje: zwiększenie podatku do zapłaty, zmniejszenie podatku, bądź zwiększenie nadpłaty. W pierwszym przypadku, gdy termin na uregulowanie już minął, trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Jednak przepisy zawierają złagodzenie tej „sankcji” niejako zachęcając by błąd naprawić. W przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki oraz zapłacenia całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, podatnik ma prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek w wysokości 75% odsetek za zwłokę. Niestety te korzystne rozwiązania nie będą mogły być zastosowane w sytuacji, gdy dokonanie korekty nastąpi po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a także w wyniku czynności sprawdzających.

Odsetki podatkowe liczy się od dnia następnego po terminie wpłaty do daty spłacenia należności. Obecnie wynoszą one 14 %. Obniżone to 10,50 %.

Uwaga! Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to 6,60 zł.

Ale późniejszy zwrot nadpłaty

Jeśli korygowana deklaracja lub korekta zawiera kwotę nadpłaty, składając korektę trzeba się liczyć z późniejszym jej zwrotem. Jeśli dokonaliśmy sami korekty na zwrot trzeba będzie czekać do 3 miesięcy od skorygowania deklaracji. Jeśli zrobił to urząd, okres ten wydłuża się jeszcze o czas na wniesienie sprzeciwu.

Korekta nie zawsze możliwa

Podatnicy mogą dokonać korekty deklaracji podatkowej, aż do zakończenia okresu przedawnienia czyli z reguły 5 lat, licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja (istnieją sytuacje, w których przedawnienie zostaje zawieszone lub przerwane). Są jednak wyjątki i nie zawsze można skutecznie poprawić swoje błędy składając korektę. Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego, a także w czasie kontroli podatkowej. Ewentualna korekta dokonana w momencie, prowadzenia wspomnianych wyżej czynności nie wywołuje skutków prawnych.

Uwaga! Ograniczenia te dotyczą tylko zakresu objętego postępowaniem lub kontrolą. Oznacza to, że w czasie gdy kontrolujący badają np. prawidłowość rozliczenia VAT za okres od stycznia do maja 2011 roku, można złożyć korektę deklaracji VAT za lipiec 2011 roku.

Jednoczesna wpłata uchroni dodatkowo przed negatywnymi skutkami postępowania karnego skarbowego (odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – w zależności od kwoty uszczuplenia). Czynnego żalu nie trzeba składać. Wystarczą dołączone wyjaśnienia do korekty.

Ze względu na fakt, że prawo do skorygowania błędów i nieprawidłowości w deklaracji ulega czasowemu ograniczeniu, można z niego ponownie skorzystać, ale dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Jest jednak warunek, że przedmiot korekty nie został objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta z urzędu do wartości 1 000 zł

Warto jest również wspomnieć o tym, że w niektórych przypadkach korekty deklaracji podatkowej może dokonać urzędnik. W razie stwierdzenia w czasie czynności sprawdzających, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź też, że została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy może skorygować deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Jest jednak warunek - zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie może przekroczyć 1 000 zł. Jeśli należności te przekraczają 1 000 zł, to organ zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji budzą wątpliwości.

Na zmiany w deklaracji można się nie zgodzić

Po skorygowaniu deklaracji urząd skarbowy doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Niestety ten tryb korekty nie pozwala na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Podatnik może jednak nie zgodzić się na taką korektę i wnieść sprzeciw. Ma na to 14 dni od doręczenia mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Wtedy podatnik powinien sam dokonać korekty.

 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także