Zasiłek pogrzebowy - ile wynosi?
Podatnik.info
Pixabay.com
Podatnik.info

Zasiłek pogrzebowy - ile wynosi?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 4000 zł. Obecnie w ministerstwie trwają analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała coraz większe koszty pogrzebu, a także możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Zasiłek pogrzebowy 2023. Od 1 czerwca zmiany

1 czerwca 2023 roku zmieniły się zasady dotyczące przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała do wiadomości, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że od 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na druku Z-12. Wcześniej obowiązywały oddzielne formularze (druk ZUS Z-12, KRUS SR-26).

 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny i wynosi 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, adekwatnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja. O zasiłek mogą się ubiegać:

 • członkowie rodziny,
 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoba obca.

Podmioty te otrzymają zasiłek pogrzebowy od ZUS jeśli pokryły koszty pogrzebu. Warto podkreślić, że przy przyznawaniu zasiłku, członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione i umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

1    osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

2    osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

3    osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

4    osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

5    osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

6    osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

7    cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

8    osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

9     osoby, która pobierała rentę socjalną,

10   osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

11   osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

12   członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.  

Ważne! Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

 

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa się na druku Z-12. Oprócz wniosku należy dostarczyć:

1    Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

2    Oryginały rachunków dokumentujących pokrycie kosztów pogrzebu w całości lub w części, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 

3    Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

4    Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Ważne! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu, wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Usługa złożenia wniosku jest bezpłatna. Zasiłek otrzymamy w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Warto podać numeru konta, na które ZUS wypłaci zasiłek. W innej sytuacji otrzymamy zasiłek na adres, który wpiszemy we wniosku.

 

Gdzie złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Poprawnie wypełnione i skompletowane dokumenty możemy złożyć:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo wysłać pocztą. Wniosek o zasiłek można także złożyć elektronicznie przez PUE ZUS.

 

Do kiedy można się starać o zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeśli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Należy wówczas dołączyć dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia. Mogą to być np. zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu, inny dokument urzędowy.

 

Czy zakład pogrzebowy może złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli zakład pogrzebowy poniósł koszty pogrzebu, może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego można upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pogrzeb. W takiej sytuacji, zgodnie z dyspozycją, ZUS przekaże zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?