Wyrok TSUE wyjaśnia kwestię opodatkowania przedmiotu...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Wyrok TSUE wyjaśnia kwestię opodatkowania przedmiotu leasingu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 w postępowaniu BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, w którym stwierdzono, iż co do zasady usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej oraz że jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT (a więc podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług) istnieje konieczność:

  • po stronie leasingodawców korekty wystawionych faktur VAT opodatkowujących stawką podstawową refakturowaną usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
  • rozliczenia tych korekt w bieżących deklaracjach podatkowych,
  • po stronie leasingobiorców istnieje uprawnienie do żądania od leasingodawców do wystawienia stosownych korekt faktur i zwrotu nienależnie zapłaconych na ich podstawie kwot odpowiadających w wysokości podatkowi od towarów i usług,
  • leasingobiorcy będą obowiązani do dokonania stosownych zmian (zmniejszenia) podatku naliczonego w bieżących deklaracjach podatkowych.
     

Jednocześnie Instytut Studiów Podatkowych informuje, że zgodnie z art. 241 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, przedmiotowy wyrok TSUE stanowi podstawę do wznowienia postępowania na żądanie strony w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W świetle powyższego wyroku TSUE wykładnia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotycząca opodatkowania usług ubezpieczeniowych refakturowanych przez leasingodawców dokonana w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. ( I FPS 3/10) jest nieaktualna. Wskazać jednak należy, iż w stosunku do leasingobiorców, którzy dokonywali po dniu podjęcia tej uchwały odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi ubezpieczeniowe wystawionych przez leasingodawców, nie można postawić zarzutu wadliwego odliczenia tego podatku, gdyż działali oni w zgodzie z wiążącą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Pod merytorycznym patronatem profesora Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nie miałeś prawa do odliczenia VATu? Używaj i sprzedaj też bez VAT-u