Wspólne rozliczenie małżonków 2023/2024 – sprawdź...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Wspólne rozliczenie małżonków 2023/2024 – sprawdź progi podatkowe!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Nowelizacja Nowego Ładu pozwala na wspólne rozliczanie się małżonków.
 2. Rozliczyć mogą się małżonkowie, którzy w poprzednim roku podatkowym mieli wspólność majątkową, a związek małżeński trwał do końca roku.
 3. Rozliczyć mogą się małżonkowie uzyskujący przychody opodatkowane na skali podatkowej, z pewnymi wyjątkami.
 4. Preferencja pozwala obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe lepiej zarabiającemu małżonkowi.
 5. Znika ulga dla klasy średniej, która utrudniała wspólne rozliczenie małżeństw.

Wspólne rozliczenia małżonków możliwe jest w przypadku, kiedy małżonkowie mieli w poprzednim roku podatkowym wspólność majątkową, a związek małżeński trwał do końca roku.

Rozliczyć mogą się małżonkowie uzyskujący przychody opodatkowane na skali podatkowej. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Preferencja pozwala obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe lepiej zarabiającemu małżonkowi.

Wspólne rozliczenie małżonków - PIT za 2023/2024

Jakie obowiązują progi podatkowe? Kto może dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem na rok podatkowy 2023/2024?

Każda osoba uzyskująca dochód w danym roku podatkowym ma obowiązek złożenia zgodnej z prawdą deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym - fałszywe zeznania mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną. Podatnikowi przysługuje jednak szereg ulg podatkowych oraz preferencyjne zasady rozliczenia w celu obniżenia zobowiązania. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie małżonków.

Najważniejsze informacje na temat rozliczenia deklaracji podatkowej PIT na preferencyjnych zasadach znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Pierwsze zmiany, jakie pojawiły się w zasadach składania deklaracji wspólnie z małżonkiem wprowadził Polski Ład 1.0. Dotyczyły one samych warunków, jakie należy spełniać, by móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Warto zwrócić więc uwagę na kryteria dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków w 2023/2024.

Wspólne rozliczenie małżonków – podstawowe warunki

Poniżej prezentujemy cztery podstawowe warunki. Jeżeli je spełniasz, możesz skorzystać z tego rozwiązania i ubiegać się o wspólne opodatkowanie.

 • By móc rozliczyć się wspólnie, w związku małżeńskim musi istnieć w danym roku podatkowym wspólność majątkowa.

 • Oboje małżonków powinno podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, osobne przepisy mają jednak zastosowanie również wobec podatników mających miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej lub z ważnym certyfikatem rezydencji -  jeżeli małżonkowie osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentowane certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Chodzi m.in. o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • Żaden z małżonków nie może korzystać z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - preferowane przez ustawodawcę jest rozliczanie się małżonków na skali podatkowej. Wyjątek stanowią przychody z najmu oraz dzierżawy, jeżeli małżonek nie rozlicza się według powyżej wskazanych zasad. Żadne z małżonków nie podlegało opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

 • Ostatni warunek został zmieniony z dniem 1 stycznia 2022 roku – po wprowadzeniu pierwszych przepisów Polskiego Ładu 1.0. Rząd zniósł warunek, jakim było pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy do możliwego wspólnego rozliczenia. Aktualnie wspólne opodatkowanie dochodów przysługuje już od dnia zawarcia małżeństwa.Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest pozostanie w związku małżeńskim oraz posiadanie wspólności majątkowej do końca roku podatkowego. Wspólnie rozliczyć się za 2023 rok można nawet wtedy, kiedy związek małżeński został zawarty w grudniu 2023 roku.

Kwota wolna od podatku a wspólny PIT

Od stycznia 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku z 8000 zł do 30 000 zł. Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem kwota wolna wynosi więc 60 000 zł. Dlatego dla wielu osób wspólny PIT może być bardzo korzystny. Szczególnie kiedy jeden z małżonków ma relatywnie niskie dochody lub nie pracuje. Jeżeli jeden ze współmałżonków nie osiągnął żadnych dochodów w trakcie roku podatkowego, drugiemu z podatników przysługuje prawo do podwójnej kwoty zmniejszającej podatek.

Takie rozliczenie będzie także korzystne dla emerytów. Mogą oni zyskać jeszcze więcej rozliczając wspólnie ulgi podatkowe.

Ulgi podatkowe we wspólnym rozliczeniu PIT małżonków

W przypadku małżonków rozliczających się na zasadach ogólnych i korzystających jednocześnie z ulgi prorodzinnej korzyści ze wspólnego rozliczenia będą największe. Im więcej dzieci posiadają podatnicy tym wyższy zwrot podatku. Najwyższą korzyść otrzymają osoby, które mają 4 i więcej dzieci uprawnionych do ulgi prorodzinnej - na każde dziecko do 25. roku życia, które w dalszym ciągu się kształci, a jego roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej.

Małżonkowie dzięki wspólnemu rozliczeniu mogą odliczyć 106 tysięcy złotych wydatków z tytułu ulgi na termomodernizacje. W przypadku emerytów z uwagi na zwiększenie kwoty wolnej od podatku zdarza się, że nie mogą skorzystać z ulgi na rehabilitacje. Przy wspólnym rozliczeniu, kiedy małżonek ma wyższe dochody, można ją odliczyć i skorzystać z obniżki podatku oraz uzyskać jego zwrot.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków – Nowy ład 2.0

Wspólne rozliczenie małżonków polega na podzieleniu łącznych dochodów małżonków na dwa. Odbywa się w dwóch krokach.

 • Pierwszy krok polega na pomniejszeniu indywidualnego przychodu o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz inne odliczenia. Każdy podatnik powinien oddzielnie wykonać te obliczenia. Dopiero tę kwotę można zsumować jako dochód wspólny małżonków.

 • Drugi krok obejmuje działania, które polegają na zsumowaniu dochodów małżonków. Należy podzielić je na dwa, a następnie pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku. Oznacza to, że podatek płaci się od połowy łącznych dochodów małżonków. Kolejny krok to odjęcie kwoty pomniejszającej podatek, jeżeli podatnicy złożyli oświadczenie PIT-2.

Taki sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego – małżonkowie zapłacą mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

Przypominamy – PIT-2 to oświadczenie, które służy pracodawcy do pomniejszania miesięcznej zaliczki o ulgę podatkową. Stanowi ona 1/12 kwoty pomniejszającej podatek. Ta z kolei wzrosła w 2022 roku z 8 000 do 30 000 zł.

Obliczenie podatku po zsumowaniu dochodów ma zastosowanie również wtedy, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości, która zwalnia z obowiązku zapłaty podatku (tj. w 2023 r. – 30.000 zł) lub też poniósł stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Rozliczenie wspólne a progi podatkowe 2023

Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać wspólne rozliczenie dla małżonków, Nowy Ład 2.0 wprowadził jeszcze jedną bardzo istotną zmianę. Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe: 12% lub 32%.

I próg podatkowy dotyczy osób, których dochody nie przekroczą 120 000 zł rocznie. Tacy podatnicy mogą skorzystać także z niższej stawki podatku. Wcześniej obowiązywała wartość 17%, aktualnie wynosi ona 12%. Jeżeli podatnik zarabia rocznie więcej niż 120 000 zł, wówczas od nadwyżki musi opłacić wyliczony podatek wynoszący 32%. Progi podatkowe odnoszą się do kwoty, jaka została wskazana na deklaracji, po wykonaniu obliczeń wskazanych w poprzednim akapicie.

Rozliczyć się wspólnie nie mogą osoby rozliczające się ryczałtem, ani liniowo (również, jeżeli to tylko jeden z małżonków rozlicza się w ten sposób). Wówczas obowiązują dokładnie takie same zasady jak w przypadku deklaracji składanej indywidualnie. Należy jednak podkreślić, że bardzo często łączne opodatkowanie pozwala uniknąć wejścia do drugiego progu skali podatkowej.

Kolejność małżonków w składaniu PIT nie ma większego znaczenia, jednakże należy konsekwentnie trzymać się wybranej kolejności podczas wypełniania rozliczenia kwot oraz załączników.

Aby rozliczyć wspólnie z małżonkiem PIT, nie potrzeba żadnych dodatkowych upoważnień czy oświadczeń. Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony również przez jednego z małżonków. Dla urzędu skarbowego wystarczające jest, aby jeden z małżonków przy rozliczaniu PITa zaznaczył odpowiednią rubrykę i wprowadził dane małżonka.

Na deklaracji nie ma potrzeby dwóch podpisów, wystarczy jeden. W takim przypadku wyrażenie tego wniosku przez męża lub żonę pod względem prawnym będzie traktowane tak samo. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczenie dla małżonków. Jaki PIT wybrać?

Formularz rozliczenia dla wspólnego rozliczenia małżonków zależny jest od sposobu uzyskiwania dochodu. PIT 37 będzie odpowiedni jeśli obydwoje pracują na umowie o pracę, o dzieło albo zleceniu natomiast PIT 37 jeśli jeden z małżonków rozlicza dochody uzyskane z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przy wspólnym rozliczeniu dla małżonków przysługujące ulgi podatkowe rozlicza się osobno dla każdego z małżonków. Przy sumowaniu dochodów dodaje się kwoty z już odliczonymi ulgami. W przypadku posiadania dzieci odlicza się ulgę prorodzinną od podatku.

Jeżeli masz wątpliwości, jak wygląda prawidłowe złożenie wspólnego zeznania podatkowego, dużym ułatwieniem będzie nasz program Podatnik.info. Znajdziesz w nim trzy rozwiązania ułatwiające dopełnienie wszelkich formalności w urzędzie skarbowym związanych ze złożeniem zeznania podatkowego.

Najłatwiejszy sposób: przepisanie danych zawartych w zeznaniu podatkowym PIT-11, na podstawie których program rozliczy PIT za Ciebie.

Rozliczenie w 5 minut: odpowiedz na kilka prostych pytań, a kreator dobierze i wypełni Twoje druki automatycznie.

Dla doświadczonych: wybierasz i wypełniasz samodzielnie deklarację PIT, a następnie program sprawdza jej poprawność.

Podsumowanie: Wspólne rozliczenie małżonków 2023/2024 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje na temat złożenia wniosku (rocznego zeznania podatkowego) PIT wspólnie z małżonkiem:

 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem 2023/2024 jest dostępne już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli między podatnikami jest wspólność majątkowa i pozostaną w małżeństwie przez resztę roku podatkowego.

 • Jeżeli zdecydujesz się na wspólne rozliczenie dla małżonków, zgodnie z Nowy Ładem 2.0 możliwe jest złożenie zeznania podatkowego PIT-2, na podstawie którego pracodawca dokonuje pomniejszania zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku gdy drugi podatnik nie otrzymuje dochodu w danym roku podatkowym, przysługuje Ci podwójna kwota zmniejszająca. Prawo to przestaje przysługiwać po osiągnięciu limitu dochodu 120 000 zł. To korzystne rozwiązanie, jeśli jeden z małżonków zarabia niewiele.

 • Obowiązujące progi podatkowe to 12% – za pierwszy próg skali podatkowej. Dochód roczny przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.

Jeżeli masz wątpliwości, jak rozliczyć swój podatek dochodowy wspólnie z małżonkiem, możesz skonsultować się z naszymi ekspertami. Są oni dostępni dla każdego użytkownika bezpłatnie. Jedyne, co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości, to pobranie programu Podatnik.info. Każdy użytkownik może również w szybki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą naszego systemu. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!