Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
VAT od handlu złomem i uprawnień do emisji gazów...
http://sxc.hu/

VAT od handlu złomem i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od 1 kwietnia 2011

W odpowiedzi na dostrzeżone liczne nadużycia podatkowe w handlu złomem oraz uprawnieniach do emisji gazów cieplarnianych do powietrza  od 1 kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące naliczania podatku od towarów i usług od obrotu surowcami wtórnymi.

Nowe przepisy wynikają z wprowadzenia unijnej dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dyrektywa umożliwia wprowadzenie konkretnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje jednoznacznie pojęcia złom, należy pod nim rozumieć (posiłkując się wykładnią historyczną oraz językową) złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny oraz metali nieżelaznych. W pojęciu tym mieści się również złom metali szlachetnych. Taka definicja nie obejmuje jednak zużytych baterii, akumulatorów i pojazdów.

 

W myśl przepisów art. 199 i 199a ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE obowiązkiem rozliczania się z podatku od dostawy złomu bądź świadczonej usługi przeniesienia uprawnień do emisji gazu można obarczyć dostawcę, a nie nabywcę. Jest to tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge), który jest analogiczny do rozwiązania stosowanego w przypadku, gdy usługodawca jest zagraniczny (przy imporcie usług). Nabywcom oraz usługobiorcom przysługuje wtedy na ogólnych zasadach możliwość odliczenia podatku naliczonego stanowiącego podatek należny z tytułu dokonania dostawy na ich rzecz.

 

Przesunięcie odpowiedzialności odprowadzenia podatku VAT na nabywcę oznacza, iż powinien on zadeklarować oraz odliczyć należny podatek. Obowiązek ten oraz prawo do odliczenia będą obowiązywały w tym samym okresie rozliczeniowym. Podstawą do takiego odliczenia jest kwota, którą musiał zapłacić nabywca.

 

Należy również zwrócić uwagę na to, że faktura wystawiona w związku z dostawą złomu lub uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (objętych systemem odwrotnego obciążenia), nie zawiera stawki oraz kwoty podatku, a także kwoty należności wraz z podatkiem. Jednak powinna zawierać jedno z trzech przedstawionych poniżej rozwiązań:

  • adnotację o rozliczaniu podatku przez nabywcę,
  • wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy stanowiącego o takim fakcie,
  • oznaczenie sposobu rozliczenia podatku za pomocą słów „odwrotne obciążenie”.


Jeżeli chodzi o dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonanych przed 1 kwietnia 2011 r.
(w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy przed tą datą), przewidziano przepis przejściowy. Obowiązek podatkowy powstanie według wcześniejszych zasad, czyli w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż:

  • 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki (która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości) – w przypadku dostawy złomu niewsadowego,
  • 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu – w przypadku dostawy złomu wsadowego.


Fakturę za tę usługę też wystawiamy zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi, czyli nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem takiego obowiązku (zgodnie z zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2011 r.).

 

Przepisy dostosowujące, związane z mechanizmem odwróconego obciążenia w odniesieniu do dostaw złomu i uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, znajdują się w art. 19, art. 29 ust. 18a, art. 86 ust. 2 pkt. 4 i ust. 10 pkt. 2, art. 87 ust. 6 pkt. 3, art. 88 ust. 3a pkt. 7, art. 99 ust. 9, art. 106 ust. 1a i 7 oraz art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, a także § 5 ust. 15, § 24 ust. 1 pkt. 2 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich dokumentowania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Pełną treść dyrektywy 2006/112/WE znajdziesz TUTAJ.

Loading Comments