Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
sxc.hu
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika jednak pośrednio z definicji pojęcia „spłaty wartości początkowej” określonej w art. 17a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dlatego też określając podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, należy odwołać się do art. 16g. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród u regulowanych w ww. wymienionym przepisie jest cena nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Biorąc jednak pod uwagę, iż ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego części odsetkowej raty leasingowej, która stanowi dla korzystającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia, część ta nie jest uwzględniana w wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach podatkowych korzystającego - raz jako koszty pośrednie uzyskania przychodów a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym, korzystający ze środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu finansowego, powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach podatkowych finansującego. Kwota ta powinna zostać powiększona o ewentualną kwotę wynikającą z opcji wykupu, jeżeli zostanie ona określona w umowie leasingu finansowego. Dodatkowo, korzystający będzie uprawniony do uwzględnienia w wartości początkowej środka trwałego kosztów związanych z nabyciem przedmiotowych środków trwałych, a naliczonych do dnia ich używania np. kosztów aktów notarialnych. Stanowisko to potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2013 r. nr IPTPB3/423-214/13-2/GG. Organ podatkowy w całości zaakceptował w niej argumenty przedstawione wyżej przez wnioskodawcę.

Potwierdzeniem powyższej tezy może być również interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2011 r. nr IBPBI/2/423-1149/11/PC oraz interpretacja z 3 marca 2010 r. nr IBPBI/2/423-1499/09/MO, w której organ stanął na stanowisku, iż „spółka winna ustalić wartość początkową nieruchomości będących przedmiotem leasingu w wysokości wartości netto przedmiotu leasingu (rozumianej jako suma kapitałowych części rat leasingowych) powiększonej o kwotę wynikającą z opcji wykupu oraz o opłaty związane z zawarciem umowy poniesione do dnia oddania środka trwałego do używania”.

Do wartości początkowej należy również wliczyć opłaty manipulacyjne jako koszt warunkujący zawarcie umowy, poniesiony przed dniem oddania środka trwałego do używania. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2011 r. sygn. ITPB1/415-954/10/RR.


Anna Żarkowska
Doradca podatkowy ISP
Pod merytorycznym patronatem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zakup klimatyzatora obniży podatek