Umowy-zlecenia z różnych firm należy rozliczyć w jednym...
http://sxc.hu/

Umowy-zlecenia z różnych firm należy rozliczyć w jednym zeznaniu PIT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dla wielu podatników umowa zlecenie stanowi pierwszy krok w kierunku pracy zawodowej. Zależność ta jest szczególnie widoczna w odniesieniu do studentów, którzy swoją pierwszą pracę rozpoczynają jeszcze w trakcie studiów. Najczęściej wiąże się to z odbywanymi przez nich praktykami zawodowymi, czy też po prostu, chęcią zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Warto zatem wiedzieć, co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). W praktyce jednak umowy zlecenia obejmują także czynności faktyczne.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2012<<<

Przychód z działalności wykonywanej osobiście

Uzyskane kwoty wynagrodzenia z umów zlecenia należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli uzyskane zostały od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Uwaga! Wyjątkiem są przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menedżerskich.

Informacja PIT-11 wystawiana przez zleceniodawcę

Podstawą rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenie jest formularz PIT-11, jaki podatnik powinien otrzymać od zleceniodawcy (najpóźniej do końca lutego). Są to informacje dotyczące w szczególności wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów, uzyskanego dochodu, czy pobranych zaliczek. PIT-11 zawiera także dane o składkach na ubezpieczenie społeczne, które odlicza się od dochodu oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszają podatek (składki te jednak nie są opłacane, gdy umowa jest zawarta z uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 lat).

PIT-37, czyli podstawowa deklaracja podatkowa

Na podstawie uzyskanego formularza PIT-11 można przystąpić do wypełnienia deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy. W tym celu, koniecznym jest przeniesienie stosownych wartości wykazanych w informacji otrzymanej od zleceniodawcy na druk zeznania podatkowego – PIT-37.

Warto w tym miejscu zauważyć, że podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli umowy zlecenia z różnymi podmiotami otrzymają od swoich zleceniodawców kilka formularzy informacyjnych PIT-11. Nie skutkuje to bynajmniej koniecznością wypełnienia do każdego z nich osobnej deklaracji PIT-37. Niezależnie od liczby wykonanych umów podatnik zobowiązany jest wypełnić jedno zeznanie podatkowe, na którym zostanie wykazana suma przychodów z każdego zlecenia.

Uwaga! Do rozliczenia przychodów z umowy zlecenia może służyć też PIT-36.

Liczy się moment uzyskania przychodu

Rozliczając dochód uzyskany w konsekwencji zawartej umowy zlecenie, podatnik powinien pamiętać o najważniejszej zasadzie regulującej sposób obliczania wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu za dany rok podatkowy. Polega ona na tym, że dochody uzyskane z omawianej umowy, należy rozliczać w związku z momentem uzyskania przychodu, to znaczy w odniesieniu do okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła wypłata należności z tytułu wykonanej czynności, na którą została zawarta umowa.

Oznacza to, że fakt, iż zlecenie zostało wykonane przykładowo w grudniu, będzie trzeba wykazać w deklaracji podatkowej za ten rok, tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone zleceniobiorcy jeszcze w grudniu. W przeciwnym razie, dochód z takiego zlecenia należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za kolejny okres.

Kwota wolna od podatku

Sporządzając deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy, warto także pamiętać o tym, że dochody uzyskiwane przez podatnika do pewnego limitu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2011 roku, kwota wolna od podatku została ustalona na wartość 3091 zł. Oznacza to, że w przypadku, gdy dochód uzyskany przez podatnika pracującego w ramach umowy zlecenie, nie przekroczył tej kwoty, to otrzyma zwrot sumy pobranych przez zleceniodawcę zaliczek na podatek dochodowy.

Drobne umowy poza zeznaniem

W zeznaniu nie wykazuje się natomiast zleceń, których kwota wynagrodzenia określona w jednej umowie nie przekraczała 200 zł. Są one opodatkowane zryczałtowanym 18% podatkiem pobieranym przez płatnika.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracodawca nie przysłał PIT-11 za 2017 rok?! Co robić