Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany. Jak odliczyć...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany. Jak odliczyć rehabilitację w PIT 2020/2021?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany

 

Na początku należy zwrócić uwagę na to, czym jest ulga rehabilitacyjna i komu przysługuje. Te informacje stanowią podstawę do dalszych rozważań oraz odpowiedzi na pytanie, co się zmieniło i jakie prawa przysługują beneficjentom. Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem codziennego funkcjonowania. Poniesione koszty można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym i odliczyć je od osiąganych dochodów.

Prawo do skorzystania z tego przywileju przysługuje dwóm grupom podatników. Pierwsza z nich to osoby niepełnosprawne. Aby podatnik był uznany za osobę niepełnosprawną, musi posiadać jeden z poniższych dokumentów:

 

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednej z trzech stopni niepełnosprawności, które są określone w odrębnych przepisach;
 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli osoba ta nie ukończyła 16 lat.

 

Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków, przysługuje Ci ulga rehabilitacyjna. Istnieje jednak druga grupa beneficjentów. Są to podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dotyczy to:

 

 • współmałżonka,
 • dzieci własnych i przysposobionych,
 • dzieci obcych przejętych na wychowanie,
 • pasierbów,
 • rodziców,
 • rodziców współmałżonka,
 • rodzeństwa,
 • ojczyma,
 • macochy,
 • zięciów,
 • synowych.

 

Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany! Dodatkowo należy wziąć pod uwagę limit dochodów osób niepełnosprawnych, które pozostają na utrzymaniu swoich opiekunów. Nie może on przekraczać w ciągu roku dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), która obowiązywała w grudniu danego roku podatkowego.

Renta socjalna od 1 marca 2020 roku wynosi 1200 zł. Jeżeli nie zmieni się to do końca roku, limit dochodów będzie wynosił 14 400 zł! Należy podkreślić, że nie zalicza się do nich:

 

 • alimentów na rzecz dzieci,
 • świadczenia uzupełniającego,
 • jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (13. emerytura),
 • zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Jednocześnie należy również uwzględnić zasady dotyczące sposobu rozliczenia. Ulga rehabilitacyjna przysługuje w trzech przypadkach. Pierwszy z nich to osoby, które składają do urzędu skarbowego deklarację PIT-37. W tej grupie znajdują się: pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Drugi przypadek to przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ostatni przypadek to osoby, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Pytania i odpowiedzi: Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 

Przyjrzyjmy się pytaniom, jakie nasunęły się użytkownikom Podatnik.info. Dotyczą one najczęściej tego, co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jest to katalog zamknięty określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Mówi o tym art. 26 ust. 7a tejże ustawy. Na tej podstawie można podzielić te wydatki na dwie grupy:

 

 • nielimitowane, które podlegają całkowitemu odliczeniu,
 • limitowane, czyli z uwzględnieniem górnego lub dolnego limitu kwotowego.

 

Z tą wiedzą możemy przejść do odpowiedzi na najczęstsze pytania użytkowników.

Pytanie: 1. Ja i mąż oboje jesteśmy osobami w lekkim stopniu niepełnosprawnymi. Oboje też mamy osobne samochody. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej każdy z nas może odliczyć ulgę na auto?

Odpowiedź:

Ulga rehabilitacyjna 2020 – samochód:

Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Wynika z niego, że odliczenie jest możliwe, kiedy samochód jest własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 lat. Jest to wydatek limitowany z ustanowionym limitem górnym na dany rok podatkowy w wysokości 2 280 zł.

Na tej podstawie można stwierdzić, że ma prawo do odliczenia, przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej. Oznacza to, że w powyższym przypadku oboje współmałżonków ma takie samo prawo do zastosowania ulgi na auto. Jeżeli korzystaliby nawet z tego samego pojazdu, nadal każdy z nich ma prawo do odliczenia. Należy przy tym pamiętać, że limit wynosi 2 280 zł!

Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany! Warto zwrócić również uwagę na pewne zmiany, które weszły w życie już od 1 stycznia 2017 roku. Na ich podstawie zwalnia się z obowiązku dokumentowania odbycia zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Oznacza to, że koszty używania samochodu osobowego ma prawo odliczyć każda osoba niepełnosprawna lub jej opiekun. Bez względu na to, czy był on używany w ramach dojazdów na zakupy, pracy albo faktyczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Pytanie 2. Nie udało mi się dostać na rehabilitację z NFZ. Czy prywatne zabiegi rehabilitacyjne można odliczyć od podatku?

Odpowiedź:

W katalogu zamkniętym wydatków nielimitowanych, które są możliwe do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, znajdują się również: odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Mówi o tym art. 26 ust. 7a pkt 6.

Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że każde zabiegi rehabilitacyjne są objęte ulgą rehabilitacyjną. Należy jednak podkreślić, że muszą one spełnić jeszcze jeden istotny warunek. Informacje na ten temat znajdziesz w art. 26 ust. 7b. Wynika z niego, że duże znaczenie ma korzystanie z dofinansowań.

Nie możesz odliczyć od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, które były finansowane ze środków:

 

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Czy prywatne zabiegi rehabilitacyjne można odliczyć od podatku? Z powyższych informacji wynika, że tak. Jeżeli jednak osoba pytająca poszłaby na rehabilitację z NFZ, wówczas odliczenie byłoby niemożliwe lub tylko częściowe. Masz prawo odliczyć wydatki rehabilitacyjne w części niesfinansowanej przez żadną z powyższych instytucji.

Pytanie 3. Jakie leki mogę odliczyć od podatku? Czy istnieje jakaś kategoria leków, które nie wliczają się do ulgi?

Odpowiedź:

Ulga na leki to charakterystyczne odliczenie, które nie jest obwarowane ani dolnym, ani górnym limitem. Jednocześnie nie obowiązuje w przypadku dowolnej kwoty wydanej na leki. Co to oznacza? Szczegółowe informacje dotyczące zasad odliczenia znajdziesz w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT. Ulga na leki przysługuje w kwocie równej: różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Jeżeli zapłaciłeś za lekarstwa w lutym 300 zł, wówczas możesz odliczyć od dochodów 200 zł.

Pamiętaj! Ulga ta nie przysługuje na dowolne leki, które kupisz w aptece dla osoby niepełnosprawnej. Dotyczy ona wyłącznie tych, które przepisał lekarz specjalista w ramach stosowania czasowego lub na stałe. Oznacza to, że muszą być przepisane na receptę wypisaną przez lekarza specjalistę i obejmować leki wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Są to jedyne warunki obowiązujące w przypadku ulgi na leki. Na tej podstawie można stwierdzić, że odliczeniu nie będą podlegały między innymi wydatki na zakup suplementów diety. Pamiętaj również o gromadzeniu faktur, rachunków i paragonów jako dowodów poniesionych wydatków.

 

Ulga rehabilitacyjna 2020 – poznaj swoje prawa!

 

Podatnicy borykają się najczęściej z wątpliwościami dotyczącymi wydatków, które obejmuje ulga rehabilitacyjna lub ulga na leki. Problemy pojawiają się również w kwestii obowiązujących limitów. Dlatego warto zwrócić uwagę na pełną listę wydatków limitowanych i nielimitowanych, na które przysługuje ulga rehabilitacyjna 2020. Wśród wydatków ograniczonych kwotowo znajdują się:

 

 • Opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 lat.

 

W każdym z tych przypadków limit górny wynosi 2 280 zł.

Jeżeli chodzi natomiast o wydatki rehabilitacyjne, wobec których nie obowiązuje żaden limit, zalicza się do nich:

 

 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • Opłacenie tłumacza języka migowego;
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej z I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego.

 

Jeżeli nadal masz wątpliwości, co i jak odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zachęcamy do skorzystania z pomocy ekspertów Podatnik.info. Możesz zadać im dowolne pytanie dotyczące podatków i obowiązków, jakie się z nimi wiążą.

 

 

Podsumowanie: Ulga rehabilitacyjna 2020

 

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? O czym należy pamiętać?

 

 • Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej.
 • Jeżeli odliczenia wykonuje osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, obowiązuje limit dochodów niepełnosprawnego wynoszący 12-krotność renty socjalnej z grudnia danego roku podatkowego.
 • Kwota ulgi rehabilitacyjnej nie może przekraczać kwoty opodatkowanych dochodów.
 • Ulga rehabilitacyjna 2020 na samochód przysługuje indywidualnie każdej osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód może być odliczona w kwocie 2 280 zł przez każdą osobę niepełnosprawną, nawet jeżeli korzystają one z tego samego samochodu.
 • Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu koszt prywatnej rehabilitacji jako wydatku na cele rehabilitacyjne.
 • Ulga na leki obejmuje wyłącznie lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę i mają być stosowane zgodnie z jego zaleceniami na stałe lub czasowo.
 • Kwota odliczenia ulgi na leki jest równa różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty