Ułatwienia podatkowe w 2015 roku, kogo obejmą?
sxc.hu
24iValue

Ułatwienia podatkowe w 2015 roku, kogo obejmą?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Po drugie początek nowego roku podatkowego przynosi zmiany w przepisach. Czy zmiany te są korzystne (dla Podatników), czy też nie – zdecyduje praktyka, która de facto zweryfikuje wcześniejsze oczekiwania.


W 2015 roku zmiany obejmą m. in. rozliczanie VATu podatników mieszanych, opodatkowanie samochodów wykorzystywanych przez pracowników na cele prywatne czy opodatkowanie zwrotu pieniędzy dla klientów bankowych np. z tytułu płatności kartą dokonywanych w sklepach (cashback).


Liczenie proporcji w podatku VAT


Podatek od towarów i usług jest jednym z bardziej skomplikowanych danin publicznych. Obecnie Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą mieszaną, a więc przedsiębiorca wykonujący sprzedaż zwolnioną z podatku VAT oraz równolegle sprzedaż opodatkowaną tymże podatkiem (czyli w istocie nie mogący odliczać podatku VAT i jednocześnie mający prawo do jego odliczenia), ma prawo do częściowego odliczania podatku VAT tzw. metodą proporcjonalną.


Metoda proporcjonalna polega na tym, że Podatnik odrębnie określa kwotę podatku naliczonego, który jest związany z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia podatku na zasadzie liczenia proporcji w oparciu o obrót osiągnięty w poprzednim roku podatkowym.


Znowelizowana ustawa o VAT wprowadza dla działalności mieszanej – zamiast bazowania na obrotach z poprzedniego okresu – zasadę predefiniowania, co jest równoznaczne, że w 2015 roku Podatnik mieszany zdefiniuje proporcję odliczenia VATu w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności w danym roku podatkowym (a nie w poprzednim).


Załóżmy, że podatnik prowadzi działalność mieszaną, w której wykorzystuje samochód. Według dotychczas obowiązujących zasad prawo do odliczenia VAT w roku 2014 ustalał on w oparciu o stosunek obrotu z działalności opodatkowanej do obrotu całkowitego – przy czym podkreślmy, że są to dane za poprzedni rok, to jest za rok 2013. Dopiero po zakończeniu roku 2014 przedsiębiorca może skorygować ową kwotę, opierając się na aktualnych obrotach, czyli na obrotach z roku 2014.


W roku 2015 natomiast przedsiębiorca w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego będzie dokonywał odliczeń VATu zgodnie z przyjętymi założeniami w stosunku do wykonywanej działalności już w trakcie roku podatkowego, a jeżeli założenia te zostaną potwierdzone przez urząd skarbowy – nie będzie musiał dokonywać rocznej korekty.


Warte podkreślenia jest to, że zasady odliczania VATu będą ustalone w porozumieniu z urzędem skarbowym – a więc zaakceptowane przez organa, w związku z czym urząd nie będzie mógł podważać tego sposobu np. podczas kontroli podatkowej.


Używanie samochodów służbowych


Każdy pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, zobowiązany jest do opodatkowania tej czynności podatkiem dochodowym, jako że stanowi ona przychód z nieodpłatnego świadczenia usług. Dotychczasowym problemem było jednak określenie wielkości tego przychodu, czyli de facto ceny rynkowej świadczenia, co z drugiej strony niejednokrotnie wpływało na nieujawnianie tego źródła przychodu przez Podatników.


W roku 2015 wartość świadczenia została określona ustawowo i wynosić ona będzie 250 zł miesięczne dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 – jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych w ciągu całego miesiąca. Jeśli natomiast świadczenie ma miejsce tylko przez część miesiąca, wartość pieniężną Podatnik będzie mógł określić proporcjonalnie do ilości dni danego miesiąca.


Takie rozliczenie obowiązywać będzie jednak tylko w przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.


Uproszczenie zasad określania wartości pieniężnej świadczenia nieodpłatnego powinno całkowicie wyeliminować ryzyko kwestionowania przez urząd skarbowy wskazanej przez Podatnika wielkości przychodu. Z drugiej strony z pewnością przyczyni się ono do zwiększenia dochodów budżetowych, ponieważ pracownicy będą teraz wykazywali używanie samochodów dla celów prywatnych jako źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jednakże poza zasięgiem regulacji w dalszym ciągu pozostają umowy cywilnoprawne: umowy o dzieło czy umowy zlecenie.


Zwolnienia w podatku PIT


Nowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że pracownicy, którzy korzystają z dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym, organizowanym przez pracodawcę, będą zwolnieni z opodatkowania tego przychodu.


Zwolnienie z podatku PIT ma objąć również bezpłatną pomoc prawną świadczoną osobom niezamożnym.


Cashback opodatkowany ryczałtowo


Cashback oznacza zwrot pieniędzy na rzecz klienta przez bank, to znaczy że podmiot nabywający jakiś produkt uprawniony jest do uzyskania z tytułu określonych działań zwrotu kwoty pieniężnej (np. 3% zwrotu wydatków za płatności kartą w sklepach spożywczych), przy czym z zasady kwota zwrotu nie przekraczała 760 zł (sprzedaż premiowa).


Dotychczas cashback opodatkowany był według skali podatkowej. Opodatkowanie podatkiem dochodowym leżało zarówno po stronie klienta, jak i banku, przy czym klient banku powinien był wykazać na podstawie otrzymanej z banku deklaracji PIT-8C przychód z innych źródeł w rocznym rozliczeniu podatkowym.


Ponieważ jednak sporną kwestią pozostawał problem, czy cashback jest sprzedażą premiową przedsiębiorcy, czy też nie mieści się w tej kategorii, od 2015 roku opodatkowany on będzie ryczałtowo, według stawki 19% - jednakże bez względu na wartość uzyskanego przez klienta zwrotu pieniędzy.


W praktyce oznacza to, że bank pobierze należny podatek dochodowy od zwrotu i o jego kwotę pomniejszy wartość zwrotu na rzecz klienta, ale klient nie będzie zobowiązany ujawnić wartości przychodu w rozliczeniu podatkowym. Banki wykażą świadczenie na druku PIT-8AR, którą wyślą jedynie do urzędu skarbowego.


Ryczałtowe opodatkowanie cashback po pierwsze upraszcza zasady rozliczania podatku dochodowego przez banki, a po drugie ogranicza odpowiedzialność klienta banku za opodatkowanie transakcji.


Mały przedsiębiorca


Mali przedsiębiorcy, a więc tacy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro (zgodnie z kursem średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października), mają możliwość wpłaty zaliczek na podatek dochodowy co kwartał (a nie co miesiąc), jednorazową amortyzację środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz rozliczanie podatku od towarów i usług metodą kasową, która polega na tym, że rozliczenie VATu następuje dopiero w momencie uzyskania zapłaty od klienta. Zapłata VAT również ma charakter kwartalny.


W związku z tym, iż kurs euro dla określenia wielkości podatnika jest niższy niż w ubiegłym roku (wynosi on 4,1792 PLN/EUR), limit sprzedaży jest niższy niż w poprzednim roku o 53 tys. zł (obecnie wynosi 5.015 tys. zł), w związku z czym ułatwienia dla małych podatników rozszerzą się o grono tych przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku minimalnie przekroczyli ustawowy limit.


Sławomir Ekman
Dyrektor 24iValue

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dojeżdżający do pracy autem służbowym mogą zapłacić podatek