Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

UE znosi wreszcie procedurę nadmiernego deficytu wobec...
http://sxc.hu/
Ministerstwo Finansów

UE znosi wreszcie procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

Rada Ecofin przyjęła 19 czerwca 2015r. decyzję, która kończy procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Tym samym Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę. Świadczy to o skuteczności strategii rządu i podejmowanych przez niego działań.

W 2009 r. Rada stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego deficytu i zaleciła jego skorygowanie do poziomu poniżej 3% PKB. Obecnie, mając na uwadze wyniki prognoz Komisji Europejskiej opublikowanych w maju br., przekazanej przez Polskę notyfikacji fiskalnej z kwietnia br. oraz informacje zawarte w dokumencie Program konwergencji. Aktualizacja 2015, Rada Ecofin kończy obowiązującą wobec Polski przez 6 lat procedurę nadmiernego deficytu.
 

Po zakończeniu procedury działania rządu będą zorientowane na dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Jej zakończenie oznacza możliwość kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej adekwatny do sytuacji gospodarczej, choć wciąż w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego (w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz wymogów ścieżki prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego). Jak podkreśla Minister Mateusz Szczurek: „Ramy polityki wydatkowej ogranicza obowiązująca od tego roku reguła wydatkowa, która mówi, ile sektor finansów publicznych może wydać w danym roku. Jednak w sytuacji, kiedy deficyt spada poniżej 3 proc. PKB skala ograniczania wydatków zmniejsza się, co daje pewną swobodę, ale jednocześnie nie jest to zmiana, która pozawalałaby na gigantyczne wydatki publiczne."
 

Zakończenie procedury nadmiernego deficytu będzie się również wiązać ze wzrostem wiarygodności Polski. W przyszłości może to skutkować podwyższeniem ratingu Polski i będzie sprzyjać poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.
 

W 2014 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł 3,2% PKB, a przekroczenie wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB wynikało wyłącznie z poniesionego w tym roku kosztu wdrożenia systemowej reformy emerytalnej z 1999 r. (0,4% PKB). Dług sektora osiągnął natomiast 50,1% PKB, znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 60% PKB. Jednocześnie prognozy Komisji Europejskie świadczą o zapewnieniu trwałej redukcji deficytu, który w latach 2015-16 obniży się odpowiednio do 2,8% PKB oraz 2,6% PKB. Dług sektora pozostanie z kolei znacznie poniżej 60% PKB.
 

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, zagregowany deficyt państw Unii Europejskiej w 2014 r. wyniósł 2,9 PKB, a strefy euro 2,4% PKB. Deficyt w Polsce był zatem zbliżony do średniej unijnej, a skorygowany o koszty systemowej reformy emerytalnej (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego funduszu kapitałowego) był od niej lepszy. Jednocześnie, dług sektora w 2014 r. był w Polsce istotnie niższy zarówno od średniej unijnej (88,4% PKB), jak i średniej państw strefy euro (94,2% PKB).
 

Procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 10 państw, UE w tym 8 państw strefy euro: Irlandia, Portugalia, Słowenia (termin redukcji do 2015 r.), Hiszpania, Grecja, Cypr (do 2016 r.), Francja (do 2017 r.) oraz Finlandia (wobec której dopiero otwarto procedurę) oraz 2 spoza strefy euro – Chorwacja (do 2016 r.) i Wielka Brytania (do roku finansowego 2016-17).

Loading Comments