Tylko doradca podatkowy może w pełni zabezpieczyć...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Tylko doradca podatkowy może w pełni zabezpieczyć interesy podatników

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatnik.info: Kto jest uprawniony do wykonywania zawodu doradcy podatkowego?

Tomasz Michalik, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego i mogą go wykonywać wyłącznie osoby wpisane na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), czyli samorządu zawodowego doradców podatkowych. Wpis na listę uzyskać można po pomyślnie zdanym egzaminie państwowym na doradcę podatkowego i odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej oraz złożeniu ślubowania. Na listę doradców podatkowych może zostać wpisany również członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, a także osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Podatnik.info: Jakie kryteria muszą obecnie spełnić kandydaci chcący wykonywać powyższy zawód?

TM: Kandydaci na doradców podatkowych muszą posiadać wyższe wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

Podatnik.info: Jakie uprawnienia posiada doradca podatkowy?

TM: Doradca podatkowy uprawniony jest do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. W zakres tych czynności wchodzi udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych i celnych, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.

Ponadto, doradca podatkowy może reprezentować swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i w zakresie sądowej kontroli decyzji organów celnych i podatkowych, również przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

Podatnik.info: Jak weryfikować wiarygodność doradcy podatkowego?

TM: Przed rozpoczęciem współpracy warto przede wszystkim sprawdzić, czy dana osoba ma rzeczywiście uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Każdy doradca podatkowy jest wpisany na listę doradców podatkowych, która jest publicznie dostępna. Najszybciej sprawdzimy to na stronie internetowej KIDP, na której znajduje się wyszukiwarka doradców podatkowych. Możemy również zapytać doradcę podatkowego o jego numer wpisu na listę oraz poprosić o przedstawienie aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podatnik.info: Czyli doradca podatkowy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? 

TM: Tak, każdy doradca podatkowy ma bezwzględny obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To daje dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla klienta doradcy podatkowego.

Podatnik.info: Czy ktoś sprawdza, czy doradca faktycznie posiada ubezpieczenie OC?

TM: Tak, nad przestrzeganiem obowiązku posiadania ubezpieczenia OC czuwa samorząd zawodowy. Doradca, który nie wypełni obowiązku ubezpieczenia, może zostać skreślony z listy doradców podatkowych, co skutkuje niemożnością wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Sankcja jest więc bardzo poważna.

Podatnik.info: W takim razie w jaki sposób podatnik ma sprawdzić, czy dany doradca posiada aktualne ubezpieczenie OC?

TM: Tak jak powiedziałem wcześniej: wystarczy poprosić go o przedstawienie takiej polisy – każdy doradca musi ją okazać na życzenie klienta.

Podatnik.info: Jakie konsekwencje może ponieść podatnik w wyniku korzystania z usług nielegalnych firm doradztwa podatkowego?

TM: Przede wszystkim należy pamiętać, że udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych – to są czynności, które w Polsce mogą świadczyć tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ustawodawca, zastrzegł te czynności dla osób ze stosowną – zweryfikowaną egzaminem państwowym - wiedzą i doświadczeniem, gdyż błędne rozliczenia czy porady, mogą przysporzyć podatnikowi wiele problemów, z których tylko jednym są dotkliwe kary finansowe. Dlatego, jeżeli przedsiębiorca powierza prowadzenie ksiąg czy sporządzanie zeznań osobom bez uprawnień, musi liczyć się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności finansowej i karnej skarbowej za ewentualne błędy popełnione przez te osoby.  

Podatnik.info: A co jeśli to doradca pomyli się na niekorzyść swojego klienta?

TM: W przypadku, gdy to doradca podatkowy popełni błąd, przedsiębiorca może wystąpić o odszkodowanie, które zostanie pokryte z obowiązkowej polisy OC doradcy podatkowego.

Podatnik.info: Jakie jeszcze negatywne skutki może mieć dla podatnika korzystanie z porad podmiotów nieuprawnionych?

TM: W przypadku korzystania z usług takich podmiotów może dojść do wypływu informacji ważnych dla firmy (np. dotyczących kontrahentów, danych finansowych) na zewnątrz, np. do konkurencji. Jednym z fundamentalnych obowiązków doradcy podatkowego jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej zarówno wobec organów administracji, jak i innych podmiotów – tylko sąd może zwolnić doradcę z tajemnicy, natomiast w przypadku innych osób - niebędących doradcami podatkowym, nie ma w tej mierze żadnego formalnego ograniczenia.

Podatnik.info: Na czym dokładnie polega zachowanie tajemnicy przez doradcę podatkowego w zakresie powierzonych mu informacji o działalności reprezentowanych podatników i firm?

TM: Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, które pozyskał w związku z wykonywaniem zawodu. Co więcej, do zachowania tajemnicy zobowiązani są również pracownicy kancelarii doradztwa podatkowego, niebędący doradcami. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalną ochronę danych i bezpieczeństwo interesów klienta. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcę podatkowego może zwolnić wyłącznie sąd, i tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Podatnik.info: Jakie sankcje grożą za prowadzenie nielegalnej działalności doradztwa podatkowego?

TM: Osoby prowadzące nielegalną działalność doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50 000 zł.

Podatnik.info: Jak duża liczba podmiotów wykonuje obecnie zawód doradcy podatkowego?

TM: W Polsce obecnie około 9 tys. osób wykonuje zawód doradcy podatkowego. Warto jednak podkreślić, że podmiotów ustawowo uprawnionych do wykonywania niektórych czynności doradztwa podatkowego w pełnym lub pewnym zakresie, jest ok. 90 000. Są to adwokaci i radcowie prawni w zakresie np. reprezentacji przed sądami administracyjnymi, biegli rewidenci i osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych.

Podatnik.info: Co planowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości deregulacja zawodu doradcy podatkowego zmieni na rynku tego typu usług?

TM: To zależy oczywiście od tego, w jakim kształcie zostanie przyjęta ustawa deregulacyjna. Projekt, nad którym wkrótce rozpocznie pracę komisja sejmowa, zakłada uwolnienie wybranych czynności doradztwa podatkowego, w tym udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych czy sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Jeśli tak się stanie, to każdy – niezależnie od posiadanej wiedzy i doświadczenia – będzie mógł świadczyć wymienione wyżej usługi, co może być katastrofalne w skutkach dla podatników.

Podatnik.info: Czy wprowadzenie powyższych zmian zwiększy łatwość w dostępie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego?

TM: W przypadku samego rynku doradców podatkowych, deregulacja zarówno nie zwiększy w sposób spektakularny dostępu do zawodu, jak i nie stworzy wielu dodatkowych miejsc pracy. Wynika to przede wszystkim z tego, że warunki dostępu do zawodu są obecnie najbardziej liberalne spośród podobnych zawodów zaufania publicznego (adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta), a organy samorządu doradców podatkowych nie posiadają kompetencji do samodzielnego decydowania o nadaniu uprawnień do wykonywania zawodu - wszystkie kryteria mają charakter w pełni zobiektywizowany i są niezależne od wpływu tych organów. Co do kwestii zakładanego przez projektodawcę utworzenia dodatkowych miejsc pracy, należy jasno powiedzieć, że już w tej chwili na rynku jest bardzo duża liczba podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego. Jak wspomniałem powyżej jest to grono ok. 90.000 osób, zarówno uprawnionych do wykonywania wszelkich czynności doradztwa podatkowego (to doradcy podatkowi), jak i tych uprawnionych do wykonywania niektórych usług doradztwa podatkowego (adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci).

Podatnik.info: Jak sytuacja na rynku tego typu usług w Polsce wygląda na tle innych europejskich krajów?

TM: Dostęp do doradztwa podatkowego jest w naszym kraju niezwykle szeroki, również na tle innych państw UE. W Polsce na jeden uprawniony podmiot do wykonywania czynności podatkowych przypada ok. 440 mieszkańców a np. w Niemczech na jeden taki podmiot przypada ok. 950 mieszkańców. Dalsze upowszechnianie dostępu do zawodowego prowadzenia czynności doradztwa podatkowego - ze względu na ograniczoną chłonność rynku – będzie nieuchronnie prowadziło do „wypychania“ z tego rynku już działających podmiotów, których usługi mają gwarancje najwyższego poziomu bezpieczeństwa obrotu. Zatem istnieje małe prawdopodobieństwo, że wskutek deregulacji nastąpi jakikolwiek realny przyrost liczby podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego na satysfakcjonującym poziomie i związany z tym przyrost miejsc pracy.

Podatnik.info: Co dla klientów oznacza deregulacja zawodu doradcy podatkowego?

TM: Obecny projekt ustawy zakłada zderegulowanie czynności określonych w Art. 2 ust. 1. pkt 1-3, czyli umożliwienie każdemu zainteresowanemu m.in. prowadzenie ewidencji podatkowych i przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych. Niestety, uwolnienie tych czynności, może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo majątkowe obywateli i podmiotów gospodarczych. Brak odpowiednich kwalifikacji może spowodować wprowadzenie podatnika w błąd, a to z kolei prowadzi do wielu negatywnych skutków zarówno dla niego samego, jak i dla budżetu państwa.

Podatnik.info: Czy podatnicy mogą w jakiś sposób skutecznie bronić się przed tego typu zagrożeniami?

TM: Tak, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług doradcy podatkowego, bo rzetelność tych usług gwarantuje samorząd zawodowy. Tak jak wspomniałem wcześniej, KIDP czuwa nad prawidłowym wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego – sprawdza czy doradcy podatkowi mają ważne ubezpieczenie OC, czy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i czy postępują zgodnie z etyką zawodową – za nieprzestrzeganie tych obowiązków, Izba może usunąć doradcę z listy, czyli zabronić mu wykonywania zawodu.

Natomiast nikt nie zabroni świadczenia usług osobie nienależącej do samorządu zawodowego – nawet, jeśli będzie udzielać błędnych porad i postępować nieetycznie. Taka osoba nie będzie też zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC, więc cała odpowiedzialność (finansowa i karna skarbowa) za ewentualne błędy w rozliczeniach i zeznaniach, spadnie na klienta.

Podatnik.info: Jak po deregulacji zawodu doradcy podatkowego będą kształtować się ceny na rynku tego typu usług?

TM: Zdaniem twórców ustawy deregulacyjnej, uwolnienie niektórych zawodów i czynności regulowanych, doprowadzi m.in. do obniżenia cen tych usług. Niestety, niższe ceny usług doradztwa podatkowego mogą być spowodowane wyłącznie rezygnacją z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub zaniechaniem przez świadczącego te usługi doskonalenia zawodowego. Oznacza to, że w przypadku błędów, klient nie będzie mógł uzyskać odszkodowania za koszty poniesione z winy podmiotu świadczącego usługi. Jak już mówiłem, doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, a także są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji, co w sposób wymierny chroni ich klientów przed ewentualnymi błędami lub skutkami błędów.

Podatnik.info: Czyli niższa cena usługi może być niebezpieczna dla klienta?

TM: Oczywiście, bo w przypadku korzystania z usług osób nienależących do samorządu zawodowego - ryzyko będzie po stronie klienta. Obniżenie ceny usług możliwe jest zatem wyłącznie kosztem bezpieczeństwa majątkowego, odszkodowawczego klientów – w konsekwencji obniżenie kosztu usługi może być tylko pozorne.

Podatnik.info: Czy deregulacja zawodu doradcy podatkowego może oznaczać stopniowe zanikanie tego typu profesji w Polsce?

TM: Nie, uważam że będzie wręcz przeciwnie. W ostatnich 3 latach obserwujemy rosnące zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego wśród studentów. Nieustannie rośnie ilość osób wpisywanych na listę doradców. Zawód doradcy podatkowego stał się zawodem atrakcyjnym dla młodych ludzi i nie sądzę, żeby ten trend mógł być zatrzymany.

Doradca podatkowy jest ważnym ogniwem procesu poszerzania dostępu obywateli do pomocy prawnej – od kilku już lat, według sprawozdań przygotowywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, to doradcy podatkowi są najczęściej wybieranymi przez obywateli pełnomocnikami w ich sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego - znacznie częściej niż radcy prawni i kilkukrotnie częściej niż adwokaci. Te dane pokazują, że tak ukonstytuowany zawód doradcy podatkowego, jak ma to miejsce obecnie, nie tylko doskonale sprawdza się na rynku, ale jest autentycznie potrzebny. Jestem przekonany, że posłowie mają, a na pewno powinni mieć tego świadomość.

Dziękuje za rozmowę.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Doradca podatkowy gwarancją zabezpieczenia interesów podatnika?