Symptomy pogorszenia na rynku pracy
http://sxc.hu/

Symptomy pogorszenia na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podobną stabilnością charakteryzuje się stopa bezrobocia rejestrowanego, która od lutego 2010 roku oscyluje wokół 12,5%. Obecny wzrost wskaźnika, choć na razie niewielki może być zapowiedzią pogarszania warunków panujących na rynku pracy oraz wzrostu stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach tego roku oraz w pierwszej połowie przyszłego. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wśród ośmiu składowych wskaźnika w ostatnich miesiącach systematycznie zmniejsza się udział tych, które działają stabilizująco na rynek pracy, zaś przybywa składowych przyczyniających się do wzrostu bezrobocia.

1-930

Jedynym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku wskaźnika a tym samym poprawy na rynku pracy, była liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się z PUP-ów z tytułu podjęcia zatrudnienia. W lipcu br. odnotowano 5% wzrost liczby osób, które znalazły pracę i zostały wyrejestrowane ze spisu bezrobotnych. Pracę znalazło o ponad 4 tys. bezrobotnych więcej niż przed miesiącem. Był to trzeci z rzędu miesiąc, gdy odnotowano te pozytywne zmiany. Nie są one jednak wspierane zmniejszającą się liczbą nowo rejestrowanych bezrobotnych. Ich napływ od dłuższego czasu jest ponad dwukrotnie wyższy od liczby tych, którzy znaleźli zatrudnienie i wyrejestrowali się z bezrobocia. Przy spadającej od początku roku liczbie ofert pracy, trudno o pomyślne prognozy. Liczba wakatów zgłaszanych do PUP-ów pozostaje na poziomie zbliżonym do tego, który obserwowano w latach 2003 – 2005, gdy stopa bezrobocia sięgała najwyższego poziomu w cały minionym dwudziestoleciu i jest o około 40% niższa w porównaniu z latami 2006 –2008, kiedy gospodarka rozwijała się bardzo szybko i generowała dużo nowych miejsc pracy a stopa bezrobocia spadła do poziomu 9%.

Utrzymuje się niepokojąca tendencja wzrostu liczby bezrobotnych zwalnianych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Liczba zwolnień grupowych rośnie nieprzerwanie (za wyjątkiem lutego br.) od jedenastu miesięcy, choć powszechnie wiadome jest, że firmy starają się unikać tej formy zwolnień ze względu na konieczność wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników. Od września 2011 roku, kiedy to po blisko dwuletniej tendencji spadkowej, pierwszy raz odnotowano wzrost zwolnień grupowych, liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła o 16%.

Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych nieznacznie pogorszyły się w lipcu w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Podobnie dosyć negatywnie oceniany jest ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. Menedżerowie od początku roku bardzo ostrożnie prognozują wielkość zatrudnienia i systematycznie zwiększa się udział firm planujących ograniczanie zasobów kadrowych. W grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9-ciu pracowników przewaga odsetka firm planujących zwolnienia nad odsetkiem firm zamierzających zwiększać zatrudnienie wynosi ok. 10%. Zwolnienia planowane są we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, choć w największym stopniu w jednostkach małych (do 49 pracujących). W ujęciu branżowym największe zwolnienia przewidują przede wszystkim producenci wyrobów tekstylnych oraz przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Wzrost zatrudnienia planowany jest natomiast w przedsiębiorstwach wytwarzających oraz przetwarzających koks i produkty rafinacji ropy naftowej.

Wartość zagregowanej w skali kraju kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych drugi miesiąc z rzędu (ostatnie dane za czerwiec br.) zmniejsza się. Skala spadku była blisko trzykrotnie większa niż w maju. Wynika to najprawdopodobniej ze zmiany struktury zasobu bezrobotnych. Dane Publicznych Służb Zatrudnienia wskazują, iż od początku br. powoli, acz systematycznie spada wielkość odsetka bezrobotnych z prawem do zasiłku. Co więcej, w II kwartale br. w porównaniu do I kwartału o 7,5 punktu procentowego wzrósł odsetek osób pozostających bez pracy dłużej niż 6 miesięcy, co niewątpliwie wiąże się z wygasaniem okresu uprawniającego do pobierania świadczenia dla bezrobotnych.

Utrzymują się pozytywne zmiany dotyczące liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób najmłodszych, najstarszych, niepełnosprawnych, długotrwale pozostających bez pracy, nieposiadających kwalifikacji oraz samotnie wychowujących dzieci. Ich liczba spada systematycznie od marca br.

 

B I E C
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce spada niemal najszybciej w Europie. Czy będzie mniejsze niż 10%? Minister pracy: To bardzo realne